torsdag 3. november 2022

Nr. 3101: Statsforvalteren gir oss avslag helt borti natta for innsyn i Øvre Smestadvei 14 C – dog under tvil!

 Nr. 3101:

Statsforvalteren gir oss avslag helt borti natta for innsyn i Øvre Smestadvei 14 C – dog under tvil!

 

https://blog.janchristensen.net/2022/10/nr-3095-andre-strandberg-og-nancy.html

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201916175

 

Skjønner ikke at det er mulig, men vi fikk avslag for innsyn under en sak som skulle og burde ligge helt åpent.

PBE kommunistiske metoder med å holde ting skjult for allmenheten første frem.

Bare trist, vi bare ønsker at det hele skal ligge åpent.

 

Vi skrev dette:

Fra: Berit Nyland Christensen <beritch-0803@hotmail.com>

Sendt: torsdag 27. oktober 2022 09.57

Til: PBE Postmottak

Kopi: jan

Emne: Vi ønsker innsyn og tilsendt alt på mail i Saksnummer 201916175 – Byggesak

Kategorier: Haster

Til PBE i Oslo kommunistiske 27/10.2022

Vi ønsker innsyn og tilsendt alt på mail i Saksnummer 201916175 – Byggesak

Øvre Smestadvei 14 C - Ulovlig støttemur langs vei, pergola og carport

Nr. 25 ser det ut som der er av dokumenter. Sendt inn den 14.10. Det som er sladdet i denne saken, alt det ønsker vi å få tilsendt.

Hvis ikke, send da vår klage videre til Statsforvalter!

Det står på deres sider følgende:

Hvis det står "Unntatt offentlighet":

Du kan be om innsyn. Skriv til postmottak@pbe.oslo.kommune.no. Oppgi saksnummer og dokumentnummer. Spørsmålet om innsyn blir vurdert av saksbehandler og registreres som et dokument i saken.

 

Statsforvalter skrev dette:

 

Vi er etter en konkret vurdering av Plan- og bygningsetatens vedtak av 30. september 2022 i sak 201916175 under tvil kommet til at dokumentet inneholder taushetsbelagte opplysninger etter forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1 om «noens personlige forhold».

Opplysningene i dokumentet kan være egnet til å utlevere personen det gjelder.

(sitat slutt.)

 

Dette synes jeg er syltynt, alle vet alt her da. Som de ellers skriver, at mesteparten er åpent av alle mailer. Hvorfor ikke dette?

 

Her motsier Statsforvalter seg, og som vanlig får Plan- og bygningsetaten medhold.

Helt meningsløst og imot Loven som sier at dette er en sak åpen for allmenheten.

Dette sier også Statsforvalter ellers i vedtaket. Hør bare her:

Kontrollhensynet taler etter vårt syn for åpenhet i denne typen saker. På den måten får allmennheten mulighet til å kontrollere om forvaltningen følger opp ulovligheter i tråd med regelverket. Åpenhet i denne sakstypen kan også ha en viss «allmennpreventiv effekt» ved at aktører i byggesaker vil unngå å bryte plan- og bygningsloven fordi en offentliggjøring vil være ubehagelig for den det gjelder. Kontrollhensynet er imidlertid langt på vei ivaretatt i denne saken ved at mesteparten av saksdokumentene er tilgjengelige på kommunens innsynsside.

(sitat slutt.)

 

Merkverdig og selvmotsigende at noe skal sladdes, mens annet skal være åpent.

 

Her sitter PBE og bare lager kvalme, og får medhold.

Skjønne det den som kan.

 

Her er faksmile i fra vedtaket i fra Statsforvalter:

 


 
Ingen kommentarer: