fredag 5. april 2013

Nr. 577: Helvetes-lærene er demoners lære og kommer fra forførende ånder!

Nr. 577:

Helvetes-lærene er demoners lære og kommer fra forførende ånder!

2 Kor. 5. 18 Men alt dette er av Gud, som forlikte oss med sig selv ved Kristus og gav oss forlikelsens tjeneste, 19 fordi Gud i Kristus forlikte verden med sig selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelser og har nedlagt i oss ordet om forlikelsen. http://www.youtube.com/watch?v=BiDSB2Vibl8&list=UU1ArXIxn12fpEKvRry0ybQA&index=37

Straffen rammet Jesus, Gud er «fornøyd» med Jesus, og med ingen andre. Men det er bare de som tar imot frelsen som får del i herligheten, men Gud Fader har ikke behov eller ønske om å straffe noen lenge, alt p.g.a. Kristus JesusTroen på et evig brennende helvete der Gud skal holde alle ikke troende i live gjennom en hel evighet som en straff er en total meningsløs forståelse av Guds ord. Gud har ikke behov for å straffe noen, straffen har Jesus tatt på seg for hele menneskeheten. Det hele dreier seg om å akseptere hans frelsesverk for å få del i den kommende herligheten, og å få full lønn!

1.) Straffen rammet Jesus, for vår skyld!

Leser vi Guds ord nøye, så ser vi at alle mennesker fortjener den samme straffen. Men det var ingen straff som «virket» på oss mennesker. Vi forble egentlig verre av det (les Rom. 7.). Men Gud var ikke fornøyd før Jesus tok straffen på seg, for oss alle. Selve tanken om straff, er noe som kom med den katolske kirke på middelalderen med hælvetes læren, skjærsilden etc. men vi finner ingen støtte for noe slikt i Guds ord.

2.) Fokuset for troende skal være å få full lønn, ikke at de ikke troende skal straffes!

2 Joh 1:8 Ta eder i vare at I ikke mister det I har vunnet ved eders arbeide, men at I kan få full lønn!

Ingen ikke troende vil erfare å leve for evig! Det er kun troende mennesker som har kjent den kommende verdens krefter. Siktemålet for oss troende er først å bli frelst, få nå himmel landet. Dernest å få full lønn!

3.) Det ligger en form for hevn tanke bak å tro på et evigvarende brennende helvete.

Fra Wikipedia: Hevn er en form for negativ resiprositet, hvilket vil si at vondt gjengjeldes med vondt.

Det er som de som tror på hælvetes-læren at de ikke vil gi slipp på den, for de ikke troende skal straffes. Hørte at Joys Mayer sa at hælvetes ville bli slik at Gud ville kutte opp legeme vårt igjen og igjen for at de ikke troende skulle kjenne en evig smerte. Slik kunne jeg ha fortsatt, men tro på et evig inferno der de ikke troende skal pines for alltid er ingen bibelsk lære! Pinen vi vare inntil de ikke troende vil bli tilintetgjort som Sodoma og Gomarra. (Judas 7).

4.) Etter syndefallet ser vi Guds kjærlighet da han avstenger muligheten for menneske å få del i Livets tre!

1Mos 3:24 Og han drev mennesket ut, og foran Edens have satte han kjerubene med det luende sverd som vendte sig hit og dit, for å vokte veien til livsens tre.

Det var i sin godhet og kjærlighet at Gud avstengte veien for oss slik at ingen syndere kunne få del i Livets tre.

5.) «Løfte» gitt til menneske at du skal dø!

1Mos 3:19 I ditt ansikts sved skal du ete ditt brød, inntil du vender tilbake til jorden, for av den er du tatt; for støv er du, og til støv skal du vende tilbake. 1Mos 2:17 men treet til kunnskap om godt og ondt, det må du ikke ete av; for på den dag du eter av det, skal du visselig dø.

Menneske endelikt er uten Gud å dø! Ikke mer, eller mindre.

6.) Det var i den mørke middelalderen at læren om skjærsilden, helvete, treenighetslæren etc. ble utformet. På mange måter er det riktig å si at det var den Katolske kirka som gjorde denne læren «kristen», selv om hverken de i GT eller noen i NT trodde på denne læren eller treenighetslæren om tre likeverdige Guder.

Hverken jøder før eller i dag, eller de første kristne trodde på et evigvarende brennende helvete. Skriften lærer klart at den vantros og ugudelige endelikt er i sammen med Satan, Antikrist, den Falske profet, den Falne englene og demonen der alle onde vil bli utslettet og tilintetgjort!

Fra store Norske leksikon: Jødedommen legger mest vekt på hvordan man skal leve livet her på jorden. Døden skal bekjempes så langt mulig, noe som har fått betydning i forbindelse med nåtidige spørsmål som moderne medisinske nyvinninger og vanskelige temaer som aktiv og passiv dødshjelp (eutanasi). Til tross for jødedommens dennesidighet har rabbinerne også vært opptatt av hva som skjer med de døde. Mens man i tidlig tid mente at straffen for dårlige handlinger skulle komme i dette liv, oppsto det rundt vår tidsregnings begynnelse en forestilling om at de skyldige kunne straffes etter døden. Allerede fariseerne utviklet en lære om at mennesket består av kropp og sjel, og at disse vil forenes på dommens dag. Denne forestillingen gjenfinnes i de viktigste bønnene. Det ble også en utbredt oppfatning at dette skulle skje når Messias engang kommer.

Det finnes også mange forestillinger om Himmelen, «Den neste verden» eller Edens hage, hvor de rettferdige, i henhold til folkelig tro, kan fortsette sine Tora-studier. Jødedommen har ingen lære om evig fortapelse, men man har en forestilling om Gehenna, der de skyldige blir straffet, elleve måneder regnes som den maksimale tid noen kan måtte oppholde seg der. Ikke-ortodokse jøder mener vanligvis at et evig liv vil kunne dreie seg om sjelens udødelighet, heller en legemlig oppstandelse. Det hersker bred enighet innen alle retningene om at også ikke-jøder som har levd et moralsk og redelig liv vil få tilgang til denne gode «neste verden».

Rabbinsk tradisjon inkluderer mange forskjellige syn på hva som vil skje med de døde, men rabbinerne har vært svært tilbakeholdne med å utarbeide faste forstillinger og dogmer som enhver jøde skal måtte tro på. Dette er heller ikke sentrale forestillinger for de alle fleste jøder.

7.) Evig betyr «mer» i hebraisk og gresk forståelse av det.

Her fra hva jeg skrev for noen år siden: Nå når menneskene dør så kommer de enten til Paradiset eller dødsriket og venter på enten frelse eller dom. De troende til Paradis og ikke troende til dødsriket. Men helt til slutt, hva da? Jeg er blitt lært opp til å tro (jeg har min bakgrunn i fra frie venner\pinsebevegelsen) at menneskene skal pines i all evighet. Og lærer og tror en ikke det er en vranglærer. Men hva lærer Guds ord? Jesus sier det selv. Matt. 10. 28 Vær ikke redde for dem som dreper kroppen, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller ham som kan ødelegge både sjel og kropp i helvete.

Her står det rett ut at Faderen kan ødelegge, utslette og tilintetgjøre menneskene i ildsjøen eller helvete. Vi leser fra grunnteksten at det står slik at menneske kan drepe og slå i hjel legemet. Men kun Gud kan døde\drepe\tilintetgjøre\utslette dem begge; sjel og legeme! Vi ser også Paulus sier noenlunde det samme. Rom. 6. 23 Syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.

Når syndens lønn er døden som betyr atskillelse så må det menes en evig atskillelse fra Gud. Og når vi begynner å sammenligne andre skriftsteder kommer vi frem til at det ikke er snakk om evig bokstavelig pine som en evig avstraffelse. Men en utslettelse av alle som ikke har sine navn skrevet i Livets bok hos Lammet, også Satan og alle onde ånder inkludert. Hva så med evig pine i Åpenbaringen 20.10 som må være det siste ordet som eventuelt de som tror på at Gud skal pine og ikke utslette menneskene og alle demoner og Satan til slutt? Det finnes ikke noe ord på hebraisk eller gresk som betyr "evig" (noe som aldri opphører). Etter jødisk tankegang, hvorav skriftene har sitt opphav, blir alt sett i tidsaldere/n/ne/adj; tidsalderlig. ...- Ef. 2; 7: Slik vill Han (YHWH) i de kommende tidsaldrene (gr: en tois aiosin) vise Sin overveldende Nådes Rikdom på Godhet mot oss i Yeshua HaMashiavch.. / 2. Tess. 1, 9:..deres straff (de ugjenfødte) blir en tidsalderlig (aionion) undergang bort fra Adonay`s Ansikt og fra Hans Herlighet og Makt.

Det hebraiske; olam, og det greske, aion (eon), betegner noe som "svinner i horisonten. Noe for mennesket "uoverskuelig". Det er kun YHWH&Yeshua som vet tidsspennet`s lengde, for hver tidsalder - og tidslengden på flere tidsaldre etter hverandre: samt de Han åpenbarer det for ved Sin Ånd, når det er gagnlig. Når det gjelder tidsalderlig pine for djevel ånder og ugjenfødte/ulydige) - i den tidsalderlige (eoniske) ild, så betegner dette en smertefull utslettelsesprosess (ved ild ), som resulterer i fullstendig utslettelse/tilintetgjørelse. Det er kun YHWH som vet varigheten (tidslengden) på denne straffen/utslettelsesprosessen. Denne oversettelsesfadesen henger til dels igjen etter kirkens behov for å ("forsterke frykten" - skremme befolkningen til å betale avlat og støtte (underordne seg) kirken og kirkens lære. - Samt er et produkt av gresk-hedensk-filosofisk tenkning.

I vår tid er faktisk de kirkelige bibeloversetterne fremdeles for feige til å oversette Olam/Aion, korrekt; tidsalder/eon/tids-spenn/ adjektiv; tidsalderlig/eonisk/vedvarende/(lang)varig. Det er jo kirkene og menigheten som betaler lønnen deres, og kirkene er avhengige av å opprettholde "tradisjonene" for å eksistere, også de u-bibelske og feilaktige - mot bedre vitende! Jeg har i hvert fall kommet fram til at ordene aion og olam begge taler om en uendelig lang tidsepoke, som også oversettes med evig, slik vi legger i ordet. Når det gjelder ordet aionos, så ser dette ut til å anvendes i betydningen uendelig uten slutt. Men dette er som sagt vanskelig. Jeg ser at mange (flertallet) av bibellærere og skriftgranskere har landet på at aionos betyr evig og uendelig. Så har vi da uttrykket "aionas ton aionon" som betyr "i all evighet" eller "i evigheters evigheter". Det jeg mener er at denne "utslettelsesprosessen" vil være så langvarig, at det er naturlig å sammenligne det med en evighet - fordi ilden brenner hele tiden, så lenge der er noe å brenne. Det er derfor ikke forunderlig at det kan være vanskelig å tolke dette med ”helvetes ild”. Det var et sted utenfor Jerusalem, en avfallsplass som het ”Helvete”(Gehenna). På denne avfallsplassen brant det kontinuerlig en ild, for å brenne opp avfallet. Her ble det også brent lik av kriminelle. Dette stedet blir i

Det Nye Testamentet og oppover i historien, brukt som et bilde på straffen som skulle komme over mennesker som gjør onde gjerninger. - Det var mye ondt i livet, og håpet hos mange var at Gud ville holde en rettferdig dom. I et samfunn preget av vold og urettferdighet, som f. eks. antikkens Israel, syns jeg ikke det er så merkelig at mennesker utbroderer dette med helvetets ild og straff til å virke så forferdelig grusomt som det er overhodet mulig å forestille seg. Straff skal også virke avskrekkende, og har til hensikt å få mennesker med en ”ond agenda” til å avstå fra sine handlinger. For meg vil ikke en forestilling om en god Gud kunne forenes med at han skulle la mennesker bli torturert kontinuerlig i all evighet, selv om disse menneskene har vært skyldig i onde handlinger. – Men så har vi dette med rettferdighet. Det at Gud skal holde en rettferdig dom? Hvordan skal dette tolkes? Jeg tror dette med dommen at den er ”endelig”, at den er en avslutning, ikke ”evigvarende”.

Konklusjon:

Evig er en lang til og evig 2x korrekt oversatt fra hebraisk\grsk blir en tidsalder av tid. Eller en tid som kun Gud Fader vet. Som Jesus sier om sin gjenkomst at dette vet kun min Fader når han kommer igjen. Jesus kommer tilbake når denne tidsalder er slutt. Slik er det også med Faderens endelige utslettelse og tilintelsesgjørelse av alle onde og Satan med sine demoner. Det vil ta en tidsalder\epoke\(gr: en tois aiosin) å utføre denne gjerning. Vi leser i skriften at natten skal opphøre som står for det onde, være biledelig tale på at en dag er alt spor etter den onde og de ondes gjerninger og dem selv være borte. Åpenb. 22. 5 Natten skal ikke være mer, og de skal ikke ha bruk for lys av lampe eller av sol, for Herren Gud skal lyse over dem. Og de skal herske som konger i all evighet. Gud Fader selv vet tid og på hvilken måte dette skal skje, men bibelens lære er ikke evig pine for alltid. Men en bokstavelig utslettelse som det skjedde med Sodoma og Gomarra sier Judas i sitt brev. Judas 7 likesom Sodoma og Gomorra og byene der omkring, som på samme måte som disse drev hor og gikk efter fremmed kjød, ligger for våre øine som et eksempel, idet de lider en evig ilds straff. Hva skjedde med Sodoma og Gomarra? De fikk en dødelig straff som utslettet dem pga demmes levesett. 1.Mos.b.19. 24 Da lot Herren det regne svovel og ild - fra Herren, fra himmelen - ned over Sodoma og Gomorra. 25 Og han ødela disse byer og hele sletten og alle dem som bodde i byene, og det som vokste på marken. 27 Tidlig om morgenen gikk Abraham til det sted hvor han hadde stått for Herrens åsyn. 28 Og han så utover Sodoma og Gomorra og utover hele landet på sletten; da fikk han se at røken steg op fra landet som røken fra en smelteovn. Her ble Sodoma og Gomarra utslettet med en evig ild. Etter hva Guds ord lærer oss om den evige ild! Det har alle mennesker i vente som ikke har sine navn skrevet i Livets bok hos Lammet. En evig utslettelse som de fikk.

8.) Skriften lærer at de ikke troende skal få samme endelikt som Sodoma og Gomorra.

Fra mine bibelkommentarer Judas brev 7 Et annet eksempel er Sodoma og Gomorra og deres nabobyer, hvor folk levde i hor likesom disse englene, og i unaturlige lyster. Nå ligger de der som et eksempel på straffen i en evig ild. Det er ille med synd, men synd avler synd. Til slutt blir synden moden. Jakob 1. 15 Når lysten er blitt svanger, føder den synd, og når synden er moden, føder den død.

Vi gjør klokt i å se alvorlig på den aller minste synd og det aller minste feilgrep. Judas begynte med å stjele av kassen og senere forrådet han Jesus for noen lusne sølvpenger. I Sodoma og de tre andre byene på slettelandet var synden overmoden og den ble straffet med en evig ild sier skriften som var totalt utslettelse. For aldri mer å stå opp igjen, det eneste vi ser i dag er ildens virkninger. Slik vil det gå med alle ugudelig, de vil bli totalt utsletter som Sodoma og Gomorra som vi finner i 1. Mosebok 19 sier skriften som er den evige ild! Gud gjør med sin skapning akkurat det han selv vil og har forut bestemt.

Sluttkommentar: Jeg kan ikke tvinge noen til å forandre mening eller synspunkt, men det er ikke i samsvar med hva skriften lærer i det Gamle eller i det Nye testamente at de ikke troende og de ugudelige skal straffes i all evighet. Skriften lærer at alle skal en dag foran den hvite trone stå innforbi Gud med sitt liv. Og har de ikke skrevet sine navn i Livets bok, så venter ikke en evigvarende straff, men en tilintetgjørelse og utslettelse som Sodoma og Gomarra ble det.

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2011/12/nr-287-vi-skal-dmme-engler-og-vre.html http://blog.janchristensen.net/2011/11/nr-281-helvetslren-er-en-middelalderlre.html http://blog.janchristensen.net/2011/11/nr-269-helvetes-lren-er-ubibelsk-slik.html http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-176-guds-domstol.html http://blog.janchristensen.net/2010/10/nr-18.html http://blog.janchristensen.net/2010/10/nr-27.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Vi-skal-alle-staa-innfor-Guds-domstol http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=ildsjoen http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=et-evig-helvete http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=er-helvete-og-den-evig-brennende-ild-en-realitet http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=en-dag-skal-gud-fader-utrydde-og-utslette-alle-onde http://blog.janchristensen.net/2013/04/nr-578-de-som-tror-pa-helvetes-lren.html

Ingen kommentarer: