onsdag 29. mai 2013

Nr. 615: Klimaendringene er en syklus som jorden følger og som Gud tillater fordi menneskenes ondskap er stor!

Nr. 615:

Klimaendringene er en syklus som jorden følger og som Gud tillater fordi menneskenes ondskap er stor!

Forskerne sendte store satellitter ut i verdensrommet. De målte forskjellige temperaturer, men avlesningstidspunktet var ikke innstilt og dermed ble jorden varmere da det på enkelte målinger var dag, andre dager natt. Da ble den kaldere. Gjennom flere år var dette vedtatt og opplest. Til en tviler begynte å se på data og fant fort ut at forandringen var menneskelig oppkonstruert. Dette er det nærmeste vi kommer at klimaendringen er menneskeskapt og at forskerne gjør feil, da blir alt feil. Da dette ble oppdaget, ble han som fant ut av det fjernet (som vanlig). Men de som trodde på dette vrøvlet, fikk lønnspålegg av FN, snakk om at verden vil bedras. I dette bygget sitter mennesker som lever av å føre menneskene bak lyset, og dessverre, verden vil bedras. Det finnes kun en vei ut av dette, som profeten Amos sier:

Amos 4:12 Derfor vil jeg gjøre med dig, Israel, så som jeg har sagt. Og fordi jeg vil gjøre således med dig, så gjør dig rede til å møte din Gud, Israel!FN bygningen i New York

Når det gjelder dette, så har en ikke lov å være uenig med «eliten». Er en det så er en både kunnskapsløs og det som verre er. Men hvem er kunnskapsløse? Det er de som ikke tåler og vil høre andre meninger og synspunkter utenat en selv blir hissig.

Det har til alle tider vært forandringer i vær, klima og temperatur. For ca. 1000 år siden var det like varmt på Karmøy der jeg kommer i fra som i dag i Nord Frankrike. Og på Grønland har de en gang også dyrket poteter, snakk om klima endringer.

Skal ikke debattere dette i det uendelige. Men mye av det vi ser skjer er også noe Gud tillater når vi vender oss fra ham og til hans fiende Satan. Jeg vet ikke alt, men en ting vet jeg. At Gud har lovet sin velsignelse over oss når vi søker ham og lever i samsvar med hans ord og vilje. Guds ord taler om at denne jorden er under forbannelsen etter syndefallet. En ting jeg vil nevne i denne artikkel, er ang. de store og ødeleggende tornadoene som herjer i USA. Jeg spør hvorfor? Nå har jeg fått høre at der er indianere som lever i dette området og de driver med storstilte avgudspåkallelser der over lengre tid på denne tiden av året før tornadoene setter inn. Har dette noen sammenheng kan en spørre seg. Jeg tror det. Vi leker ikke med makter og myndigheter. Kun ved å påkalle den levende Gud som har skapt himmel og jord og be til han i Jesu navn, kan vi vite at vi står på trygg grunn. Det er også den eneste trygge grunn vi kan stå på i hele universet. Alt annet er farlig grunn og vi vil synke.

Rom. 8. 19 For skapningen lenges og stunder efter Guds barns åpenbarelse; 20 skapningen blev jo lagt under forgjengelighet - ikke godvillig, men efter hans vilje som la den derunder - 21 i håp om at også skapningen skal bli frigjort fra forgjengelighetens trældom til Guds barns herlighets frihet. 22 For vi vet at hele skapningen tilsammen sukker og er tilsammen i smerte inntil nu.

Her er noe jeg har sakset fra nette. Det hjelper ikke noe å argumentere imot disse klima forskerne selv om de ikke har et eneste uomtvistelig bevis for sine påstander.

Jeg er for å spare miljøet mest mulig, men det er først og fremst fordi at vi mennesker kan ha det meget godt, når vi tar vare på hverandre, oss selv og naturen.

Gang etter gang så advarer Guds ord oss at majoriteten kan ta feil, men mindretallet har rett, slik også her. Det hjelper ikke at 97 % av alle forskerne sier at dette er menneskeskapt. Og de resterende stiller seg tvilende. Hvem har rett? La oss ta et eksempel fra Guds ord: 2 Krøn. 18. 1. Josafat vant stor rikdom og ære. Han inngikk svogerskap med Akab; 2 og nogen år efter drog han ned til Akab i Samaria, og Akab lot slakte småfe og storfe i mengde for ham og de folk han hadde med sig, og han tilskyndte ham til å dra op imot Ramot i Gilead. 3 Akab, Israels konge, sa til Josafat, Judas konge: Vil du dra med mig til Ramot i Gilead? Han svarte: Som du, så jeg, og som ditt folk, så mitt folk - vi vil være med dig i krigen. 4 Og Josafat sa fremdeles til Israels konge: Søk dog først å få vite hvad Herren sier! 5 Da kalte Israels konge profetene sammen; det var fire hundre mann; og han spurte dem: Skal vi dra i strid mot Ramot i Gilead, eller skal jeg la det være? De svarte: Dra op! Gud vil gi det i kongens hånd. 6 Men Josafat sa: Er her ikke nogen annen Herrens profet, så vi kunde spørre Herren til råds gjennem ham? 7 Israels konge svarte Josafat: Der er ennu en mann gjennem hvem vi kan spørre Herren til råds; men jeg hater ham fordi han ikke spår godt om mig, men bare ondt alle sine dager, det er Mika, Jimlas sønn. Josafat sa: Kongen skulde ikke si så! 8 Da kalte Israels konge på en av hoffolkene og sa: Skynd dig og hent Mika, Jimlas sønn! 9 Imens satt Israels konge og Josafat, Judas konge, i kongelig skrud, hver på sin trone, på en treskeplass ved inngangen til Samarias port; og alle profetene stod foran dem og fremsa sine spådommer. 10 Og Sedekias, Kena'anas sønn, gjorde sig horn av jern og sa: Så sier Herren: Med disse skal du stange syrerne til du får gjort ende på dem. 11 Og alle profetene spådde likedan og sa: Dra op til Ramot i Gilead! Så skal du ha lykke med dig, og Herren skal gi det i kongens hånd. 12 Og budet som var gått for å tilkalle Mika, sa til ham: Profetene spår med en munn godt for kongen; la nu også dine ord stemme overens med deres og spå godt! 13 Mika svarte: Så sant Herren lever: Hvad min Gud sier, det vil jeg tale. 14 Da han nu kom til kongen, sa kongen til ham: Mika! Skal vi dra i krig til Ramot i Gilead, eller skal jeg la det være? Han svarte: Dra op! Så skal I ha lykke med eder, og de skal gis i eders hånd. 15 Men kongen sa til ham: Hvor mange ganger skal jeg besverge dig at du ikke skal tale annet til mig enn sannhet i Herrens navn? 16 Da sa han: Jeg så hele Israel spredt utover fjellene likesom en fårehjord som ikke har hyrde; og Herren sa: Disse har ingen herre; la dem vende tilbake i fred, hver til sitt hus! 17 Da sa Israels konge til Josafat: Var det ikke det jeg sa til dig: Han spår ikke godt om mig, men bare ondt? 18 Men Mika sa: Så hør da Herrens ord! Jeg så Herren sitte på sin trone og hele himmelens hær stå på hans høire og venstre side. 19 Og Herren sa: Hvem vil overtale Akab, Israels konge, til å dra op til Ramot i Gilead, så han faller der? og den ene sa så og den annen så. 20 Da gikk ånden frem og stilte sig for Herrens åsyn og sa: Jeg skal overtale ham. Og Herren spurte ham: Hvorledes? / 21 Han svarte: Jeg vil gå avsted og være en løgnens ånd i alle hans profeters munn. Da sa Herren: Ja, du skal overtale ham, og det skal også lykkes dig; gå avsted og gjør så! 22 Se, nu har Herren lagt en løgnens ånd i disse dine profeters munn, men Herren har varslet ulykke for dig. 23 Da trådte Sedekias, Kena'anas sønn, frem og slo Mika på kinnet og sa: På hvilken vei er Herrens Ånd gått over fra mig for å tale med dig? 24 Mika svarte: Det skal du få se den dag du flykter fra kammer til kammer for å skjule dig. 25 Da sa Israels konge: Ta Mika og før ham tilbake til byens høvedsmann Amon og til kongesønnen Joas 26 og si: Så sier kongen: Sett ham i fangehuset og la ham leve på fangekost til jeg kommer uskadd hjem igjen! 27 Mika sa: Kommer du uskadd hjem igjen, så har Herren ikke talt gjennem mig. Og han sa: Hør dette, I folk alle sammen! 28 Så drog Israels konge og Judas konge Josafat op til Ramot i Gilead. 29 Og Israels konge sa til Josafat: Jeg vil forklæ mig og så gå i striden; men ta du dine vanlige klær på! Så forklædde Israels konge sig, og de gikk i striden. 30 Men kongen i Syria hadde befalt sine vogn-høvedsmenn: I skal ikke stride mot nogen, hverken liten eller stor, bare mot Israels konge. 31 Da nu vogn-høvedsmennene så Josafat, sa de: Dette er Israels konge. Og de omringet ham for å stride. Da satte Josafat i et høit rop, og Herren hjalp ham; Gud vendte dem bort fra ham. 32 For da vogn-høvedsmennene så at det ikke var Israels konge, vendte de sig fra ham igjen. 33 Men en mann spente sin bue på lykke og fromme og traff Israels konge mellem brynjeskjørtet og brynjen. Da sa han til vognstyreren: Vend om og før mig ut av hæren! Jeg er såret. 34 Men striden blev stadig hårdere den dag, og Israels konge holdt sig opreist i vognen mot syrerne like til om aftenen; men på den tid solen gikk ned, døde han. Hva lærer vi her? At det var en løgnens Ånd som gjorde dem så samstemte, slik tror jeg det også er med dette klima fokuset at det er menneske skapt, jeg tror at noe er menneske skapt. Men at det i det store og hele er jordens egen syklus som blir fulgt og det som er utenom det. Er mye p.g.a. menneskenes synd og annet som gjør at mye skjer med naturen som ikke altid er helt normal. Eller er det ikke helt normalt? Naturen venter på Guds barns forløsning og det kommende herlige 1000 års riket med Jesus Kristus som den kommende regenten ut i fra Jerusalem og Israel!

Her er noe hentet fra nette:

Skolen tier om naturlige klimaendringer

Naturlige klimafaktorer blir nærmest tiet i hjel i skolens klimaundervisning, skriver Erik Bye og Eystein Husebye sr i denne kronikken.

Her vil vi se dette KLIMA-heftet i et videre perspektiv, for å belyse konsekvensene av manglende kunnskapsformidling i skolens lærebøker. Klimaheftet - mangelfulle CO2-beskrivelser Vi får vite at vi nå opplever ’’dramatiske menneskeskapte klimaforandringer’’, underforstått, forårsaket av utslipp av klimagassen CO2. Elevene får ikke vite at CO2 - innholdet i atmosfæren er så lavt som 0,04 prosent, at denne gassen ikke er en forurensning og at den er nødvendig for alt liv. At av dette er bare 3 prosent menneskeskapt, det vil si 0,001 prosent av innholdet i atmosfæren og at resten av den kommer fra naturen selv. Dette er informasjon som vitebegjærlige elever vil sette pris på. Influerer denne gassen på drivhuseffekten? Ingen bevis for dette foreligger selv for de perioder av jordens historie da påviselig CO2-innholdet var høyere enn dagens.

I et leserinnlegg av Bj. Nofseth i Aftenposten 3. desember 1938 kan vi lese om dramatiske klimaforandringer: med grønne marker i desember, pløying i februar i Hallingdal (pers. med.), vintertemperatur på Svalbard opp 7 grader C (på årsbasis vel 3 grader C) og store havområder uten drivis. Vi synes at dette er dramatiske klimaendringer, men de er ikke nevnt i rektor Hælbeks klimahefte. Grunnen til dette kan være at disse klimaforandringene neppe var menneskeskapte. I 1930-årene var jordens befolkning rundt 2,5 milliarder mot dagens 7 milliarder.

Temperaturer

I kronikken vår står det at under den varme perioden på 800 – 1350-tallet og den lille istid fra cirka 1400 til1800 var temperaturene om lag 2 – 3 grader høyere, respektivt lavere enn i dag. Formuleringen var nok litt uheldig fordi parameteren temperatur ofte varierer raskt med tid og sted.

En reise i januar 2011 fra Bergen sentrum til Flesland viste variasjoner fra – 8 til – 22 oC. Andre ganger viser NRK/Yrs værkart tilnærmet like temperaturer langs hele kysten fra Hammerfest i nord til Stavanger i syd. Det beste her er nok å innføre klimasoner som gartneriene bruker for utplanting av blomster og busker. Bosetting på Grønland var kun mulig under de varme klimatiske forhold i middelalderen, mens den lille istiden medførte nedleggelse av gårdsbruk øverst i Gudbrandsdalen og Østerdalen. I Nord-Norge ble gårdsdriften lagt om i favør av husdyrhold fordi kornhøsten tidvis slo feil.

Ekstremverdier og statistikk

Et postulat er at det kommer alltid en dag hvor vi får nye varme-, kulde-, nedbør- eller flomrekorder – der tidspunktet selvsagt er avhengig av referansetemperatur, nedbørsrekord etc. Dette skaper åpenbart problemer for mange klimaforskere og også for Hælbek. Ofte utelates referanser til den varme middelalderen og den lille istiden – perioder med åpenbart mer drastiske temperaturvariasjoner enn de vi har opplevd de siste 100 år. I disse periodene var det ikke nevneverdige menneskeskapte CO2-utslipp så klimaet må åpenbart ha vært influert av andre faktorer. Men slike er ekskludert i klimamodellene som er forskerskapte.

FNs klimapanel (IPCC)

Dette FN-panelet er opprettet i regi av WMO (World Meterological Organization, Geneve) og representantene oppnevnes av de respektive nasjonale regjeringer. Her vektlegges ikke nødvendigvis faglige kunnskaper, noe som reflekterer at FN er en politisk organisasjon og som ikke har overnasjonal myndighet. Det siste betinger at IPCCs anbefalinger og rapporter må basere seg på konsensus. Dette er ikke enkelt, som stormøtene i København og Cancun til fulle demonstrerte. IPCCs siste rapport har høstet mye pepper: åpenbare feil, utelatelse av sentrale vitenskapelige arbeider og konklusjoner på sviktende premisser. Ikke spesielt overraskende, fordi FN er en politisk og ikke en vitenskapelig organisasjon, og således ikke baserer seg på faglig dyktighet og integritet. (Til informasjon: en av forfatterne (EH) har 15 år bak seg som deltaker i en FN ekspertgruppe).

Klimaforskning – dans rundt statlige gullkalver

Klimaforskning er fortsatt populært blant mange politikere, noe som igjen har medført store bevilgninger til slik virksomhet. Resultatet er en kraftig ekspansjon av organisasjoner og aktivitet på dette området. Vi kan nevne: Cicero, Bjerknessenteret, Nansensenteret, Bellona, Zero og flere naturvernforbund. Det siste nå er medisinsk klimaangst, med diagnose for ”pasienter” i Finnmark. Siden disse organisasjonene primært er finansiert via statlige bevilgninger er konkurranse fra andre forskere lite ønskelig, jfr. uttalelser fra direktør Pål Prestrud, Cicero til NRK P2, Kulturnytt 10.12.10. Også i andre land som for eksempel USA er mye av klimaforskningen basert på statlige bidrag. Men i Norge er det relativt sterke politiske føringer for slike midler. Den objektiviteten som tilstrebes i forskningen er ikke godt nok utbredt blant bevilgende myndigheter. Disse forhold forklarer deler av den omfattende klimadesinformasjon som foregår.

Det meste av naturkatastrofer skal altså skyldes dramatiske, menneskeskapte klimaforandringer og nevnte undervisningshefte er et godt eksempel på dette. Miljøvernminister Erik Solheim tar likevel ”kaka” i denne sammenhengen. På Dagsnytt 18, 16.3 i år uttalte han ’’vi vil se flere tsunamier i tiden fremover, som følge av klimaforandringene’’. Det er tilnærmet ufattelig at slikt vrøvl kan formidles av en miljøvernminister. Menneskeskapte klimaforandringer - fleip eller fakta?

Klimaforskere har lenge drevet en iherdig kampanje basert på antakelsen om at pågående global oppvarming ødelegger den verden vi kjenner. I dag er strategien lagt om. Nå heter det menneskeskapte klimaendringer antakelig i lys av de kalde vintre som vi har hatt i Europa, Nord Amerika og Sibir. Selv forandringer i lemenpopulasjonen på Hardangervidda, jfr N. C. Stenseth i Dagens Næringsliv, 12.3.11, og hos oseaniske vågehvaler tilskrives forandringer i klima – et slags vitenskapelig ”sesam-sesam”. Seriøse forskere er opptatt av selve kilden, som er antall mennesker på jorden fordi de tross alt forårsaker CO2 utslipp. IPCC og klimaforskere generelt er opptatt av antall CO2-molekyler, fordi befolkningseksplosjonen er tabu som tema i mange land.

Elever i grunnskolen skjønner godt at den vannmengde som trengs i et område med 100 millioner mennesker er forskjellig fra det som trengs om det bor 200 millioner i området. Likeledes i tilfelle ved naturkatastrofer, de økonomiske skadevirkninger fra et jordskjelv for femti år siden var vesentlig mindre enn et jordskjelv i dag, med større befolkningstetthet, mange kostbare installasjoner som kjernekraft verk og eiendeler – som demonstrert ved katastrofeskjelvet ved kysten av Japan 11. mars i år.

Indoktrinering i statlig regi

Rektor Hælbeks klimahefte føyer seg godt inn i det mønsteret vi har her i landet og i verden for øvrig når det gjelder global oppvarming. Det pågår en dyptgående indoktrinering om klima i skoleverket. En av oss (EB) kjenner godt til Tellus 10 som brukes i ungdomskolen, kurset ”Klimaklok” ledet av dr.gradsstudent Siri Kalvig, samt læreboka Nexus 1Vg, som benyttes i videregående skole. Sammen med heftet omtalt i denne kronikken, Tellus 10 som vi har skrevet om i Utdanning nr 13.09 og kursmateriellet omtalt i Dagsavisen 20.1.10, viser dette at klimaundervisningen i norsk skole langt fra er noen kunnskapsformidling. Den bærer mer preg av indoktrinering basert på et ensidig syn på klimaet og klimaendringer. Nå blir nærmest de naturlige klimafaktorene tiet i hjel. Kritisk tenkning I dette perspektivet: Hvor bli det av elevenes opplæring i kritisk tenking? Hvor blir det av elvenes muligheter for å utvikle evnen til å vurdere flere sider av en sak? Den betydelige usikkerheten som er knyttet til de modeller som IPCC bygger sine spådommer på er også til dels meget sterkt underkommunisert. Hvor blir det av elevenes utfordringer gjennom kunnskap, for å kunne håndtere komplekse risikoforhold i fremtiden? Vi vil nok engang fremheve at med den samfunnsutviklingen som vi ser i dag, er det et økende behov for god og objektiv utdanning av tenkende mennesker i skoleverket. De nye generasjonene må kunne forholde seg selvstendig og kritisk til de mange utspill i aviser og andre medier, som vi konfronteres med daglig. Vi trenger aktive deltagere og ikke passive indoktrinerte tilskuere!

Skolen tier om naturlige klimaendringer

Naturlige klimafaktorer blir nærmest tiet i hjel i skolens klimaundervisning, skriver Erik Bye og Eystein Husebye sr i denne kronikken.

Kronikken vår 7. mars omhandlet rektor Hælbeks hefte: KLIMA. Alt henger sammen med alt, og er ment for bruk i ungdomskolen. Responsen blant forskning.nos lesere har vært overveldende. Her vil vi se dette KLIMA-heftet i et videre perspektiv, for å belyse konsekvensene av manglende kunnskapsformidling i skolens lærebøker.

Klimaheftet - mangelfulle CO2-beskrivelser

Vi får vite at vi nå opplever ’’dramatiske menneskeskapte klimaforandringer’’, underforstått, forårsaket av utslipp av klimagassen CO2. Elevene får ikke vite at CO2 - innholdet i atmosfæren er så lavt som 0,04 prosent, at denne gassen ikke er en forurensning og at den er nødvendig for alt liv. At av dette er bare 3 prosent menneskeskapt, det vil si 0,001 prosent av innholdet i atmosfæren og at resten av den kommer fra naturen selv. Dette er informasjon som vitebegjærlige elever vil sette pris på.

Influerer denne gassen på drivhuseffekten? Ingen bevis for dette foreligger selv for de perioder av jordens historie da påviselig CO2-innholdet var høyere enn dagens.

I et leserinnlegg av Bj. Nofseth i Aftenposten 3. desember 1938 kan vi lese om dramatiske klimaforandringer: med grønne marker i desember, pløying i februar i Hallingdal (pers. med.), vintertemperatur på Svalbard opp 7 grader C (på årsbasis vel 3 grader C) og store havområder uten drivis. Vi synes at dette er dramatiske klimaendringer, men de er ikke nevnt i rektor Hælbeks klimahefte.

Grunnen til dette kan være at disse klimaforandringene neppe var menneskeskapte. I 1930-årene var jordens befolkning rundt 2,5 milliarder mot dagens 7 milliarder.

Temperaturer

I kronikken vår står det at under den varme perioden på 800 – 1350-tallet og den lille istid fra cirka 1400 til1800 var temperaturene om lag 2 – 3 grader høyere, respektivt lavere enn i dag. Formuleringen var nok litt uheldig fordi parameteren temperatur ofte varierer raskt med tid og sted.

En reise i januar 2011 fra Bergen sentrum til Flesland viste variasjoner fra – 8 til – 22 oC. Andre ganger viser NRK/Yrs værkart tilnærmet like temperaturer langs hele kysten fra Hammerfest i nord til Stavanger i syd.

Det beste her er nok å innføre klimasoner som gartneriene bruker for utplanting av blomster og busker. Bosetting på Grønland var kun mulig under de varme klimatiske forhold i middelalderen, mens den lille istiden medførte nedleggelse av gårdsbruk øverst i Gudbrandsdalen og Østerdalen. I Nord-Norge ble gårdsdriften lagt om i favør av husdyrhold fordi kornhøsten tidvis slo feil.

Ekstremverdier og statistikk

Et postulat er at det kommer alltid en dag hvor vi får nye varme-, kulde-, nedbør- eller flomrekorder – der tidspunktet selvsagt er avhengig av referansetemperatur, nedbørsrekord etc. Dette skaper åpenbart problemer for mange klimaforskere og også for Hælbek.

Ofte utelates referanser til den varme middelalderen og den lille istiden – perioder med åpenbart mer drastiske temperaturvariasjoner enn de vi har opplevd de siste 100 år. I disse periodene var det ikke nevneverdige menneskeskapte CO2-utslipp så klimaet må åpenbart ha vært influert av andre faktorer. Men slike er ekskludert i klimamodellene som er forskerskapte.

FNs klimapanel (IPCC)

Dette FN-panelet er opprettet i regi av WMO (World Meterological Organization, Geneve) og representantene oppnevnes av de respektive nasjonale regjeringer. Her vektlegges ikke nødvendigvis faglige kunnskaper, noe som reflekterer at FN er en politisk organisasjon og som ikke har overnasjonal myndighet. Det siste betinger at IPCCs anbefalinger og rapporter må basere seg på konsensus. Dette er ikke enkelt, som stormøtene i København og Cancun til fulle demonstrerte. IPCCs siste rapport har høstet mye pepper: åpenbare feil, utelatelse av sentrale vitenskapelige arbeider og konklusjoner på sviktende premisser.

Ikke spesielt overraskende, fordi FN er en politisk og ikke en vitenskapelig organisasjon, og således ikke baserer seg på faglig dyktighet og integritet. (Til informasjon: en av forfatterne (EH) har 15 år bak seg som deltaker i en FN ekspertgruppe).

Klimaforskning – dans rundt statlige gullkalver

Klimaforskning er fortsatt populært blant mange politikere, noe som igjen har medført store bevilgninger til slik virksomhet. Resultatet er en kraftig ekspansjon av organisasjoner og aktivitet på dette området. Vi kan nevne: Cicero, Bjerknessenteret, Nansensenteret, Bellona, Zero og flere naturvernforbund.

Det siste nå er medisinsk klimaangst, med diagnose for ”pasienter” i Finnmark. Siden disse organisasjonene primært er finansiert via statlige bevilgninger er konkurranse fra andre forskere lite ønskelig, jfr. uttalelser fra direktør Pål Prestrud, Cicero til NRK P2, Kulturnytt 10.12.10.

Også i andre land som for eksempel USA er mye av klimaforskningen basert på statlige bidrag. Men i Norge er det relativt sterke politiske føringer for slike midler. Den objektiviteten som tilstrebes i forskningen er ikke godt nok utbredt blant bevilgende myndigheter. Disse forhold forklarer deler av den omfattende klimadesinformasjon som foregår.

Det meste av naturkatastrofer skal altså skyldes dramatiske, menneskeskapte klimaforandringer og nevnte undervisningshefte er et godt eksempel på dette. Miljøvernminister Erik Solheim tar likevel ”kaka” i denne sammenhengen. På Dagsnytt 18, 16.3 i år uttalte han ’’vi vil se flere tsunamier i tiden fremover, som følge av klimaforandringene’’. Det er tilnærmet ufattelig at slikt vrøvl kan formidles av en miljøvernminister.

Menneskeskapte klimaforandringer - fleip eller fakta?

Klimaforskere har lenge drevet en iherdig kampanje basert på antakelsen om at pågående global oppvarming ødelegger den verden vi kjenner. I dag er strategien lagt om.

Nå heter det menneskeskapte klimaendringer antakelig i lys av de kalde vintre som vi har hatt i Europa, Nord Amerika og Sibir. Selv forandringer i lemenpopulasjonen på Hardangervidda, jfr N. C. Stenseth i Dagens Næringsliv, 12.3.11, og hos oseaniske vågehvaler tilskrives forandringer i klima – et slags vitenskapelig ”sesam-sesam”. Seriøse forskere er opptatt av selve kilden, som er antall mennesker på jorden fordi de tross alt forårsaker CO2 utslipp. IPCC og klimaforskere generelt er opptatt av antall CO2-molekyler, fordi befolkningseksplosjonen er tabu som tema i mange land.

Elever i grunnskolen skjønner godt at den vannmengde som trengs i et område med 100 millioner mennesker er forskjellig fra det som trengs om det bor 200 millioner i området. Likeledes i tilfelle ved naturkatastrofer, de økonomiske skadevirkninger fra et jordskjelv for femti år siden var vesentlig mindre enn et jordskjelv i dag, med større befolkningstetthet, mange kostbare installasjoner som kjernekraft verk og eiendeler – som demonstrert ved katastrofeskjelvet ved kysten av Japan 11. mars i år.

Indoktrinering i statlig regi

Rektor Hælbeks klimahefte føyer seg godt inn i det mønsteret vi har her i landet og i verden for øvrig når det gjelder global oppvarming. Det pågår en dyptgående indoktrinering om klima i skoleverket. En av oss (EB) kjenner godt til Tellus 10 som brukes i ungdomskolen, kurset ”Klimaklok” ledet av dr.gradsstudent Siri Kalvig, samt læreboka Nexus 1Vg, som benyttes i videregående skole.

Sammen med heftet omtalt i denne kronikken, Tellus 10 som vi har skrevet om i Utdanning nr 13.09 og kursmateriellet omtalt i Dagsavisen 20.1.10, viser dette at klimaundervisningen i norsk skole langt fra er noen kunnskapsformidling. Den bærer mer preg av indoktrinering basert på et ensidig syn på klimaet og klimaendringer. Nå blir nærmest de naturlige klimafaktorene tiet i hjel.

Kritisk tenkning

I dette perspektivet: Hvor bli det av elevenes opplæring i kritisk tenking? Hvor blir det av elvenes muligheter for å utvikle evnen til å vurdere flere sider av en sak? Den betydelige usikkerheten som er knyttet til de modeller som IPCC bygger sine spådommer på er også til dels meget sterkt underkommunisert. Hvor blir det av elevenes utfordringer gjennom kunnskap, for å kunne håndtere komplekse risikoforhold i fremtiden?

Vi vil nok engang fremheve at med den samfunnsutviklingen som vi ser i dag, er det et økende behov for god og objektiv utdanning av tenkende mennesker i skoleverket. De nye generasjonene må kunne forholde seg selvstendig og kritisk til de mange utspill i aviser og andre medier, som vi konfronteres med daglig. Vi trenger aktive deltagere og ikke passive indoktrinerte tilskuere!

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2013/02/nr-552-avisen-dagen-og-andre-forsvarer.html http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-365-lysbakken-viser-sosialistenenes.html http://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-218-norge-star-foran-oppgjrets-time.html http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-76-er-svineinfluensavaksinen-plantet.html http://blog.janchristensen.net/2011/06/nr-90-skal-kristne-vre-politisk-aktive.html http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-37-hvilket-parti-br-en-stemme-frp.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Loosningen-paa-konflikten-i-Israel

Ingen kommentarer: