onsdag 15. mai 2019

Nr. 2465: PBE prøver nå å skremme oss til å lyde deres ordre om å rive med dagbøter, dette er maktmisbruk, mobbing og trakassering av verste sort!


Nr. 2465:
PBE prøver nå å skremme oss til å lyde deres ordre om å rive med dagbøter, dette er maktmisbruk, mobbing og trakassering av verste sort!

Fikk mail i fra PBE der de skriver bl.a. følgende: «I vårt brev av 29.04.2019 ble det informert om at dersom det ikke foreligger komplett søknad om dette tiltaket innen 01.06.2019 vil den bli gjenstand for ulovlighetsoppfølging.»
Med andre ord, nå venter det dagbøter som de prøver å skremme oss med.
Vi vet hvem som driver med slikt, å spille på frykt for å lyde. Akkurat ja, der tenkte du rett.

Mailen fra PBE:
Avvisning av klage på avgjørelse om ikke å gi ytterligere utsatt - Krokstien 2 C Det vises til deres brev av 03.05.2019 vedrørende ovennevnte.

Saken gjelder

Saken gjelder klage på Plan- og bygningsetatens avgjørelse om ikke å gi ytterligere utsatt frist på pålegg om fjerning av støttemur og bod. I tillegg anmodes det om ny saksbehandler på ulovlighetssaken. Når det gjelder trappen har etaten ikke utferdiget noe pålegg for denne. Deler av trappen står inn i areal regulert til vei og er følgelig ulovlig oppført. 

Bakgrunn for saken

I mail av 11.04.2019 ble det anmodet om utsatt frist for å etterkomme pålegg om retting/tilbakeføring/fjerning av ulovlige forhold i form av støttemur, bod og trapp. 

Støttemuren mot vei står delvis inn i regulert veigrunn og har en utforming som ikke kan godkjennes slik den står i dag. I vårt brev av 29.04.2019 ble det gitt utsatt frist for å etterkomme pålegget for støttemuren til 01.06.2019. Det ble informert om at det ikke ville bli gitt ytterligere fristutsettelse. 

Dagens utvendige og frittstående bod kan slik den står i dag, heller ikke godkjennes etter dagens regler. Det ble i møte med kommunen 11.04.2019 skissert en mindre bod som eventuelt kan omsøkes. Det ble imidlertid påpekt at boden fortsatt er avhengig av dispensasjon fra reguleringsplanenes bestemmelse om grad av utnytting. Fristutsettelse ble etter dette gitt frem til 01.06.2019. Det ble videre opplyst at dersom det fremlegges en komplett byggesøknad innen 01.06.2019 kan ulovlighetssaken for boden stilles i bero i påvente av behandlingen. 

Det er påpekt at trappen ned mot vei er ulovlig slik den er utformet i dag. Trappen må trekkes tilbake slik at den ikke står på regulert veigrunn og den må deretter omsøkes. I vårt brev av 29.04.2019 ble det informert om at dersom det ikke foreligger komplett søknad om dette tiltaket innen 01.06.2019 vil den bli gjenstand for ulovlighetsoppfølging.
 
Saksnr: 201510929-32 Side 2 av 3

Regler vedrørende klage

I henhold til forvaltningsloven § 33 (fvl) skal etaten foreta en saksforberedende behandling av klagen. Dersom vilkårene for å behandle klagen ikke foreligger skal klagen avvises. At klagen avvises betyr at realiteten i klagen, altså de forhold som klages på, ikke tas til behandling. 
Etter fvl. § 28 første ledd er det kun enkeltvedtak som kan påklages. Hva som regnes som enkeltvedtak er definert i fvl. § 2:  a) vedtak, en avgjørelse som treffes under utøving av offentlig myndighet og som generelt eller konkret er bestemmende for rettigheter eller plikter til private personer (enkeltpersoner eller andre private rettssubjekter);  b) enkeltvedtak, et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer;»
Avslag på anmodning om utsettelse av frist er en prosessledende avgjørelse. Prosessledende avgjørelser er ikke enkeltvedtak. 
Prosessledende avgjørelser har kun betydning for saksbehandlingen, og har ikke konsekvenser for realiteten i saken. Eksempler på andre prosessledende avgjørelse kan være; avgjørelser knyttet til utsatt iverksettelse inntil klagen er ferdigbehandlet, jf. forvaltningsloven § 42, beslutninger som fastsetter en frist, avslag på begjæring om muntlig forhandling, oppnevnelse av sakkyndige osv.
Realiteten i denne saken er at det er gitt et pålegg om fjerning av både støttemur og bod som er endelig. I denne saken er det gitt en rekke fristutsettelser og siste avgjørelse er en avgjørelse om ikke å utsette fristen utover siste fastsatte frister.

Vedtak Fordi etatens avgjørelse om ikke å gi utsatt frist ikke er «enkeltvedtak», jf. forvaltningsloven § 33 andre ledd siste punktum og § 28 første ledd, avvises klagen.

Avvisningsvedtaket kan påklages Etatens avgjørelse i dette brevet om å avvise klagen er imidlertid et enkeltvedtak. Det betyr at dere kan klage på denne avgjørelsen. En klage kan sendes Plan- og bygningsetaten innen 3 uker.

Når det gjelder anmodning om ny saksbehandler på saken, finner vi ikke grunn til dette.

Plan- og bygningsetaten Teknisk fagavdeling Enhet for byggetilsyn Åpen by

Dette dokumentet er elektronisk godkjent 13.05.2019 av:

Therese Brøndum - gruppeleder Anne-Marie Vikla – Avdelingsdirektør

Vårt svar:

Svar - Avvisning av klage på avgjørelse om ikke å gi ytterligere utsatt - Krokstien 2 C mail av 13.05.2019 med ref: 201510929-32

Oslo 15/5-2019

Hvorfor vi ikke ser det som aktuelt og relevant å etterkomme PBE krav er rett og slett at dere ikke svarer på våre relevante spørsmål.
Samt ikke veileder oss på en god og rettferdig måte som en kan forvente av en offentlig etat. Som vi ble lovet med møte med Nils-Henrik Henningstad og Lena Catrine Amdal den 11.4.19.

1.)  Dere vil at vi skal sende en ny og fullstendig søknad. Det er bra, men vi har allerede sendt inn «verdens» beste søknad gjennom Ferdigattest AS. Bedre og mer fullstendig søknad enn dette har vi vanskelig for oss at det er mulig å sende når deg gjelder bygging av mur, trapp og bod. Det var med tekst, bilder og tegninger. Andre sitter på «kjøkkenbordet» og får det meste igjennom. Hvor god søknad skal vi levere for å bli hørt?
Det er kun et problem her, det er at PBE har to standarder.
En for oss, en for alle andre.
Alt det vi gjør, byr på problemer for dere som vi overhode ikke skjønner hvorfor? Da vi ikke evner og klarer å se ting som dere gjør. Det er akkurat som vi er på to forskjellige «planeter» der vi mener at dere ser på oss med et ondt øye av grunner som vi ikke forstår. Dere påstår at vi tar oss til rette, driver med ulovligheter etc. Det er ikke tvil om at vår virkelighetsoppfatning er totalt motsatt enn PBE her i Oslo slik det har kommet frem i de siste mailene. Vi enes ikke engang om fakta i saken, da er det forståelig at samarbeidet som ble lovet blir helt på bunn.

2.)  Nå er det trappa dere skal til livs, den har aldri vært nevnt før av dere.
Det var vi som tok det opp på møte den 11.4 for å bringe klarhet i vår mye den var ute i veibanen. Dette har vi ikke fått svar på enda av dere om vi har spurt flere ganger. Eneste ved 2 – 3 anledninger truer dere med dagbøter etc. hvis vi ikke fjerner trappa sporenstraks.
Den kan enkelt ordnes slik at den ikke går ut i veibanen, der slik vi ser det er det kun snakk om max ½ meter som den bør dras inn, sikkert noe mindre enn dette for da kommer den 1 ½ meter fra asfaltert veibane som egentlig er ½ meter mer enn vi avtale med Fru Aubert Lange.

3.)  Vi har fått veiledning flere ganger, her er hva som faktisk skjedde.

Vi flyttet inn her i 2012. I 2013 ringte vi ned til vår daværende saksbehandler Kaja Lange Aubert. Det ble ringt ned 2 – 3 ganger, for å være sikker på at vi gjorde det riktige.
Det er ikke lett å gjengi dette seks år etterpå, og når det var flere telefonsamtaler føles det som èn når det er seks år etterpå.

Hva skjedde da med de telefonsamtalene vi hadde med vår daværende veileder Kaja Lange Aubert?

Mener å huske at vi ringte ned medio april og august 2013? Det ligger seks år tilbake i tid, det er lenge siden og vanskelig å huske detaljert hvert ord slik det ble sagt, men etter min erindring svarte hun slik som dette.
Da spurte jeg om følgende, vi har satt opp trapp og har lyst å sette opp mur. Trapp mener jeg vi satte opp 2013, da vi før dette hadde hatt et tau som vi slengte oss ned på i Stormyrveien, og tro det eller ei, det er til dette nivået dere har gitt oss pålegg om å gå tilbake til.
At vi skal bruke et tau å slenge oss ned på veien med. Du tror det ikke, men slik hadde vi det før vi bygget trappa som det er gitt oss pålegg om å rive, fatte det den som kan. Vi gjør det ikke, aldri aktuelt for vår sikkerhet og alt å etterkomme slike forskrudde og mørke vedtak som PBE operer med.

Jeg spurte om hva som skal til for å bygge en mur, til det fikk jeg til svar at om det var bygget en mur der fra før, så var det ikke søknadspliktig å bygge en oppå den. Dette svarte Kaja Lange Aubert.
Jeg sa ja, og da svarte Kaja Lange Aubert at da var det ikke SØKNADSPLIKTIG DA DET VAR BYGGET EN MUR FRA FØR!
DETTE GÅR NOK BRA!

Jeg sa videre at vi ser for oss en mur på 1.5 – 2 meter og 1 meter gjerde.
Dette var ikke noe problem sa hun, da andre fra før av har høyere mur enn dere. Deres er 2.5 meter med 1 meter gjerde.

I 2013 ringte jeg til og med en ekstra gang, sånn for sikkerhets skyld og spurte om det samme, og de samme svarene ble gitt.
BYGGING OPPÅ GAMMEL MUR VAR IKKE SØKNADSPLIKTIG.
Så lenge det var en mur der fra før, så slapp vi å søke selv om muren ble annerledes. Med andre ord, vi fikk tillatelse i forkant av vår bygging av denne muren.
Det ble også spurt og snakket om avstand fra vei der 1 meter fra veibane var det som måtte til p.g.a. snømåking etc.

4.)  Det er at nabo i Stormyrveien 9 c som ligger i luftstrekning fra oss 50 meter har fått dispensasjon på utnyttelsesgraden på 57 ganger mer enn oss. Har du hørt om noe verre? Ikke vi, og de får lov å ha sitt stående, men vi må rive vårt.

Her er regnestykke. Og det er også viktig, jeg vil ikke at de skal rive noe. Men at de skal få beholde alt. Det som er det onde her fra alles sider, er at vi skal rive det vi har bygget som er fortreffelig og pent, samt ikke til sjenanse for noen. Det er ei hellet «ulikt» noen andres murer eller noe, da vår er mye lavere enn mange andres. Selv naboens som er en 2.5 meter høy mur, mens vår er 185 cm høy.

Naboen i Stormyrveien har også søkt i flere omganger og fått dispensasjon. De har holdt på med dette lenge etter vi bygget, da de var «ferdig» med alt i mars 2018.Leser en igjennom dokumentene er flere ting satt opp før de har søkt om dispensasjon.
Dette gjelder eiendommen i Stormyrveien 9 c, og for vår del er dette helt, helt greit.
Bl.a. en redskapsbod på 10 kvm2, og annet.
Hadde f.eks. dispensasjonen her vært på 2 – 3 ganger mer enn oss, hadde denne saken også vært meget relevant.

Men her har de bygget, søkt og bygget i flere omganger og bruker samme argumentasjon som oss.
En etterlengtet utebod etc.
Men så har de sprengt alt med 57 ganger større utnyttelsesgraden av tomten.
De bygger i samme periode som oss, ligger noen meter i fra oss.
De får ja, vi får nei. Med andre ord, det er tusen grunner som dere overser for å gi oss dispensasjon som er minimal som vi trenger. Hvordan søke uten å få veiledning er vanskelig da dere finner på hele tiden at alt vi gjør ikke holder mål. Mens hva andre gjør, det holder mål, uansett stort sett i det store og det hele.

5.)  Siden vi har fått lov og har bygget mur, bod og trapp. Det er søkt før, vi mener at det er kun deres forskjellsbehandling og uvilje som ligger til grunn for at ikke mur, trapp og bod er godkjent og dette er kommet i ordnede forhold.

6.)  Dere har vært på befaring her, om en skjult befaring. Vi har strukket oss så langt vi kan og prøvd å få orden i alle forhold. Selv om dette ikke har ført frem, så begynner dere nå å true med dagbøter etc. Det som dere holder på med er på et slikt lavmål. Går dere til et slikt skritt ¨begynne å kreve oss for penger etc. Så er veien selvfølgelig kort til at de psykiske belastningene blir for store for oss at sykemelding og forhåpentligvis ikke uføretrygd etc. venter?

For en slikt press som dere setter oss under etter at dere mener vi har gjort noe ulovlig som for oss er helt, helt hinsides! I våre øyne er alt det som dere holder på med ulovlig og unødvendig. Det oppleves som trakassering, mobbing og maktmisbruk.

7.)  Vi kommer aldri til å gjøre noe med noe på vår eiendom utenom trappa. Den kan vi være enig bør dras inn. Men det er vi som har bragt dette på banen, ikke dere. Vi spør også om vår mye den skal dras inn, men har enda ikke fått svar. Slik vi ser det, så må en halv meter være mer enn nok? Får håpe på et konstruktivt og godt svar her av dere.

8.)  For ordnes skyld, vi påklager avvisningsvedtaket til PBE og at vi ikke får bytte saksbehandler. Vi klager også på disse korte fristene, vi klager på alt som PBE står for og gjør. Ikke noe holder mål, og de har ikke den standarden som en kan forvente av en offentlig etat. Minste målet må være at en er løsningsorienterte og at man ikke gjør forskjell på kommunens innbyggere.
Det er ille hele PBE er i våre øyne når de kan gjøre og vedta det de gjør, som er uten mål og mening.

Faktumet er at vi er uenig med dere i absolutt alt. At vi skal rive muren og at den ligger «for langt» ut i veibanen når naboens ligger 20 cm fra veibanen og vår 1 meter. Forteller bare at dere ønsker å rive, ødelegge og drive med forskjellsbehandling hinsides alt som vi noen ganger har vært borti! 57 ganger får nabo utnytte tomten, de får beholde og vi skal rive.
Vi er ikke i nærheten av å tenke på å etterkomme deres krav da forskjellsbehandlingen dere driver med er å våre øyne skammelig og ond. At vi ikke skal få beholde det pene og funksjonelle vi har bygget er rett og slett utenkelig sett med våre øyne. Påleggene som dere kommer med er urettferdige og primitive.
Eneste aktuelle her er at vi får godkjent mur og bod, og forandrer på trappa med å la den ikke komme så brått ut i veibanen som den nå gjør!

9.)  Saken vår kan ikke sammenlignes med andres slik uten videre da hos oss foreligger det tilsagn om å bygge muren. Vil også presisere at alt det vi har bygget, er mer til gunst for naboer enn sjenanse. Det er til gunst for oss, det er til gunst for de i utleieleiligheten. Det er egentlig ikke noe negativt med det hele, det er bare positive fordeler!
Det er til gunst for absolutt alle, selv naboer bak oss bruker trappa for å komme lettere til sitt eget hus, for å slippe å gå helt rundt hvis de parkerer eller kommer fra Stormyrveien.

10.)                     Det er også underlig at nabo, nærmeste som har samme gårds og bruksnummer som oss, Peter Faarlund i Krokstien 2 d. Har også for høy mur, men der ser det ut som dispensasjon går lett igjennom bare de får sendt inn papirene.
Nei, det som dere holder på med skjønner vi fint lite av da dere har en «lov» for andre. Der alt går igjennom, og en «lov» for oss, der alt er vanskelig. Vår virkelighetsforståelse og PBE er virkelige som natt og dag.

Mvh
Berit og Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo

31 kommentarer:

Anonym sa...

Gjeld til stat og kommune er ikke til å spøke med...blir dyrt dette når dagsbøtene begynner å tikke...ingen får vridd seg unna gjeld med stat/kommune som innkrever. Du bør tenke nøye over konsekvensene av å ikke følge deres pålegg nå,Jan Kåre. Hvor høye er forresten dagsbøteme,vet du det?

Jan Kåre Christensen sa...

Bare det å true med dagbøter viser deres sanne og dessverre slemme ansikt!
Størrelsen vet jeg ikke noe om, enda.

Birgir Hermansen sa...

Bare det at du lar være å etterkomme myndigheten, viser din egen ugudelighet.

Jan Kåre Christensen sa...

Du skriver:
Bare det at du lar være å etterkomme myndigheten, viser din egen ugudelighet.

Hvis myndighetene ber deg å drepe, stjele eller gjøre noe imot din samvittighet og det du vet er rett.
Hva og hvem velger du?


Birgir Hermansen sa...

Myndighetene har alt sitt på det rene. De har fått det stadfestet av Fylkesmannen, Sivilombudet og TO rettsinstanser. Her er det helt klart at du skal etterkomme myndighetens krav. Hvis ikke, viser du din egen ugudelighet og gudsbespottelse. Du vet selv at det du driver med ikke er rett. Du vet også at hvis du sier samvittigheten din er ren, så har du et alvorlig problem innfor Gud. Men DET burde vært unødvendig å påpekt for deg som kaller deg selv for både bibellærer og evangelist.

Jan Kåre Christensen sa...

Det var det «offentlige» Tyskland med en lovlig og demokratisk valgt folkeleder og åpenbart totalt forskrudd Adolf Hitler som drepte ikke bare 6 Millioner Jøder. Men var ansvarlig for 2 Verdenskrig med sine barbariske og grufulle ugjerninger der en regner med at det døde like mange mennesker i denne grufulle krigen som det var mennesker i Tyskland da krigen startet. Uansett, det å blindt tro på de offentlige myndigheter er mye, mye verre enn å tro på mye annet. Selvfølgelig må vi ta våre vurderinger og ikke godta alt hvis det viser seg at det som myndigheten holder på med er av det onde, og ikke av det gode!
Så du mener det var riktig for datidens mennesker å følge blindt myndighetene og det samme gjelder i dag?

Anonym sa...

Voldsom til sammenligning. Å rive en mur sammenlignes med holocaust i det du skriver.
Du er på vei nedover en vei du ikke vet hvor ender.
Det er bare noe sement og stein du må rive.

Jan Kåre Christensen sa...

Du svarte meg ikke.
Svar neste gang.
Jeg tror bare ikke på blind lydighet.
Selvfølgelig er det forskjell på Krig og hva vi går igjennom.
Men stjeler du 1000 kr eller 1 Million.
Hvem er tyv?
Slik jeg forstår deg er mann ingen tyv med å stjele 1000 kr, kun når en stjeler 1 Million.

Anonym sa...

Christensen gjør helt rett i å protestere på kommunen. Andre har gjort tilsvarende feil og i ettertid fått beholde det de har bygd opp. Vil oppfordre til sindighet i debatten.
Bibellæreren vet at han vil komme til et punkt der han må forholde seg til avgjørelsen om å rive, men han har lov og rett til å prøve å klage så langt han kan.
Jeg tror nok løpet er kjørt for muren, men kanskje han klarer å beholde boden og trappen.
Ellers er det tilbake til tauet og slenge seg med.

Jan Kåre Christensen sa...

Er enig med at det er vår fulle rett å si ifra når nabo får lov å utnytte tomten sin som bor kun noen meter ifra oss 57 mer enn oss, da får en lov å si ifra.
Vi har fått muntlig lov å bygge også muren, da er det vår fulle rett å si i fra at dette kan de ikke overse!
Kan ikke se at vi går imot myndighetene, men kun noen regide og urettferdige beslutninger!


Jan Kåre Christensen sa...

Det er en del ufine kommentarer med alt for negativ vinkling.
Bl.a. så kan jeg ikke argumentere for det samme igjen og igjen.
Derfor er det enkelte kommentarer jeg fjerner for å ikke la debattene bli alt for negativ vinklet. Hverken imot meg eller PBE, ønsker det skal være en seriøs debatt der en gjerne kan ha sterke meninger, men de skal ikke være ufine og det er enkelte ting jeg ikke orker å diskutere f.eks. om det har stått en mur der før etc. og hvor stor den var. Den var på ca. 60 – 70 cm og det lå fyllmasse imot veibane ca. 80 cm i fra. Nå er muren på 1 meter, det er med andre ord til gunst for også veibanen at vi har bygget muren.
Rive den? Aldri.
Rive boden? Aldri.
Rive trappa? Nei, men bygge den om.

Anonym sa...

Realiteten i denne saken er at det er gitt et pålegg om fjerning av både støttemur og bod som er endelig. I denne saken er det gitt en rekke fristutsettelser og siste avgjørelse er en avgjørelse om ikke å utsette fristen utover siste fastsatte frister.
Som du ser sier saksbehandler at det er gitt et pålegg om fjerning av både støttemur og bod. Avgjørelsen er endelig.
Noe som betyr at boden og muren er ferdig arbeid.
Den eneste veien er å rive.
Vedtaket er entydig og alt du oppnar med å holde på slik er at dagbøter vil vedtas.
Siden du har dradd saken i det uendelige, må du regne med at kommunen ganske raskt vil introdusere disse.
Jeg foreslår at du river, for å motsette seg et lovlig fattet vedtak kan bli meget dyrt.
Også boden må du rive eller sette fyr på-
DE BEGGE ER SNART HISTORIE

Jan Kåre Christensen sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
Jan Kåre Christensen sa...

Vi har fått veiledning å bygge muren.
Boden er overskridelsen på utnyttelsesgraden på tomten minimal, andre i samme situasjon får disposisjon.
Trapp skal en snekker komme å justere i løpet av kort tid.

Saken er 'biff' ville Egon vel sagt?

Jeg sier at bod, trapp og mur skal stå til evig tid i Jesu Navn!

Birgir sa...

Meg vitende er ikke Nazi Tyskland en del av debatten. Ikke er Nazi Tyskland en del av Guds Ord. Det å følge Guds Ord blindt, kan by på utfordringer, det. Vi SKAL følge Guds Ord blindt. Vi SKAL gjøre etter det myndighetene sier. Det står i Bibelen. Men KUN når myndighetene prøver å tvinge oss til å gå imot Guds Ord, har vi lov til å nekte å etterkomme myndighetene. Det vet da vel DU? Du påstår jo at du er både evangelist og bibellærer. I denne saken har du forbudt deg mot myndighetene, og må ta konsekvensene av det. Det er bare utrolig at du lar det gå så langt at du er villig til å spille deg selv og familien din til spott og spe for offentligheten. Jeg gremmes over slikt.

Jan Kåre Christensen sa...

Største tøvet jeg har lest på veldig, veldig lenge 😃

Jan Kåre Christensen sa...

Gå til bibelen.
Der leser vi mange eksempler.
Bl.a. Haman hadde fått et lovlig vedtak på å drepe Jødene som ikke kunne omgjøres.
Mordekai og dronning Esther gjorde, og fikk et lovlig motvedtak.

Jo, motstand er viktig, berettiget og veldig viktig.

Anonym sa...

Gå til bibelen og still deg spørsmålet:
Haman ville drepe jødene og dronning Ester gikk i for kongen og fikk endret det onde forsett.
Du kan ikke overføre din situasjon med den teksten.
Du tok deg til rette og bygde uten tillatelse.
Du må nå rive, ikke uventet og ikke unikt.
Kommunen har sett seg trøtt på folk som ikke gidder å forstå regelverket.
Du kan selv finne ut hvilke regler som gjelder.
Dette gjør man i samarbeid med byggefirma som setter opp murer.
De sørger for at alt blir gjort innfor regler og lover som finnes.
Nei, du har hoppet bukk over alle regler og ordninger som finnes, og når du nå er tatt med buksa nede, må du nok regne med å punge ut.
Lykke til

Jan Kåre Christensen sa...

Stakkars deg, skjønner du ikke det mest elementære?
Vi er blitt veiledet til å bygge oppå gammel mur uten å søke.
Hva mer kan du forlange?

Jan Kåre Christensen sa...

Leser du reglene, så skal og bør disposisjon gis når det er flere fordeler enn ulemper.
Hos oss er det kun fordeler, ingen ulemper.
Sett deg inn i saken før du uttaler deg 😀😆😁

Anonym sa...

Du skriver i din "klage" til PBE at du ikke vet hvor langt inn du må trekke trappa for at den skal kunne stå. Slikt er det regler og lover for. Du må bare lete litt eller ta deg en tur ned på kommunen og spør i plan og bygnings etaten.
Grunnen til at du sitter i trøbbel nå, er at du ikke har sjekket regler og lover før du tok deg til rette. I stedet for å forsikre deg 100 prosent har du satt i gang bygging av tre prosjekt uten at du i det hele tatt har søkt og forklaret kommunen hva du ville bygge.
De fleste utbyggere tar kontakt med kommunen før de bygger og ikke fem år etter at tingene ble utbygd. Du nevnte kanskje muren for Kaja Aubert, men ikke de to andre tingene du lagde.
Vi kjenner lusa på ganga.
Du har dritet på draget og må nå tørke opp.
Det lukter ille.
Alle som leser din blogg ser at vi verken må gjøre som du sier eller som du gjør.
Blir bare trøbbel av deg.
Nei Christensen. Du høster som du har sådd.
Du har sådd i urett og høster nå konsekvensene av å bryte Guds bud.

Anonym sa...

Du trekker frem denne Aubert som et slags sannhetsvitne,men hvorfor brukte dere da ikke henne som vitne da saken var oppe i tingretten?

Anonym sa...

Fordi hun ikke kan huske samtalen.
Hun har glemt hele saken og hennes vitnesbyrd hadde ikke reddet Christensen.

Birgir Hermansen sa...

HALLO! Noen hjemme? Nå gikk du tom for argumenter. Derfor svarer du slik. Du avslører din ugudelighet i hvert eneste svar. Og du kaller deg BIBELLÆRER? Grøss og gru. Haman var RETTFERDIGHETENS FIENDE. Leser du Bibelen eller ikke? Hadde du tatt kallet ditt på alvor, hadde du gått inn i bønn og faste. Men du gjør det "enkleste", og fyller livet ditt med all slags ondskap, og forbanner myndighetene som er satt til å styre deg. I stedet for å underordne deg myndighetene, lar du myndighetene dra deg inn for ugudelige dommere, så du får den straffen du har fortjent. Akkurat det Bibelen advarer imot. Men du er jo BIBELLÆRER, så ingen har noe med å fortelle DEG noe. Se å bli voksen. Tá til deg av Guds ånd, så du kan få visdom og forstand. Det er noe du trenger i rikelig mål.

Birgir Hermansen sa...

Og ikke glem at Haman levde under LOVEN. Du lever under NÅDEN.

Anonym sa...

Broder Christensen kjemper her rettferdighetens kamp. Som Guds tjener har broder Christensen krav på både støttemur, trapp og bod. Hvorfor skal ekle naboer og kommunen alltid legge hindringer i veien for Herrens tjenere?
Dere som kritiserer Christensen, tenk om dere var i hans situasjon.
Han har bygd noe fint, vakkert og almennyttig
Hele nabolaget kan benytte trappa, ha glede av muren fordi den trengs for Christensens basseng. Alle naboer kan gå å bade i bassenget.
Det er som frognerbadet eller en offentlig svømmelhall.
Bare fordeler, ingen bakdeler
Pytt pytt, om deler av muren ligger i grunn som er eid av vegvesenet spiller ingen rolle.
Kanskje Christensen skal gjøre beslag på mer av veien og begynne å kreve bompenger av dem som passerer? Slik kan han i samme slengen få inn kapital til sin menighet.

Jan Kåre Christensen sa...

Jeg kan ikke svare på alle spørsmål hele tiden, har også andre ting å gjøre.

Men noe kan jeg svare på kort før jeg tar kvelden.

1.) At Kaja Aubert Lange ikke vitnet i Oslo tingrett var selvfølgelig en kjempetabbe av min Advokat som ville at hun ikke skulle vitne i retten. Hun frafalt som sagt.

2.) Muren vår ligger i realiteten ikke i veien, det er bare fanteri fra PBE. Den ligger perfekt til.

3.) Jeg har aldri forbannet myndighetene, før bevis for det!


Birgir Hermansen sa...

Beviset ligger rett før øynene dine. Men det er kanskje ikke DU som skriver? Kanskje det er Robert, Bjørn Olav, din egen hustru, eller en av de andre du har brukt ID-en til? LES artiklene du har skrevet. DER ligger svaret. Det er ikke velsignelser. Bare forbannelser.

Jan Kåre Christensen sa...

Du skriver: «Beviset ligger rett før øynene dine. Men det er kanskje ikke DU som skriver? Kanskje det er Robert, Bjørn Olav, din egen hustru, eller en av de andre du har brukt ID-en til? LES artiklene du har skrevet. DER ligger svaret. Det er ikke velsignelser. Bare forbannelser.»

Jeg er da ikke så «galen» at jeg kommer til å rive hverken trapp, bod elle mur.
Eneste vi kommer til å gjøre er å forandre på trappa.
Det har vi bestilt en snekker som kommer å gjør det innen mnd. utgang da PBE truer med bøter.

Anonym sa...

Kåre kånradi

Jan Kåre Christensen sa...

Kåre er et fint Norsk navn.
Synes Kåre er tøft. Liker det, så ikke hold ap med det.