torsdag 23. mai 2013

Nr. 610: Hvordan kristen Norge er bygget opp i forhold til strukturer, hva som er «lov» å si og hvordan komme seg opp og frem!

Nr. 610:

Hvordan kristen Norge er bygget opp i forhold til strukturer, hva som er «lov» å si og hvordan komme seg opp og frem!

Den enkle og salige vei som Guds ord taler om er nok mer eller mindre en saga blott tenkning hvis en vil opp og frem i kristen Norge. Her gjelder det å bruke list, spisse albuer og alt annet som Guds ord definerer som kjødets gjerninger. Da aller mest innforbi frikirke Norge. Det er tragisk, vondt og Laodikea tilstanden som er rådene innforbi store deler av kristen Norge. Her et bilde av tidligere Korset Seier redaktør Oddvar Johansen som en kan trygt si er en ulv i fåreklær, ikke minst hvordan jeg har opplevd og erfart ham. Hvorfor ikke ta en telefon til meg, for å si hva han mente. Det var han for feig og uryddig til, men å ødelegge og sverte, det elske slike ulver i fåreklær, men så snakker de bare om «kjærlighet» ellers for å lulle inn fårene i en enda dypere åndelige søvn, noe som de elsker og er blitt så vant med at de får ikke sove uten den dullinga!Innledning med to ting som jeg ville nevne

Oddvar Johansen

Jeg skulle for en 12-13 år siden eller noe der omkring opp å «prøve preke» for en menighet i Nord Norge. Jeg hadde avtalt alt med dem, og bestilt flybillett. Jeg hadde vært flere ganger før oppe i Nord Norge for å tale Guds ord. Alt var klappet og klart. Så bak min rygg så fikk Oddvar Johansen greie på dette da han var der å prekte, så advarte han imot meg som en utrygg person og annet løgn. Jeg fikk en telefon oppringing med kun en beskjed at jeg ikke var ønsket der. Ikke noe mer. Jeg hadde selv lagt ut ca. 4000 kr. For å få dette refundert måtte jeg til legen for å nærmest lyve på meg en sykemelding. Slik kunne jeg ha fortsatt, jeg blir kvalm av disse såkalte kristen lederene, de er dessverre så alt for ofte de dårlige hyrdene omtalt av Jesus som leie Hyrder, ikke sanne Hyrder i Johannes 10.

Aril Edvardsen og Sarons Dal

Først gav lederne i Pinsebevegelsen ut en bok der de advarte imot Edvardsen, og skulle en opp og frem i PB i Norge var det viktig å stå med her. Så går det noen år, de samme «brødrene» skifter syn og side. Da er det om å gjøre å være for Edvardsen, hvis ikke er det over og ut i PB. Slik kunne jeg ha fortsatt, men å «tjene» Gud i et slikt villnisse, det kan hvem som helst prøve. Ikke lett skal jeg si dere, jeg blir omtrent fysisk kvalm bare å få en berøring av disse menneskene som er ikke noe annet en ulver i fåreklær.

Matt 23:11 Men den største blandt eder skal være eders tjener.

Lukas 13. 18 Derfor sa han: Hvad er Guds rike likt, og hvad skal jeg ligne det med? 19 Det er likt et sennepskorn som en mann tok og la i sin have; og det vokste og blev til et tre, og himmelens fugler bygget rede i dets grener. 20 Og atter sa han: Hvad skal jeg ligne Guds rike med? 21 Det er likt en surdeig som en kvinne tok og skjulte i tre skjepper mel, til det blev syret alt sammen. 22 Og han gikk omkring og lærte rundt om I byer og landsbyer, og tok veien til Jerusalem. 23 En sa da til ham: Herre! er det få som blir frelst? Da sa han til dem: 24 Strid for å komme inn igjennem den trange dør! for mange, sier jeg eder, skal søke å komme inn, og ikke være i stand til det.

Jesus sammenlignet Guds rike med først et sennepskorn. Som ble et stort tre, i det treet kom fuglene som er et bilde på demoner og falske læresetninger (1. Tim. 4.1 flg.).

Dernest med surdeig som er et bilde synd og vranglære som vil gjennomtrenge og korruptere hele kristenheten. Det som startet Guddommelig og var oppbygget på Apostlene og Profetens tro og lære (Efes. 2.20 flg.). Vil kulminere og ende i der han spør om han vil finne troen når han kommer tilbake (Lukas 18.8). Dette som startet så vidunderlig, herlig og stort med Jesus og de første kristne. Vil ende opp i blandet drops der Jesus selv setter et stort spørsmåltegn. Og Apostelen Paulus er ikke snauere der han nevner at det vil komme vanskelige tider, og enn vil ha bekjennelsen av å være en Jesus troende. Men i det indre er det direkte motsatt. Og en vil ta seg lærere i hopetall, men tillatte allikevel menneskene å leve direkte imot Guds ord med hensyn til det meste. (2. Tim. 3.1-5 og 2 Tim. 4. 1-5). Tar vi også med flere andre skriftavsnitt som jeg ikke skal stoppe ved her, men du kan lese. Nevner jeg noen her: Esekiel 34. Matteus 7 og 23. 2 Pet. 2. Judas brev og Johannes Åpenbaring 2-3 og 17-18).

Dette kan høres negativt ut, og det er det. Men allikevel det er dette som vi finner i Guds ord som tale hvordan det vil være og skje innforbi store deler av kristenheten, ikke minst i den vestlige og seksualiserte den av verden som Norge er en del av.

Jeg har som overskrift: «Hvordan kristen Norge er bygget opp i forhold til strukturer, hva som er «lov» å si og hvordan komme seg opp og frem!».

Ser vi den katolske og Lutherske kirka, så er den bygget opp noenlunde likt. Som en stor og tungrodd institusjon. Der en kan ta en utdannelse, bli ordinert som prest og forkynne Guds ord, da i trådd med enten Luthersk eller Katolsk lære og tradisjon. Tros alt, dette har fungert for den Katolske Kirka i 1700 år og den Lutherske Kirka i 500 år. Skal ikke dvele så mye med det, da jeg anser disse krikene som like mye en institusjon og en del av samfunnet. Som en åndelig bevegelse. Her har en den «fordelen» at en kan ta skjea i egen hånd, utdanne seg og forkynne Guds ord etter en er blitt ordinert som prest.

Men hvordan fungere det i den frikirkelige delen av Norsk kristenhet?

Å gi er enkelt svar og et svar som dekker alle deler av det spørsmålet jeg stilte: «Hvordan kristen Norge er bygget opp i forhold til strukturer, hva som er «lov» å si og hvordan komme seg opp og frem!». Det vil jeg ikke klare selvfølgelig fullt ut, men noe kan jeg gi videre da jeg har fått opplevd og sett en god del gjennom å ha forkynt Guds ord i tredve år. Og da erfart dette både selv, sett hvordan andre er blitt behandlet og eller fulgt med på både det ene og det andre gjennom tredve år i tjenesten.

De frikirkelige har ingen formel utdannelse for å bli forkynner i det store og det hele.

Her ligger mye av både styrken og svakheten. Styrken er hvis bevegelsen, menigheten og de som er med i menigheten lever et liv i Ånden. Da er det ikke den tungrodde og vanskelige vei, men den enkle og klare vei. Men i dag fungerer ikke det, hva da? I dag er det fritt frem for alle bare en klarer å skape seg nok tilhengere som tror på en, og da holder resten av kristen Norge kjeft! Ikke rart at det er blitt babel, som Guds ord sier at en må komme seg ut av før det blir for sent.

Johannes Åpenbaring 18. 4 Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Gå ut fra henne, mitt folk, forat I ikke skal ha del i hennes synder, og forat I ikke skal få noget av hennes plager!

Men innforbi denne delen av kristenheten er det også mye godt, det er derfor humbugen, løgnen og kjeltring strekene er så vanskelige og mange ganger nærmest umulige og meget vanskelige å avsløre og forstå hvorfor det er slik som det er.

De fremadstormende i dag er enten tidligere rusmisbrukere eller såkalte intellektuelle ungdom som behersker det meste (tror de).

La oss ta først de intellektuelle ungdommen.

De er representert ved mange, f.eks. Karl Ingen Tangen, Andreas Hegertun, Øystein Gjerme, Kai Johansen og mange flere. de kommer gjerne fra en trygg og god kristen bakgrunn, har tatt utdannelse og er nå ledere i forskjellige frikirkelige menigheter. Kanan språket, stå på Guds ord og formilde er sant kristen og åndelige budskapet er erstattet med kløktige grep om virksomheten. Snakker i filosofiske og moderne vendinger osv. Apostelen Peter sa at den som tale skal tale som Guds ord, dette er radert bort for noe annet.

Så har en de tidligere rusmisbrukere som klarer seg godt, og som står i sammen med hverandre!

Her kan en nevne slike som Jørn Strand, Leif Holstad, Jan Hanvold, Jan Eriksen og avdøde Ludvik Karlsen. Kjennemerke med disse er at de gjerne har unge før de blir frelst eller vant med å leve ut sine lyster. De visste før de ble frelst å bruke albuer og tilpasser seg den «kristne» stilen med å godta gjengifte og alt annet som er imot Guds ord. De kan smile og være hyggelige, men tråkke en de på terna, så kommer alt ut, opp og frem som er så stygt og ukultivert som Satans selv.

Skal en gå inn i en menighet, og ønsker å ha en tjeneste i frikirke Norge må en ikke berøre slike forhold, hvorfor?

Det er flere momenter å trekke frem her. Men det er en uskreven regel at en skal ikke berøre hverandre «tjenester» og liv. Gjør en det er både usosial, frekk og går over streken. Det er ikke viktige å holde frem Guds ord, men å være en «god» diplomat og som vet når en skal tie, og hva en skal tale. At det er kjeltringer og tidligere rusmisbrukere som har overtatt store deler av frikirke Norge, det er da så fint av de ikke ruser seg mere etc. Men at de ødelegger og drar Guds ord ned, bort og fjerner alt som er sunt, rett og godt. Det gjør de i «Jesu navn». Da er det meste, for å ikke si alt tillatt.

Resten av kristen Norge er i mellomsjiktet og er middelmådige og lunkne i sitt åndelige liv!

Hvordan kan dette gå til? For det første er storparten eller av kristen Norge i et forhold til Gud og hverandre som jeg vil kalle som middelmådige og lunkne i sitt åndelige liv. Da går det meste an, og de står med disse som egentlig er ekstreme og manipulerende, da det vil koste de selv jobb, tjeneste og stilling (tror de) men å advare imot det de innerst burde og skulle vist var rett, riktig og bibelsk.

Så holder en ute de som advarer imot dette, slike som meg og andre. Da gjerne av påskudd av et eller annet!

Jeg har før jeg ble frelst hatt verdens beste oppvekst i et idrettsmiljø. Og ellers bare hatt det godt, og var en ener der jeg var med før. Så kommer en inn i et slikt miljø, der en møter større og verre kjeltringer enn det som en noen gang har vært borti. Håndtere dette er ikke lett, for å si det mildt. Men faktisk, Guds menighet i Norge i dag blir styrt av maktmennesker, kjeltringer og annet som gjør at menigheten i Norge vil gå nedom og hjem blir det ikke en forandring.

Det som vil og må skje er at Gud på en eller annen måte må og kommer til å tillatte en rystelse, hvordan vet jeg ikke i dag.

Sluttkommentar:

Dette er selvfølgelig et forenklet bilde. Men å stille seg frem med to tomme hender, og møter djevler og demoner rundt deg over alt. Ja, det er ikke enkelt. Guds menighet er ikke lengre dominert av Lysets barn. Men av mørkets barn, der mange helt sikker ikke engang er født på nytt og lever og vandrer i lyset. Vi ser i dag at det meste går an, for å ikke si alt!

Hvem står bak alt dette? Satan, men han går ikke av veien for å bruke mennesker, selv om de «tror» på «Jesus». De tror ikke på Jesus, ikke skriftens Jesus, men er ulver i fåreklær som Jesus sa vi skulle vokte oss for. Men når ulvene er i majoritet og har overtaket, da er det ikke lett for noen og enhver, ikke minst de som vil tjene Herren.

Min klare oppfordring er å støtte oss i Smyrna Oslo og min tjeneste på alle plan. Både med å stille opp på møtene, be for oss og økonomisk, her er kontoene i Posten:

Ønsker du\dere å støtte oss? Her er våre kontonumre i Postbanken:

1204 33 59280

Har du tro på dette vi driver på med? Jeg tenker spesielt undervisningen vi legger ut? Bibelkommentarene og alt annet trenger vi hjelp med da jeg går i fullt arbeid. Skal jeg ta meg fri, trenger jeg din støtte økonomisk og i bønn, vil du være med? Og artiklene og alt annet.

Kontonummer i Posten: 0535 06 05845

Vær velsignet i den Herre Jesu Kristi Navn! Mulighetene er mange, men da må vi stå sammen og hjelpe hverandre fremover i tjenesten.

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2011/04/nr-66-kan-satan-helbrede-syke-gjennom.html http://blog.janchristensen.net/2011/03/sprsmal-64-lever-vi-i-de-siste-tider.html http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-141-hvor-star-dere-i-smyrna-oslo.html http://blog.janchristensen.net/2011/06/nr-146-ungdoms-musikk.html http://blog.janchristensen.net/2011/06/nr-149-hvem-er-de-falske-profetene-i.html http://blog.janchristensen.net/2011/07/nr-98-kvinnelige-pastorer-og-eldste.html http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-336-hvorfor-sporer-sa-mange.html http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-349-den-pinsekarismatiske-bevegelse.html http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-352-pinsevekkelsen-opphyelse.html http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-356-den-pinsekarismatiske-bevegelse.html http://blog.janchristensen.net/2012/03/nr-388-skjuler-du-deg-bak-jesus-og.html http://blog.janchristensen.net/2012/04/nr-391-kristenfolket-i-norge-sover-er.html http://blog.janchristensen.net/2012/12/nr-522-pinse-karismatiske-kristne-har.html http://blog.janchristensen.net/2013/04/nr-589-pinsevenner-og-karismatikere-er.html http://blog.janchristensen.net/2013/04/nr-589-pinsevenner-og-karismatikere-er.html http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-337-pinsevenner-og-karismatikere-er.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Katolikere-og-karismatikere http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Den-karismatiske-villfarelse http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Karismatiske-profetier http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=forskjellige-kristne-sekter http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Herrens-kall-og-utvelgelse-av-forkynnere

Ingen kommentarer: