fredag 24. februar 2023

Nr. 3185: Dommen ifra Oslo Tingrett der de gir Oslo Kommune anledning til å ta bilen vår og feriepenger!

 Nr. 3185:

Dommen ifra Oslo Tingrett der de gir Oslo Kommune anledning til å ta bilen vår og feriepenger!

 

https://www.sokelys.com/blogger-jan-kare-christensen-tapte-saken-i-tingretten-dom-gir-namsmannen-rett-til-a-tvangsselge-bilen-og-utleggstrekk-i-lonn-feriepenger/

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3184-plan-og-bygningsetaten-her-i.html

 

Her er bilen som de nå kan ta, men saken er anket til Lagmannsretten i dag!

 


 


Her er dokumentet ute på nette:

https://sokelys.com/25_Signertkjennelse.pdf_64391128.pdf.pdf

 

Her kommer dokumentet konvertert til Word ifra PDF-fil.

OSLO TINGRETT

 


Avsagt: Sak nr.: Dommer:

23.02.2023 i Oslo tingrett,

 

22-182065TVA-TOSL/08

 

Tingrettsdommer Ole Christian Wenstøp Sørensen


Saken gjelder: Klage over utlegg

 

 

  

 

Jan Kåre Christensen

 

 

Oslo kommune v/ordføreren Oslo kommune lnnkrevingsesetaten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse


KJENNELSE

 

Saken gjelder klage over utleggsforretning avholdt av Namsfogden i Oslo, Asker og Bærum.

 

Oslo kommune v/ordføreren har med Inrikrevingsetaten, Kommunal inkasso som prosessfullmektig fremsatt begjæring om utlegg hos Jan Kåre Christensen. Namsfogden avholdt utleggsforretning 14. september 2022. Det ble tatt utlegg i Christensens eierandel i fast eiendom, motorvogn og lagt ned trekk i lønn.

 

Christensen fremsatte overfor namsmannen klage over utleggsforretningen den 22. september 2022 som senere er supplert med en rekke henvendelser og dokumentasjon.

 

Namsmannen har vurdert Christensens klage, men ikke funnet grunnlag for å gjøre endringer og opprettholder sin beslutning slik det fremgår av utleggsforretningen.

 

Namsmannen har 14. desember 2022 oversendt klagen til retten for videre behandling. Rettsgebyr for behandling av klagen ble innbetalt 15. desember 2022.

Ved rettens brev av 16. desember 2022 ble partene gitt frist til 9. januar 2023 for bemerkninger i saken.

 

Innkrevingsetaten har 3. januar 2023 meddelt å ikke ha bemerkninger og slutter seg til namsmannens vurdering.

 

Christensen har i et stort antall henvendelser vedlagt betydelig mengde dokumenter gitt bemerkninger til klagen. Måten bemerkningene er fremsatt gjør det utfordrende å gjengi dem, men det vesentligste retter seg mot vedtak truffet i saken som anføres både å være lovstridige og å være et overgrep. Videre at den utforming bla en mur er gitt er foretatt etter veiledning fra Plan- og bygningsetaten i Oslo. Det foreligger også forskjellsbehandling da mange andre har fått lignende mur godkjent.

 

Til utleggsforretningen er anført at det ikke kan tas utlegg i BMW da denne eies av ektefellen og er kjøpt for hennes arvede midler. Av helsemessige årsaker har hun i det daglige også behov for bilen. Videre at det ikke er rom for trekk i feriepenger hos tidligere arbeidsgiver.

 

Christensen foreslår rettsmøte avholdt og at saken passer for rettsmekling.


Sakens bakgrunn og vurdering av klagen er av namsmannen beskrevet slik:

 

 

Namsmannens uttalelse

Namsmannen mottok den 11.04.2022 begjæring om tvangsfullbyrdelse av 05.04.2022 mot Jan I€åre Christensen fra Oslo kommune v/ordføreren. Innkrevingsetaten, I€omrnunal inkasso er saksmkers ptosessfullmektig. Heretter vil Christensen ointales som klager og Oslo kommune v/ordføreren ved Innkrevingsetaten vil omtales som klagemotpart.

 

Namsmannen har mottatt flere klager og en rekke an‹1re henvendelser fra klager før og etter avholdelse. Ifdager klager over namsmannens beslutning oin å fremme saken og dermed resultatet. ICagex påstår namsmannens beslutning om å fremme saken omgjoxt, utleggstrekket stanset/nedjusteit og utleggspant i motorvogn reed registreringsnummex EI€78190 slettet.

 

Tvangsgrunnlaget i utleggssaken ei vedtak om tvangsmulkt gitt i medhold av plan- og bygningsloven (pb1.) § 32-5 jf. tvangsfullbyrdelsesloven (tvfbl.) § 7-2 bokstav d av 19.08.2019 og 28.02.2020. IMager ble fotelagt begjæringen og vaislet om tvangsfullbyrdelse den 23.05.2022. I sakens anledning møtte klager i Narrtsfogden i Oslo sine kontoret den 0t.06.2022. ICagex motsatte seg kravet og ønsket å fremme innsigelse mot behandling av saken.

 

Den 07.06.2022 mottok namsmannen skriftlig innsigelse av 05.06.2022 fra klager. Innsigelsen ornhandlet i størst grad klager sitt syn på lovligheten av muren som tvangsmulktvedtakene springer ut av og klager sitt syn på Plan- og bygningsetaten. Klager anføite også at kravet var foreldet. hagen gjentok sine innsigelser mot kravet i elleve henvendelser til namsmannen før avholdelse. Nainsmarinen gjennomføtte utleggsforretning og behandlet klager sine innsigelser til kravet. Resultatet av utleggsfortetningen ble utleggspant i motorvogn og fast eiendom samt trekk i klager sine ytelser.

 

Den 22.09.2022 mottok namsmannen to likelydende klager fra klaget hvor innsigelsene mot kravet ble gjentatt. IUagei klaget også over utleggspant i rnotorvogn og nedlagt utleggstiekk. Fonit for klagebehandling sendte klager ytterligere 13 klagehenvendelser, samt en rekke andre henvendelser med i liten grad relevant dokumentasjon. Namsmannen behandlet Magen den

09.1 t.2022. IDagex ønsket namsmannens behandling av klagen oversendt tingretten fox ny behandling i henvendelse av 10.11.2022. Etter henvendelser av 10.11.2022 hn den saksøkte fortsatt å henvende seg til namsmannen i stort kvantum. Henvendelsene inneholder i stor giad det som er gjengitt i innsigelser forut for avholdelse, saint i Mager.

 

Klager fikk frist til 22.11.2022 til å dokumentene sine anførsler. Namsmannen har forsøkt å veilede klaget til å sende inn tilstrekkelig og relevant dokumentasjon. Dokurnentlisten inneholder deler av henvendelsene som klager har sendt inn. Dersom retten ønsker all dokumentasjon oversendt, kan dette lås på forespørsel til namsmannen.

 

Klagers anføisler

IOagei anfører pximært at det ikke flnnes et krav da han mener muren, boden og terxengendringene som tvangsmulktvedtakene springer ut av ex lovlig. Dersom namsmannen kommer til at det fote1iggex et krav mot klager, anfører klager sekundært at kravet ei foreldet da pålegg om retting/tilbakeføiing og vedtak om tvangsinulkt på kr 20 000 ble gitt i 2015.

Endelig anfører klager at utleggspant i motorvogn med tegistreringsnummei EI€78190 må oppheves da denne ei beslagsfri og utleggstrekk stanset/nedjusteit, dersom namsmannen finner at kravet ikke ei foreldet.


Namsmannens vurdering

Sore nevnt ovenfor hat klager ovetsendt en svæit stot mengde dokurrientas)on. Dokumentasjonen beståt i alley støist glad av tekst fra klagei som beskrivet han og ektefellen sitt syn på Plan- og bygningsetaten, samt demes syn på den omtvistede muren, boden og texrengendringene.

 

Vedtakenes gvldiphet. jf vedleøe 33

Klager anføret at den omtvistede muren, boden og teirengendringene ei lovlige. Lovligheten av klagernotpartens avslag på søknad om dispensasjon fra gjeldende ieguleringsplan "Reguleringsplan for småhusornråder i Oslos ytre by, S-4220 vedtatt 15.03.2006, reed revidette reguletingsbestemrnelser vedtatt t2.06.2013 er prøvet ay Oslo tingrett i dom av 21.12.2018.

Tingietten fastsatt at muxen, boden og terxengendringene var i strid reed xeguleringsplanen og at klagemotparten sitt avslag på søknad om dispensasjon vax gyldig. IOagex anket over tingrettens avgjørelse. Den 08.03.2019 avslo Boxgaiting lagmannstett klagers anke. Muren, boden og teixengendringen er følgelig lovstridige.

 

Spørsinålet blir videie om vedtakene om tvangsmulkt er gyldige. Statsfoivaltexen i Oslo og Viken, tidligere Fylkesmannen, hat tatt stilling til gyldigheten ay vedtakene i bxev av 18.10.2022. Herfra hitsettes; Det følget ay pbl. § 32-1 at kommunen plikter å forfølge ulovlige forhold. Oppføiing av mud, bod og tetrenginngrep i strid med reguleringsplaner er slike ulovlige forhold. Tvangsmulkt kan benyttes som sanksjonsmiddel tea kommunen lot å ettergå de ulovlige fotholdene, jf. pb1. § 32-5.

 

Sanksjon ved tvangsrriulkt skal virke som et oppfyllelsespress og mulkten må stå i et iimelig forhold ti1 ulovligheten. Imager has blitt gitt fleie anledningex ti1 å iniuette seg ettex pålegg og has fått forlenget frister for både setting og betaling. Klaget et også ved flete anledninger gjort oppmexksom på at mulkten kan fxafalles deisom pålegg om endring/tilbakeføring oppfylles.

 

I Oslo tingtett sin dom av 21.12.2018 et fastsatt at ulovligheten lot muren utgjøx en ovexskridelse på 1,35 m og for tetrenginngiep ved oppføring av bod utgjøx en overskridelse på 0,647 pxosent BYA. Retten fastsatt at begge oveiskridelser utgjorde vesentlige forhold.

 

Det ei  det Gene at klager ikke hat etteikommet pålegg om xetting ellei ovexholdt fristet for betaling. Deemed has ikke mulkten virket etter sin hensikt.. Basest på ovenstående fìnner namsmannen at tvangsinulkten ståi í rimelig forhold til ulovlighetene.

 

Endelig følger det ay pb1. § 32-5 annet ledd at det kan fastsettes at tvangsmulkt løpex "så lenge det ulovlige foihold vedvarei". Den ulovlige rnuren, boden og de ulovlige texrengen‹Jringene er ikke rettet i henhold ti1 pålegg. Tvangsmulkt kan derfoi fortsatt pålegges.

 

Klagex kan etter dette ikke hores med anførselen om at vedtakene er ugyldige.

 

Use

Vedrørende utleggstrekket bemexker namsmannen at klager ikke lenger mottar ytelser tea trekkpliktig arbeidsgİver. Dette medførei at trekket på behandlingstidspunktet ikke ex aktívt. Namsmannen hat derfor ikke tatt stilling ti1 klager sine inntekter og utgiftex, og vurderex derfoz ikke spøismålet om lønnstrekk.

 

T a f


Et materielt vilkår fot tvangsfullbyrdelse et at det foreligger et krav som et forfalt og misligholdt, jf. tvfbl. § 4-4. Sparsmålet blir følgelig orn det foreligger et krav.

 

Beslutning om tvangsmulkt ez å regne som et krav  penget. Det følger av tvfbl. § 7-2 bokstav d om særlige tvangsgrunnlag at en beslutning orm tvangsrnulkt utgjøt et tvangsgninnlag for tvangsfullbyzdelse. Tvangsgrunnlaget i foteliggende sak et to vedtak om tvangsmulkt datext 19.08.2019 og 28.02.2020. Begge vedtakene bygget på pålegg ha Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune om ietting av ulovlige forhold av 08.09.2015.

 

Namsmannen finnei etter dette at det foreligger et krav.

 

Videre blir spørsmålet om kravet er forfalt og misligholdt. I brev fra klagernotpart til klager av 19.08.2019 fikk klager frist til 15.10.2019 til å innrette seg etter pålegg om retting/tilbakeføxing. Dersom retting/tilbakeføiing ikke ble etterkornmet, ville det påløpe ytterligere tvangsmulkt og forfalt mulkt ville bli innfordret uten nytt varsel. Den 28.02.2020 ble sendt nytt blev til klager, med ny frist for retting/tilbakeføxing innen 01.06.2020 og nye vedtak om ytterligere, trinnvis tvangsmulkt. Forfallsdato fox forfalt mulkt var fox kr 60 000 den 01.09.2020, kr 80 000 den 01.12.2020 og kr 100 000 den 01.02.2021. I brev av 12.11.2020

ble klager gitt ny frist for retting/tilbakeføring innen 15.04.2021. I brev av 05.05.2021 ble klager gitt nye forfallsdatoex på forfalt mulkt, for kr 80 000 den 15.09.2021 og kr 100 000 den 15.07.2021. I brev av 14.09.2021 ble klager igjen gitt ny frist for retting/tilbakeføring, til 15.t0.2021. Nye vedtak om tvangsmulkt ville foxfalle for kr 120 000 den 15.10.2021 og kr 140 000 den 15.11.2021 dersom pålegget ikke ble etteikommet.

 

I hvert av brevene ble klager gjort oppmerksom  at forfalt tvangsinulkt ville bli innfoxdret uten nytt varsel og at det kunne bli vedtatt nye og høyere tvangsmulkter.

 

Klager hai ikke etteikorrimet pålegg orn retting/tilbakeføting og har heller ikke betalt tvangsmulkt. IGagei hax motsetningsvis uttalt i sine henvendelser til namsmannen at han nekter å etteikomme klagemotparten sine pålegg og ikke komrrier til å betale "en krone" i tvangsmulkt.

 

Da det ulovlige forholdet består jf. pb1. § 32-5 og forfalt tvangsmulkt ikke er betalt i henhold til fristet, er kravet fortalt og misligholdt i henhold til tvangsfullbytdelsesloven § 4-4.

 

Et formelt vilkår for tvangsfullbyrdelse ex at det foreligger tvangskraftig tvangsgrunrilag. Vedtak om tvangsmulkt er et særlig tvangsgrunnlag. Det følger av tvfbl. § 4-18 at særlige tvangsgrunnlag blir tvangskraftige når [klagemotpait] har sendt skriftlig varsel til [klager] som gjør oppmerksom på at "tvangsfullbyrdelse vil bli begjæit" dersom kravet ikke blir betalt innen 14 dager, og betaling ikke skjer innen ftisten. IUager ble varslet om tvangsfullbyxdelse i brev av 07.03.2022.

 

Vilkåxene for tvangsfullbyxdelse er etter dette oppfylt. IGagex kan ikke høres med at det ikke flnnes et krav. ICagemotparten kunne følgelig begjære tvangsfullbyrdelse av sitt krav mot klager.

 

Foreldelse

For det tilfellet at namsmannen kommer til at klagemotpaxten har et krav mot klager, anfører klager at kravet ei foreldet. Til støtte fox sin anføxsel har klager påpekt at namsmannen i tidligere utleggsforretning nektet en utleggsforretning fra klagemotpaiten fiemmet med den begrunnelse at kravet var foreldet.


Namsmannen skal gjøre en selvstendig, konkret vurdering av kravet i hvem enkelt sak og er derfor ikke bundet av sine tidligere avgjøxelser.

 

Hav  orn tvangsmulkt et å tegne som krav  penger. Foxeldelseslovens regler om foreldelse av pengekrav etter foreldelsesloven (fl.) § 2, jf. § 1 kommer dexfox til anvendelse. Det følger av fl. § 2 at den alminnelige foieldelsesfrist for pengekrav er tre åx. Etter fl. § 3 m. 1 løpet foieldelsesfristen fra den dagen klagemotpaxten "tidligst har rett til å kreve oppfyllelse".

 

I vedtaket av 19.08.2019 ble klager gitt en frist til å ettetkomme pålegget innen 01.06.2019. Som det fremgår av namsboken av 14.09.2022, kunne kommunen tidligst kreve oppfyllelse fra og med den 02.06.2019. Videre ble foieldelsesfristen avbrutt da utleggsbegjæring ble sendt til namsmannen den 05.04.2022, jf. fl. § 17 rir. 1. Da det i perioden mellom den 02.06.2019 og den 05.04.2022 ikke hadde gått tre år, vil ikke kravet anses å være foreldet etter fl. § 3. Det var hellet ikke gått tre år fra da klagemotpazt kunne kreve oppfyllelse av vedtaket av 28.02.2020.

IMavene er etter dette ikke foreldet.

 

Beslapsf0het 

Klager anføtet at det ikke kan tas pant i motorvogn med registreringsnummer EI€78190 ettersom bilen er nødvendig fot klager sin ektefelle fox å komme seg til og fxa arbeid, til behandling og ellers være mobil. IMaget har ved legeattest dokumenteit at ektefellen et avhengig av bil for å komme seg til jobb, behandling og lignende grunnet hennes helsetilstand. IDaget hai også opplyst at motorvognen ble ervervet med ektefellens arvede midler.

 

Det følger av dekningsloven (deknl.) § 2-2 at foidringshaveten har sett til dekning i ethvert formuesgode som kan omsettes og som "tilhører skyldneren på beslagstiden". I Kjøretøyregistexet fremgåx at klaget har stått registrert som eneeier av motorvognen siden 20.05.2022. Klager har i forbindelse med klagen ikke fremlagt dokumentasjon som skulle tilsi at klager ikke et den xeelle eier av bilen, foruten om opplysninger om at motorvognen ei ervervet med ektefellens arvede midler og at "det ex herines bil".

 

IOagec har forsøkt å dokumentene at ektefellen er reell eneeier av motorvognen. Som dokumentasjon fox ervervelsen har klager født fullmakter fra DNB og Danske Bank som viser at han og ektefellen disponeier felles konti som er registrert i klager sitt navn. IGagex har opplyst at de awede midlene gikk inn på deres felles xegningskonto. Det er ikke følt dokumentasjon som viser eller tilsiex at de arvede midlene ble holdt adskilt fra øvrige midler for å unngå sammenblanding. Klager sine egne uttalelser om hans og ektefellens økonomi

taler tvert imot for at deres økonomi ei uadskillelig. Namsmannen finner etter dette at det ikke kan konstateres separatistrett til midlene benyttet til å erverve den aktuelle motorvognen. Det et derfor ikke grunnlag fot å si at motorvognen ble ewervet med ektefellens egne midler og at hun derfor et xeell eneeiet av motorvognen. Det er ikke ført ytterligere dokumentasjon fot at ektefellen er eneeier.

 

Namsmannen finner grunn til å nevne at det er en presumsjon for at ektefellen eier formuesgodex ervervet under ekteskapet sammen, jf. ekteskapsloven § 31 annet ledd. Det foreligger ingen ektepakt mellom klager og ektefellen som fxaviker pxesumsjonsxegelen. Namsmannen tar allikevel ikke stilling til et eventuelt eierfoxhold mellom klager og ektefellen da klager ikke anføxet delvis eierskap i motorvognen, og har gitt klart uttrykk for at han påstår utleggspantet i motorvognen opphevet.


Da det ikke er sannsyriliggjoxt at noen andre enn klager var eier  beslagstidspunktet, kunne namsmannen beslutte utleggspant i motorvogn med registreiingsnummer EK78190, jf. deknl.

§ 2-2.

 

Hvorvidt utleggspantet i motorvognen skal opptettholdes,  følgelig vurderes ut fra reglen

om beslagsfrihet fot personlige eiendeler i deknl. § 2-3.

 

I deknl. § 2-3 første ledd bokstav b fiemgåx at "transportmidler (...) som skyldneren eller noen av dennes husstand trenger fot sitt yrke" kan anses som beslagsfxie så fremt verdien ikke overstiger to tredeler av folketrygdens grunnbeløp, kr 74 318. Ettersom klager har anføit at ektefellen behøver bilen for transport grunnet ektefellens helsetilstand og det i klagen er fremlagt dokumentasjon som sannsynliggjør at vexdien av bilen overstiger to tredelex av folketrygdens grunnbeløp, går ikke namsmannen nærmere inn på vurdering av beslagsfrihet etter § 2-3 første ledd bokstav b.

 

Videre følger det av deknl. § 2-3 annet ledd at "dersom skyldneren eller noen som tilhører dennes husstand lider av sykdom (...), skal det tas rimelig hensyn til det", samt at ting som nevnt under første ledd bokstav b "i særlige tilfellet" kan unntas selv om den samlede verdi ovexstigex to tredelet av folketrygdens grunnbeløp. Dekril. § 2-3 annet ledd utvidet med dette unntaksietten som følger av første ledd. Rettspraksis fastsettet at beslagsfrihet kan Jelde fox motorvogn som trengs av skyldner eller noen i skyldnexs husstand grunnet sykdom, selv om behovet ikke er knyttet til yrke, jf. Rt-1594-1176 og Rt-1998-t099.

 

Namsmannen skal gjøre en konkret skjønnsmessig helhetsvurdering i hvem enkelt sak av hvoividt det et rimelig å unnta personlige eiendeler for utlegg. Terskelen fot å innvilge beslagsfrihet for personlige eiendeler grunnet helsetilstand synes i tettspiaksis å være ielativt høy. I ny kjennelse fra Eidsivating lagmannsrett avsagt 11.11.2022 ble uttalt at høyt blodtrykk, kolesterol og skulderprotese ikke oppfylte vilkåxene fox å innvilge beslagsfrihet i rnotorvogn grunnet pexsonens helsetilstand, jf. LE-2022-155587. I€jennelsen viser til andre avgjøxelser hvor beslagsfrihet i mototvogn heller ikke ble innvilget for en person som var sykemeldt på grunn av hjerteflimmer, psykiske problemet og smerter i rygg og bryst og som hadde stor nytte av bil Som bldro til å hindre isolasjon, og heller ikke for person med omfattende helseproblematikk deziblant bevegelsespioblemer og som benyttet motorvognen som oppholdssted om natten, jf. henholdsvis LH-2011-14051 og LB-2020-18362.

 

IOager har dokurnentert at ektefellen et avhengig av bil for å komme seg rundt grunnet et komplisert ankelbrudd i sommer. Dokumentasjonen tilsiex at ektefellen fortsatt et i rekonvalesens. Basert på dokumentasjonen er ektefellen utvilsomt avhengig av eget transpoztmiddel fot å komme seg til jobb og andre stedet. Et beinbrudd må derimot kunne betraktes som en forbigående helseutfoiåring og ektefellen vil i tillegg ha anledning til å benytte seg av bilen fjern til en eventuell begjæting om tvangssalg, uten at dette et et rnoinent for saken.

 

IOager står videre oppført som eier av enda en motorvogn, med xegistreiingsnummex DJ97755. ICager hevder at ektefellen ikke kan bruke en "gammel" og "stor" bil, da den kan være vanskelig for henne å manøvxere. Klager har ikke sannsyriliggjoxt at ektefellen ikke kan bruke en større og eldre bil. Den større og eldre motorvognen er en Audi A8 fra 1998.

Riktignok er en Audi A8 en relativt lang bil, men i den glad motorvognen anses å kunne brukes av klager, hax namsmannen ingen opplysninger som tilsiei at den større og eldre bilen ikke skal kunne brukes av klager sin ektefelle. Det  derfor kunne antas at ektefellen har anledning til å benytte seg av klager sin andre bil.


Namsmannen finner følgelig at det ikke ex rimelig å ta hensyn til ektefellens helsetilstand i den grad at klager sin bil må anses som beslagsfxi etter deknl. § 2-3 annet ledd.

 

Namsmannen opptettholder med dette beslutning oin pant i mototvogn med registreringsnummer EI€78190.

 

Konklusjon

Namsmannen har funnet at klager ikke kan høtes med sine anføtslet og opprettholder følgelig beslutningen om å fremme saken, samt utleggspant i inotorvogn med tegistreringsnummex EI€781S0.

 

 

Retten bemerker:

 

Saken gjelder klage over namsmannens utleggsforretning hvor det bla et tatt utlegg i motorvogn og utleggstrekk i lønn.

 

Tvangsgrunnlag i utleggssaken er vedtak om tvangsmulkt i medhold av plan- og bygningsloven § 32-5, jf tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav d.

 

Christensen har i et stort antall henvendelse reist innsigelser som i stor grad retter seg mot kommunens vedtak hvor søknadene om dispensasjon for oppføring av støttemur og bod ble avslått. Henvendelsene bærer preg av at Christensen ser for seg at klagen innebærer en fullstendig ny gjennomgang av alle sakens sider, og at rettsmøte og rettsmekling er aktuelt.

 

Ved avgjørelse av om det skal holdes muntlig forhandling under tvangsfullbyrdelse, gjør hensynet til effektivitet og prosessøkonomi seg særlig gjeldende.

 

Av Rt-2008-257 avsnitt 54 fremgår:

 

«Ved avgjørelsen av om det skal holdes muntlig forhandling under tvangsfullbyrdelse, gjør hensynet til effektivitet og prosessøkonomi seg gjeldende med særlig tyngde. Hvis debitor under tvangsfullbyrdelse skal kunne forlange muntlig forhandling uten at det er tilstrekkelig grunn til det, vil det fordyre og forsinke tvangsprosessen, og dette vil være til hinder for effektiv rettshåndhevelse. Det er derfor viktig at EMK artikkel 6 nr. 1 ikke blir praktisert slik at saksøkte gis anledning til å benytte krav om muntlig forhandling til å trenere fullbyrdelsen.»

 

Slik retten ser det er det ikke grunn til å stille spørsmål ved om saksbehandlingen tilfredsstiller krav til rettferdig rettergang. Lovligheten og mulig grunnlag for dispensasjon for de tiltak og arbeider Christensen har gjennomført er gjentatt ganger grundig vurdert.

Retten finner derfor at saken er tilstrekkelig opplyst gjennom den skriftlige


saksforberedelse, og at en muntlig forhandling ikke vil kunne bringe frem noe med avgjørende betydning for avgjørelsen.

 

Den forutgående behandlingen av søknadene om dispensasjon for de arbeider Christensen har gjennomført kan kort gjengis slik:

 

Søknad om dispensasjon, for allerede utførte arbeider på eiendommen Krokstien 2 c i Oslo, ble av Christensen første gang sendt Oslo kommune v/Plan- og bygningsetaten i april 2014. Søknaden var mangelfull å kunne ikke tas til behandling og saken ble derfor av kommunen avvist og avsluttet.

 

Christensen søkte derfor i 2016  nytt om dispensasjon fra gjeldende regelverk om oppføring av bod og støttemur  eiendommen Krokstien 2 c i Oslo

 

I vedtak fra oktober 2016 har kommunen funnet at lovens vilkår for å gi dispensasjon ikke er oppfylt, og søknadene om oppføring av støttemur og bod ble avslått.

 

Kommunens vedtak ble påklaget, men kommunen fant ikke grunn til å omgjøre sine vedtak. Saken ble derfor oversendt Fylkesmannen i Oslo og Akershus som i april 2018 avslo klagene.

 

Saken ble deretter av Christensen bragt inn for Sivilombudsmannen som i mai 2018 mente at relevante momenter for mulig dispensasjon var sett og vurdert. Sivilombudsmannen fant således ikke tilstrekkelig grunn til å iverksette nærmere undersøkelser.

 

I juni 2018 ba Christensen Fylkesmannen om å omgjøre sine vedtak, noe som ble avslått.

 

Saken ble deretter bragt inn for Oslo tingrett hvor Christensen bla la ned påstand om at Fylkesmannens vedtak av 10. april 2018 er ugyldig.

 

Oslo tingrett avsa dom 21. desember 2018 hvor Staten v/Kommunal- og moderniseringsdepartementet ble frifunnet. Det ble konkludert med at det ikke foreligger grunnlag som kan lede til at Fylkesmannens avslag  å gi dispensasjon  kjennes ugyldig.

 

Christensen anket tillagmannsretten, og Borgarting lagmannsrett har ved beslutning av 8. mars 2019 nektet anken fremmet.

 

Kommunen v/Plan- og bygningsetaten har i vedtak av 8. september 2015 gitt pålegg om tilbakeføring av de ulovlige arbeidene som er utført  Christensens eiendom. Samtidig ble det vedtatt en tvangsmulkt som senere er regulert i samsvar med vedtatt tvangsmulktplan.


Christensen har ikke fulgt opp kommunens vedtak og har fremsatt klager, senest klage over Plan- og bygningsetatens vedtak om tvangsmulkt av 14. september 2021. Etter forutgående behandling i Plan- og bygningsetaten hvor klagen ikke ble tatt til følge ble saken oversendt Statsforvalteren.

 

Statsforvalteren har 18. oktober 2022 konkludert med at klagen ikke har ført frem og at kommunens vedtak stadfestes. Det er samtidig gjort oppmerksom  at vedtaket er endelig og ikke kan påklages videre.

 

De vedtak som er truffet i saken er således av domstoler og forvaltingsorgan grundig vurdert uten at Christensens ulike innvendinger har ført frem. Retten legger derfor til grunn at utleggsbegjæringen bygger  gyldige vedtak.

 

I sine henvendelser tilkjennegir Christensen å ikke ville etterkomme kommunens pålegg om retting, og at han heller ikke vil betale påløpt tvangsmulkt.

 

I saken foreligger det derfor forfalt tvangsmulkt som ikke er betalt og det foreligger misligholdt, jf tvangsfullbyrdelsesloven § 4-4. Varsel etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 er gitt 7. mars 2022.

 

Christensens anførsel om at kravene er foreldet kan ikke føre frem og det vises til foreldelsesloven § 2 hvor den alminnelige foreldelsesfrist for pengekrav er 3 år. Når det gjelder beregning av foreldelsesfrister og fristavbrytende tiltak vises til namsmannens gjennomgang.

 

Utlegg kan etter hovedregelen i dekningsloven § 2-2 tas i ethvert formuesgode som tilhører skyldneren.

 

I saken er det bla tatt utlegg i motorvogn med registreringsnummer EK78190. I Kjøretøy- registeret er motorvognen 22. mai 2022 registrert på Christensen som eier alene.

Christensen anfører imidlertid at motorvognen er betalt med ektefellens arvede midler og derfor tilhører henne.

 

Det er imidlertid ikke fremlagt noen dokumentasjon eller opplysninger som underbygger de beløpsmessige transaksjoner som i  fall  ha funnet sted. De dokumenter som er fremlagt fra ektefellenes bankforbindelser angår bekreftelse  kundeforhold og ektefellenes gjensidige fullmaktsforhold og gir ikke opplysning om beløp eller enkelttransaksjoner.

 

Retten legger derfor til grunn, som namsmannen, at Christensen  utleggstidspunktet var eier av motorvognen og at det kan tas utleggspant i denne, tvangsfullbyrdelsesloven § 7-1 andre ledd, jf dekningsloven § 2-2.


Christensen anfører videre at det ikke kan tas utlegg i motorvognen fordi ektefellen av helsemessige årsaker er avhengig av denne.

 

Dekningsloven § 2-3 gir regler om beslagsfrihet og etter bestemmelsens første ledd bokstav b kan det ikke tas beslag i transportmidler med en verdi tilsvarende to tredjedeler av folketrygdens grunnbeløp. Etter det opplyste anslås motorvognen å ha en verdi i størrelsesorden kr 150 000,- og faller således utenfor bestemmelsens anvendelsesområde.

 

Beslagsfriheten er utvidet i dekningsloven § 2-3 andre ledd som lyder:

 

«Dersom skyldneren eller noen som hører til dennes husstand lider av sykdom eller er ufør, skal det tas rimelig hensyn til det. I særlige tilfeller kan da ting som er nevnt under første ledd bokstav b, unntas selv om den samlede verdi overstiger to tredeler av folketrygdens grunnbeløp (avrundet til nærmeste hundre kroner).»

 

Om bestemmelsen i § 2-3 andre ledd og dens anvendelse fremgår av LB-2020-18362:

 

«Det skal altså foretas en skjønnsmessig vurdering av om det ut fra skyldnerens helsesituasjon er rimelig å unnta eiendelen fra beslag. Unntaksretten bør imidlertid ikke være  omfattende at skyldneren kan «neglisjere sin økonomiske forpliktelser i tillit til at han  i en grad som virker urimelig og støtende for rettsfølelsen  er beskyttet mot at det kan tas utlegg i hans eiendeler», se tæt.iii P.ni.27 ( 1'. 74 l'J75) side 1  .

 

Dersom bilens verdi overstiger beløpsbegrensningen,  det foreligge et særlig tilfelle som gjør det rimelig at bilen unntas fra beslag. Lagmannsretten legger til grunn at terskelen for å unnta slike eiendeler fra beslag er høy.»

 

For å belyse terskelen for å gjøre unntak fra beslag vises til LE-2022-155587 hvor det fremgår:

 

«Til sammenligning viser lagmannsretten til LH-21)11 -14t).51, hvor en person som var sykmeldt  grunn av en kombinasjon av hjerteflimmer, psykiske problemer og smerter i rygg og bryst uten sikker årsak, og som hadde stor nytte av bil som bidro til å hindre isolasjon og redusere stressnivået, ikke var tilstrekkelig til at bestemmelsen kom til anvendelse. Bilens verdi var her anslått til 150 000 kroner. Lagmannsretten viser også

til I.fl-2020- 18362, hvor beslagsfrihet i en bil til en verdi av 90 000 kroner ikke ble ansett rimelig. Lagmannsretten anså her helseproblemene som forholdsvis omfattende, med både bevegelsesproblemer og psykiske problemer som innebar at skyldner hadde problemer med


å ta kollektivtransport. I tillegg benyttet skyldner bilen både som transportmiddel og oppholdssted om natten.»

 

Det er fremlagt legeattest for ektefellen hvor det fremgår at hun har kroniske smerter i hofte og knær. Videre at hun sommeren 2022 ble operert for et komplisert ankelbrudd og at hun postoperativt pådro seg en stor blodpropp.

 

Etter rettens syn, og under henvisning til rettspraksis, tilsier ikke de medisinske opplysningene som foreligger at vi står overfor en helsesituasjon som gjør det rimelig å unnta motorvognen fra beslag etter dekningsloven § 2-3 andre ledd.

 

I saken ble det også lagt ned utleggstrekk, jf dekningsloven § 2-7 i Christensen ytelser fra arbeidsgiver.  tidspunkt for namsmannens oversendelse av klagen til retten var arbeidsforholdet avsluttet slik at det ikke løp noe aktivt lønnstrekk, og namsmannen har derfor ikke nærmere vurdert trekket.

 

Senere har det imidlertid fremkommet opplysning om at Christensen har til gode feriepenger hos tidligere arbeidsgiver som han motsetter seg at det kan gjøres trekk i. Dekningsloven § 2-7, jf tvangsfullbyrdelsesloven § 7-1 gir hjemmet for utleggstrekk i lønn og likestilte inntekter. Krav  feriepenger er likestilte inntekter og det kan tas utleggstrekk i disse.

 

Utleggstrekk kan etter dekningsloven § 2-7 bare besluttes hvis ytelsene overstiger det som skyldneren trenger for å dekke nødvendige utgifter for seg og sin husstand. Christensen er av namsmannen oppfordret til å gi opplysninger om sine økonomiske forhold, noe han ikke har gjort. Namsmannen har derfor i forbindelse med utleggsforretningen benyttet gjeldende livsoppholdssatser ved beregning av utleggstrekkets størrelse.

 

Etter de opplysninger Christensen har gitt synes det sannsynlig at det har skjedd endringer i hans løpende ydelser som kan ha betydning for utleggstrekket. Under forutsetning av at Christensen gir opplysninger og dokumenterer sine økonomiske forhold legger retten til grunn at namsmannen ved den videre behandling av utleggstrekket kan vurdere trekkets omfang.

 

Det er imidlertid ikke grunnlag for å oppheve utleggstrekket. Klagen tas etter dette ikke til følge.


SLUTNING

 

Klagen tas ikke til følge.

 Retten hevet

 

 

Veiledning om ankeadgangen i sivile saker vedlegges.


Veiledning om anke i sivile saker

 

I sivile saker er det reglene i tvisteloven kapitler 29 og 30 som gjelder for anke. Reglene for anke over dommer, anke over kjennelser og anke over beslutninger er litt ulike. Nedenfor finner du mer informasjon og veiledning om reglene.

 

Ankefrist og gebyr

Fristen for å anke er en måned fra den dagen avgjørelsen ble gjort kjent for deg, hvis ikke retten har fastsatt en annen frist. Disse periodene tas ikke med når fristen beregnes (rettsferie):

- fra og med siste lørdag før palmesøndag til og med annen påskedag

- fra og med 1. juli til og med 15. august

- fra og med 24. desember til og med 3. januar

 

Den som anker,  betale behandlingsgebyr. Du kan  mer informasjon om gebyret fra den domstolen som har behandlet saken.

 

Hva  ankeerklæringen inneholde?

I ankeerklæringen  du nevne

- hvilken avgjørelse du anker

- hvilken domstol du anker til

- navn og adresse  parter, stedfortredere og prosessfullmektiger

- hva du mener er feil med den avgjørelsen som er tatt

den faktiske og rettslige begrunnelsen for at det foreligger feil hvilke nye fakta, bevis eller rettslige begrunnelser du vil legge fram om anken gjelder hele avgjørelsen eller bare deler av den

det kravet ankesaken gjelder, og hvilket resultat du krever

grunnlaget for at retten kan behandle anken, dersom det har vært tvil om det hvordan du mener at anken skal behandles videre

 

Hvis du vil anke en tingrettsdom til lagmannsretten

Dommer fra tingretten kan ankes til lagmannsretten. Du kan anke en dom hvis du mener det er

- feil i de faktiske forholdene som retten har beskrevet i dommen

- feil1 rettsanvendelsen (at loven er tolket feil)

- feil i saksbehandlingen

 

Hvis du ønsker å anke,  du sende en skriftlig ankeerklæring til den tingretten som har behandlet saken. Hvis du fører saken selv uten advokat, kan du møte opp i tingretten og anke muntlig. Retten kan tillate at også prosessfullmektiger som ikke er advokater, anker muntlig.

 

Det er vanligvis en muntlig forhandling i lagmannsretten som avgjør en anke over en dom. I ankebehandlingen skal lagmannsretten konsentrere seg om de delene av tingrettens