onsdag 13. oktober 2021

Nr. 2940: Vi har påpekt at Plan- og bygninsetaten her i Oslo er notoriske lovbrytere!

 Nr. 2940:

Vi har påpekt at Plan- og bygninsetaten her i Oslo er notoriske lovbrytere!

 

Etter samtale med Statsforvalteren, sendte vi denne mailen:

 

Statsforvalter klage på PBE Oslo

Tone Eid                               13/10. 2021  Oslo

 

Dokumentasjon imot Plan- og bygninsetaten Oslo.

 

Sak 2020/1997 hos Statsforvalteren

 

Sak 201610333, 201609223 hos Plan- og bygningsetaten Oslo           

 

Hei!

 

Takk for telefonsamtale tirsdag 12/10, det var fint.

 

Det har vært en sammenhengene brudd på Forvaltningsloven i fra Plan- og bygninsetaten her i Oslo sin side.  

At dette ikke er blitt stoppet eller påpekt av noen andre forvaltnings institusjoner. Det viser bare at vi er blitt utsatt for et regelrett makt- og myndighetsovergrep av dimensjoner fra hele den offentlige etat.

Dette er regelrett mobbing!

Vi er egentlig offer for en dårlig kultur der det offentlige alltid forsvarer hverandre. PBE skulle ha blitt stoppet for år tilbake.

 

La oss prøve å begrense dette til noen få mailer i fra oss.

Samt søknaden vi hadde gjennom Paal Løvaas og Ferdigattest Byggesak A/S

Da vi søkte i 2016, skrev Paal Løvaas følgende, som vi tar nedover.

Som ikke er blitt besvart, og som vi dermed ikke har heller fått kommet med oppfølgnings spørsmål.

 

1.)  Kommentar vedrørende handling i «god tro»:

Det er viktig å til slutt igjen påpeke at tiltakshaver i aktuelt prosjekt har handlet i «god tro». Tiltakshaver har rådført seg med PBE, og oppført det de opplevde som svært vanlige forhold i nærområdet. Ved et søk på «Stormyrveien» i saksinnsyn får man så vidt vi kan se ikke opp noen støttemursaker. Tiltakshaver har ingen interesse av å «angi» naboer, men når man har havnet i den situasjonen man har gjort, så er det vanskelig å ikke forsøke å forklare alle sider hvorfor man har gjort som man har gjort – og hvorfor man trodde dette var riktig.

Bilder fra nærområdet er på ingen måte ment å være bevis for at tiltaket ikke er søknadsplikt (det har man nå forstått), men det framstår som relativt klart at tiltakshaver handlet i god tro når
man ser alle skjæringer/ fyllinger og murer i nærområdet.

 

Tiltakshaver føler seg i den anledning noe forskjellsbehandlet i forhold til flere andre tomteeiere i nærområdet. Det er et
kupert terreng i området, og man har noe vanskelig for å forstå at kommunen har tatt dette inn over seg i fm. vedtatt Småhusplan som favner over ca. 29000 eiendommer. 29000 forskjellige eiendommer.. Man trenger strengt tatt heller ikke å bevege seg rundt i nærområdet for å se at det er mange murer der. Det er tilstrekkelig å se hen til det bilde etaten selv har tatt ved befaring. PBE må i denne forbindelse ha passert flere titalls murer på sin befaring.

 

Tiltakshaver finner det underlig at både saksbehandler som signaliserte at etablering av mur over den gamle muren Videre henvises til situasjonskartet kommunen har solgt. Det kan i denne forbindelse synes som det er etablert flere murer mot vei som ikke er omsøkt, uten at tiltakshaver ønsker at vi går nærmere inn på dette.

(sitat slutt.)

 

Her har vi ikke fått svar, bortsett ifra i rettsaken i 2016, sier saksbehandler til vår Advokat. Hun husker ikke. Med andre ord, her som notorisk gjennom hele saken vår, er forvaltningsloven bryt ved at vi ikke har fått noe svar av PBE, kun pålegg.

 

2.)  Paal Løvaas påpeker at det vi har gjort, er en oppgradering av vår eiendom. Ikke en forringelse, derfor skal det også gis dispensasjon. Når det samlet sett er mer fordeler enn bakdeler. Hos oss er det egentlig kun fordeler. Hadde PBE behandlet saken vår rettferdig og ifølge Lovverket, hadde vi fått godkjennelse for mange år siden.

Det som PBE holder på med er helt imot Norsk lov.
Dette burde vi fått som svar, ikke et ubegrunnet avslag.

 

«Vi har vurdert fordelene og ulempene opp mot hverandre og mener at det er en klar overvekt av fordeler ved å gi dispensasjon.

Plan- og bygningsetaten mener at vilkårene for dispensasjonen er oppfylt jf. pbl. § 19-2.

Selv om hensynet bak bestemmelsen ikke settes vesentlig til side og fordelene vurderes å være klart større enn ulempene, er det fortsatt opp til kommunens forvaltningsskjønn å bestemme om dispensasjonen skal gis. Dette kommer frem av pbl. § 19-2 første ledd, hvor det står at kommunen kan gi dispensasjon. 

I dette tilfellet ser Plan- og bygningsetaten ingen avgjørende grunn til at vi ikke skal gi den omsøkte dispensasjonen. Vi gir derfor dispensasjon.

 

Dette skriver Løvaas:

 

«Tiltakshaver anså det svært hensiktsmessig med en utvendig bod som sikret god og tørr lagring, uavhengig av garasje og kjeller. Boden ble etablert på et areal som var i lite bruk (nordvendt mot skråning/ gjerde). Bodløsningen ble akseptert av nærmeste nabo, tiltaket er godt under 15 kvm, og tiltakshaver var følgelig av den klare oppfatning at etablering av boden ikke ville utløse søknadsplikt. Han har da heller aldri fått noen negative tilbakemeldinger på boden, som både er designet med et dempet uttrykk, med god estetisk utforming og videre fagmessig godt utført. Boden ligger med høyde under nabogjerde, og er i liten grad synlig for omgivelsene.

Etablering av mur har gitt tiltakshaver et vesentlig mer brukbart uteareal. Ved etablering av støttemur har tiltakshaver oppnådd vesentlig bedre bomiljøkvalitet ved bedre brukbarhet på utearealene, herunder en tilnærmet flatt vestvendt area hvor man sikrer ulik type uteopphold.
I denne anledning synes det nødvendig å påpeke at PBE selv har innført et arealkrav på 8x8 m for at utearealer i det hele tatt er brukbare etter kommunens skjønn. Ved etablering av støttemuren har tiltakshaver nettopp oppnådd dette.

I dagens situasjon er det et vestvendt samlet areal på noe over 8x8 m. Det er 8,1 m fra husvegg til gjerde på topp mur. Dette var ikke mulig før etablering av muren. Muren ligger ca. 1 m fra asfaltert vei og at situasjonen fungerer godt i dag.

Tiltakshaver kontaktet PBE og forhørte seg om det var ok å føre opp ny mur der tidligere mur hadde stått. I følge tiltakshaver opplevde man dette somuproblematisk og unntatt søknadsplikt. Tiltakshaver beklager at han har misforstått, men det påpekes likevel at man vanskelig hadde kontaktet PBE om man ikke handlet i god tro, og at man førte opp muren slik man trodde var i tråd med reglementet. Denne oppfatningen styrkes av at det tilsynelatende ikke er noen støttemursaker i nærområdet, til tross for at flere murer er etablert der. Man har videre vært påpasselige med at arbeidene ble fagmessig utført.

Tidligere mur lå i gammel tomtegrense. Ny mur er ført opp der gammel mur lå. Dessverre var det noe feil med de gamle grensene, hvilket har medført at muren ligger noen få cm. ut i regulert vei. Dette ble først oppdaget ved oppmåling. Muren ligger tilnærmet eksakt på
tidligere angitt tomtegrense, som altså er noe feil.

Det bes om at PBE i sin vurdering hensyntar at de konsekvenser et evt. avslag får for tiltakshaver på ingen måte står i forhold til de konsekvenser tiltaket har mht. omgivelsene.
Både konsekvensene for bomiljøkvalitet og ikke minst økonomiske konsekvenser blir betydelige for tiltakshaver.

Etablering av bod og mur er etter vår oppfatning ikke til vesentlig eller urimelig ulempe for naboer, verken mht. tiltakene i seg selv eller trafikale forhold. Det foreligger for øvrig samtykke fra nærmeste nabo.

Etter en samlet vurdering er etter vår oppfatning fordelene ved å gi dispensasjon større enn ulempene. Hensynene bak bestemmelsen og formål i plan blir ikke vesentlig tilsidesatt. Dispensasjon kan innvilges.»

 

3.)  Dette skriver Løvaas:

«Det vises til forvaltningslovens § 11. Dersom det fra veiledende myndighet ikke har blitt kommunisert tilstrekkelig klart og tydelig at tiltakene utløser søknadsplikt og dispensasjon fra gjeldende plangrunnlag, så bør dette også tillegges vekt i en helhetsvurdering ved allerede gjennomførte tiltak. Tiltakshaver må kunne ha tillitt til at man kan følge de råd man søker hos aktuell myndighet. Dette følger for så vidt naturlig av forvaltningsloven. I denne anledning påpekes at ansvarlig søker kun har fått beskrevet den muntlige kommunikasjonen mellom kommune og tiltakshaver fra tiltakshavers side. Vi konstaterer at kommunen har unnlatt å kommentere dette i sitt vedtak

 

Dette når vi ser tilbake på det hele, så er det PBE som veiledet oss, samt at de ikke vil hverken svare eller kommunisere i ettertid. Som viser hvilket lavmål de har lagt seg på!

 

4.) Hva vi har skrevet, her er noe av det, som vi aldri har fått svar på. Dette er saksbehandlingsfeil, tjenstefeil og brud for forvaltningsloven av PBE.

 

Se her, noe vi skrev 14. desember 2016, der vi påpekte at vi hadde fått tilsagn av PBE til å bygge uten å søke. Samt vi har aldri fått svar på dette. Det viser atter igjen at forvaltningsloven er bryt.

 


 

 

5.)  Her er også noe vi har skrevet, da før disse avgjørelsen er blitt tatt. Som PBE referer til. Men vi har ikke fått svar på:

 

Sak nr. 201610333 og 201609223 - Byggesak

Det er noe de helt ser bort ifra med mur, bod og trapp. Faktisk ganske så mye i avslaget dere gir oss datert 30.01.2017!

Det er at jeg fikk muntlig godkjennelse av Kaila Lange Aubert som var da vår daværende saksbehandler i Oslo kommune, som ikke blir nevnt engang! Hvorfor? PBE unndrar å nevne alt som kan virke vil vår fordel, og det som virke til vår bakdel, forsterkes maksimalt. Ja, det tas endog langt ut over sine proporsjoner.

F.eks. at vi har bygget noe som har stått i flere år, og ingen har reagert på. Hverken buss, brøyting eller andre som kjører forbi, har hatt noe å utsette på vår mur.
Her forteller om sterk overdrivelse fra PBE sin side, utnyttelsesgraden på tomten er så vidt over.
Og er den virkelig over? Da når tomten her ble opparbeidet, sprakk vannledningen. Og de har da målt på nytt. Går vi etter de gamle målene, så ser det ut som den er innforbi også. Så dette er mer på et tegneark den er over, enn det er reelt i forhold til veibanen.

Andre har fått dispensasjon på langt større ting, men dette har PBE enten ikke oversikt over eller det ligger helt andre forhold til, unnskyldningene er påfallende!

Muntlig godkjennelse på mur, ikke bod. Dette blir snudd på hode av kommunen, derfor nevner de ikke at det var muren vi har fått først muntlig godkjennelse på. Her prøver en åpenbart å bløffe og skape forvirring for de som leser dette. Eller har de ikke oversikten over hva de skriver og fatter av vedtak?
Boden fikk vi godkjennelse av naboene som vi trodde var nok da boden var under 15 kvm 2. At den ikke var søknadspliktig. Bare godkjennelse, fordi den sto nærmere enn 1 m. fra nabogrensa. Dette muntlige godkjennelse skriver de gjelder boden som nevnt.
Dette er en form for fabrikkert usannhet som sagt, og dette blir ikke nevnt i avslaget. Dette er for oss det springende punktet, for hadde vi fått et nei hadde vi selvfølgelig søkt. Vi stolte blindt på PBE og vår daværende saksbehandler!
Som igjen viser at her ønsker ikke PBE at vi skal vinne frem med vår sak! Boden fikk jeg alle naboens godkjennelser for å bygge, også inkludert Roar Telje som nå plutselig er imot det hele, ikke til å forstå.

18 cm ut i veien blir tillagt uregelmessig mye da vi bygget oppå gammel mur og andre har 80 cm ut i veien, og muren står.

Samt at ikke noe av hva vi har bygget er til sjenanse, hindring eller noe annet.

Boden er ikke satt opp for noen ane grunn å ha ting inne der som sykler, hageredskaper og annet. Dette er en umulighet å ha i underetasjen da kjellergangen er både smal og ligger under bakkenivå. Boden er et must for oss
da huset er over flere etasjer, gjør det vanskelig å lagre alt inne p.g.a. smale ganger og forhold.

 

Tegningen som kommunen bruker gir et så uriktig bilde, at eiendommen før vi fylte ut at den er direkte misvisende. Alt var helt annerledes en tegningen viser da bl.a. det er bygget ut med plass til å snu bil og ha en bil parkert utenforbi etc.

Leser vi hva PBE kommer med, så er kommentarene så syrlige og rare, at de minner mer om en form for konspirasjon og ønske at vi ikke skal ha dette vi har bygget som er minst hundre ganger bedre enn det var før vi opparbeidet tomten til slik den er i dag.

Det vi har gjort er ikke noe annet enn kjempebra og en vinn vinn situasjon. En utbygget og pent opparbeidet tomt er både penere og mer funksjonelt!

Vil også si at i PBE avslag er det utrolig lite proporsjonalt, kan ikke ta med alt.
Da alt det PBE skriver ville jeg da tatt meg. Her er et eksempel: «Boden er oppført som et tilbygg til kjeller, og ligger dessuten under en terrasse slik at den blir lite synlig.»

Boden er ikke oppført hverken til et tilbygg til kjeller under en terrasse, dette er bare tatt ut fra den løse luften.
Dessverre, PBE fremstår som lite profesjonelle og objektive i sitt avslag!

Det de burde ha klart å gi klare svar på, slik som dette, da vet de plutselig ingen verdens ting.
«Vi har ikke oversikt over om det kan ha vært gitt dispensasjoner for oppføring av boder, som er avhengig av dispensasjon fra maks. tillatt %-BYA i småhusområdene for øvrig.»

Jeg kjører buss over hele Oslo by, og har en rimelig oversikt over byen. Boden vi har bygget et ikke noe unormal hverken stor eller ruvende.
Argumentene som PBE kommer med holder ikke, her har de plutselig ikke oversikt men ellers har de oversikt over det meste.
Nei, og atter et nei, dette at vi ikke får godkjent mur, bod og trapp går mer på uvilje enn hva som er reelt!

La alt få stå som det står i dag er vår klare anbefaling og PBE anbefaling finnes til å være sterkt overdreven negativ der en prøver å finne feil og mangler som egentlig ikke er der! Alt som er bygget og gjort, er langt, langt innforbi normalen!

Alt det vi har gjort, er godt og ikke til hindring eller til sjenanse for noen!
Her må ikke PBE prestisje seire, men fornuften!

Slik vi har opparbeidet tomten, å rive dette vil oppleves som et maktovergrep av myndigheten fra vår side. Vi er rett og slett kjempefornøyd med slik vi har fått det. Rive dette vil i våre øyne være rett og slett ille!  Derfor er også befaring ønskelig og la nåde gå for rett her! Hvis noen er i tvil!

Konklusjon:

Det bes om at etaten vurderer sine avslag på nytt, og omgjør disse.

Mvh

Berit N og Jan K Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo

 

Dette ble skrevet lenge før Sivilombudsmannen og Fylkesmannen konkluderte. At disse og domstolene, samt Oslo byråd ikke har fått med seg at Forvaltningsloven er bryt. Er bare dypt beklagelig og sterkt urovekkende.

6.)  Dette viser bare at når PBE hevder at vår sak er blitt behandlet av Fylkesmannen og andre. Er noe som viser at de ikke har gjort jobben sin.

Dette slår egentlig tilbake på alle offentlige instanser som kunne ikke se at våre klare spørsmål. Samt synspunkter i fra Paal Løvaas og Ferdigattest Byggesak A/S ikke er blitt besvart.

 

Det er treffende det Løvaas skriver, som dekker egentlig hele PBE behandling av oss og våre spørsmål:

 

«Dette følger for så vidt naturlig av forvaltningsloven. I denne anledning påpekes at ansvarlig søker kun har fått beskrevet den muntlige kommunikasjonen mellom kommune og tiltakshaver fra tiltakshavers side. Vi konstaterer at kommunen har unnlatt å kommentere dette i sitt vedtak.»

Ja. PBE har i realiteten ikke svar på en eneste ting, bare drevet med overkjøring, trusler og regelrett maktmisbruk fra begynnelse til slutt imot oss!

 

7.)  Det var først i 2019 vi ble til fulle klar over dette, at forvaltningsloven var bryt. Derfor godtok vi før dette PBE brudd på Norsk lov.

 

8.)  Alt det som PBRE har kommet med av argumentasjoner og vedtak, er ubegrunnet og ulovlige da vår argumentasjon ikke er hverken besvart eller tatt hensyn til.

 

9.)  Det er også underlig at PBE har gitt nabo som har bygget samtidig med oss, til å utvide utnyttelsesgraden på tomten 57 ganger mer enn oss.

 

10.)                     Siste vi leste, var at Spetalen har fått dispensasjon i strandsonen (som vi ikke har noe imot.) At han får og det blir slik tilgodesett for forhold som er hinsides våres. Viser bare at PBE har en sterk uvilje og agenda imot oss. Det at vi får godkjent trapp, mur og bod, og saken blir avsluttet. Er eneste fornuftige og rette i denne saken. Det gir ingen mening å holde på lengre!

 

https://e24.no/naeringsliv/i/dnk9zz/oslo-kommune-snur-lar-spetalen-bygge-trapp-i-strandsonen

 

Det er disse spørsmål (og mange til) PBE ikke vil svare på.

Som vi presisere på, at svar er totalt uteblitt som Paul Løvaas skriver allerede i 2016.

Det er manglende svar, neglisjering og lovbrudd hos PBE.

At dette har gått dere «hus forbi» før, er ikke noe annet enn tragisk!

Håper dere vil innse egen brøde, rette opp feilene.

Og gi oss medhold i at PBE har ikke svart oss.

Avslutter med Løvaas sa allerede i 2016.

«Vi konstaterer at kommunen har unnlatt å kommentere dette i sitt vedtak.»

Dette er notorisk og gjentagende, derfor er det også en krenkelse av oss, at vi skal live under PBE adferd som vi anser å være kriminell og uverdig!
Summering på hva vi spør om. Som vi ikke har fått svar på.

 

1.)  Da vi ble veiledet av PBE å bygge oppå gammel mur, hvorfor vedkjenner ikke Kaja Aubert Lange seg dette mer? Det harmonerer da med det som er bygget fra før, og skiller seg ikke negativt ut. Tvert imot!

 

2.)  Hvorfor blir vi forskjellsbehandlet?

 

3.)  Løvaas skriver: «Tiltakshaver må kunne ha tillitt til at man kan følge de råd man søker hos aktuell myndighet.» Når vi er blitt veiledet å bygge mur av PBE, hvorfor svarer de ikke på våre argumenter her? Det er et klart brudd på forvaltningsloven.

 

4.)  I det vi har bygget, så er vår mur trukket inn ½ meter i forhold til vår før skråning. Hvorfor får vi ikke svar på hvordan kan vår mur være ulovlig, når den ligger ½ meter lengre inne?

 

5.)  Vedrørende dispensasjon. Når det samlet sett er mer fordeler enn bakdeler ved det vi har bygget. Faktisk ingen bakdeler. Hvorfor får f.eks. vi ikke da godkjennelse når andre får det åpenbart ved langt dårligere stilt enn oss. Dette er også forskjellsbehandling!

 

6.)  Vi har bygget oppå gammel mur. Det er fra før en gammel mur, da vårt hus er et såkalt «eplehage» hus. Da bør enn kunne se med litt lempelige øyne på at muren vår er noen små cm for langt ute. Det er 1 meter ifra veigrunn og ikke til hinder for trafikken eller annet. Dette har vi aldri fått svar på, enda!

 

7.)  Når vi har listet opp fordeler med det vi har bygget, hvorfor får vi ikke svar på dette? Det blir alltid oversett da PBE ønsker ikke å svare, dette er brudd på forvaltningsloven.

 

8.)  Når vi har påpekt at da saken startet. Så «tillot» vi PBE å gjøre det meste. Nå når vi er blitt mer opplyste, og skjønner at vi har krav på svar. Hvorfor prøver PBE da alltid gå tilbake til den tiden da vi aksepterte det vi ikke gjør i dag. Alle ting før 2019 anser vi for å være ugyldige vedtak, da vi ikke skjønte og viste at forvaltningsloven også gjaldt PBE her i Oslo. Vi ønsker svar på det vi har spurt om også før 2019, selv om det er gjort vedtak. Men spørsmålene vi da stilte, er ikke besvart.

 

9.)  Hvorfor ikke la fornuften og rettferdigheten seire? Og godkjenne mur, trapp og bod? Da er saken over, og det er det beste for alle parter!

 

10.)                     Nå når vi har fått en flatere og grønnere utearealer.

 

Hvorfor ikke la dette og alle andre grunner være grunner nok til å gi oss dispensasjon? Og godkjennelse? Det må da være eneste fornuftige og rette her!

 

11.)                     Det skal ha utgått brev i fra dere? Det sa en saksbehandler på juridisk. Den 13/9 muligvis? Vi har ikke fått noe brev, og ønsker det som dere har sendt siste 3 mnd. At det skal sendes på nytt, og aller helst mail. Vi har ikke digital postkasse. Mail adressene våre er:

 

Berit Nyland Christensen: beritch-0803@hotmail.com

Jan Kåre Christensen: jk.chris@online.no

 

12.)                     Vi har også mange andre spørsmål, innvendinger og argumenter. Kan ikke se at noen offentlige instanser har i det store og hele svart oss på noe som helst gjennom de 8 årene som denne saken har pågått. Det er dypt tragisk, da de offentlige instanser har egentlig hatt et hovedmål. Forsvarer PBE sine ugjerninger. Det er trist at vi skal ikke få en avslutning på denne heksejakten imot oss. Hvorfor har dette skjedd? Det er selvsagt mange grunner for det. Men vi er blitt veiledet av PBE bygge muren, og da burde enn ha gått litt i seg selv, og latt nåde gått for rett! Greit, det er ikke 100 % slik det burde være hverken i fra PBE eller vår sin side. Men å være så ugrei og vanskelig som det offentlige legger opp til. Det gir ingen mening! Det er ikke noe annet enn mobbing i fra PBE.Mvh
Berit
og Jan Kåre Christensen
Krokstien
2 c
0672 Oslo

 

 

Ingen kommentarer: