tirsdag 31. januar 2017

Nr. 1834: Homo-ekteskap er ille, men gjengifte blant forkynnere, hyrder, apostler, ledere og andre med tillitt er hundre ganger mer alvorlig ut i fra Guds ord!

Nr. 1834:
Homo-ekteskap er ille, men gjengifte blant forkynnere, hyrder, apostler, ledere og andre med tillitt er hundre ganger mer alvorlig ut i fra Guds ord!

Øivind Benestad som er en høyt profilert prest, meldte seg ut av den norske kirke etter vedtaket der en åpnet opp for giftemål med en person av det samme kjønn som en selv. 
Men Benestad har vært jevnlig på Visjon Norge, da er han tyst som en østers om gjengifte. 
Hele mannen gjør meg kvalmen som hykler slik. Hanvold er den personen fremfor noen som burde og skulle blitt advart imot, hvorfor? 

Han ønsker å være apostel og forkynner, og er gjengiftet to ganger som en troende.
Med andre ord, mannen er verre stilt enn noen andre!Jeremia 30. 18 Så sier Herren: Se, jeg gjør ende på fangenskapet for Jakobs telt og forbarmer mig over hans boliger; byen skal bygges på sin haug, og palasset skal stå på sitt rette sted. 19 Og det skal lyde lovsang fra dem, og rop av glade mennesker; jeg vil gjøre dem tallrike, og de skal ikke bli færre; jeg vil ære dem, og de skal ikke bli aktet ringe. 20 Og hans sønner skal være som i fordums tid, og hans menighet skal stå fast for mitt åsyn, og jeg vil hjemsøke alle dem som undertrykker ham. /  21 Og hans herlige skal være av hans egen ætt, og hans hersker utgå av hans midte, og jeg vil la ham komme nær, og han skal trede frem for mig; for hvem vil ellers våge sitt liv og komme mig nær? sier Herren. /  22 Og I skal være mitt folk, og jeg vil være eders Gud. 23 Se, Herrens storm, hans vrede farer ut, en rivende stormvind; den hvirvler over hodet på de ugudelige. 24 Herrens brennende vrede skal ikke vende tilbake før han har utført og fullbyrdet sitt hjertes tanker; i de siste dager skal I forstå det.

Skriften sier: «hans herlige skal være av hans egen ætt, og hans hersker utgå av hans midte, og jeg vil la ham komme nær, og han skal trede frem for mig; for hvem vil ellers våge sitt liv og komme mig nær? sier Herren.»

Å komme frem for Gud, er en ting. Da må en han «rent» mel i posen. Men å leve på avstand i fra Gud, er noe helt annet. Alle vil før eller siden bli innhentet av sin synd. Men når det florerer med gjengiftede forkynnere, som advarer imot de homosekuelle og lesbiske, da blir ting helt snudd på hode!

For alle del, Guds ord taler klart imot at menn ligger med menn, og kvinner ligger med kvinner som de ligger med menn. Dette er synd i Guds øyne!

Men når høyt profilerte forkynnere er gift på nytt både en, to og flere ganger. I Guds øyne er dette hundre reiser verre for å si det slik.
Gud selv spør gjennom sitt eget ord følgende:

«hans herlige skal være av hans egen ætt, og hans hersker utgå av hans midte, og jeg vil la ham komme nær, og han skal trede frem for mig; for hvem vil ellers våge sitt liv og komme mig nær? sier Herren.»

Hvem vil ellers våge sitt liv og komme meg nær? Sier Herren

Ja, Gud taler imot disse gjengiftede forkynnere, prester, hyrder og ledere mer enn noen andre. Det er disse som fremfor alle andre, åpner opp for dette gedigne frafallet fra levende og sann kristen tro vi ser i dag blant Guds folk i Norge.

Nå er det fritt frem å gifte seg i den Norske kirke, da med en person av sitt eget kjøn.
Men hvem blir disse da gift av? Det er ikke usannsynlig at de blir gift av en prest som selv er gjengiftet. Ser en ikke hulheten i dette? Da er en åndelig blind!


Her er en artikkel jeg skrev om dette emne for en tid tilbake!

Nr. 759:
De troende har svikter Herren, men er ikke klar over det og ser det ikke, som Samson var det og menigheten i Laodikea!

Det er en utbredt frekkhet blant de troende, spesielt de frikirkelige, der en ikke er klar over eget åndelig ståsted. Det holder ikke å tro at nåden dekker alt, der Gud ser igjennom med alt. Og de som påpeker dette er enten fariseere, dømmende, loviske og der en kommer med alle former for unnskyldninger. Samtidig så elsker ikke Guds folk lengre hverandre inderlig av hjerte. Hva kommer det av? At lovløsheten er inntatt ikke bare verden, men Guds menighet. Men det var dette Jesus også sa skulle skje:

Matt. 24: 10 Og da skal mange ta anstøt, og de skal forråde hverandre og hate hverandre; 11 og mange falske profeter skal opstå og føre mange vill. 12 Og fordi urettferdigheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kold hos de fleste. 13 Men den som holder ut inntil enden, han skal bli frelst.

Dessverre så viste ikke Samson at Dalila bedrog ham og fratok ham styrken hans. Slik vet ikke Guds menighet at verden bedrar dem da de er blitt så dus med verden. De lever på mange måter likt, om Jesus sa at verden hater meg og vil også hate dere, men det kommer av at de ikke lengre kjenner ham og han vedkjenner seg ikke de beljende kristne hvis det ikke skjer en stor forandring og omvendelse. Løfte til menigheten i Laodikea står ved lag enda, selv for en frafallen og korruptere kristenhet:

Fra mine bibelkommentarer Johannes Åpenbaring: http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentarer-Johannes-aapenbaring 3. 19 Alle som jeg har kjær, dem refser og tukter jeg. La det bli alvor og vend om! Er dette gjort i kjærlighet? Hvordan er kjærligheten vi leser om i 1. Kor. 13? v. 6 Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Det måtte bli alvor og en må ta det innover seg at budskapet gjaldt dem.

20 Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg. Hele menigheten hadde meget vanskelig for å ta imot budskapet fordi de ville ha det som klødde dem i øret. Men det var om mulig enkelte innfor menigheten som ville ta det til hjerte? De skulle få oppleve det nære fellesskapet og samfunnet med Jesus på nytt igjen.

21 Den som seirer, ham vil jeg la sitte sammen med meg på min trone, likesom jeg selv har seiret og satt meg med min Far på hans trone. Igjen henvender Herren seg til de seirende og som ønsker å følge ham. En gang frelst alltid frelst er en av Satans største løgner. Frelsen er noe en også skal vokse i og ta vare på. For den som seirer skal en få den samme posisjon og stilling som ham selv. Vi skal sitte med Kristus i det himmelske. Efes. 2. 6 I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. (sitat slutt).

Bilde av Samson og Dalila, maleri av Anthonis van Dyck, før 1620.Både Samson og menigheten i Laodikea trodde at det var langt bedre stilt med dem en det i virkeligheten var. De levde i et kraftig åndelig selvbedrag der en ikke var klar over at en satt over et åndelig konkursbo. Tragisk at slik er det også fatt med den Norske kristenhet i en veldig stor utstrekning.

Samson sviktet på det moralske og menigheten i Laodikea ble selvbeskuende og demokratiet rådet og Guds ord ble satt til side for at de fleste meninger betydde mer enn hva Gud sa i sitt eget ord!

Det er to måter å bli blind eller svaksynt på. Det er de som er født slik, eller så er det de som er født seende men ved sykdom, ulykke eller på andre måter inntreffer det et hendelsesforløp som gjør dem enten svaksynte eller blinde. Men resultatet er stort sett det samme da en blir svaksynt eller blind. Men hva gjør en svaksynt eller blind på det åndelige område som Apostelen Peter nevner:

2 Pet. 1. 3 Eftersom hans guddommelige makt har gitt oss alt som tjener til liv og gudsfrykt, ved kunnskapen om ham som kalte oss ved sin egen herlighet og kraft 4 og derved har gitt oss de største og dyreste løfter, forat I ved dem skulde få del i guddommelig natur, idet I flyr bort fra fordervelsen i verden, som kommer av lysten, 5 så legg og just derfor all vinn på i eders tro å vise dyd, og i dyden skjønnsomhet, 6 og i skjønnsomheten avhold, og i avholdet tålmod, og i tålmodet gudsfrykt, 7 og i gudsfrykten broderkjærlighet, og i broderkjærligheten kjærlighet til alle. 8 For når disse ting finnes hos eder og får vokse, da viser de at I ikke er uvirksomme eller ufruktbare i kunnskapen om vår Herre Jesus Kristus; 9 for den som ikke har disse ting, han er blind, nærsynt, idet han har glemt renselsen fra sine fordums synder.

Apostelen Peter nevner: «for den som ikke har disse ting, han er blind, nærsynt».

Hva er det som gjør at dessverre er det en form for åndelig svaksynt og blindhet som blir mer og mer rådene over kristenheten i hele den vestlige verden? Ønsker å nevne kort ti (10) ting:

1.) Det er ikke klima eller mulighet i menigheten for å debattere og diskutere ting.

Vi leser blant de første kristne at de debatterte, undersøkte og t.o.m. talte hverandre til rette. Det var et sunt og godt menighetsmiljø for å utveksle synspunkter og meninger, når vekkelsen brant som heftigst. Evnet vi ikke å kommunisere og diskutere oss imellom så faller fort den åndelige temperaturen.

2.) Enn ser igjennom fingrene med vranglære.

Vi kan ikke ta lett på noe, aller minst når ting bryter imot Guds ord. Jeg har ikke noen problemer med å akseptere at andre tror og mener annerledes enn meg selv. Men å godta barnedåp, gjengiftede blant de kristne, kvinnelige Pastorer og eldste etc. Da har en godt for langt i å akseptere annerledes troende.

3.) Enn ser gjennom fingrene med synd.

Jeg har skrevet imot gjengifte blant de kristne, og har nevnt også forkynnere med navn som Jan Hanvold. Og har virkelig fått høre det. Han gjør så mye godt sies det og mye annet. Det hjelper null og niks hvis en godtar synd i sitt eget liv sier skriften mange, mange plasser. Se her: 1 Kor. 13. 3 Og om jeg gir til føde for fattige alt det jeg eier, og om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det mig intet.

4.) Nådegavene er ute av funksjon.

Dette med at nådegavene virker er av største betydning i Guds menighet. Det er ved åpenbaring vi blir ledet, uten det ender vi i villfarelse eller stagnasjon.

“Herren gikk foran dem om dagen i en skystøtte som viste dem veien, og om natten i en ildstøtte som lyste for dem. “(2. Mos.13,21-22).

Slik skal også nådegavene utgjør en forskjell, der vi blir formant, trøstet og oppmuntret. Og ved at nådegavene er i funksjon blir synd og synderen avslørt og avkledd og på den måten kan han/hun finne frelsen i Kristus Jesus.

1 Kor. 14. 3 den derimot som taler profetisk, taler for mennesker til opbyggelse og formaning og trøst. 24 Men om alle taler profetisk, og det så kommer inn en vantro eller en ukyndig, så refses han av alle og dømmes av alle, 25 hans hjertes skjulte tanker åpenbares, og så vil han falle på sitt ansikt og tilbede Gud, og vidne at Gud sannelig er iblandt eder.

5.) Evnen til å bedømme blir ikke lagt vekt på.

Det er klart slik som det er blitt i mange menigheter og kirker det en ikke kritisk og sunt prøver alt på Guds ord og Åndens sanksjon, så blir alt tillatt og like bra. Det er det ikke, det er noe som er rett, og noe som er feil etc.

1 Kor. 14. 29 Men av profeter tale to eller tre, og de andre prøve det! 30 og får en annen en åpenbaring mens han sitter der, da skal den første tie.

Det står klart at vi ikke skal forakte eller ringakte profetisk tale, men hva skal de andre gjøre? «de andre prøve det!». Hemmeligheten til at ting ikke skal utvikle seg negativt, er at en prøver og kontrollerer hele tiden. Jeg har bygget flere hus og en leilighet. Hva gjorde vi da? Vi gjorde litt arbeid, så kontrollerte vi og vatret osv. hele tiden. Hva gjør en i Guds menighet, ikke minst i dag? Har ne person tillitt så kan nærmest vedkommende si, mene og forkynne det meste. Og profeterer den «store» Guds mann, da må det være fra Gud. Det er nok å nevne noen som er falske tvers igjennom og som vel ikke har kommet med en rett profeti som den nå avdøde Aril Edvardsen og Emanuel Minos, de er gjennom korrupte men allikevel tror storparten av den Norske kristenheten på slike falske profeter!

6.) Enn respekterer ikke Guds ord, bl.a. tillatter en kvinnelige Pastorer og eldste.

Dette med kvinner som skal overta mannens område er også et endetidstegn. Guds ord sier klart gjennom hele skriften både i GT og NT at det er enkelte områder som er forbeholdt mannen. Som det f.eks. å være lærer og Hyrde for en menighet: Bibelen forteller oss at en pastor er en eldste (1 Tim 5:17), og at eldste skal være ”én kvinnes mann” (Tit 1:5-7). Den greske Bibelen sier: ”mann til én kvinne”. Videre sier Paulus i 1Tim 2:12-13: ”Jeg tillater ikke en kvinne å opptre som lærer, heller ikke å være herre over mannen; hun skal være stille. 13 For Adam ble skapt først og så Eva.” Siden Paulus forbandt dette med rekkefølgen mennesket ble skapt, kan man ikke si at det har noe med kultur å gjøre.

Det er noen raringer som masser om det ordet at kvinnen ikke skal tale i en menighets samling, men det gjelder hennes skvaldring og kakling, ikke hvis hun profeterer, ber eller vitner om Guds nåde. Her må vi skille bart fra snør!

7.) En tillatter gjengiftede forkynnere og de som lever direkte i stridd med Guds ord, bare «for» de gjør så mye «godt»!

Synd er synd, om det er homoseksuelle, lesbiske, gjengifte eller gifte seg med en fraskilt. Det er ikke store, og små synder hos Gud. Det å bevist stjele er synd som et stor bankran. Vi må huske at alle bankranere begynte som småtyver, derfor kan vi aldri kvalifisere og måle synd. All synd er farlig og skiller oss i fra Gud, her må vi ikke gå på kompromiss og overse noe.

8.) Kjærligheten er blitt lunken og kald, det ser en ved at en ikke oppsøker de som faller utenforbi.

Det forundrer meg at kristne ikke bryr seg om den ene, når den trenger hjelp. En overlater hverandre så fort til «Satan». Det er ikke bra, vi har ansvar for å ta oss av hverandre, også de brysomme og som faller utenforbi A4 mønsteret.

9.) Det indre samholdet og respekten er ikke lengre intakt.

Dessverre så er egentlig Jesu mest klare ord og bud, også det budet og de ordene som blir mest neglisjert og oversett av de kristne:

Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre! Som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre. Av dette skal alle kjenne at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre.( Joh. 13 v34-35).

Dette er enkelt….ikke sant? Hvis vi kristne, som er menigheten, er fylte av kjærlighet til hverandre, vil vi vise verden hva Jesus har sagt og med det vise lys til en fortapt verden. Når vi vandrer med Jesus, det vil si du elsker Jesus og har et hjerteforhold til Jesus som er så sterkt at du hater synd, på en slik måte at synd smerter når du detter i synd (fordi det gjør du).

Men når hjerteforholdet til Jesus er så sterkt, vil det smitte over på andre rundt deg, fordi kjærlighet er omsorg og medfølelse. Vi har kjærlighet i fra Jesus, fordi vi er plugget inn i vintreet som er Jesus. Vi har del i han. Se Joh 15 v1-17.

Altså,- kjærligheten vi har fra Jesus er omsorg og medfølelse for alle mennesker, men mest mot troens egne folk (Gal 6 v10) . Altså, ut i fra det vi leste i Joh. 13 v34-35, skal alle kjenne at dere er mine disipler, sa Jesus. Det vil ikke si at alle blir frelst, men alle blir konfrontert og demonstrert med det Jesus sa. Og Jesus sa: Slik skal alle mennesker få vite hvem dere er når dere har kjærlighet til hverandre. Slik vil verden se at Jesus er virkelig. Så lett er det altså å få folk til å forstå at Jesus lever. Svaret er enkelt på hvordan folk skal forstå at Jesus lever. Svaret er så enkelt at vi har oversett det!

Bibelen er lett å forstå, vi har faktisk forfatteren av Skriften i oss ved DHÅ (Joh 14 v16-17+ v26). Vi trenger ikke lange bibelstudier eller komplisert teologi for at folk skal se Jesus. Nei, bibelen er enkel, jordnær og praktisk. Jeg kan ikke forstå de som mener bibelen er vanskelig å forstå. Problemet er vel kanskje at de aldri åpner den og leser i den. Vel, Jesus sier: Ved at dere har kjærlighet til hverandre, skal alle forstå. Vi har en forpliktelse, ved å konfrontere verden med evangeliet. Jesus sa: Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet (Mark 16 v15). Det er også en annen ting jeg vil vise dere. Det er at kjærlighet til hverandre ikke er et valg, det er et bud! Et nytt bud gir eg dere: dere skal elske hverandre (Joh. 13 v34).

Hvordan skal vi klare det?

Jo, på den måten Jesus elsker oss, d.v.s. på en uselvisk måte hvor de andres beste er i fokus. Jesus sier at klarer vi å elske slik, vil hele verden se det! Fordi slikt finnes ikke i verden.Verden vil ha det selvisk, selvrettferdig og ha-mentalitet. Ved at vi elsker hverandre vil altså denne situasjonen som samfunnet er bedervet av, bli snudd opp ned. Verden vil raskt se at de kristne, ja de har kjærlighet,- og at dette er helt unormalt for verden. De ufrelste, den første tiden av kristendommens tid, sa om de første kristne: ”Se, hvor de elsker hverandre!” altså, det som grep mennesker mest, var altså den innbyrdes kjærlighet de så demonstrert i det kristne fellesskapet. Noen av dem som arbeider med den eldste kirkehistorien, hevder at en av de viktigste faktorene i den raske veksten, i den første tiden av kristendommens tid nettopp var selve fellesskapet, som var preget av kjærlighet. Om vi som Jesu stedfortredere ikke går i mot verden ved å vise kjærlighet, hva er vi da? Hva er vi som kristne,- uten kjærlighet? Jo, ingen ting, verdiløs. Se Matt 5 v13. Vi er plugget inn i vintreet som er Jesus og får kjærlighet der i fra, men vi må velge om vi vil videreformidle denne kjærligheten…. Jesus sier at dette er et bud.

Så hva er vi når vi ikke bruker kjærlighet til hverandre? Jo vi er ulydige! Vi er ulydige mot budet Jesus ga oss: Dere skal elske hverandre! (Joh .13 v34) Vel ,vi har to valg.

1. Elske hverandre som Jesus elsket oss, - da er vi lydige. 2. Ikke elske hverandre, - da er vi ulydige.

Jeg vil med dette ”skubbe til deg” og få deg til å stoppe opp og tenke over dette du nettopp har lest! Jeg tror vi som menighet i Norge går mot en ny tid, hvis vi velger det! Menneskene rundt oss ser etter noe meningsfylt de kan fylle livet med. Menneskene finner ikke fred, før de finner Jesus. Som Jesu stedfortredere må vi oppføre oss som gode forbilder, vi har nok av kjærlighet i oss fra Jesus til å elske både hverandre og vår neste, men vi må altså velge å ta dette i bruk.

10.) Det er ikke noe alternativ til den frafalne og lunkne kristenhet som er i dag.

Noe som er veldig nedslående og til dels farlig, som gjør at frafallet og den åndelige blindheten får vokse mer og mer, er at det ikke er et alternativ til alt som ikke er bra. vi mennesker er sosiale, og søker til plasser der andre mennesker er. Når det er få og lite alternativ til det som er forførisk og negativt, da blir det at selv de som ser mye av det jeg underviser om, blir dradd med i det store dragsuget. Derfor er min bønn følgende:

Gud reis opp forkynnere og menigheter over hele Norge og over hele verden som står for Gud, hans ord og som han har behag i og over!

Sluttkommentar:

Norsk kristenhet er blitt så apatiske og uten empati, der en setter seg selv og sitt eget ego i sentrum at en ikke evner lengre å se de åndelige realitetene. Hvordan komme videre? Jesus sier tim menigheten i Laodikea som mangel på åndelig klarsyn skulle de få øyensalve:

Joh. Åpenb. 3. 18b: salve til å ha på øynene dine, så du kan se.

Hva er øyensalve? Det kan stå for flere ting, men salve i bibelen har med at Gud selv gjør noe. At Gud Salver oss med sin Ånd. Og hvordan kommer øyensykdommer? Det er flere ting som spiller inn, men øyensykdom kan også være symptomene på andre sykdommer i kroppen. Derfor er det også gjerne indikasjon at du har problemer med øynene på et annet og større problem. For en kristen er synd i alle dets former og skikkelser alltid det største problemet da det er vår synd som skaper avstand og skille mellom oss og Gud!

Jesaja 59. 2 Men eders misgjerninger har gjort skilsmisse mellem eder og eders Gud, og eders synder har skjult hans åsyn for eder, så han ikke hører.

Guds menighet står i dag ved et skille da så mye av verden og dets vesen er blitt et med menigheten.

Klagesangen 1. 9 Hennes urenhet hang ved hennes kjortelfliker; hun tenkte ikke på hvad ende det vilde ta med henne; da sank hun på underlig vis, ingen trøstet henne. Herre, se min elendighet! Fienden gjør sig stor. 10 Fienden rakte sin hånd ut efter alle hennes kostelige ting; for hun så hedninger komme inn i hennes helligdom, de som du bød ikke skulde komme inn i din menighet.

Hennes urenhet henger ved henne i dag også ved alle de skilte, gjengiftede, fraskilte og andre synder som blir mer og mer godtatt og akseptert. Det er så mye at snart er det som er unormalt, normalt. Synd og verslighet er erstattet med sann Gudsfrykt og respekt for Guds ord.

Hvor vil det ende? Det avgjør vi ved våre valg, enten dårlige eller gode!

Relaterte linker:
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=artiklerrmenyhoved http://janchristensen.net/ http://blog.janchristensen.net/2012/11/nr-507-paulus-reise-til-spania.html http://blog.janchristensen.net/2013/03/nr-576-apostelen-peter-grav-er-aldri.html http://blog.janchristensen.net/2013/03/nr-557-paulus-avsluttet-sin-tjeneste.html http://blog.janchristensen.net/2012/05/nr-421-1-uke-i-roma.html http://blog.janchristensen.net/2012/05/nr-422-apostelen-peter-vis-vis.html

10 kommentarer:

Anonym sa...

Rangerer du synd, og hvor i bibelen finner du dekning for rangeringen, og da spesielt det du nevner om at homoekteskap er ille, men gjengifte er flere hundre ganger mer alvorlig ut fra Guds ord?

Jan Kåre Christensen sa...

Har du så vanskelig for det?
En person som ønsker å tjene Herren som Apostel, f.eks. som Jan Hanvold. Som lever i hor, og en hedning som gjør det samme. Så er synden like «stor» og ille.
Men når en gjør det i Jesu navn, er det allikevel en viss forskjell.
Skriften sier: Jakob 3. 1. Ikke mange av dere bør bli lærere, mine brødre, for dere vet at vi lærere skal få så mye strengere dom.

Anonym sa...

Greier du ikke å svare på spørsmålet mitt? Hvilke kokrete bibelvers kan du vise til?

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym du skriver: Greier du ikke å svare på spørsmålet mitt? Hvilke kokrete bibelvers kan du vise til?

Les teksten. All synd er like ille, men til nærmere Gud en kommer, til verre blir det.
Vi er som en isklump, holder vi oss på avstand fra Gud. Så blir ting lettere med hensyn til synd.

Det som er ille, er at f.eks. Jan Hanvold lever i hor, men kaller seg Apostel. Det er langt verre enn at ikke troende lever i synd!

Skjønner du ikke dette, så tror jeg ikke du er født på nytt. Litt åndelig forståelse forventer jeg av en som stiller et spørsmål også!

Ha en fortsatt fin dag!

Anonym sa...

På samme måten; Jan Kåre lever i synd selv, både som en lystløgner og en bedrager. Han et slett ikke i posisjon til å dømme noen...

Jan Kåre Christensen sa...

He-he, raring.
Selvfølgelig er jeg i en posisjon,til å si hva Gud sier er synd😯

Det er Guds ord som dømmer. Og setter ting iå plass!

Birgir sa...

Det er DU som dømmer Jan Kåre. Og med samme dom skal du selv dømmes, står det i Guds ord.

Jan Kåre Christensen sa...

Birgir, ingen som dømmer og fordømmer mer enn deg og bermen rundt deg på Søkelys!

Birgir sa...

Da vil jeg oppfordre deg å LESE det du skriver. For det kan du umulig ha gjort. Eller det er kanskje ikke du SELV som skriver?

Jan Kåre Christensen sa...

Birgir, hva sikter du til?
Alt har jeg skrevet!