onsdag 22. februar 2023

Nr. 3181: Jesus vil gi liv, og overflod, mens Tyven vil kun stjele, drepe og ødelegge!

 Nr. 3181:

Jesus vil gi liv, og overflod, mens Tyven vil kun stjele, drepe og ødelegge!

 

Tyven er her den onde – Satan – beskrevet som av Jesus.

Det er et av hans mange navn og egenskaper.

Illustrasjonsbilde

 

 

https://blog.janchristensen.net/2021/03/nr-2830-hvert-sted-i-setter-eders-fot.html

https://blog.janchristensen.net/2020/09/nr-2748-alle-guds-lfter-guds.html

 

Joh.e. 10. 10 Tyven kommer for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv, og de skal ha det i overflod.

 

Jesus omtaler Satan her som en tyv, og det er han virkelig. Hva er det Tyven vil?

Jesus sier det selv her; «stjele, drepe og ødelegge!»

 

Hva vil det si å stjele? Her i fra Wikipedia.

Tyveri betegner uberettiget å tilegne seg en annens ting for å skaffe seg selv en fordel på den måten. I den norske straffelovens §321 sies dette slik:

For tyveri straffes den som tar en gjenstand som tilhører en annen, med forsett om å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning ved å selge, forbruke eller på annen måte tilegne seg den.

 

Satan eier egentlig ingen verdens ting. Men Gud har gitt oss mennesker forvaltningsansvar for denne jorden, og de ting som er på jorden.

Det er her Tyven (Satan) operer.

 

Satans mål er å lage ting ubehagelig, ikke gjør ting lett!

 

Alle har erfart å bli utsatt for noe ubehagelig. I form for tyveri, overgrep, dårlig behandling etc.

Det er på den måten som Tyven operer.

Skaper ikke noe eget, men frarøver andre som har skapt og gjort noe.

Som er i besittelse av noe som er hans, som Tyven vil ha.

 

Vi leser om den ondes kamp imot Adam og Eva i Edens hage!

 

Hva ser vi der?

Satan vil alltid forstyrre, villede og til slutt gjøre at det som Gud vil gi oss.

Eller har gitt oss, blir frarøvet oss.

Blir vi frarøvet og ender opp med mørke får råde der lyset skulle ha rådet.

Gud hadde satt Adam og Eva i Edens hage, der de skulle råde og var Velsignet.

 

Satan vil ombytte det gode, det rette og det som er til det beste for oss. Med det onde, det som frarøver oss glede og det som er til det verste for oss.

 

Det er to motpoler, Gud og Satan. Vi leser om hvordan Satan forledet Adam og Eva i Edens hage, slik virker han i dag også. Taktikken er den samme, forlede og spille oss ut slik at vi følger Hans onde hensikter. Ikke Guds plan og vilje!

 

1 Mosebok 3. 1. Men slangen var listigere enn alle dyr på marken som Gud Herren hadde gjort, og den sa til kvinnen: Har Gud virkelig sagt: I skal ikke ete av noget tre i haven?  2 Og kvinnen sa til slangen: Vi kan ete av frukten på trærne i haven;men om frukten på det tre som er midt i haven, har Gud sagt: I skal ikke ete av den og ikke røre ved den, for da skal I dø.  4 Da sa slangen til kvinnen: I skal visselig ikke dø;for Gud vet at på den dag I eter av det, skal eders øine åpnes, og I skal bli likesom Gud og kjenne godt og ondt.  6 Og kvinnen så at treet var godt å ete av, og at det var en lyst for øinene, og at det var et prektig tre, siden en kunde få forstand av det, og hun tok av frukten og åt; og hun gav sin mann med sig, og han åt.  7 Da blev begges øine åpnet, og de blev var at de var nakne, og de heftet fikenblad sammen og bandt dem om livet.  8 Og de hørte Gud Herren som vandret i haven, da dagen var blitt kjølig; og Adam og hans hustru skjulte sig for Gud Herrens åsyn mellem trærne i haven.  9 Da kalte Gud Herren på Adam og sa til ham: Hvor er du? 10 Og han svarte: Jeg hørte dig i haven; da blev jeg redd, fordi jeg var naken, og jeg skulte mig. 11 Da sa han: Hvem har sagt dig at du er naken? Har du ett av det tre som jeg forbød dig å ete av? 12 Og Adam sa: Kvinnen som du gav mig til å være hos mig, hun gav mig av treet, og jeg åt. 13 Da sa Gud Herren til kvinnen: Hvad er det du har gjort! Og kvinnen sa: Slangen dåret mig, og jeg åt. 14 Da sa Gud Herren til slangen: Fordi du gjorde dette, så skal du være forbannet blandt alt feet og blandt alle de ville dyr. På din buk skal du krype, og støv skal du ete alle ditt livs dager. 15 Og jeg vil sette fiendskap mellem dig og kvinnen og mellem din ætt og hennes ætt; den skal knuse ditt hode, men du skal knuse dens hæl.

 

Satans mål er åpenbar, forlede menneske og få dem til å tro noe annet enn hva Gud har sagt.

 

Slik operer han i dag også, få oss mennesker til å tro løgnen fremfor sannheten.

Her ble Eva først forledet, det står om hva hun gjorde.

«Kvinnen så at treet var godt å ete av, og at det var en lyst for øinene, og at det var et prektig tre, siden en kunde få forstand av det, og hun tok av frukten og åt.»

 

Skriften advarer klart imot dette, vi leser i 1 Joh.b. 2. 15 Elsk ikke verden eller noe som er av verden. For den som elsker det som er av denne verden, kan ikke ha vår Fars kjærlighet i seg.

16 For alt som er av verden — kjøttets begjær og øyets begjær, og oppblåst stolthet over egne midler, er ikke av vår Far, men av verden.

17 Det som er av verden, skal bli tatt bort sammen med dets begjær. Men den som gjør Guds vilje, skal bestå i tider.

 

Her ser vi at det Apostelen advarer imot, ble fella for Adam og Eva.

Det er den samme fella og fristelsene for oss i tillater dag. Som det alltid har vært.

Vi leser i vers 16 spesielt: «kjøttets begjær og øyets begjær, og oppblåst stolthet over egne midler.»

 

Mange av oss husker en sang fra søndagsskolen der det het «Vær forsiktig, lille øye, hva du ser», «lille øre, hva du hør’», «lille munnen, hva du si’r», «lille foten, hvor du går» og «lille hjerte, hva du tror».

 

Dette er basis kunnskap i møte med fienden. Vi gir han innpass med å åpne oss opp for hans tankemønster.

Dernest følelsene våre, og hva vi tillater oss både se og høre.

 

Fremdeles vil den Onde frarøve oss det som Gud vil gi oss. Derfor må vi være klar over at det er to motpoler som står imot hverandre. Som igjen vil få innflytelse og råderett over oss.

 

Kol. 1. 13 Han har befridd oss fra mørkets makter, og han skal føre oss frem til sitt rike ved sin Sønns kjærlighet.

1930 oversettelsen Kol. 1. 13 han som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede Sønns rike,

 

Tilsynelatende kan det virke slik at Jesu ord om at han vil gi oss liv, og overflod. Mens Tyven kommer for å stjele, drepe og ødelegge ikke stemmer. Da Tyven/Satan har så mye å by på. Som kjøttets begjær og øyets begjær.

Eller som det står i 1930 oversettelsen her.

1 Joh.b. 2. 16 for alt det som er i verden, kjødets lyst og øinenes lyst og storaktighet i levnet, er ikke av Faderen, men av verden.

 

Når vi lar kjødets lyst og øinenes lyst og hovmodet vårt få styre oss, leder det til direkte det som Tyven vil.

Vi må da gjøre noe med dette, som Tyven vil. Skriften gir klare og gode råd.

Her er et av mange:

 

2 Kor. 10. For selv om vi lever i kjøttet, så kjemper vi ikke etter kjøttet.

De kampvåpen som vi bruker, er ikke kjøttlige, men av Guds kraft, den som kan rive ned festninger.

For vi vil rive ned tankebygninger og alle stengsler som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Vi tar til fange enhver tanke som ikke er til lydighet mot Kristus.

Og vi er klar til å straffe all ulydighet inntil dere er fullt ut lydige.

 

Jesus skaper forandring, glede og liv.

Men en kan sammenligne dette med å gå et glass fylt med noe godt å drikke.

En selv må velge å drikke, for at det skal ha nytte og glede av det.

Slik er det også for oss, vi må selv velge å gjøre noe med det som Gud har skjenket oss i Kristus Jesus.

 

Sluttkommentar:

 

Det at Jesus vil gi oss liv, liv i overflod.

Jesus selv sa det «Jeg er kommet for at de skal ha liv, og de skal ha det i overflod.»

Samtid kommer ikke det automatisk. Vi må selv velge om det er Jesus innflytelse som skal gjelde.

Eller det er motsatte makten som skal få innflytelse.

Jesus selv sa dette; «Tyven kommer for å stjele, drepe og ødelegge.»

Hvem er denne Tyven? Åpenbart vår fiende Satan.

Det er her to motpoler som står med hvert sitt alternativ.

Valget er vårt hvem som skal få regjere og herske i våre liv.

Skriften sier:

Rom. 6. 16 Vet dere ikke at når dere fremstiller dere som slaver, skal dere som slaver være lydige — enten mot synden som fører til døden, eller dere er lydige mot rettferdigheten.

17 Og ved Guds nåde er dere ikke slaver for synden, men helhjertet lydige mot den form for lære som er blitt overlevert dere.

18 Dere er frigjort fra synden og er slaver for rettferdigheten.

 

Her møter vi dette i skriften igjen. Vi kommer til ferdig dekka bord.

Men det er en hake ved det hele. Vi må ta imot dette ved å tro dette, dernest kreves det en overgivelse til Guds gode vilje.

Slik er det også med det som Tyven har å gi.

Du må akseptere løgn som sannhet. Leve etter det som er egentlig den enkleste saken for oss mennesker da vi er født i synd og trives i synd. Vi er i utgangspunktet på Tyvens sin side som vil framføre oss alt.

Fremfor alt er det det Evige liv i Kristus Jesus han vil frarøve oss.

Dernest alt i denne verden som det viktigste er å gjøre Guds vilje og leve etter Guds gode ord. Leve etter den Gode boken!

Liv og det i overflod, hva er dette egentlig? Gå inn i Kristus og leve etter hans lære!

Hva er det motsatte?

Det er egentlig ikke å følge Jesus, ta imot ham. For hvis en ikke tar imot Jesus, vil en aldri få tilgang på dette livet lærer skriften!

 

1 Joh.b. 5. 10 Den som tror på Guds Sønn, har vitneforklaringen i seg. Men den som ikke vil tro Gud på dette, gjør ham til en løgner, fordi han ikke vil tro den vitneforklaringen Gud har avgitt om sin Sønn.

11 Og dette er Guds vitneforklaring: At han gir tiders liv, og at dette livet er gjennom Sønnen.

12 Han som har Sønnen, har livet. Men han som ikke har Guds Sønn, har heller ikke livet.

13 Dette skriver jeg for at dere skal tro på Guds Sønns navn, og for at dere skal vite at dere skal ha tiders liv gjennom troen på Guds Sønns navn.

1930 oversettelsen 1 Joh.b. 5. 10 Den som tror på Guds Sønn, har vidnesbyrdet i sig selv; den som ikke tror Gud, har gjort ham til en løgner; for han har ikke trodd på det vidnesbyrd som Gud har gitt sin Sønn. 11 Og dette er vidnesbyrdet at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans Sønn. 12 Den som har Sønnen, han har livet; den som ikke har Guds Sønn, han har ikke livet.
13 Dette har jeg skrevet til eder forat I skal vite at I har evig liv, I som tror på Guds Sønns navn.

Grunn teksten sier også noenlunde følgende fritt oversatt:

10 Den som tror på Guds Sønn, har vidnesbyrdet inni seg selv; den som ikke tror Gud, har gjort ham til en løgner; for han har ikke trodd på det vidnesbyrd som Gud har vidnet om sin Sønn. 11 Dette er vidnesbyrdet at Gud har gitt oss Sønnen, dette evige liv er i hans Sønn og ingen andre 12 Den som har Sønnen, han har dette evigvarende livet. Den som ikke har Guds Sønn, han har ikke dette evigvarende livet! 13 Dette har jeg skrevet til dere forat I skal vite at I har evig liv som tror på Navnet (Jesus) til Guds Sønn. Navnet til Guds sønn (Jesus.)

Ingen kommentarer: