fredag 17. februar 2017

Nr. 1855: Graver du en grav for andre, vil du selv falle i den! Ønsker du andres noe, snart vil det ramme deg selv!

Nr. 1855:
Graver du en grav for andre, vil du selv falle i den! Ønsker du andres noe, snart vil det ramme deg selv!

Bilde av Jan Aage Torp som prøvde å grave en grav for meg, men som selv falt for eget grep der ikke minst hans egne barn gikk imot han på verst tenkelige måte!


Samtidig ble Torp hengt ut og avslørt på VGTV da Rut Helen Gjævert lagde en programserier om slike narreApostler som Jan Aage Torp.

Ord. 26. 27 Den som graver en grav, skal falle i den, og den som velter en sten op, på ham skal den rulle tilbake.

Salm. 57. 7 De stiller garn for mine trin, min sjel er nedbøiet; de graver en grav for mig, de faller selv midt i den. Sela.

Vi møter flere eksempler på dette i skriften. Og historien forteller det samme.
Vi kjenner til sikkert aller best da den onde Haman lagde en galge til den gode Mordekai, som han selv ble hengt i.

I dag har vi sett bl.a. at Jan Aage Torp gikk imot meg med løgn, ondskap og for å skjule sin egen synd med at han er gjengiftet som en troende.
Ble hengt ut i alle fora og media i dette landet, og i dag ser hele Norge på han som en stor, stor vits. En narreApostel og manipulator av rang! 


Torp gravde en grav for meg, som han selv falt i!
Han er som den onde Haman, graver en grav for andre som han selv faller i!

Ester 7. 8 Da kongen kom tilbake fra slottshagen til huset der drikkelaget var, lå Haman over benken som Ester satt på. Kongen ropte: «Vil han til og med forgripe seg på dronningen, og det her i mitt eget hus?» Ikke før var disse ordene kommet ut av kongens munn, så dekket de ansiktet til Haman.  9 Da sa Harbona, en av kongens evnukker: «Se, Haman har satt opp en påle for Mordekai, han som en gang reddet kongen gjennom det han fortalte. Den står ved Hamans hus og er femti alen høy.» Kongen sa: «Heng ham i den.» 10 Så hengte de Haman i pålen som han selv hadde reist for Mordekai, og kongens sinne la seg.

I 1930 oversettelsen står det i v. 10: «Så hengte de Haman i den galge han hadde gjort i stand for Mordekai, og kongens vrede la sig.»

Haman forberedte et forløp og utfall for den gode Mordekai.
Enden på det hele var at han selv falt for sitt eget grep!
Det er dessverre det onde mennesker gjør, de faller for sine egne feilgrep og går sin egen undergang i møte.

Gud har kalt oss til å velsigne og gjøre godt! Da vil det gode falle tilbake på oss.

Ord. 11. 25 Den som velsigner, skal trives, og den som lesker andre, han blir selv lesket.

Ja, gå rundt og loppe mennesker for penger, angripe alt og alle. Det fører nok aldri frem.
Lage en fallgruve for andre, det fører ikke frem.
Det er å leve i velsignelse, kjærlighet og søke det beste for andre, som er sann kristendom.

Skriften sier: Joh. e. 13. 34 Et nytt bud gir jeg eder, at I skal elske hverandre; likesom jeg har elsket eder, skal også I elske hverandre. 35 Derpå skal alle kjenne at I er mine disipler, om I har innbyrdes kjærlighet.

Ja, dette er vi kalt til. Ikke drive med et renkespill og leve slik at vi ønsker og planlegger andres død og undergang.

Skriften sier: Matt. 22. 36 Mester! hvilket bud er det største i loven? 37 Han sa til ham: Du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din hu. 38 Dette er det største og første bud. 39 Men det er et annet som er like så stort: Du skal elske din næste som dig selv. 40 På disse to bud hviler hele loven og profetene.

Ja, det er dette Gud har kalt oss til i Kristus Jesus. Leve slik at vi tekkes Gud, og elsker våre medmennesker som Jesus har elsket oss. Vi skal vise noe av hans kjærlighet og gjenskinn. Det var også dette Israels barn opplevde etter den onde Haman hadde blitt hengt. At velsignelsen og Gud lys var over dem og med dem.

Ester 8. 15 Mordekai dro ut fra kongen i kongelige klær i purpurblått og hvitt. Han bar en stor gullkrone og en kappe av lin og rødt purpur. Og byen Susa jublet og gledet seg. 16 Hos jødene var det lys og glede, fryd og herlighet. 17 I hver provins og i hver by, så langt som kongens ord og befaling nådde, ble det glede og fryd blant jødene, en dag for fest og feiring. Og blant folkene i landet erklærte mange seg som jøder. For det hadde kommet over dem en redsel for jødene.

Selv om det er mennesker og Satan med sin hærskare som vil oss ondt og som står oss imot. Har vi en vei som fører frem! Det er selv leve i kjærlighet, tro og hengivenhet til Gud.
Vi leser så vidunderlig om Israels barn, at de fikk erfare Guds underbare velsignelse: «Hos jødene var det lys og glede, fryd og herlighet.
I hver provins og i hver by, så langt som kongens ord og befaling nådde, ble det glede og fryd blant jødene, en dag for fest og feiring.»

Gud vender alt til det beste for oss som tror og stoler på ham!

Men for de som går imot oss, så blir dette som en boomerang som kommer tilbake på dem selv! Jo, dette går til seier!

Grave en grav for andre har aldri ført godt med seg!

Fra mine bibelkommentarer Markus 12. 28 En skriftlærd, som hørte dette ordskiftet og forstod hvor godt Jesus hadde svart, gikk bort til ham og spurte: «Hva er det første av alle bud?»

Her kom en skriftlærd bort til Jesus som opptrådte mer ydmykt en de aller fleste andre skriftlærde. Han kom med et godt og ærlig spørsmål; Hva er det første av alle bud?

29 Jesus svarte: «Det første bud er dette: Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er én;

Her gikk Jesus direkte tilbake til hva Jødene har som trosbekjennelse i 5.Mosebok 6. 4-5. Dette er et direkte sitat fra den Jødiske trosbekjennelsen, som de bekjenner hver dag. For mange er dette det første de sier når de står opp hver dag.

30 og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand og av all din kraft.

Selv Jesus trodde ikke på treenigheten, men på Guds Fader som opphavet til alt og som står over alle, selv ham selv om han også var Gud kommet i kjød. Men i motsetning til sin Fader er ikke han fra evighet men evighets dager. Han har en begynnelse noe som Faderen ikke har. Og de to har èn felles Ånd som i grunnteksten står er Hellig. Derfor er den rette oversettelsen Hellig Ånd.

Treenighetslæren er egentlig resultatet av at noen tidlige teologer, senere godt hjulpet av en hedensk romersk keiser, satte seg fore å forstå og forklare Guds vesen.

31 Det andre er dette: Du skal elske din neste som deg selv. Ikke noe bud er større enn disse to.»

Her siterer Jesus Mose lov igjen men han forsterker det og setter det å elske sin neste i sentrum og ikke i periferien. 3.Mosebok 19. 18 Du skal ikke hevne dig og ikke gjemme på vrede mot ditt folks barn, men du skal elske din næste som dig selv; jeg er Herren.

32 Den skriftlærde sa til ham: «Du har rett, mester! Det er sant som du sier, at Herren er én og at det ikke er noen annen enn han.

Gud er ikke tre personer i en Gud men en Gud som har en Sønn. De første kristne trodde ikke på treenigheten. Hør Paulus i 1. Kor.8. 4b. Da vet vi at ingen avgud i verden er til, og at det er ingen Gud uten én. 5 For om det også er såkalte guder, enten i himmelen eller på jorden - som det jo er mange guder og mange herrer - 6 så er det dog for oss bare én Gud, Faderen, av hvem alt er, og vi til ham, og én Herre, Jesus Kristus, ved hvem alt er, og vi ved ham.

Denne skriftlærd ga Jesus rett og anerkjennelse og satte Faderen i sentrum ved å si; Herren er én og at det ikke er noen annen enn han.

33 Å elske ham av hele sitt hjerte og av all sin forstand og av all sin kraft, og å elske sin neste som seg selv, det er mer verd enn alle brennoffer og andre offer.»

Her er kjernen i evangeliet hvordan vi skal leve og hvilke påbud vi har. At troende blander inn loven og andre ting fra gt, bl. sermoniloven, sabbats overholdelse og andre elementer er 100 % ubibelsk. Jesus har gitt oss to nye bud som alt annet kan summeres i; Å elske ham av hele sitt hjerte og av all sin forstand og av all sin kraft, og å elske sin neste som seg selv som den skriftlærde her sa og Jesus selv underviste ved flere anledninger.

34 Da Jesus hørte hvor klokt han svarte, sa han til ham: «Du er ikke langt borte fra Guds rike.» Og ingen våget å spørre ham mer.


Jesus roste denne skriftlærde for å ikke være langt borte fra Guds rike når han hadde forstått hva han selv ville ha sakt. Loven krever men nåden gir er en kjennes gjerning. Som troende er vi døde fra loven ved Kristi legeme, vi døde med Jesus fra loven, synden og alt annet. Men er blitt levende med Kristus for leve som han levde i denne verden.

Relaterte linker: 

http://blog.janchristensen.net/2017/02/nr-1850-narreapostelen-jan-aage-torp.html

http://blog.janchristensen.net/2015/08/nr-1195-den-falske-apostel-og.html
http://blog.janchristensen.net/2015/07/nr-1184-jan-aages-siste-sprell-er-at-na.html

Ingen kommentarer: