onsdag 16. november 2022

Nr. 3116: Hele saken imot oss er et overgrep i fra plan og bygningsetaten her i Oslo, at vi da ikke vil «innrette» oss viser bare at vi ikke godtar løgnene og narrative til det offentlige!

 Nr. 3116:

Hele saken imot oss er et overgrep i fra plan og bygningsetaten her i Oslo, at vi da ikke vil «innrette» oss viser bare at vi ikke godtar løgnene og narrative til det offentlige!

PBE er både kriminelle og noen beist i vedtak, oppførsel og væremåte.

Det vi har bygget et både innenfor lovverket og estisk pent. Nå skal det rives, hvis ikke skal de knekke oss med bøter som nå Namsfogden skal være selv eksekutør for denne ugjerningen!


Norge fremstår som et meget lite, spesielt og rikt land.

Der de ynder å kritisere alt og alle utenfor Norges grenser.

Hva som foregår innenfor Norges grenser, er ikke en så nøye med.

Tenk bare på BV og andre saker. Norge har Europas verste BV etter alle dommene i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i Frankrike.

Nå er det VM i fotball 2022 i Qatar som skal kritiseres, og Norge har fått hvis den største kritikerne av dem alle i Lise Klaveness som får priser for alt mellom himmel og jord. Kritiserer enn noe her i Norge, virker det akkurat motsatt!

For et hykleri og skuespill dette egentlig er, jeg blir kvalm og dette suger!

Skulle det ikke være på sin plass og se på forholdene heller i Norge?

Tror vi har mer enn nok å rydde opp innenfor Norges grenser.

Og denne veldige dobbeltmoralen er direkte kvalmende og stygg. Der PBE og det offentlige vil gjerne ha høydehus på 125 meter og bygger enn noe pent og estetiske i utkant Oslo.

Og de vil ta deg, bruker de alt av løgner og eventyr de kan imot deg i vedtak og bøter som nå er oppe i snart 300.000, - kr.

Totalt meningsløst og rigid alt som det offentlige holder på med.

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3072-faktum-i-saken-var-er-at-vi-har.htmlFår de merkverdigste beskyldninger som jeg ikke orker å gjengi

Men se for deg en unge som blir slått og trakassert hjemme, og blir ikke hørt.

Hva ville ungen gjøre før eller siden?  Først si ifra til de hjemme, så andre.

Hvis ikke det hadde hjulpet, vil en vel før eller siden rømme?

Ingen ville ha reagert på dette?

Den rømmer for å beskytte seg selv.

Vi advarer imot det offentlige her, først og fremst PBE.

Alle som går med den i deres kriminelle og korrupte ferd, som er lett synlig gjennom det jeg har skrevet bl.a. her på den Himmelske blogg.

 

Slik er det også med oss, vi ringte ned og ble veiledet hvordan bygge.

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3103-det-er-et-maktovergrep-av-det.html

Så mente PBE plutselig at vi måtte søke, og vi etterkom dette.

Vi er da lovlydige borgere og aldri straffet for noe som helst.

Vår erfaring med PBE i deres argumentasjon og vedtak, er så fordummende, rigid og meningsløse at en tror en har med mennesker som trenger hjelp og behandling.

https://blog.janchristensen.net/2022/08/nr-3056-saken-mellom-oss-og-pbe-er-na.html

 

Så «fant» de ut av at tomten vår var rett, noe vi påpekte ikke stemte.

Da vi søkte om dette, ble dette klart og spesifikt nevnt av de som søkte for oss.

Det var Ferdigattest Byggesak AS ved Paal Erik Løvaas.

https://blog.janchristensen.net/2021/10/nr-2940-vi-har-papekt-at-plan-og.html

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3115-det-er-et-narrativ-som-det.html

 

Dette skriver Løvaas til PBE i vår søknad:

Søknad om dispensasjon fra krav til begrensninger til terrengarbeid i S-4220 § 6.5 (i fm. etablering av mur):Det søkes med dette om dispensasjon fra krav til BYA i S-4220 § 6.5.

Begrensningene gir i aktuell situasjon anledning til terrengarbeider med høyde 0,5-1,0 m.

(Dette er nesten rett, 0.5 meter over det PBE sier. Men det korrekte er 1.5 meter. Her sies det 1 meter, feil. Riktig er 1.5 meter, nesten høyden på vår mur.)

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3115-det-er-et-narrativ-som-det.html

 


Det søkes med dette om dispensasjon fra overnevnte krav da murens høyde er på det høyeste 1,85 m. Terreng inntil denne er tilnærmet like høyt (på det høyeste), men er i det vesentligste betydelig lavere enn dette.
Ved søknad om dispensasjon skal søknaden begrunnes, hensynene i
formålsbestemmelsene ikke bli vesentlig tilsidesatt, samt fordelene ved å gi dispensasjon er større enn ulempene etter en samlet vurdering, jf. pbl § 19-2.
Tomten er regulert til boligformål. Muren – og terrenghevningen – er etablert for å sikre bedre/ flater utearealer med en mer definert avgrensning mot vei. Formålet anses ikke å bli vesentlig tilsidesatt, verken i fm. tiltaket eller i fm. innvilgelse av dispensasjon mht. BYA.
Veibanen er regulert til veitekniske hensyn. Deler av muren legges i veibanen. Det vises i denne forbindelse til vurderinger i fm. søknad om dispensasjon mht. plassering nærmere 15 m fra midt vei, jf. punkt under.
Reguleringsbestemmelsen angir maksimal bearbeidelse av terreng for å begrense terrengarbeidene innenfor reguleringsplanens virkeområde. De aktuelle arbeider ble gjennomført for en tid tilbake, men omsøkes i medhold av dagens gjeldende plankrav.
Arbeidene virker i noen grad negativt mht. disse forhold da det er avvik mht. bestemmelsen.
Det presiseres imidlertid i denne anledning at muren gir en klar avgrensning mot veibanen, og at man ved etablering av mur og terrengoppfylling sikrer betydelig økt brukbarhet på de tomtens utearealer. Dette har vært viktig for tiltakshaver mht. bruk og møblering av disse arealene. Det presiseres for øvrig at murens uttrykk er godt tilpasset boligens arkitektoniske uttrykk.
Det er i området gjennomført mange terrengoppfyllinger samt etablert mange skjæringer/fyllinger som både er mindre, tilsvarende størrelse og også betydelig større enn det aktuelle tiltaket.
Etablering av mur er ikke til vesentlig eller urimelig ulempe for naboer, verken mht. tiltaket i seg selv eller trafikale forhold.
Tiltakshaver misforstod regelverket og erkjenner at tiltaket ikke er omsøkt iht. pbl, men ber likevel om forståelse for at man trodde dette var i tråd med hva man kunne gjøre uten søknad. Man oppfattet det videre slik at dette faktisk var avklart med PBE etter samtaler med
saksbehandler hos PBE. Dette gjør selvfølgelig ikke «ulovligheten» noe mer lovlig, men det bes likevel om forståelse for at tiltakshaver da føler det meget urimelig hvis man må fjerne hele muren. Økonomisk er dette svært belastende for tiltakshaver. Man har allerede brukt mye tid og ressurser på muren.
Etter en samlet vurdering er det etter vår oppfatning fordelene ved å gi dispensasjon større enn ulempene. Hensynene bak bestemmelsen og formål i plan blir ikke vesentlig tilsidesatt.
Dispensasjon kan innvilges.

Søknad om dispensasjon fra krav til plassering 15 m fra midt vei, jf. veglovas § 29:
Det søkes med dette om dispensasjon fra krav om plassering 15 m fra midt regulert vei, jf. § 29 i veglova.
Det søkes med dette om dispensasjon fra overnevnte krav for plassering av bod inntil 12,5 m fra midt regulert vei, og plassering av mur inntil 3,5 m fra midt regulert vei.


Ved søknad om dispensasjon skal søknaden begrunnes, hensynene i
formålsbestemmelsene ikke bli vesentlig tilsidesatt, samt fordelene ved å gi dispensasjon er større enn ulempene etter en samlet vurdering, jf. pbl § 19-2.
Tomten er regulert til boligformål. Veiarealet er regulert til vei.
Boden betjener boligen, og ligger med god avstand til veibanen. Formålet anses ikke tilsidesatt ved valgte plassering av bod.
Etablert støttemur sikrer betydelig bedre utearealer, som er et uttalt mål ved endrete reguleringsbestemmelser (S-4220). Formålet bolig berøres ikke av valgt plassering.
Mindre deler av muren ligger i veibanen. Dette skyldes så vidt vi forstår primært at det var feil med de gamle byggegrensene på tomten. Muren ble plassert oppå den opprinnelige muren på tomten, med slak helning inn mot tiltakshavers eiendom. De deler av muren som ligger i
regulert veiareal vil opplagt i noen grad berøre veitekniske hensyn da de beslaglegger deler av det areal som er avsatt til vei. Det presiseres i denne anledning at murens plassering ikke berører den faktiske bruken av veien eller drift og vedlikehold av selve veibanen. Muren kan imidlertid berøre en mindre del av veiens skulder ved en full opparbeidelse. I denne anledning påpekes at ethvert positivt vedtak knyttet til denne sak vil utløse krav om midlertidighetserklæring, hvilket uansett vil sikre at muren – dersom den hindrer opparbeidelse av veien i full bredde – må bearbeides, eller i verste fall fjernes. Formålet vei blir følgelig i noen grad berørt av murens plassering, men hensynet til veiarealet kan
vanskelig sies å bli vesentlig tilsidesatt grad, jf. overnevnte.
Samlet sett anses bod og/ eller mur ikke å tilsidesette formål i plan i vesentlig grad.
Krav til plassering 15 m fra midt reg vei er ment å ivareta at veitekniske hensyn, herunder bruk, eksempelvis tilstrekkelig sikt ved kjøring etc., drift og vedlikehold, herunder eksempelvis brøyting etc. og evt. opparbeidelse i full bredde.
Mht. bruk påpekes det at veien i det aktuelle området er tilnærmet helt rett. Etablering av bod mange meter fra veien påvirker på ingen måte sikt etc. Mht. muren så legges denne inntil ca. 1 m fra (på det nærmeste 95 cm) fra etablert asfaltkant/ veibanen. Muren skråner slakt fra
veibanen inn mot tiltakshavers eiendom. Veien har vært i bruk – og fungert godt – i flere sesonger siden muren ble ført opp.
Mht. drift og vedlikehold vises det til at veien har vært i bruk i flere sesonger. Tiltakshaver opplyser at brøyting og annet vedlikehold av veibanen ser ut til å fungere godt. Vi har i denne anledning også bedt Bymiljøetaten om uttalelse i sakens anledning. Vi forstår det slik at de
ikke har mottatt henvendelser knyttet til problemer i fm. muren.
Tiltakshaver anså det svært hensiktsmessig med en utvendig bod som sikret god og tørr lagring, uavhengig av garasje og kjeller. Boden ble etablert på et areal som var i lite bruk (nordvendt mot skråning/ gjerde). Bodløsningen ble akseptert av nærmeste nabo, tiltaket er godt under 15 kvm, og tiltakshaver var følgelig av den klare oppfatning at etablering av
boden ikke ville utløse søknadsplikt. Han har da heller aldri fått noen negative tilbakemeldinger på boden, som både er designet med et dempet uttrykk, med god estetisk utforming og videre fagmessig godt utført. Boden ligger med høyde under nabogjerde, og er i liten grad synlig for omgivelsene.
Etablering av mur har gitt tiltakshaver et vesentlig mer brukbart uteareal. Ved etablering av støttemur har tiltakshaver oppnådd vesentlig bedre bomiljøkvalitet ved bedre brukbarhet på utearealene, herunder et tilnærmet flatt vestvendt areal hvor man sikrer ulik type uteopphold.

I denne anledning synes det nødvendig å påpeke at PBE selv har innført et arealkrav på 8x8 m for at utearealer i det hele tatt er brukbare etter kommunens skjønn. Ved etablering av støttemuren har tiltakshaver nettopp oppnådd dette. I dagens situasjon er det et vestvendt samlet areal på noe over 8x8 m. Det er 8,1 m fra husvegg til gjerde på topp mur. Dette var ikke mulig før etablering av muren. Muren ligger ca. 1 m fra asfaltert vei og at situasjonen fungerer godt i dag.


Tiltakshaver kontaktet PBE og forhørte seg om det var ok å føre opp ny mur der tidligere mur hadde stått. I følge tiltakshaver opplevde man dette som uproblematisk og unntatt søknadsplikt. Tiltakshaver beklager at han har misforstått, men det påpekes likevel at man vanskelig hadde kontaktet PBE om man ikke handlet i god tro, og at man førte opp muren
slik man trodde var i tråd med reglementet. Denne oppfatningen styrkes av at det tilsynelatende ikke er noen støttemursaker i nærområdet, til tross for at flere murer er etablert der. Man har videre vært påpasselige med at arbeidene ble fagmessig utført.
Tidligere mur lå i gammel tomtegrense. Ny mur er ført opp der gammel mur lå. Dessverre var det noe feil med de gamle grensene, hvilket har medført at muren ligger noen få cm. ut i regulert vei. Dette ble først oppdaget ved oppmåling. Muren ligger tilnærmet eksakt på tidligere angitt tomtegrense, som altså er noe feil. Det bes om at PBE i sin vurdering hensyntar at de konsekvenser et evt. avslag får for
tiltakshaver på ingen måte står i forhold til de konsekvenser tiltaket har mht. omgivelsene.
Både konsekvensene for bomiljøkvalitet og ikke minst økonomiske konsekvenser blir betydelige for tiltakshaver.
Etablering av bod og mur er etter vår oppfatning ikke til vesentlig eller urimelig ulempe for naboer, verken mht. tiltakene i seg selv eller trafikale forhold. Det foreligger for øvrig samtykke fra nærmeste nabo.
Etter en samlet vurdering er etter vår oppfatning fordelene ved å gi dispensasjon større enn ulempene. Hensynene bak bestemmelsen og formål i plan blir ikke vesentlig tilsidesatt.
Dispensasjon kan innvilges

 

 

Andre murer/ boder i området og likebehandlingsprinsippet:


Det er korrekt som PBE skriver i sitt vedtak at mange av murene som er etablert i området nok ble etablert før gjeldende plan ble vedtatt. Det er imidlertid ikke korrekt at alle murene ble etablert før småhusplanen ble gjeldende. Flere murer har blitt etablert ut mot veibanen de seneste årene.
Ved vurdering av aktuell mur i ft. andre murer i området så presiseres det for øvrig at aktuell mur på ingen måte er den største muren i området, verken i høyde eller lengde. Vi konstaterer at PBE i den anledning påpeker at mange murer er oppført før småhusplanen ble
gjeldende. Tiltakshaver undres da på om disse da er lovlige, selv om de aldri er omsøkt og de opplagt må ha vært i strid med både tidligere gjeldende planer og unntaksbestemmelser i plan- og bygningsloven. Vi har i den anledning forståelse for at tiltakshaver – som selv mener
de har fulgt kommunens anbefaling – anser det urimelig at man er de eneste som blir fulgt opp.
Tiltakshaver finner det ytterligere urimelig at PBE forsvarer det tiltakshaver oppfatter som nabos ulovlig oppførte mur i sin argumentasjon mot tiltakshavers egen mur. Tiltakshaver påpeker i denne anledning at det ikke er korrekt at naboenes mur ikke ligger i regulert vei.
Hvorvidt nabos mur er oppført ulovlig er uklart for oss, men det er korrekt som tiltakshaver påpeker at murene på klagende nabos eiendommer (både mur på andre siden av veien og nærmeste nabos mur) kan se ut til å dels ligge i arealer regulert til vei.
Tiltakshaver kan for øvrig ikke forstå hvilken betydning det har at nabos murer (i hvert fall noen av dem) er tilknyttet carport. Murene er ikke lavere, eller påvirker området eller veibane mindre, av den grunn.
Det er for øvrig ikke alle murene i området som ble etablert før småhusplanen ble gjeldende.
Flere av murene i området ser ut til å ha blitt etablert etter 2006. Av saksinnsyn kan vi ikke se at det er registrert noen saker i Stormyrveien som angår eksplisitt murer de seneste 100 år.


Vi antar at enkelte murer er vurdert i fm. annen bebyggelse, men konstaterer at det uansett kan se ut til at tiltakshaver har rett i at flere av murene ikke har vært gjenstand for en realitetsvurdering.
Mht. naturlig overgang mot vei påpekes det at de færreste tomtene i området har naturlig overgang til vei. På de fleste tomtene langs Stormyrveien er det etablert murer og eller skjæringer i en eller annen form. Flere av disse har tilsvarende størrelse som aktuell mur.
Mht. kravet om naturstein så påpekes det at det er stor variasjon på murene i området, og at det er et betydelig antall murer i pusset mur og betong, altså med tilsvarende uttrykk som den aktuelle muren. Det vises i denne forbindelse til eksempelvis til murene i Stormyrveien 9 og 12.
Mht. sammenhengende grønne arealer så oppfatter tiltakshaver PBEs argumentasjon som litt i overkant søkt. Igjen henvises det til tilnærmet alle tomtene i nærområdet hvor dette grøntarealet er brutt opp med en eller annen form for terrengarbeid – primært etablering av murer. Alle klagende naboers eiendommer avsluttes mot vei med det PBE omtaler som unaturlig overgang som bryter de grønne sammenhengende arealene mot vei.
Tiltakshaver stiller seg undrende til at beboere i nærområdet skal ha fått dispensasjon for en oppført bod (sak 201316839 – Stormyrveien 9C). Hvorvidt det er store forskjeller i den saken og nærværende sak er vi litt usikre på, men vi konstaterer i hvert fall at det også her er snakk
om en ulovlig oppført bod og at det i saken ble opplyst % BYA opp mot 60%. Vi registrerer for øvrig at den tomten omfattes av en annen regulering, uten at vi er sikre på hvordan det påvirker vurderingskriteriene. Vi forutsetter for øvrig at PBE har oversikt over at det ikke er gitt tilsvarende dispensasjoner mht. % BYA for tilsvarende tiltak i Småhusplanens virkeområde.
Flere av de overnevnte anførsler har vi ikke klart å svare tiltakshaver eksakt på. Da det er PBEs anførsler tiltakshaver viser til, så finner vi det mest naturlig å overlate til PBE å kommentere dette i klagesaken

Se her for hele omtale av sakene:

https://blog.janchristensen.net/2021/10/nr-2940-vi-har-papekt-at-plan-og.html

https://blog.janchristensen.net/2019/04/nr-2446-selv-om-pbe-vil-na-komme-oss-i.html

https://blog.janchristensen.net/2019/04/nr-2448-flere-og-flere-er-enig-med-meg_21.html

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2474-fremmet-nye-sknad-til-pbe.htmla

https://blog.janchristensen.net/2019/06/nr-2475-fremmet-nye-sknad-til-pbe.html

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2468-det-er-ikke-skt-om-mur-i.html

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201609223

Se spesielt punkt 2, 9 og 13 der det står Fra FERDIGATTEST BYGGESAK AS.

 

Avsluttende bemerkninger.

 

Her løfter Paal Erik Løvaas frem mange ting, bl.a. dette med veiledning at det var sannsynlig. Bl.a. fordi ingen har noen gang søkt om mur her på Hellerudtoppen før vi gjorde det. Dette er – eller var utkant Oslo der alt gikk an utenom å være helt pirkete.

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2468-det-er-ikke-skt-om-mur-i.html

https://www.youtube.com/watch?v=o6JGHiKRZoA&t=50s

 

I dag er det motsatt blitt med det giftige PBE, der en tillater hva som helst nede i byen. Med store monsterbygg over alt, bare det er stort nok. Så blir det godkjent. Mens her, noen meter ifra Østmarka der reven og andre ville dyr holder til. Der går det på cm og «skjønn.»

 

Videre har Paal Erik Løvaas fått med seg fallet på vår eiendom er ikke et flatt terreng, men et bratt.

Han påpeker dette, og PBE har egentlig aldri svart på dette. Men bare lagt til grunn alle løgner som de er åpenbart vant med å få gjøre. Da en må regne denne bermen i PBE som sykkeltyveri etc. Da de får lov til det meste, og det blir allment aksepter som sykkeltyveri blir her i Norge.

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3111-plan-og-bygningsetaten-her-i.html

Løvaas har også fått med seg at det vi har bygget er hverken dominerende, stygt eller noe annet som PBE og enkelte av «våre» naboer hevder.

Han skriver dette som er for oss det mest vesentlige punktet hvis det er å si noe negativt om vår mur;

«Mht. bruk påpekes det at veien i det aktuelle området er tilnærmet helt rett.»

Veien er 100 % rett, og det har kjørt hver dag de siste 8 årene mange ganger til dagen,  rutebuss og andre store kjøretøyer.

Brøytebiler om vinteren og personbiler. Alt som tenkes kan, men ikke et eneste kjøretøy en eneste gang har hatt problemer med hva vi har bygget.

Men naboen over på andre siden, er det problemer med hver dag da de har ikke egnet utkjørsel eller mur som ligger 1 meter ifra veien.

Og nabo over på andre siden i Stormyrveien har en mur som er minst ½ meter høyere, og alt dette viser at vår mur er ikke dominerende som det hevdes. Nabo har en større mur også inn på vår tomt.

Alle argumenter som PBE kommer med er grunnløse!

Alle argumenter som enkelte naboer som Roar Telje og andre har kommet med, er fullstendige meningsløse og har vist seg ikke stemme at muren vår skal skape noe veldig problemer med hensyn til brøyting etc.

Hele saken imot oss er et narrativ fra begynnelse til slutt

 

Ferdigattest As skriver også i vår søknad følgende:

«Man har videre vært påpasselige med at arbeidene ble fagmessig utført.»

 

Alt det vi har bygget, står i stil til vårt hus og annen bebyggelse.

Ikke noe er dominerende, skjemmende eller negativt.

Det som er skjemmende og negativt, er PBE oppførsel.

Samt naboens, spesielt denne Roar Telje som vi opplever er fylt med bitterhet og har som PBE er det. Tragisk!

Videre skriver Paal Erik Løvaas følgende:

«Vi antar at enkelte murer er vurdert i fm. annen bebyggelse, men konstaterer at det uansett kan se ut til at tiltakshaver har rett i at flere av murene ikke har vært gjenstand for en realitetsvurdering.
Mht. naturlig overgang mot vei påpekes det at de færreste tomtene i området har naturlig overgang til vei. På de fleste tomtene langs Stormyrveien er det etablert murer og eller skjæringer i en eller annen form. Flere av disse har tilsvarende størrelse som aktuell mur.
Mht. kravet om naturstein så påpekes det at det er stor variasjon på murene i området, og at det er et betydelig antall murer i pusset mur og betong, altså med tilsvarende uttrykk som den aktuelle muren. Det vises i denne forbindelse til eksempelvis til murene i Stormyrveien 9 og 12.»

 

Det er rett og slett ikke noe spesielt med vår mur egentlig i forhold til andre. Hverken positivt eller negativt slik vi ser det.

Muren vår er som alle andres, den er tilpasset terrenget og vårt hus slik at vi får et naturlig og godt skille mellom vei og vår eiendom.

Alt er i den skjønneste orden, bortsett ifra hos noen hatefulle og meget giftige saksbehandlere hos PBE og i det offentlige. Trist!

https://blog.janchristensen.net/2022/01/nr-2978-den-frekke-og-nrtagende.html

 

Paal Erik Løvaas skriver følgende:

«Mht. sammenhengende grønne arealer så oppfatter tiltakshaver PBEs argumentasjon som litt i overkant søkt. Igjen henvises det til tilnærmet alle tomtene i nærområdet hvor dette grøntarealet er brutt opp med en eller annen form for terrengarbeid – primært etablering av murer. Alle klagende naboers eiendommer avsluttes mot vei med det PBE omtaler som unaturlig overgang som bryter de grønne sammenhengende arealene mot vei.»

Her igjen påpekes det dette, at det vi har bygget er som normalen. En ønsker seg et flattere terreng, og en adkomst ned til Stormyrveien.

Det vi har bygget er milevis innenfor som skulle vært godkjent når en bruker lovverket som det er ment å brukes.

Da setter ikke noe av det vi har bygget noen regler eller annet noe vesentlige tilside.

Og det er flere fordeler enn ulemper, egentlig ikke noen ulemper.

Her kan jeg fortsette og fortsette, men stopper her med uttalelsene ifra Ferdigattest Byggesak AS ved Paal Erik Løvaas!

Sluttkommentar:

Vi har avkledd PBE og det offentlige helt i denne saken.

De er ikke bare tatt med «buksene» nede, men av!

Men dessverre, det er så få som bryr seg om lovovertredelser av det offentlige i slike «små» saker ser det ut som?

Alle er seg selv nærmest, og pressen som skulle ha avdekket og skrevet om slike forhold, er helt tyste.

De vil heller skrive om korrupsjon i utlandet og hva som helst annet!

Dette er virkelig et usunt demokratisk problem, hvor vil dette ende?

Vi kommer i hvert fall aldri innrette oss etter en kriminell etat som PBE er!

Ikke bare det, men de svarer ikke engang på helt reelle spørsmål, bare sier at saken er avgjort, avsluttet og ikke mer å diskutere.

For et «diktatur» og narrsiste mennesker som overhode ikke evner og tåler kritikk og motsigelser. Skikkelige narsissister og maktmennesker!

 

2 kommentarer:

Anonym sa...

Hva med å selge alt og flykte til Danmark og la PBE,Norske stat og Namsmannen sitte igjen med skjegget i postkassa? Du er jo dansk og de tar garantert i mot en av sine egne som er på flukt fra de ville fjellapene i nord.

Jan Kåre Christensen sa...

Jeg er født i Danmark og er Dansk statsborger.
Nå får vi heia på Danmark i fotball VM.
Mur, trapp og bod står nå tryggere enn Jerikos mur.
Slapp av, dette går bra.

Ser ingen grunn til å forhastet meg.
Har ingen planer om å etterkomme noen pålegg av noen raringer.
Ha en fortsatt fin kveld 😁