onsdag 17. april 2013

Nr. 589: Pinsevenner og Karismatikere er de fremste i tiden av de falske profeter og forførende ånds strømninger. Hvordan har dette skjedd?

Nr. 589:

Pinsevenner og Karismatikere er de fremste i tiden av de falske profeter og forførende ånds strømninger. Hvordan har dette skjedd?

Pinsebevegelsen ikke minst her i Norge og Sverige startet som et mektig og herlig Guds verk. I dag florerer det falske profeterer og forførende ånds strømninger innforbi disse sammenhengene, ikke minst her i Norden. Illustrasjonsbilde viser de to store Høvdinger da Pinsebevegelsen kom her til Europa. Thomas Ball Barratt og Lewi Pethrus, to herlige og vidunderlige Guds menn i motsetning til dagens ledere innforbi den PinseKaresmatiske kristendommen som Jesus selv sa ville være ulver i fåreklær i en langt stor utstrekning

Matt. 7. 15 Men vokt eder for de falske profeter, som kommer til eder i fåreklær, men innvortes er glupende ulver! 16 Av deres frukter skal I kjenne dem; kan en vel sanke vindruer av tornebusker eller fiken av tistler? 17 Således bærer hvert godt tre gode frukter, men det dårlige tre bærer onde frukter. 18 Et godt tre kan ikke bære onde frukter, og et dårlig tre kan ikke bære gode frukter. 19 Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden. 20 Derfor skal I kjenne dem av deres frukter. 21 Ikke enhver som sier til mig: Herre! Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Faders vilje. 22 Mange skal si til mig på hin dag: Herre! Herre! har vi ikke talt profetisk ved ditt navn, og utdrevet onde ånder ved ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger ved ditt navn? 23 Og da skal jeg vidne for dem: Jeg har aldri kjent eder; vik bort fra mig, I som levde i lovløshet!

24. 10 Og da skal mange ta anstøt, og de skal forråde hverandre og hate hverandre; 11 og mange falske profeter skal opstå og føre mange vill. 12 Og fordi urettferdigheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kold hos de fleste. 13 Men den som holder ut inntil enden, han skal bli frelst

Jeg tror på og har selv erfart pinsebudskapet som vidunderlig, herlig og stort!

Utgangspunktet og det som ble bragt til Europa ved Pastor Barratt fra USA tror jeg på, har erfart og forkynner. At etter frelsen er det en erfaring som heter Åndens dåp eller dåp i den Hellig Ånd med tunger som tegn. La dette ikke herske noen tvil om kjære venner. Men hva er det som har skjedd underveis og som har bragt den PinseKaresmatiske bevegelse inn under det som den Herre Jesus sa ville være mennesker som lever i lovløshet og som han ikke vil vedkjenne seg? Jeg tror det er flere forhold her å ta med seg, om dette er en kort artikkel om et meget stor og vidt emne så skal vi få belyst noe slik at du kan få en forståelse for at dette som her skjer er en form for masse forførelse over hele verden innforbi den PinseKaresmatiske retning innen kristenheten.

1.) Jesus bebreidet de ikke for å tro på tegn, under og mirakler. Men han bebreidet dem for å leve i lovløshet. Enn var så «fri» at en var en syndens trell.

Joh 8:34 Jesus svarte dem: Sannelig, sannelig sier jeg eder: Hver den som gjør synd, er syndens træl.

I dag er synden slik gjennomsyret og fått slik innpass innforbi den PinseKaresmatiske del av kristenheten som ingen andre plasser. Hvorfor? Selv lutheraner, adventister, katolske, Jehovas Vitner og andre lever ikke slik i synd som PinseKaresmatiske kristne. Hva sa Jesus om dette?

Matt 12:33 La enten treet være godt og dets frukt god, eller la treet være dårlig og dets frukt dårlig; for på frukten skal treet kjennes.

Det hjelper ingenting hva vi egentlig tror på hvis ikke vi lever i samsvar med det, og det budskapet som bibelen taler om har innvirkning på oss. Det er viktig å lære rett, som mange pinsevenner har gjort. Men det er når vi både lærer og lever rett at vi er store i Herrens øyne.

Matt. 5. 19 Derfor, den som bryter et eneste av disse minste bud og lærer menneskene således, han skal kalles den minste i himlenes rike; men den som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike.

2.) Jesus sa ikke at de hadde erfart bibelsk ting: «Herre! Herre! har vi ikke talt profetisk ved ditt navn, og utdrevet onde ånder ved ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger ved ditt navn?». De hadde trodd, erfart og forkynt «pinselæren!». Og hallelujah og Takk og lov for det. Men allikevel var hans dom over dem slående hard, dømmende og kraftig: «Jeg har aldri kjent eder; vik bort fra mig, I som levde i lovløshet!». Leser vi på grunnteksten her så bruker Jesus ordet egnōn for kjent dere. Det er et meget sterkt ord. Det betyr noe slikt som han ikke vil bli assosiert og ønsker å bli koblet til disse menneske da de står så langt fra ham som det går an å komme.

Tenk bare på hva vi opplever her i Norge med all den skilsmisse og gjengifte innforbi den PinseKaresmatiske del av kristenheten. Jeg hørte at i USA så toppet trosbevegelsen gjengifte statistikken, tragisk!

3.) Paulus sier det samme men på en annen måte:

1 Kor. 13. 1. Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg en lydende malm eller en klingende bjelle. 2 Og om jeg eier profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter og all kunnskap, og om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. 3 Og om jeg gir til føde for fattige alt det jeg eier, og om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det mig intet.

Hverken den Herre Jesus Kristus, Apostelen Paulus eller jeg vil ta bort «pinsebudskapet». Men det må leves ut gjennom hellige Guds menn og kvinner, dernest forkynnes og praktisereres. Vi kan ikke unnlate enkelte ting og ta vare på andre ting. F.eks. en person som er gjengift, homoseksuell eller ikke lever i samsvar med Guds ord kan og skal ikke forkynne Guds ord i det hele tatt!

4.) Apostlene Paulus sier at en kan ha: «englers tunger, eier profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter og all kunnskap, og om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, jeg gir til føde for fattige alt det jeg eier, og om jeg gir mitt legeme til å brennes». Men ikke lever som en troende og har kjærlighet. Hva er man da? «Intet!». Det er utrolig skarpe og dømmende ord Apostelen kommer med her. Hvem ville ikke hatt en slik forkynner som er en multimann på alle områder. Men lever enn ikke i samsvar med bibelens budskap er vi og forblir intet. Vi må og skal undertvinge vårt legeme hver eneste dag, for å på den måten være et forbilde og seiere etter å ha overvunnet alt!

Sluttkommentar: for meg så fremstår den dobbelheten som vi ser innforbi PinseKaresmatiske kristendommen som verre enn noe annet innforbi kristenheten. På mange måter er PinseKaresmatiske bevegelse blitt 1\3 evangeliske. 1/3 New Agerer og 1\3 verdslige. Da har vi også prototypen på de falske profeter i tiden som Guds ord advarer oss imot og som det er profetert om vil fremstå og være en stor del av kristenheten før Jesus kommer for å hente bruden hjem til himmelen.

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2011/06/nr-149-hvem-er-de-falske-profetene-i.html http://blog.janchristensen.net/2011/07/nr-98-kvinnelige-pastorer-og-eldste.html http://blog.janchristensen.net/2012/03/nr-388-skjuler-du-deg-bak-jesus-og.html http://blog.janchristensen.net/2012/12/nr-522-pinse-karismatiske-kristne-har.html http://blog.janchristensen.net/2011/06/nr-149-hvem-er-de-falske-profetene-i.html http://blog.janchristensen.net/2011/07/nr-98-kvinnelige-pastorer-og-eldste.html http://blog.janchristensen.net/2012/03/nr-388-skjuler-du-deg-bak-jesus-og.html http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-337-pinsevenner-og-karismatikere-er.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Den-karismatiske-villfarelse http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Karismatiske-profetier http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=mange-falske-profeter-er-allerede-staatt-frem

Ingen kommentarer: