tirsdag 8. november 2022

Nr. 3106: Klage på saksbehandlingsfeil i sak 2022/ 4951 Deres ref.: 201700666 Oslo 8/11. 2022

 Nr. 3106:

Klage på saksbehandlingsfeil i sak 2022/ 4951

Deres ref.: 201700666

Oslo 8/11. 2022

 

Vi har sendt nå klage på vedtaket.

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3105-hege-skaanes-nyhus.html

 

Til Statsforvalteren i Oslo

 

Klage på saksbehandlingsfeil og faktum i saken er ikke det som det offentlige legger til grunn da fallet på vår eiendom er 70-90 grader.

Samt vi har fått personlig veiledning av PBE, som har gjort at muren er bygget som den er.

Vi kommer ikke å innrette oss etter pålegget!

 

Mvh

Berit og Jan Kåre Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo

 

Viktig å understreke, etter hvert som saken har skredet frem.

Har vi skjønt mer og mer. Fått mindre og mindre og mindre svar da hele den offentlige etat er styrt av uvilje og løgn.

Faktum i saken er følgende, vi har en mur som er tillatt og lovlig. PBE tillater murer på 1.5 meter med et slikt terrengfall som vi har, loddrett nesten ned.

De har løyet hele veien med å si at vi har en flatt tomt.

(Alle vedtak og selv dommen ifra Oslo Tingrett i 2018 bygger på dette narrative.)

Vil bare minne leserne om at faktum i saken tilhører oss!

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3103-det-er-et-maktovergrep-av-det.html

 

I denne saken med Plan og bygningsetaten her i Oslo.

 

Der Oslo Byråd, Oslo Tingrett, Sivilombudsmannen, Statsforvalter, Kommunal- og distriktsdepartementet og Namsfogden i Oslo alle som èn støtter det korrupte og råtne PBE her i Oslo.

Det vitner om et utbredt kammaderi.

Vi har faktum i saken, det er uomtvistelig.

Derfor må de hele tiden unnlate å svare oss, dette er meget trist!

Det igjen forteller om korrupte og mennesker som fullstendig mangler empati!

De er rett og slett det som bibelen kaller for kjærligheten skal bli kald.

 

Matt. 24. 12 Og fordi lovløsheten tar overhånd, blir kjærligheten kald hos mange.

 

Hvor står nå kampen mellom oss og det offentlige?

Den står egentlig nå på kun et område, det er selve fallet på vår eiendom. For det er her PBE har vunnet frem at vi ikke kan ha en mur høyere enn 0.5 meter.

 

Dette sier PBE sitt regelverk.

Følgende unntak tillates:

a. På flate og svakt skrånende tomter skal samlet høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer ved bebyggelse maksimalt være 0,5 meter.

b. For skrånende tomter med fall 1:6 – 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer samlet ikke overskride 1 meter.

c. For bratte tomter med terrengfall mer enn 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer samlet ikke overskride 1,5 meter.

 

Videre står det.

6.5

Ved alle tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) skal det legges stor vekt på bevaring av eksisterende terreng og vegetasjon. Terrenginngrep for å oppnå høyere utnyttelse, annen plassering eller høyere gesims- og terrenghøyde enn tomtens naturlige topografi legger til rette for tillates ikke. Ferdig planert terreng skal tilsvare eksisterende terrengnivå.

Følgende unntak tillates: c. For bratte tomter med terrengfall mer enn 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer samlet ikke overskride 1,5 meter.

(sitat slutt.)

Vår tomt var så bratt at før vi bygde trappa, så hadde vi et tau vi måtte holde oss i. Ned slengte vi oss i det, og opp klatret vi i det. V har påpekt at det som PBE legger til grunn for fall, ikke stemmer. Hva gjør de da? Later som deres tall stemmer, selv om faktumet er at vi har et fall som er så stort før v bygget muren, at det stemmer med der en kan ut i fra regelverket bygge murer på 1.5 meter, ikke 0.5 meter. At vår mur er 30 cm mer på det høyeste, er bare bagatellmessig. Slik holder mennesker som er splitter pine gal på, og PBE her i Oslo. Det er virkelig ille, at ord ikke streker til. En skal ikke bruke sterke ord, men for oss fremstår hele PBE som mennesker som irrasjonelle, åndssvake og uten forstand. Eller skal en si onde og primitive? Nå har vi fått en flott trapp som ligger helt inne på vår eiendom, men den er sier PBE ulovlig. Riv den og ikke ha dialog med oss, vi vil gjøre alt så vanskelig vi kan for dere. Vi nå skal måtte både rive mur, trapp og bod oppleves som urimelig og selvmotsigende i henhold til denne nye planen (også gammel plan.) Vil nå PBE gå i seg selv, innrømme feil og godkjenne det vi har bygget som passer perfekt opp imot det som nå skal være den nye småhusplanen? Eneste grunn for ikke vi kan få dispensasjon og godkjennelse er prestisje og uvilje ifra Plan- og bygningsetaten her i Oslo. Dette er ufin og unfair forskjellsbehandling i vår disfavør. Ikke noe annet, da er det også makt- og myndighetsmisbruk (tyranni og overformynderi.)

 

Her har vi påvist at PBE tillater murer på 1.5 meter. De har hele tiden sagt at murer på 0.5 meter er som gjelder her. De er grepet i løgn og fordreining av faktum!

Ser vi tilbake på alle vedtak og dommer, så kommer dette narrative hele tiden frem. Derfor er rent juridisk alle vedtak og dommer imot oss uriktige og ikke gyldige!

 

Her er noe av som ligger til grunn, som viser atter igjen.

Faktum i saken har vi, og det offentlige er grepet i løgn og atter mer usannheter!

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2018040897&fileid=7824679

 

 

Vedtak i klagesak - Oslo kommune - Krokstien 2 C - gnr 143 bnr 104 - Klage
avslag støttemur
Fylkesmannen viser til kommunens oversendelse datert 16. oktober 2017. Vi beklager lang saksbehandlingstid.
Sakens bakgrunn
Saken gjelder søknad fra ansvarlig søker Ferdigattest Byggesak AS på vegne av tiltakshaver Jan Kåre Christensen om oppføring av støttemur.
Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune avslo søknaden den 14. oktober 2016.
Vedtaket ble påklaget av tiltakshaver.
Byutviklingskomiteen i Oslo kommune tok ikke klagen til følge i møte 11. oktober 2017. Saken er derfor oversendt til Fylkesmannen for avgjørelse.
Søknaden er behandlet parallelt med søknad om oppføring av bod på samme eiendom, vår ref. 2017/31738.
Fylkesmannen forutsetter at partene er kjent med sakens dokumenter og gir derfor ikke ytterligere saksreferat.
Fylkesmannen er klageinstans for kommunale vedtak etter plan- og bygningsloven, jf.
Kommunal- og regionaldepartementets brev av 28.09.2009 og Miljøverndepartementets rundskriv T-2/09.
Fylkesmannen ser slik på saken
Saken gjelder søknad om oppføring av støttemur langs nordvestsiden av eiendommen mot Stormyrveien. Støttemuren er 11 meter lang og opptil 1,85 meter høy, og er på søknadstidspunktet oppført. Den er utført i betong og det er fylt på masse på innsiden av muren
slik at uteområdet mellom huset og veien er planert.
Eiendommen omfattes av reguleringsplan S-4220 (småhusplanen), vedtatt 15. mars 2006, med
endringer av 12. juni 2013, og er regulert til byggeområde for boliger. Tiltaket er i strid med reguleringsplanens bestemmelse § 6.5 om terrenginngrep, og den ligger innenfor område regulert til vei. Tiltaket er derfor avhengig av dispensasjon fra planbestemmelse § 6.5 og fra
reguleringsformålet.
Støttemur og terrenginngrep.

Dispensasjon fra reguleringsbestemmelse § 6.5
Murens høyde og terrengarbeidene er i strid med reguleringsplan S-4220 § 6.5 om maksimalt tillatt høyde på terrenginngrep og støttemur, og er avhengig av dispensasjon fra bestemmelsen.
Det sentrale i dispensasjonsvurderingen er om vilkårene i pbl. § 19-2 annet ledd er oppfylt.


Bestemmelsen lyder som følger:
«Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må
fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.»
Det første spørsmålet er om hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig
tilsidesatt, mens det andre spørsmålet er om fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn
ulempene. Begge vilkårene må være oppfylt for at dispensasjon kan gis, og det må foretas en
konkret vurdering.
Det må ifølge forarbeidene være en «klar overvekt» av hensyn som taler for dispensasjon, og det
er forutsatt at det ikke skal være en kurant sak å få dispensasjon, se Ot.prp. nr. 32 (2007-2008)
punkt 6.19.
Det første vilkåret for dispensasjon er at hensynene bak regelen det dispenseres fra ikke blir
vesentlig tilsidesatt. Den aktuelle bestemmelsen, reguleringsplan S-4220 (småhusplanen), § 6.5
første ledd lyder:
«Ved alle tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) skal det legges stor vekt på bevaring av eksisterende terreng og vegetasjon. Terrenginngrep for å oppnå høyere utnyttelse (...) enn tomtens naturlige topografi legger til rette for tillates ikke. Ferdig planert terreng skal tilsvare eksisterende terrengnivå.»
Utgangspunktet etter dette er at terrenginngrep ikke tillates. Etter bestemmelsens andre ledd kan det tillates maksimalt 0,5 meter høye støttemurer på svakt skrånende tomter, jf. bokstav a. Det er altså mulighet for terrenginngrep, men bestemmelsen slår fast at bevaring av eksisterende terreng
er et tungtveiende hensyn og skal tillegges stor vekt. Større terrenginngrep som endrer eiendommens topografi vil tilsidesette hensynene bak denne bestemmelsen, siden det vil være direkte motstrid mellom slike inngrep og bevaring av eksisterende terreng.


Hvor høye terrenginngrep som kan tillates avhenger av tomtas helning, jf. § 6.5 andre ledd bokstav a-c. Terrengfallet på tomta er 1:7. Plan- og bygningsetaten har lagt til grunn at det er hele tomtas fallretning som skal legges til grunn og ikke terrengfallet mellom huset og veien.
Fylkesmannen deler denne tolkningen av bestemmelsen, og vi legger til grunn at det er alternativ a som gjelder i denne saken. Etter bokstav a er det tillatt terrenginngrep i form av støttemurer og fyllinger på maksimalt 0,5 meters høyde.
Støttemuren er på det høyeste 1,85 meter høy. Avviket mellom tillat samlet høyde etter reguleringsplanen og omsøkt støttemur er på 1,35 meter. Det er et relativt stort avvik, og ut i fra bestemmelsens hovedregel om bevaring av eksisterende terreng må dette tiltaket anses som en
tilsidesettelse av hensynet bak bestemmelsen.
Plan- og bygningsetaten har i sitt avslag datert 14. oktober 2016 vurdert tiltaket opp mot hensynene bak bestemmelsen slik:
«En mur med høyde fra 1,75 m til 1,85 m, i 11 meters lengde, og med tilhørende oppfylling av terreng, vurderes som en omfattende terrengendring. Muren medfører en
unaturlig overgang mellom tomt og vei, og at den grønne skråningen mellom huset og veien går tapt.»
Et terrenginngrep av dette omfanget er slik Fylkesmannen ser det i strid med planbestemmelsen om forbud mot større terrenginngrep. Avviket mellom maksimal tillatt høyde på støttemur og oppført støttemur er mer enn én meter. Terrengutfyllingen på innsiden av muren gjør at utearealet
blir på et høyere nivå enn gateplan. Muren gjør at den naturlige skråningen mellom huset og veien blir borte. Dispensasjon vil etter vårt syn i dette tilfellet vesentlig tilsidesette hensynene bak bestemmelsen, siden tiltaket er i strid med intensjonene i gjeldende reguleringsplan om å
bevare eksisterende terreng.
Det første vilkåret for dispensasjon er ikke oppfylt. Begge vilkårene for dispensasjon i pbl. § 19-2 må være oppfylt for at det skal kunne gis dispensasjon. Mange av klageanførslene knytter seg til fordel- og ulempevurderingen, og vi vil derfor kort kommentere disse.
Klager viser til at muren ikke medfører vesentlig ulempe. Vi er ikke enige i dette, siden det må anses som en vesentlig ulempe at hensynene bak planen vesentlig tilsidesettes. Det er for øvrig heller ikke et selvstendig argument for dispensasjon at ulempene er små, se Sivilombudsmannens
uttalelse i SOM-2011-1023. Det må foreligge klare og relevante fordeler ved tiltaket for at det skal kunne gis dispensasjon. Fravær av ulemper er ikke nok.
Det er anført at tiltaket gjør at eiendommen får bedre og flatere utearealer. Fylkesmannen
bemerker at fordeler må være relevante etter plan- og bygningsloven og/eller arealplanen for at
de skal kunne tillegges vekt i en dispensasjonsvurdering. Bedre kvalitet og funksjonalitet på
uteoppholdsarealer kan etter forholdene være en objektiv fordel for en eiendom, jf. Sivilombudsmannens uttalelse i SOM-2014-334. Det er imidlertid ikke en tungtveiende fordel at uteoppholdsarealene blir mer funksjonelle dersom eiendommen allerede har tilfredsstillende uteoppholdsarealer. Det kan heller ikke anses som en tungtveiende fordel når tiltaket går på bekostning av andre kvaliteter på eiendommen, som hensynet til å bevare eksisterende terreng.
Det er videre vist til at det er oppført mange lignende støttemurer og terrengfyllinger i området.
Likebehandlingshensyn kan bare få betydning i sammenlignbare tilfeller. Som kommunen påpeker er disse murene oppført før gjeldende reguleringsplan, S-4220 småhusplanen, ble vedtatt. Den rettslige situasjonen er derfor ikke lik, og likebehandlingshensynet får ikke
betydning.
Klager mener det er urimelig dersom muren må fjernes siden det vil koste mye, og fordi det allerede er brukt penger på å bygge muren. Det klare utgangspunktet er at etterhåndssøknader må vurderes som om tiltaket ikke er gjennomført. Det har Sivilombudsmannen uttalt i blant annet
SOM-2011-1482 og SOM-2015-1370. Tiltakshaver skal som et utgangspunkt verken straffes eller tilgodeses som følge av at tiltaket allerede er oppført. Det er altså normalt ikke adgang til å legge vekt på de økonomiske konsekvensene som et avslag på dispensasjon vil medføre. Vi kan ikke se at det er grunnlag for å fravike dette utgangspunktet. Vi kan derfor ikke legge vekt på at avslag på dispensasjon vil medføre kostnader for tiltakshaver.
Betydning av veiledningen fra kommunen.
Tiltakshaver har oppfattet kommunens veiledning slik at støttemuren ikke var søknadspliktig.
Slik veiledning gis på grunnlag av den informasjonen som tiltakshaver gir, og muntlig veiledning på telefon har ikke bindende virkning for kommunen. I dette tilfellet er det et stort avvik mellom hva som er tillatt etter regelverket, og hva som er oppført. Vi kan ikke se at det er sannsynliggjort
at kommunen har gitt samtykke til en mur av denne størrelsen, plassert i regulert veigrunn.
Tiltakshaver må selv bære risikoen for å ha oppført søknadspliktige tiltak uten tillatelse.
Vilkårene for dispensasjon etter pbl. § 19-2 er ikke oppfylt.


Klagen har ikke ført frem.

 

Her er det flere feil, ikke minst dette;

«Muren gjør at den naturlige skråningen mellom huset og veien blir borte.»

 

Dette er ikke riktig, det var et loddrett fall ned, ikke minst imot trappa der det var kun et fjell. Derfor er det rett og slet uriktig dette.

 

Videre står det i vedtaket:

«Ved alle tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) skal det legges stor vekt på bevaring av eksisterende terreng og vegetasjon. Terrenginngrep for å oppnå høyere utnyttelse (...) enn tomtens naturlige topografi legger til rette for tillates ikke. Ferdig planert terreng skal tilsvare eksisterende terrengnivå.»

 

Dette er ikke riktig heller, det er vår mur på 1.8 meter som falles seg naturlig riktig, ikke det som Fylkesmannen (nå Statsforvalter) skriver. Her er det nok en usannhet og løgn ifra Statsforvalteren/Fylkesmannen.

 

Videre står det følgende:

«Utgangspunktet etter dette er at terrenginngrep ikke tillates. Etter bestemmelsens andre ledd kan det tillates maksimalt 0,5 meter høye støttemurer på svakt skrånende tomter,»

 

Vår tomt er alt annet enn svak skrånet, den er sterkt skrånet. Derfor er dette også løgn! Hele saken imot oss er løgn!

 

At vi ikke har fått dispensasjon og godkjennelse, setter hele lovverket til side da det er overveiende mer positive enn negative ting med å gi oss dispensasjon og godkjennelse!

 

Samt, et er ikke å sette bestemmelsene til side. Det er ved å ikke gi oss dispensasjon og godkjennelse, som er å sette loven vesentlig tilside!

Det er en direkte uvilje imot oss, samt kammaderi innad i det offentlige.

Samt at faktum i saken er erstattet med løgn og usannhet som hele dette narrative imot oss er bygget at vi ikke har fått dispensasjon og godkjennelse vedrørende mur, trapp og bod.

Se sak her hos PBE i Oslo:

Saksnummer

201510929 - Byggesak

 

Ja, vi er blitt overkjørt. Men ikke lengre, da vi har både lest oss opp og har snakket med andre. Alle sier at vi har faktum i denne saken da FALLET PÅ VÅR EIENDOM ER IKKE SLAKT SOM PBE HAR KOMMET MED AV ARGUMENTER TIL NÅ OG VUNNET FREM!

SAKEN BYGGER UTELUKKENDE PÅ DETTE, DERFOR ER FAKTUM I SAKEN HELT ANNERLEDES ENN HVA DENNE SAKEN BYGGES PÅ.

 

Vi har fått veiledning hvordan bygge muren vår, der saksbehandler Kaja Aubert Lange ikke husker. Vi husker dette godt, selv om det ligger nå 9 år tilbake i tid!

https://blog.janchristensen.net/2022/10/

 

Vi har et fall på vår eiendom på vel 70 – 90 grader som er et meget stort fall.

Da tillater PBE murer på 1.5 meter.

Men de prøver å fordreie dette, til at vi har en slak tomt, der fallet er minimalt.

Sannheten er stokk motsatt, det er maksimalt!

Her svarer ikke PBE oss på dette. Dette er å bryte forvaltningsloven!

Muren vår er litt høyere, 1.8 meter.

Den ligger på en rett strekning, hele saken er et narrativ og et overgrep.

Fra begynnelsen til slutt!

 

 

1.)  Ved muren vår så får vi et skille mellom oss og veien, som gjør at det føles som et naturlig og godt skille da Stormyrveien er som en hovedvei her på Hellerudtoppen. Der bl.a. 69 bussen går mange ganger i timen forbi her.

 

2.)  Overvann holdes borte i fra veien og vår eiendom, noe som ikke var tilfelle før vi bygget muren.

 

3.)  Vi har fått et flattere, større og grønnere uteområde. Dette som PBE og Oslo Kommune ynder å trekke frem som selve mantra i alt de sier og gjør. Her viser det seg at dette betyr egentlig ikke noe for dem!

 

4.)  Trappa vår er også viss ulovlig. Selv om den som muren ligger på vår eiendom. Muren ligger 1 meter i fra asfaltert veibane. Som de fleste murer ligger og som er det rette og naturlige.

 

5.)  Boden vår er minimal og estetisk pen. Med muren vår så gjør det at utnyttelsesgraden på tomten vår stiger. Da kommer den langt innenfor de 4 kvm2 som PBE hevder den ligger utenfor lovlig utnyttelsesgrad. Dette igjen viser at hvor en vender og vrir på ting, så er det vi har bygget kun en vinn vinn situasjon for alle!

 

6.)  Vi har hatt et møte med PBE, det var i 2018. Da lovet de oss å søke og ha tett oppfølgning. Dette har de bryte på alle områder og felt. De har vært mer vrange og hatefulle enn noen gang!

 

Hva skal vi nå gjøre? Mur, trapp og bod står pent og mesterlig. Vi kommer selvfølgelig ikke til å foreta oss noe, det vi har bygget er bare bra.

Begynne å riven noe slikt, det er galskap!

Vi er ikke med på dette i det hele tatt, derfor får det offentlige bare holde på med sine overgrep.

Før eller siden vil de måtte innse at det de holder på med er ikke rett eller riktig!

 

Skriften sier: 4 Mosebok 32. 23 Men dersom I ikke gjør så, da synder I mot Herren, og I skal vite at eders synd skal finne eder.

 

Her er noen bilder ifra vår eiendom, som fremstår som vakker, pen, grønn og funksjonell!

Begynne å rive og gjøre noe her, det gjør ikke vi.

For det som er ulovlig her, er ikke hva vi gjør.

Men det offentlige og det narrative de har prøvd å bygge opp.

Det er ikke noe annet enn et overgrep og løgn ifra begynnelse til slutt.

  


Her viser det at vi har 90 graders fall, derfor en mur på 0.5 meter er ikke riktig her. Men en mur på 1.5 meter. Vår er 1.8 meter, 30 cm er ikke noe på en rett strekning. At vi ikke får dispensasjon og godkjennelse er vanvittig og et overgrep ala Nazistene drev med. Dere er på et så lavt nivå.

Dere bryter reglene og loven blir ikke vesentlig tilsidesatt, og det at vi ikke får godkjent det pene vi har bygget. Er galskap og dypt urettferdig, er overgrep!

 


 


 


Her viser det at vi har 90 graders fall, derfor en mur på 0.5 meter er ikke riktig her. Men en mur på 1.5 meter. Vår er 1.8 meter, 30 cm er ikke noe på en rett strekning. At vi ikke får dispensasjon og godkjennelse er vanvittig og et overgrep ala Nazistene drev med. Dere er på et så lavt nivå.

Dere bryter reglene og loven blir ikke vesentlig tilsidesatt, og det at vi ikke får godkjent det pene vi har bygget. Er galskap og dypt urettferdig, er overgrep!

 Muren er ikke dominerende, det er plass til å måke snø både inn imot muren. Den ligger perfekt til, 1 meter i fra asfalter vei. Før lå vår skråning rett inntil asfaltert vei. Den er stort sett 175 høy. PBE tillater 1.5 meter, hva er problemet? Finnes ikke. Den ligger på en rett strekning, den er rett og slett perfekt og passer perfekt til fallet på vår eiendom og følger naturlig terrenget.

Ikke det narrative som PBE har fremstilt og som Statsforvalteren har lagt til grunn. Sannheten er stikk motsatt enn hva PBE kommer med av «fakta!» Faktumet i saken er stikk motsatt enn hva PBE fremholder. Det hva vi skriver og sier, som dere må svare på og innrette det hele etter.

 


Vi ble veiledet hvordan bygge, dette ser andre erfarne med en gang. Hele virkelighetsbilde som PBE, Statsforvalteren og det offentlige er et narrativ og ikke sant.

 

John Richard Øen fra Eiker Husbygg kom her for en tid tilbake for å se på byggene våre.

Vi trengte en ansvarlig søker kanskje, da ringte vi han.

Vi gikk over det hele og han var mektig imponert hvor gått alt hang i sammen. Med det vi hadde bygget med annen bebyggelse her på Hellerudtoppen.

Alt var i skjønneste harmoni.

Da jeg sa at vi hadde fått muntlig veiledning. Så svarte han tilbake at det skjønte han, for dette kunne ikke komme til av seg selv.

Alt var det harmoni med og passet i terrenget og med både huset vårt og nabohusene.

Dette var ikke noe problem for han å forstå.

 

Dette sa også Kaja Aubert Lange da hun veiledet oss, ikke bygg høyere enn naboen. Hold dere under 2 meter og sett opp et gjerde på 1 meter.

Dere bygger oppå gammel mur, dere slipper da å søke og alt går bra!

Narrative og løgnene til dere og PBE holder ikke mål!

Det er rett og slett ikke sant!

 

En annen ifra R3 som skulle rive og vi skulle få anbud på det. Han sa rett ut at her ville han ikke rive, det var alt for pent til å gjøre det.

 

Dere er åpenbart ikke i takt hverken med lovverket eller med de faktiske forholdene.

Hele saken imot oss er også saksbehandlingsfeil da de faktiske forholdene dere bygger på i deres avgjørelser.

De bygger ikke på faktum, men på et narrativ og vrangtolkning og omtolkning av lovverket og hvordan det topografiske forholdene var på vår tomt, før byggingen og hva det har skapt av positive forhold etterpå.

Der overvann er borte, mold er borte og muren har kun skapt et godt og naturlig skille mellom vår eiendom og Stormyrveien!

 

 

 

 

 

 

 

Ingen kommentarer: