lørdag 18. februar 2023

Nr. 3182: Det at vi ikke etterkommer Oslo Kommune ved plan og bygningsetatens pålegg ovenfor oss anser jeg og min kone som en nødrett, ikke noe annet!

 Nr. 3182:

Det at vi ikke etterkommer Oslo Kommune ved plan og bygningsetatens pålegg ovenfor oss anser jeg og min kone som en nødrett, ikke noe annet!

 

https://blog.janchristensen.net/2023/02/her-i-hovedstaden-tar-frps-lars-petter.html

 

Det er nødrett at vi ikke vil etterkomme pålegg med å rive noe som helst som PBE har gitt oppdiktede pålegg om at vi skal gjøre.

Dette med bøter og vedtak de holder på med, er ikke noe annet enn mørkets gjerninger. Det er ugjerninger alt som denne etaten holder på med.

Hvem står da bak denne etaten?

Det får en selv legge to pluss to i sammen, og svaret er gitt.

Vi skal i hvert fall straffes for å ikke innrette oss etter direkte galskap. For det er akkurat hva det PBE holder på med, galskap og totalt ufruktbare gjerninger.

Illustrasjonsbile, et ufruktbart træ. Det er sammenlignes med plan og bygningsetatens bedrifter ovenfor oss som har bygget en mur som er fantastisk. Ikke noe feil med den, den er i harmoni med terrenget, lovverket og skaper et naturlig og harmonisk skille mellom vår eiendom og Stormyrveien.

Samt, den holder fyllmassen på plass slik at den ikke siger ned, som vår før bedritne skråning gjorde.

Muren er også trukket inn over ½ meter i fra før, hvordan kan da vår mur ligge i veibanen som PBE hevder?

Alt med denne etaten er løgn, løgn og enda mer løgn!!!!!!!!!!

 


Fra Jusleksikon:

Nødrett

Nødrett er en rettighet man kan ha til å utføre en straffbar handling uten å bli straffet for det, når det foreligger en nødsituasjon.

Nødrett reguleres av Straffeloven § 17, jf. Straffeloven § 81.

Paragrafen gjør en ellers straffbar handling straffri, dersom visse nærmere bestemte vilkår er oppfylt.

Straffeloven § 17 sier følgende:

"En handling som ellers ville være straffbar, er lovlig når

a) den blir foretatt for å redde liv, helse, eiendom eller en annen interesse fra en fare for skade som ikke kan avverges på annen rimelig måte, og

b) denne skaderisikoen er langt større enn skaderisikoen ved handlingen"

Eksempler

Det typiske eksempelet på anvendelse av paragrafen er der man bryter seg inn i en hytte for å unngå å fryse ihjel. Andre eksempler kan være å bryte fartsbegrensninger eller andre trafikkregler, for å redde liv eller helse. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på begrensningen som går ut på at faren ikke må kunne avverges på andre måter. I norsk rett er dette vilkåret anvendt strengt. Det er således ikke vært ansett som lovlig nødrett å kjøre i beruset tilstand for å få en person til sykehus, så lenge det var mulig å ringe på hos naboer eller andre for å få dem til å kjøre. Den ellers lovstridige handling må være det eneste reelle handlingsalternativet. Et eksempel kan være å overta kontrollen over et kjøretøy selv om en selv ikke har sertifikat om sjåføren skulle komme i en situasjon som krever legehjelp og det ikke finnes noe annet alternativ. Eller en situasjon som krever øyeblikkelig handling for å avverge fare. Eksempelvis om føreren mister bevisstheten under kjøring og passasjeren uten sertifikat må gripe inn og få kjøretøyet ut av trafikken og stoppe. Det er derimot ikke hjemmel for at passasjeren kan sette seg bak rattet og overta sjåførrollen om det finnes andre alternativer som å varsle andre bilister eller kontakte Politi eller Ambulanse.

Den nye Straffeloven 2005

I den nye Straffeloven § 17, er nødretten definert med et mer moderne språk. Det er intensjonen at adgangen til nødrett skal utvides noe ved at det ikke lenger kreves at faren må være særdeles betydelig i forhold til skaden som nødrettshandlingen medfører. Etter den nye loven vil det være tilstrekkelig med en betydelig interesseovervekt. Hvor stor praktisk betydning denne endringen vil få gjenstår å se.

(Sitat slutt.)

 

Straffeloven § 17 sier følgende:

"En handling som ellers ville være straffbar, er lovlig når

a) den blir foretatt for å redde liv, helse, eiendom eller en annen interesse fra en fare for skade som ikke kan avverges på annen rimelig måte, og

b) denne skaderisikoen er langt større enn skaderisikoen ved handlingen"

 

Vi må redde vår egen eiendom ovenfor vandaler og kjeltringer!

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3072-faktum-i-saken-var-er-at-vi-har.html

 

Vet at dette er sterke ord, men slik det offentlige holder på med oss.

Så er det faktisk vandaler og kjeltringer, ikke noe annet.

Det er helt meningsløst at vi skal rive en mur som er veiledet av PBE hvordan bygge.

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3175-hva-skjedde-i-de.html

 

Muren vår er etter PBE eget regelverk lovlig, hvorfor skal vi da måtte rive den da?????

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3172-muren-var-er-etter-pbe-eget.html

 

Denne enorme og rigide forskjellsbehandlingen i vår disfavør er også helt hinsides.

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3172-muren-var-er-etter-pbe-eget.html

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2462-pbe-her-i-oslo-fremstar-som-de.html

Sluttkommentar:

Muren vår, og ellers det som er bygget.

At PBE ikke svarer oss på relevante spørsmål heller er også brudd på forvaltningsloven.

De veiledet oss hvordan bygge, og hvis dette ikke var rett?

Så er dette tjenestefeil, også brudd på Norsk lov.

https://blog.janchristensen.net/2019/04/nr-2446-selv-om-pbe-vil-na-komme-oss-i.html

 

Her er det et brudd på brudd på Norsk lov av det offentlige i denne vår sak.

Vi har andre spørsmål sendt til PBE angående andre forhold de har godkjent.

Svar uteblir ofte, og de svarene vi får er bortforklaringer.

For oss er denne etaten ikke skikket for den jobben de er satt til å gjøre.

https://blog.janchristensen.net/2021/05/nr-2868-det-er-hevet-over-enhver-tvil.html

 

De er rett og slett uskikket for oppgaven. Skal vi da blindt følge dem da?

Det er en nødrett å ikke la PBE dårskap og galskap få lov å bli akseptert!

Det er lov å håpe at en eller annen gang vil intelligens beseire imbesilitet.

Eller la fornuften vinne over idiotien til PBE og det offentlige i denne saken!

For redelighet, fornuft og medmenneskelighet er dessverre ikke PBE i besittelse av, de er en gjeng røverbande og driver med ren vandalisme ovenfor oss.

Totalt meningsløst og forstyrra mennesker.

Dette må vi lide for, dette er enda et overgrep!

Vi blir utsatt for slikt overgrep av myndighets personer som er uskikket for oppgaven!
Hele saken imot oss er hatefulle og inkompetente mennesker som får ajære og holde på.

Dessverre har de vært godt støttet og forsvart av Oslo tingrett, Oslo Byråd, Lagmannsretten, Sivilombudet, Statsforvalteren, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og det som nevnes kan.

Muren vår er da lovlig bygget både med hensyn til veiledning av PBE og målene er også så godt som innenfor.

Det er et overgrep, og saken er en stor belastning for oss som familie.

Dette bryr ikke disse empati løse mennesker seg om.

Bare truer med politianmeldelser og flere bøter hvis vi ikke innretter oss.

https://blog.janchristensen.net/2022/02/nr-2982-na-truer-hilde-olea-simonsen-og.html

https://blog.janchristensen.net/2022/12/nr-3131-plan-og-bygningsetaten-her-i.html


Er det «Putins» hær de er en del av? 

https://blog.janchristensen.net/2022/03/nr-3002-plan-og-bygningsetaten-her-i.html


Kunne trodd det, for dette her er direkte ondskap, ikke noe annet!

Det er helt, helt vilt og direkte meningsløst det som PBE og myndigheten bedriver her i denne saken.

Kan ikke tenke oss noe mer ufruktbar arbeid enn dette.

Samt, her setter de inn enorme ressurser for å knekke oss som famille.

Direkte ondskap er hele saken fra a til å!

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3072-faktum-i-saken-var-er-at-vi-har.html

 

Eneste positive med denne saken, er at til lengre det offentlige holder på.

Til mer blir deres dårskap og uvettige gjerninger avslørt for flere og flere.

2 Tim. 3. 9 Men de* kom ikke langt noen av dem, for deres vanvidd ble synlig for alle. Og slik skal det gå med disse også.

*Jannes og Jambres

8 kommentarer:

Anonym sa...

At nødretten påberopes når forvaltningsloven ikke følges av det offentlige kan være et sjakktrekk foran den oppkommende rettsaken. Smart tenkt.

Jan Kåre Christensen sa...

Har skrevet dette til Oslo Tingrett.
At jeg ikke kom på dette før, var leit.
Ja, dette er et av flere argumenter som ikke retten kan se forbi.

Skrev dette til Oslo Tingrett i dag:

Til Oslo Tingrett vedrørende sak 22-182065TVA-TOSL/08
Oslo 18/2. 2023

Det er en nødrett at vi ikke vil under noen omstendigheter innrette oss etter PBE helt meningsløse pålegg imot oss.
Saken skulle aldri gått for Oslo Tingrett.
Men vi skulle fått godkjent det lovlige og estetiske pene vi har bygget for flere år siden.

Saken bør avvises og dere bør gå inn i en fruktbar dialog med PBE slik at denne vanvittige galskapen tar slutt!

Mvh
Jan Kåre og Berit Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo

Jan Kåre Christensen sa...

Hva er en nødverge?

Det finnes ingen legaldefinisjon av begrepet nødverge, men nødverge er en rettighet til å avverge ulovlige angrep uten å straffes, så lenge man ikke går lenger enn nødvendig. Nødverge er således en straffrihetsgrunn, og mange omtaler gjerne nødverge som “selvforsvar”.

For å vurdere om en nødverge gikk lenger enn det som var nødvendig og således var ulovlig, må man foreta en konkret vurdering, hvor farligheten av angrepet veies opp mot de virkemidlene som ble brukt for å forsvare seg.

Handlinger som kan kategoriseres som nødverge, er ikke bare straffrie, men også rettmessige. Det betyr at de er lovlige, og ikke kan møtes med nødverge, og dersom handlingen medfører skade, er man normalt sett ikke erstatningsansvarlig heller.

Kort fortalt har alle en rett til å forsvare seg, men ikke mer enn det som er nødvendig.
Ønsker du hjelp fra advokat? Få tilbud på jobben her.
Rettsområdet

Det viktigste prinsippet innen strafferetten er “ingen straff uten lov”. Det innebærer at en lovbestemmelse må fastsette en handling som straffbar, for at noen skal kunne straffes. Den mest sentrale loven er straffeloven fra 2005 (strl.).

Strl. omtales fortsatt som “den nye straffeloven”. Selv om den ble vedtatt i 2005, trådte den ikke i kraft før 1. oktober 2015. Loven erstattet da den tidligere straffeloven fra 1902. Utgangspunktet er at strl. gjelder alle handlinger begått etter 1. oktober 2014, men det vil også være en overgangsperiode, hvor handler begått før denne datoen kan straffes etter strl. fra 2015, hvis det fører til et gunstigere resultat for siktede enn om man hadde brukt straffeloven fra 1902.

Reglene om nødverge finnes i flere land, men under andre navn og med en noe avvikende formulering. Den svenske straffeloven setter snevrere grenser for nødverge, enn den norske loven. For å kunne benytte nødverge på fremtidige angrep må angrepet være “overhengende”. Det samme kravet stilles i den danske straffeloven, og til en viss grad også den tyske. Med andre ord gir norsk rett mer rom for å benytte nødverge, enn andre land, spesielt på fremtidige angrep.

Jan Kåre Christensen sa...

Da den nye straffeloven skulle vedtas, ble det uttalt at behovet for bestemmelser om nødverge var ubestridt. For “mannen i gata” er det en naturlig og selvfølgelig rett å kunne forsvar seg selv og andre i sin nærhet, mot ulovlige angrep. Ettersom politiet ikke kan beskytte hver enkelt borger mot et hvilket som helst angrep, ble det uttalt at nødvergeretten kunne ha en viss forebyggende funksjon. Når den som angriper vet at den som angripes kan ta igjen, vil dette kunne påvirke at angrepet likevel ikke skjer. Det ligger også i menneskets natur å beskytte seg, dersom man utsettes for noe farlig eller ubehagelig. Det ville vært urimelig om dette alltid ville medføre straff.

Loven er delt i to deler. Den første delen inneholder regler som gjelder for alle eller de fleste straffbare handlinger, kalt den alminnelige delen, mens den andre delen har regler om de ulike straffbare handlingene, kalt den spesielle delen. Den alminnelige delen angir hvilke vilkår som må være oppfylt for å idømme straff, og når man eventuelt ikke kan idømmes straff.

Reglene om nødverge finner man i den alminnelige delen av loven, nærmere bestemt paragrafene 18, jf. 80 og 81. Reglene innebærer i all hovedsak en videreføring av reglene fra den gamle loven, og innebærer ingen realitetsforskjell. Tredje ledd er imidlertid nytt, men er kun en kodifisering av tidligere praksis.
§ 18. Nødverge

En handling som ellers ville være straffbar, er lovlig når den
a) blir foretatt for å avverge et ulovlig angrep,
b) ikke går lenger enn nødvendig, og
c) ikke går åpenbart ut over hva som er forsvarlig under hensyn til hvor farlig angrepet er, hva slags interesse som angrepet krenker, og angriperens skyld.

Regelen i første ledd gjelder tilsvarende for den som iverksetter en lovlig pågripelse eller søker å hindre at noen unndrar seg varetektsfengsling eller gjennomføring av frihetsstraff.

Utøving av offentlig myndighet kan bare møtes med nødverge når myndighetsutøvingen er ulovlig, og den som gjennomfører den, opptrer forsettlig eller grovt uaktsomt.

Anonym sa...

Du påberoper deg nødverge for å slippe å etterkomme lover og regler? Er du komplett idiot!!! Skulle dette ha en effekt, hadde ingen vært dømt for noe som helst, og vi hadde hatt fullstendig anarki og kaos. Dette er ikke bare det dummeste du har skrevet, men noe av det dummeste noen som helst har skrevet. Og selvsagt lar du ikke denne responsen på din nye rekord i lavmål bli lagt ut.

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym, du har ikke fått med deg noen verdens ting.

Vi har ikke bryte noen regler.
Det har PBE, det til gangs.

De har veiledet oss.
Muren vår er fullt ut lovlig etter PBE eget regelverk!
Du skriver som en fjomp! En som ikke er orientert!


Anonym sa...

Jo, du har brutt reglene for det du har bygget og fått pålegg om- og bot for- å rive og tilbakeføre til opprinnelig tilstand. Det har tingretten, fylkesmannen, sivilombudsmannen og hvem vet hvilke andre instanser som har rett til å dømme eller komme med innvendinger om vedrørende saken din slått fast. Du har ikke fått medhold en eneste gang i noen som helst instans. Det har vel aldri vært en sak i Norge som har vært innom flere instanser, og der en part- nemlig du- har tapt så grundig hver eneste gang.

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym, du skriver:
Jo, du har brutt reglene for det du har bygget og fått pålegg om- og bot for- å rive og tilbakeføre til opprinnelig tilstand. Det har tingretten, fylkesmannen, sivilombudsmannen og hvem vet hvilke andre instanser som har rett til å dømme eller komme med innvendinger om vedrørende saken din slått fast. Du har ikke fått medhold en eneste gang i noen som helst instans. Det har vel aldri vært en sak i Norge som har vært innom flere instanser, og der en part- nemlig du- har tapt så grundig hver eneste gang.

Svar:
Vi har ikke bryte noen regler, men det har PBE gjort.
Og det notorisk og de fortsetter.
Muren vår er satt på en tomt som er loddrett, og da er murer i vår størrelsesorden tillatt.
https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3172-muren-var-er-etter-pbe-eget.html

At mange andre instanser har støtter de kriminelle løgneren i plan og bygningsetaten viser bare hvilke overgrep dette er.
Helt, helt styrt av demoniske løgnaktige mennesker.
Dette er åpenbart en åndskamp der Satan styrer disse menneskene i PBE som lyver, fordreier fakta og svarer ikke på selv enkle spørsmål.

https://blog.janchristensen.net/2019/10/nr-2571-saken-imot-oss-er-apenbart-en.html