onsdag 1. februar 2017

Nr. 1836: Hvor vil den hellige Ånd være i evigheten? På tronen med Faderen og Sønnen, eller i de troendes hjerter? Skriften gir klart svar, dette er ikke mystisk eller uforståelig som treenighetslærene hevder!

Nr. 1836:
Hvor vil den hellige Ånd være i evigheten? På tronen med Faderen og Sønnen, eller i de troendes hjerter? Skriften gir klart svar, dette er ikke mystisk eller uforståelig som treenighetslærene hevder!

http://blog.janchristensen.net/2017/01/nr-1825-den-hellige-and-er-hverken-en.html

Den hellige Ånd er hverken èn person eller èn kraft, men en del av Gud selv, og en felles Ånd mellom Gud Fader og Jesus Kristus!
Bilde av Gud Fader og Jesus som ikke er bare en Ånd, jo, det også, men er en personlighet som langt overgår oss. Der Ånden er en del av ham selv!
Er dette med Gud, og hans forhold til Sønnen og den hellige Ånd noe mystisk? Eller er dette veldig klart, konsist og forståelig?

Treenighetslærene gjør dette til noe mystisk, for hele treenighstlære er en lære i fra den Onde. Mens hva jeg hevder, forkynner og lærer, er fra Gud og stemmer med hans Ord!

Hvor vil den hellige Ånd være i himmelen, og i fremtiden?
Vil vi møte «ham» som en person? Sitte på tronen med Faderen og Jesus, som mange tror. Skriften er klar, veldig klar.

Vi vil aldri, aldri møte noen person den hellige Ånd. Eller han skal sitte på en trone eller noe annet. Den hellige Ånd er selve «Gud» i oss, eller Kristus i oss!
Som gjør oss i stand til å gjøre Guds vilje, og være som Jesus i denne verden. Og være som Jesus i den kommende verden!

1 Kor. 15. 23 Men hver i sin egen avdeling: Kristus er førstegrøden; derefter skal de som hører Kristus til, levendegjøres ved hans komme; 24 derefter kommer enden, når han overgir riket til Gud og Faderen, efterat han har tilintetgjort all makt og all myndighet og velde. 25 For han skal være konge inntil han får lagt alle sine fiender under sine føtter. 26 Den siste fiende som tilintetgjøres, er døden; 27 for han har lagt alt under hans føtter. Men når han sier at alt er ham underlagt, så er det klart at han er undtatt som har underlagt ham alt; 28 men når alt er ham underlagt, da skal og Sønnen selv underlegge sig ham som la alt under ham, forat Gud skal være alt i alle.

Gud skal være alt i alle, i evigheten. Hva menes med dette? At vi skal ha den hellige Ånd boende i oss, ikke bare her på jorden. Men også når vi får et nytt legeme, og Gud skal være alt i alle!

Esekiel 36. 26 Jeg vil gi eder et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi inneni eder, og jeg vil ta bort stenhjertet av eders kjød og gi eder et kjødhjerte. 27 Min Ånd vil jeg gi inneni eder, og jeg vil gjøre at I følger mine bud og holder mine lover og gjør efter dem.

Det er ved Guds Ånd vi er en seirende kristen nå, det er under 1000 årsriket vi er noen seirende kristen. Og det er det samme i evigheten lang!

Den hellige Ånd er allestedsnærværende, nå og i all evighet!

Salme 139. 1. Til korlederen. Av David. En salme. Herre, du ransaker meg og du vet –
          2 du vet om jeg sitter eller står,
          på lang avstand kjenner du mine tanker.
         
     3 Om jeg går eller ligger, ser du det,
          du kjenner alle mine veier.
         
     4 Før jeg har et ord på tungen, Herre,
          kjenner du det fullt ut.
         
     5 Bakfra og forfra omgir du meg,
          du har lagt din hånd på meg.
         
     6 Det er et under jeg ikke forstår,
          det er så høyt at jeg ikke kan fatte det.
         
     7 Hvor skulle jeg gå fra din pust,
          hvor kunne jeg flykte fra ditt ansikt?
         
     8 Stiger jeg opp til himmelen, er du der,
          legger jeg meg i dødsriket, er du der.
         
     9 Tar jeg soloppgangens vinger
          og slår meg ned der havet ender,
         
    10 da fører din hånd meg også der,
          din høyre hånd holder meg fast.
         
Vi alle får del i Gud, og del i hans Ånd. Legg merke til ordlyden, som viser klart at de hellige Ånd er en «substans» som kan mangfoldiggjøre seg.

1 Joh. 3. 24 Den som holder hans bud, blir værende i Gud og Gud i ham. Og at han er i oss, det vet vi fordi han har gitt oss sin Ånd.

Stopper her, hele treenighetslæren er en tullelære.

Her er en artikkel jeg skrev for noen år siden:


Ap.gj.17. 29 Fordi vi altså er Guds slekt, må vi ikke tenke at guddommen ligner et bilde av gull eller sølv eller stein, formet av menneskers kunst eller tanke.

Dette skriftstedet er så langt jeg vet det eneste som nevner guddommen i bibelen. Hvem er så det? Og hvilket vitnesbyrd gir Gud selv om seg selv?
Da ved siden av dette i Kolossenserbrevet 2. 9 For i ham bor hele guddommens fylde legemlig,

Etter å ha vært personlig kristen i 30 år så forstår jeg at veldig mye med det vi bedriver med er kirkepolitikk og mye annet som ikke har med å bringe oss fremover på det åndelige område. Men slik er også mye annet i livet.

Husker når jeg var liten gutt og sparket fotball med kamerater time etter time var mange ganger den fineste tiden som fotball sparker. Etter hvert når en skulle drive det organisert så ble alt så strømlinjeformet og kontrollert.

Men slik er utviklingen og det må en bare akseptere.
Slik er det også med utviklingen av “læren” om guddommen der treenighetslæren står sterkest, men Jesus alene læren tror også mange på.

Når vi prøver å få et innblikk på dette også rent historisk så forstår en at dette “dogme” er kommet til over tid, vi finner ikke ordet treenighet i bibelen en eneste gang. For mange er dette er sjokk å høre, men det er fakta.

Mye av dagens kristendom er resultat av flere kirkemøter (en forsamling av representanter fra kirken). Det første ble holdt i Nikea i 325. Etter skillet mellom den vestlige kirken og den ortodokse i 1054 har det ikke vært mulig å avholde møter der hele kristenheten har vært samlet.

Forskjellige kristne "samfunn" (protestanter, katolikker, ortodokse osv.) godtar resultatene fra forskjellige møter, og dermed blir deres tro litt forskjellige fra hverandre.

På slike møter har beslutninger om treenigheten, hvilke evangelier som skal tas med i bibelen osv., blitt tatt (usikker om konsensus eller flertallsbeslutninger var det gjengse). Mulig det var en god del lobbyvirksomhet og trusler også.

På kirkemøtet i Nikea i 325 ble en løsning om en "to enighet" med Gud og Jesus fremmet. Den kristne lære om treenigheten ble utarbeidet først på kirkemøtet i Konstantinopel i 381.

Treenigheten kan man hente helt tilbake til de gamle mytologier som fantes lenge før kristendommen. F.eks. egyptisk. Osiris, Isis og Horus. Mange av elementene i kristendommen er hentet fra tidligere religioner, blant annet i prosessen med å innføre en ny religion ble en del høytider, symboler og lignende "adoptert" for å lette overgangen for dem som ikke helt villig fikk en ny religion.

Det var visstnok også et alternativ å bestemme at treenigheten bestod av Gud, Jesus og Jomfru Maria. Det slo de fort fra seg fordi det ville være for kontroversielt med et kvinnelig medlem av treenigheten.

Men hva er det med treenighetslæren og Jesus alene læren er feil? Mye!

For det første med å tro på en gud som er enten treenig eller viser seg på forskjellige måter, så var det Gud som døde på korset. Det lærer ikke bibelen, det var menneske Jesus som døde.

Det er kun Faderen som er fra evighet og sønnen har gått ut i fra ham og fikk samme type herlighet i sin preeksistens. Den la han av seg for å bli deg og meg lik og døde ikke som Gud, men som menneske. Derfor ropte han på korset ut. Matt. 27. 45 Fra den sjette time hvilte et mørke over hele landet, helt til den niende time. 46 Ved den niende time ropte Jesus med høy røst: «Elí, Elí, lemá sabaktáni?» Det betyr: «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?»

Videre så er det helt imot bibelens fremstilling å gjøre den Hellige Ånd til en ekstra gud eller en ekstra person i guddommen.

Den Hellige Ånd er en del av Gud likesom min og din ånd er en del av oss.

Det er her så mange tar feil. Men samtidig så er Jesus etter oppstandelsen i en viss form blitt en del av Gud eller guddommen. Jesus er en egenperson ved siden av Faderen men det er ikke den Hellige Ånd.

La meg nevne tre skriftavsnitt der vi ser Faderen og Sønnen i sammen men allikevel som to adskilte personer som de personene som såg dem også oppfattet det slik.

Du kan selv lese Joh. åp. 5 og Ap.gj. 7 når Stefanus fikk se Faderen og Jesus.

Vi leser i Daniel 7. 9 Videre så jeg: Tronstoler ble satt fram, og en som var gammel av dager, tok sete. Hans klær var hvite som snø og håret på hans hode som ren ull. Hans trone var flammende luer, og dens hjul var luende ild.
10 En strøm av ild fløt fram, og den gikk ut foran ham. Tusen på tusen tjente ham, ti tusen, ja, titusener stod foran ham. Retten ble satt, og bøker ble åpnet. 11 Mens jeg så på dette, ble dyret drept fordi hornet talte store ord. Kroppen ble ødelagt og kastet på ilden for å brennes. 12 Også de andre dyrene ble fratatt sitt herredømme; tid og stund var fastsatt for deres levetid. 13 Videre så jeg i mine nattsyner: Se, med himmelens skyer kom det en som var lik en menneskesønn. Han nærmet seg den gamle av dager og ble ført fram for ham. 14 Han fikk herredømme, ære og rike; folk og stammer med ulike språk, alle folkeslag skal tjene ham. Hans velde er et evig velde, det skal ikke forgå; hans rike går aldri til grunne.

Den gamle av dager er Faderen og Menneskesønnen er Jesus. Det er for meg veldig klart og åpenbart både ut i fra Guds ord og min erfaring av vi har med å gjøre med to personer. Det er dette Apostelen Johannes også sier i sitt 1. brev. Og første kap. V. 3 Det som vi har sett og hørt, forkynner vi også for dere, for at dere skal ha samfunn med oss, vi som har samfunn med Faderen og hans Sønn Jesus Kristus.

Men hva så med den Hellige Ånd? For det første så er dette en Ånd som er Hellig! Hvem er det da realitet til? Gud Fader selv og etter Jesu oppstandelse og himmelfart, også ham selv.

Ap.gj. 2. 33 Han ble opphøyd til Guds høyre hånd og mottok av Faderen Den Hellige Ånd som var lovt oss, og utøste den. Dette er det dere ser og hører.

Hva står det om Gud? At han er Ånd flere plasser.

Joh.e. 4. 24 Gud er ånd, og den som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet.»

Derfor må vi ikke løsrive den Hellige Ånd fra Gud selv, og langt mindre gjøre ham til en egen person.

Vi som troende har mottatt noe fra Gud selv i våre liv og hjerter. Det er den Hellige Ånd og det er Gud selv som da tar bolig i vårt indre menneske, i vår ånd.

1. Joh.b. 4. 13 At vi blir i ham og han i oss, det vet vi fordi han har gitt oss av sin Ånd.

Men dette sier også Jesus, at den Hellige Ånd skal bli sendt. Men det er han og Faderen som tar bolig i oss.

Joh.e. 14. 21 Den som har mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Og den som elsker meg, skal elskes av min Far. Også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.» 22 Judas, ikke Iskariot, sier til ham: «Herre, hva kommer det av at du vil åpenbare deg for oss og ikke for verden?» 23 Jesus svarte:

 Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. 24 Den som ikke elsker meg, holder ikke fast på mine ord. Og det ord dere hører, er ikke mitt, men Faderens, han som har sendt meg. 25 Dette har jeg sagt dere mens jeg ennå er hos dere. 26 Men talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere.

Vi leser flere plasser i Guds ord at det er Faderen ved sin egen Ånd som tar bolig i oss både nå og den samme Ånd skal være i oss til evig tid.

Efes. 4. 6 én Gud og alles Far, han som er over alle og gjennom alle og i alle.

1. Kor. 15. 28 Og når så alt er underlagt ham, skal også Sønnen selv underordne seg under Gud som har lagt alt under ham, og Gud skal være alt i alle.

Gud skal være alt i alle både her i tiden og i evigheten lang.

Men er dette så viktig? Jeg tror at både de som tror på Jesus alene læren og den ubibelske treenighetslæren kan være frelst. Men jeg liker å gå rett frem på veien med Jesus og alltid la hans ord og sannhet får være det avgjørende.

Hebr. 13. 18 Bed for oss! for vi trøster oss til at vi har en god samvittighet, og vil gjerne fare rett frem i alle stykker.

Hvorfor gå og tro og forsvare en lære som er feil og ubibelsk slike lærer som Jesus alene og treenighetslæren?

Jesus var ikke Gud når han gikk omkring på jorden, og han var ikke Gud fra evighet som Faderen.

Jesus har en begynnelse og er gått ut i fra Faderen, og han var 100 % avhengig av den Hellige Ånd når han var menneske på jorden i 33 1\2 år.

Ap.gj. 10. 38 nemlig at Jesus fra Nasaret ble salvet av Gud med Hellig Ånd og kraft, og at han gikk omkring overalt og gjorde godt og helbredet alle som var underkuet av djevelen, for Gud var med ham.

Ingen kommentarer: