torsdag 30. mai 2013

Nr. 616: Det brygger opp til enn tredje Verdens krig, Russland vil bli dratt inn for at Gud ord vil gå i oppfyllelse

Nr. 616:

Det brygger opp til enn tredje Verdens krig, Russland vil bli dratt inn for at Gud ord vil gå i oppfyllelse

Den Syriske presidenten og despoten Bashar al-AssadDette skjer nå mitt i den spente situasjonen i Syria: Syria har fått den første forsendelsen med russiske S-300-raketter. Resten av bestillingen kommer snart, sa den Syriske presidenten og despoten Bashar al-Assad i et intervju med den libanesiske fjernsynskanalen al-Manar torsdag.

Despoten og diktatoren i Syria Bashar al-Assad er omtrent Russland siste allierte i Midt-Østen er de store omveltingene som har vært der. Derfor er de såpass frekke og jeg vil si dumme å støtte opp om Syrias despot og president Bashar al-Assad.

Det vil komme en tredje verdenskrig lærer skriften, omtalt blant annet i Ezekiel 38-39 som Gog krigen.

Jeg har utførlig flere plasser skrevet om dette. Og eller det er på hjemmesidene våre. Her fra mine bibelkommentarer Johannes Åpenbaring 6. 8 Da så jeg en gulblek hest. Rytterens navn var Døden, og dødsriket var i hans følge. De fikk makt over fjerdedelen av jorden, så de kunne drepe med sverd, hungersnød og pest, og ved hjelp av jordens villdyr. Her blir 1\4 av menneskene og da må dette segl sikt på Gog-krigen som skal innlede den første del av den store trengsel. At dette må forståes symbolsk ligger i teksten. En kan ikke høre et så stort antall, men kun forestille seg. Antallet er så stort at det for Johannes er den desidert største hæren han har hørt. Tjue tusen ganger ti tusen er: 200.000.000 Er tohundremillioner. Antallet kan være langt større som blir drept av Herren og Israel. Gjennom dette slaget blir flere stormakter utradert og veien logger åpen for Antikrist og det gamle Romerriket til å overta fullstendig hersker posisjonen overhele verden. Disse nasjonene går nedenom og hjem. Esekiel 38. 3 Så sier Herren Gud: Se, jeg kommer imot deg, Gog, storfyrste over Mesjek og Tubal. 4 Jeg fører deg omkring, og jeg setter kroker i kjevene dine. Så lar jeg deg dra ut med hele din hær, med hester og ryttere, alle sammen i prektige klær, en veldig flokk med store og små skjold, og alle væpnet med sverd. 5 Folk fra Persia, Nubia og Put er med dem; alle sammen har skjold og hjelm. 6 Gomer og alle hans fylkinger, Togarma-folket lengst i nord og alle deres fylkinger, mange folk er med deg. Først nevnes Russland med sine naboland. Videre Iran, Libya og Etiopia. Og til sist Tyskland (Togarma) som også har sine allierte med seg. Kan det være Sverige og Finland? Lille Norge og Lille Danmark kan bli spart pga vår støtte til Israel? Eller blir vi også med? Jeg vil ikke slå fast noe med sikkerhet! 39. 6 Jeg sender ild mot Magog og mot dem som bor trygt på øyene. De skal få sanne at jeg er Herren. Dette må være USA, Canada og Storbritannia med sine allierte. Vi leser om det samme slaget i Daniel. Daniel 11. 40 I endetiden skal kongen i sør støte sammen med ham, og kongen i nord skal storme fram mot ham med vogner og hestfolk og mange skip. Han drar inn i land etter land og farer over dem som en flom. 41 Han drar inn i det fagre landet, og titusener skal falle. Men disse skal slippe unna hans hånd: Edom og Moab og de fremste av ammonittene. 42 Han rekker hånden ut mot land etter land, og heller ikke Egypt skal gå fri. 43 Han får makt over alle skjulte skatter, gull og sølv og alle kostbarheter i Egypt. Selv libyerne og nubierne må følge ham. 44 Da skal rykter fra øst og fra nord skremme ham, og han drar ut i stor harme for å utrydde mange og vie dem til døden. 45 Han slår opp sitt kongetelt mellom havet og det fagre, hellige fjell. Men så går det mot slutten med ham, og det er ingen som hjelper ham.

Bibelens Store Profetier John F. Walvoord som vi har på vår side:

Bakgrunn I det tjuende århundre har Russlands vekst og fall, den største og mest betydningsfulle staten i det tidligere Sovjetsamveldet, vært en hovedfak tor i verdenshistorien. Den dominerende russiske staten vil overleve og innta en sentral plass i begivenhetene. Det er den store makten nord for Israel. Det dramatiske profetiske bildet av Russlands siste forsøk på et ver densherredømme, beskrevet i Esekiel 38,1-39,24, plasseres i en profetisk sammenheng som relaterer til Israels gjenopprettelse. I Esekiel 37,1-28 beskrives Israels gjenopprettelse som nasjon og deres oppstandelse fra de døde i tiden for det annet komme symbolsk ved dalen med de tørre ben, de som vekkes til live. Etter beskrivelsen av Russlands krig i Esekiel 38,1-39,24, kommer ytterligere en profeti om Israels samling i deres land, som en fase i gjenopprettelsen. Konflikten med Russland ses altså i dette endetidsperspektivet. Politisk sett danner de raske begivenhetene i endens tid bakgrunnen for krigen. I endetiden vil ti nasjoner slå seg sammen under en romersk hersker og danne et gjenoppstått Romerrike. Denne herskeren vil inngå en sjuårs fredspakt med Israel, slik det står i Daniel 9,27. En eller annen gang i løpet av disse sju år som går forut for det annet komme, vil Russland angripe Israel. De siste sju år vil bli delt i to halvdeler. Den første halvdelen blir en fredstid, mens den andre vil utgjøre den store trengsel, som skal kulmi nere med Harmageddon. Som profetert i Esekiel 38, vil Russland Angripe srael i en fredstid, i et forsøk på å erobre landet og etablere en domine rende posisjon i Midt-Østen. Selv om Israel militært sett er langt overlegen de landene som ligger omkring, har man lenge fryktet muligheten for et russisk angrep. Russland har nok mistet mye av sin glans som verdensmakt, men landet utgjør fremdeles en formidabel maktfaktor, som kan knuse et lite land som Israel, hvis det skjer ved et overraskende angrep, som det Esekiel beskriver. Et inngående studium av kapitlet åpenbarer mye om endetids begivenhetene, som fører fram til Kristi annet komme. Invasjonsstyrken Esekiel skriver at hovedstyrken av den militære invasjonshæren som angriper Israel, vil komme fra landet Magog: «Herrens ord kom til meg, og det lød så: Menneskesønn! Vend ditt ansikt mot Gog i Magogs land, fyrsten over Ros, Mesek og Tubal, og profeter imot ham! Du skal si. Så sier Herren Herren: Se, jeg er imot deg, Gog, fyrste over Ros, Mesek og Tubal! Jeg vil vende deg om og legge kroker i dine kjever og føre deg ut med hele din hær, hester og ryttere, alle sammen prektig kledd, en stor skare med store og små skjold, alle sammen med sverd i hånd» (38,1-4). Navnene Russland og Sovetjunionen forekommer ikke i Skriften, men denne beskrivelse av invasjonshæren passer på Russland. Den militære invasjonen ledes av «Gog», hvilket refererer til lederen, og «Magogs land», som refererer til området han kommer fra. Magog blir omtalt som en av Jafets sønner i Første Mosebok 10,2 og i Første Krønikebok 1,5. Det er to henvisninger til dette i Esekiel 38,2,6 og endelig i Johannes' åpenbaring 20,8. Gog som hersker, beskrives som «fyrste over Ros, Mesek og Tubal» (Esek 38,2). Ettersom Ros, eller Rosh, er roten til det moderne ordet Russland, synes det å være en forbindelse med dette landet nord for Israel. Gog er også beslektet med «Mesek» og «Tubal» (vers 2). Noen har funnet ut at det ene er en variant av Moskva, mens Tubal ligner på Tobolsk, et område i Ural i Russland. Selv om identifiseringen er usik ker, synes Tubal å referere til de gamle skyterne, som drog nordover fra Midt-Østen og endte i det område som i dag beskrives som Russland. Invasjonsstyrken fra Russland støttes av hærer fra fem andre land. Persia (Esek 38,5) er lett å identifisere. Det er det moderne Iran, som selv om det ligger øst for Israel, lett kan slutte seg til Russland i et angrep fra nord. Etiopia er med (vers 5). Man tenker på Kusj eller Etiopia som fol ket som bodde i et område mellom Egypt og Rødehavet. Geografisk sett befinner de seg altså sør for Israel, men det vil ikke være vanskelig å transportere styrken på sjøen, slik at den kan slutte seg til Russland i angrepet. Libya nevnes også (vers 5). Gomer (vers 6) blir ofte identifisert som de gamle kimrere, som en gang bodde i Lille-Asia og Øst-Europa. Togarmafolket (vers 6) var en nasjon som holdt til like nord for Israel og lå godt an til å delta i invasjonen. En hvilken som helst invasjon av Israel viser manglende respekt for Israels Gud og passer inn i Russlands ateistiske bakgrunn i det tjuende århundre. Hærens geografiske bakgrunn, det teologiske synspunktet og de termer som brukes for å beskrive dem, gir fullgode bevis for at styr ken kommer fra Russland og invaderer Israel fra nord. Til støtte for dette har man opplysningen om at invasjonsstyrken kommer fra «det ytterste Norden» (Esek 38,6,15; 39,2). Ettersom Israel ikke ligger så mange hun dre kilometer fra Russland, kan ikke beskrivelsen av en nasjon i det ytterste Norden, sett fra Israel, bety noen annen enn Russland. Det er også interessant at Moskva ligger rett nord for Jerusalem. De gamle krigsvåpen Selv om beskrivelsen av invasjonsstyrken er slik at man relativt lett kan identifisere den, ligger problemet i tolkningen av avsnittet i det fak tum at forfatteren beskriver bruken av gammeldagse våpen. Slik heter det i innledningsavsnittet: «Jeg vil vende deg om og legge kroker i dine kjever og føre deg ut med hele din hær, hester og ryttere, alle sammen prektig kledd, en stor skare med store og små skjold, alle sammen med sverd i hånd. Persia, Etiopia og Libya er med dem, alle sammen med skjold og hjelm. Gomer og alle dets skarer, Togarmafolket i det ytterste Norden og alle dets ska rer, mange folkeslag er med deg» (Esek3B,4-6). Det faktum at hæren er utstyrt med disse gammeldagse krigsvåpen i stedet for moderne våpen, har gjort at mange ikke betrakter beskrivel sen her som bokstavelig. I stedet for tanks kommer de på hesteryggen, noe som i Russlands tilfelle ikke byr på særlige vanskeligheter, etter som Russland fremdeles bruker kavaleri som en del av militærstyrken. Men skjoldene, sverdene og hjelmene tyder ikke på at det er en moderne hær. Noen har forsøkt å forklare ordbruken ved å si at Esekiel beskrev kri gen i termer som han forstod og at vi må bytte ut uttrykkene med dem som betegner moderne våpen. Etter hvert som beskrivelsen skrider fram, legges det til flere våpen, som buer og piler, staver og spyd (Esek 39,9). Det faktum at disse våpen senere skal brennes (vers 9), gjør det vanskelig å godta dem som bilder på moderne våpen, ettersom disse som regel er av metall og ikke av tre. Det endelige svar ligger muligens ikke i forsøk på å forklare dette avsnittet av historien, men bare fastslå at det indikerer at forut for denne krigen vil det være en stor nedrustning i verden. Under slike forhold, hvis Russland ønsker å angripe Israel og mangler moderne våpen, kan man raskt fabrikere store kvanta med våpen av denne typen og utruste hæren med dem. Hovedtanken med avsnittet endres imidlertid ikke med beskrivelsen av våpnene. Israel beskrevet som en fredelig og intetanende nasjon I forsøket på å bestemme tidspunktet for denne krigen i den profetiske timeplan, er det viktig å merke seg hvilken vekt det legges på at Israel lever i fred når invasjonen skjer. Øyensynlig kommer angrepet uventet. Israel er ikke militært forberedt på dette. Det nevnes ikke noe sted at inn trengerne møter motstand. I stedet beskrives Israel som en nasjon som lever i fred: «Rust deg og gjør alt ferdig, du og alle dine skarer, som har samlet seg hos deg. Du skal være deres vokter. Når lang tid er gått, skal du bli møn stret. Ved årenes ende skal du komme til et land som er utfridd fra sver det. Dets folk er samlet fra mange folkeslag, opp på Israels fjell, som sta dig hadde ligget øde. Men nå er det ført ut fra folkene, og de bor der trygt alle sammen. Dit skal du dra opp. Som en storm skal du komme, som en sky skal du være til å skjule landet, du og alle dine skarer og mange fol keslag med deg» (Esek 38,7-9). Invasjonsstyrken er ivrig etter å angripe Israel, men Israels land beskrives som et område som er «utfridd fra sverdet», og Israels folk beskrives som «samlet fra mange folkeslag, opp på Israels fjell, som sta dig hadde ligget øde». Israel beskrives videre som et folk som er «ført ut fra folkene, og de bor der trygt alle sammen» (Esek 38,8). Som pekt på tidligere, passer dette med det profetiske bildet av første halvdel av de sju år som fører fram til Kristi annet komme. Dette blir en fredstid, da Israel lever i en pakt med herskeren over de ti nasjoner. Det forhold at Israel lever i fred, beskrives videre i omtalen av inva sjonsstyrken: «Så sier Herren Herren: På den dag skal tanker stige opp i ditt hjerte, og du skal tenke ut en ond plan og si: Jeg vil dra opp mot et land med åpne byer, jeg vil komme over fredelige folk, som bor trygt, som alle sammen bor uten murer og verken har bom eller porter - for å rane og røve og ta hærfang, for å vende din hånd mot ruiner som er bygd opp igjen, og mot et folk som er sanket sammen fra folkene, som har samlet seg fe og gods, som bor på jordens navle» (Esek 38,10-12). Israels byer blir beskrevet som uten murer, noe som stemmer med den nåværende situasjon, da murer ikke lenger holder inntrengere borte (vers 11). Det står også at det er «fredelige folk, som bor trygt, som alle sammen bor uten murer og verken har bom eller porter» (vers 11). De bor i et land som beskrives som «ruiner som er bygd opp igjen», og fol ket sies å være «sanket sammen fra folkene» (vers 12). Alt dette stem mer med den situasjon Israel opplever under fredspakten med herskeren over de ti nasjonene. Det er tydelig at det her dreier seg om en politisk situasjon der ikke bare Israel angripes, men hele den tistatsgruppen som kontrollerer Midt-Østen på denne tiden. Dette støtter den tanke at vi her har Russlands siste desperate forsøk på å erobre verden. Israel beskrives som «mitt (Guds) folk Israel» som «bor trygt» (vers 14). Hensikten med invasjonen Avsnittet som beskriver denne framtidige krig, gjør det klart at de som invaderer, søker materiell vinning. Det sies at de har bestemt seg for å «rane og røve og ta hærfang, for å vende din hånd mot ruiner som er bygd opp igjen, og mot et folk som er samlet fra folkene, som har samlet seg fe og gods, som bor på jordens navle» (Esek 38,12). I vers 13 beskri ves de som at de tar med seg bytte, sølv og gull, fe og gods. Invasjons hærens store tallmessige overlegenhet beskrives slik: «Som en storm skal du komme, som en sky skal du være til å skjule landet» (vers 9). Hæren sies å komme fra «mange folkeslag». Det blir «en stor skare og en tallrik hæn> (vers 15). Selv om de er ute etter materiell vinning, er det egentlig Gud som trekker dem inn i krigen: «Og du skal dra opp mot mitt folk Israel som en sky og skjule landet. I de siste dager skal det skje. Da lar jeg deg komme over mitt land, for at folkene skal lære meg å kjenne, når jeg for deres øyne åpenbarer min hellighet på deg, Gog!» (vers 16). Invasjonen beskrives Profeten beskriver i detaljer det som skal skje når denne mektige hæren invaderer Israels land: «Men på den samme dag, den dag Gog kommer over Israels land, sier Herren Herren, da skal min harme stige opp i mitt åsyn. Og i min nidkjær het, i min brennende vrede sier jeg: Sannelig, på den samme dag skal det komme et stort jordskjelv over Israels land. Havets fisker og himmelens fugler og markens dyr og alt det kryp som rører seg på jorden, og alle mennesker som bor på jorden, skal skjelve for mitt åsyn. Fjellene skal ramle og bergveggene styrte ned, og hver en mur skal falle til jorden. Og jeg vil kalle på sverdet mot ham på alle mine fjell, sier Herren Herren. Den enes sverd skal vendes mot den andre. Og de skal kjenne at jeg er Herren. Jeg vil gå i rette med ham med pest og med blod, og med et skyll regn og haglsteiner. Ild og svovel vil jeg la regne ned over ham og hans skarer og over de mange folkeslag som er med ham» (Esek 38,18-22) Som det går klart fram av profetien, vil invasjonen vekke Guds harme (Esek 38,18), og det blir en rekke katastrofer. Først blir det et stort jordskjelv i landet (Esek 38,19). Dette jordskjel vet vil påvirke fisker, fugler, dyr og alle skapninger på marken. Fjellene blir sprengt og bygningsmurer faller (vers 20). Den neste store dommen fra Gud fører til forvirring i den multinasjo nale hæren, slik at de begynner å kjempe mot hverandre: «Den enes sverd skal vendes mot den andre» (Esek 38,21). I forvirringen som opp står i forbindelse med jordskjelvet, er det lett å forstå at troppene kan begynne å bekjempe hverandre. En tredje dom kommer over hæren i form av pest og blodsutgytelse. Gud vil bruke pest mot Israels fiender, noe som også har vært brukt i andre situasjoner (f. eks. Jes 37,36). På toppen av alt dette blir det en dom fra Gud i form av skyllregn og haglsteiner og brennende svovel (Esek 38,22). Selv om det virker som naturkatastrofer for hæren, er det Guds overnaturlige gjerninger som utløses. Som illustrert i Johannes' åpenba ring 16,21 kan uvanlig store hagl være dødbringende. Den brennende svo velen minner om Sodomas og Gomorras fall (1 Mos 19,24). Noen har tol ket den brennende svovelen som et resultat av at jordskjelvet utløser slumrende vulkaner, så de spyr ut sin brennende ild. Uansett hvordan man skal forklare dette, er resultatet tydelig. Invasjonshæren blir ødelagt. Gud bruker dette som et middel til å demonstrere sin makt for folkene: «Og jeg vil åpenbare min storhet og min hellighet og gi meg til kjenne for mange folks øyne, og de skal kjenne at jeg er Herren» (Esek 38,23). Invasjonshæren ødelegges Profetien fortsetter. Nå beskrives den fullstendige ødeleggelsen av invasjonshæren: «Jeg vil slå din bue ut av din venstre hånd og la dine piler falle ut av din høyre hånd. På Israels fjell skal du falle, du og alle dine skarer og de folkeslag som er med deg. Jeg gir deg til føde for all slags rovfugler og for markens ville dyr. På marken skal du falle. For jeg har talt, sier Herren Herren» (Esek 39,3-5). Når Gud angriper angriperne, vil de slippe sine buer og piler. Deres døde kropper blir til føde for grib ber og villdyr. I vers 4 går det fram at hele hæren vil bli utslettet og at ingen vil overleve: «På Israels fjell skal du falle, du og alle dine skarer og de folkeslag som er med deg.» Etterhøst av slaget Etter at det er slått fast at Guds hensikt er å forkynne makten i sitt hel lige navn (Esek 39,7-8), sies det at det som blir igjen etter slaget, skal bli tilstrekkelig brensel i sju år: «Da skal de som bor i Israels byer, gå ut og gjøre opp ild og holde den ved like med rustninger og små og store skjold, med buer og piler og sta ver og spyd, og de skal holde ilden ved like med det i sju år. De skal ikke hente ved fra marken og ikke hogge i skogene, men med rustningene skal de holde ilden ved like. De skal røve fra dem som har røvet fra dem, og plyndre dem som har plyndret dem, sier Herren Herren» (versene 9-10). Opplysningen om at ilden skal holdes ved like i sju år, reiser spørsmå let om hvordan dette skal forstås i forhold til Kristi annet komme, etter som det synes å gå fram at angrepet vil finne sted mot slutten av den før ste perioden på tre og et halvt år av de sju år som går forut for det annet komme. Det betyr at det er tilstrekkelig tid til at det kan brenne opp før det annet komme. Men brenningen danner ikke i seg selv noen profetisk tidstabell, og selv etter Kristi annet komme vil livet gå videre, og det blir nødvendig å ha varme. Dette er derfor ingen innvending mot at man plas serer invasjonen mot slutten av de første tre og et halvt år. Profetien beskriver i detaljer hvordan de døde skal begraves (Esek 39,11-16). Det vil ta sju måneder å begrave de døde, og etter det vil man stadig finne døde kropper som skal begraves. Scenen ligner den som beskriver Kristi annet komme, når gribbene innbys til å feste på døde kropper (versene 17-20). Det er imidlertid noe helt annet enn det som beskrives i Johannes' åpenbaring 20,7-9, når jorden ødelegges straks etter krigen som omtales. Guds hensikt med å ødelegge invasjonshæren Esekiel siterer Gud, som i ødeleggelsen av invasjonshæren forkynner sin motstand mot det onde og sitt ønske om å gjenopprette Israel: «Jeg vil åpenbare min herlighet blant folkene, og alle folkene skal se den dom som jeg har holdt, og min hånd som jeg har lagt på dem. Og Israels hus skal kjenne at jeg er Herren deres Gud, fra den dagen og i framtiden. Folkene skal skjønne at det var for sin misgjernings skyld Israels hus ble bortført. Det var fordi de hadde vært troløse mot meg, så jeg skjulte mitt åsyn for dem og gav dem i deres fienders hånd. Og de falt for sverdet alle sammen. Dette gjorde jeg med dem på grunn av deres urenhet og deres overtredelser, og jeg skjulte mitt åsyn for dem» (39,21 -24). Samling av Israel Esekiel fortsetter å beskrive hvordan Gud skal gjenopprette Israel: «Derfor sier Herren Herren: Nå vil jeg gjøre ende på Jakobs fangen skap og forbarme meg over hele Israels hus, og jeg vil vise meg nidkjær for mitt hellige navn. De skal bære sin skam og all den troløshet de har vist mot meg, når de bor trygt i sitt land, og ingen forferder dem. Når jeg fører dem tilbake fra folkene og samler dem fra deres fienders land og åpenbarer min hellighet på dem for mange folks øyne, da skal de kjenne at jeg er Herren deres Gud. For jeg har bortført dem til folkene, men igjen samlet dem til deres land, og jeg lar ikke noen av dem bli tilbake. Jeg vil ikke mer skjule mitt åsyn for dem, for jeg vil utgyte min Ånd over Israels hus, sier Herren Herren» (39,25-29). Dette synes å bli oppfylt ved det annet komme. Selv om enkelte detaljer i denne profetiske beretning nødvendigvis ikke er helt klare, er resultatet av slaget klart nok. Russlands siste forsøk på verdensherredømme mislykkes fullstendig. Deres hærer blir knust, og til og med i deres eget hjemland vii de bli utsatt for ild fra himmelen (Esek 39,6). Den endelige form for hedensk makt vil følge, idet tinasjo nersgruppen blir verdensregjering. Russland kan ha vært en hindnring for dette, og det at de nå settes helt ut av spill, kan forklare hvordan diktato ren i tinasjonersgruppen over natten kan proklamere seg som hersker over hele verden uten motstand. Denne krigen kan godt bli springbrettet som fører til at herskeren i Midt-Østen kommer til makten i de siste tre og et halvt år før Kristi annet komme. I den perioden skal Israel gjen nomgå en fryktelig trengsel, og verden vil stort sett bli ødelagt. Ettersom denne profetien aldri er blitt oppfylt tidligere, er dens oppfyllelse i fram tiden en påminnelse om at Gud fremdeles er på tronen og at det vil komme et oppgjør med Guds fiender i Guds tid og på Guds Måte.

Sluttkommentar:

Jeg vil oppfordre deg til å lese og studere dette også på egenhånd. Sende inn spørsmål til meg eller skrive på bloggen, du er hjertelig velkommen. Jesus kommer snart igjen, Maranata!

Relaterte linker: http://janchristensen.net/Bibelens_store_profetier_John_F_Walvoord.pdf http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentarer-Johannes-aapenbaring http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=Bibelkommentarer-Judas-brev

Ingen kommentarer: