tirsdag 22. mars 2022

Nr. 2998: Johannes Brodwall må rive mur, selv om hans mur ikke er til sjenanse for et menneske i Oslo By eller på Nordstrand der han bor!

 Nr. 2998:

Johannes Brodwall må rive mur, selv om hans mur ikke er til sjenanse for et menneske i Oslo By eller på Nordstrand der han bor!

 


 

 https://blog.janchristensen.net/2022/02/nr-2984-pal-granberg-og-astrid-myhra.html

 

https://blog.janchristensen.net/2019/04/nr-2446-selv-om-pbe-vil-na-komme-oss-i.html

 

https://www.youtube.com/watch?v=ihjNgVeZhdc&t=265s

 

https://www.youtube.com/shorts/j3Ply5RQ6uI

 

https://www.sokelys.com/pbe-sakinnsyn-nekter-offentligheten-innsyn-i-christensens-nyeste-utfall-mot-etaten-truer-med-nye-tvangsmulkter/

 

https://www.sokelys.com/christensen-en-kristenplikt-a-sta-opp-med-sivil-ulydighet-mot-oslo-kommune-og-pbe-da-de-er-den-ondes-tjenere/

 

Nordstrand Bland hadde en artikkel om Johannes Brodwall som ble veiledet av Plan- og bygningsetaten her i Oslo.

 

Det er tjenestefeil og straffbart å veilede feil.

 

§ 171.Tjenestefeil

 

Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som utøver eller bistår ved utøving av offentlig myndighet, og grovt bryter sin tjenesteplikt.

(sitat slutt.)

 

Hva gjorde PBE ovenfor Familien her??

De sa noe omtrentlig som de misforstå.

Vi leser i mail på deres side, som en får når en søker på deres adresse på PBE sine hjemmesider innsyn.

Vardeveien 3 A - Oppføring av støttemurer

 

Saksnummer      202106020 - Byggesak       

Mottatt sak       12.04.2021

Status        Søknad avslått

Gnr/Bnr    149/885

Adresse     VARDEVEIEN 3 A

Bydel         14 - NORDSTRAND

Område    Simensbråten

Søker         RETTE STREKEN AS

Tiltakshaver       JOHANNES MYRSTAD BRODWALL

Saksbehandler Annabel Lee, Tlf: 45613940

avdeling for byggeprosjekter

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=202106020

 

Slik jeg forstår dialogen mellom Johannes Brodwall og Plan- og bygninsetaten, er den som omtrentlig.

Vi fikk klar veiledning at vi slapp å søke.

Men når en først får konstanter såkalt ulovligheter gjør Johannes Brodwall det samme som oss.

Han prøver og veiledet av PBE å søke, som viser at PBE fører både oss og Johannes Brodwall bak lyset da de åpenbart har bestemt seg på forhånd.

Dette skal ikke godkjennes uansett!

Selv om det i vårt og Johannes Brodwall er åpenbart at dispensasjon skal gis da det er snakk om både bagatellmessige overskridelser.

Samt – det viktigste – det er mer fordeler enn ulemper med det som er bygget.

Da skal dispensasjon gis. 

Hør bare her i fra Johannes Brodwall i en av sine mailer til PBE:

 

Fra: Johannes Brodwall <johannes@brodwall.com>
Sendt: onsdag 16. februar 2022 00.20


Til: PBE Postmottak


Kopi: Darija Sapozenkova-Hauge
Emne: Re: PBE-202106020-18 - Behov for avklaring i klagesak – Vardeveien 3 A


Vi viser til behov for avklaring i klagesak, datert 02.02.2022, saksnr 202106020-18. Vi ønsker videre behandling i alternativ 1, dvs at rammetillatelsen oppheves og dispensasjonssøknaden behandles.

Vi registrerer at om etaten bemerker at dispensasjon ikke kan påregnes, men vi mener at vilkårene for å kunne innvilge dispensasjon etter bygg- og planloven § 19-2 er tilstede. I
rammetillatelsen gitt 25.11 påpekes det at "Støttemurene skaper et terrassert og bearbeidet preg på eiendommen".

 

Småhusplanen § 6.5 sier at " det [skal] legges stor vekt på bevaring av eksisterende terreng og vegetasjon", men tiltaket står i forhold til tilsvarende tiltak i nyere tid i for eksempel Vardeveien 2 og Vardeveien 5 som etaten er bevisst på.

 

Avviket fra eksisterende terreng står i forhold til det bebyggelsen i tiltakets nærområde og det er godt innenfor etatens skjønnsmessige vurderingsrom å gi dispensasjon.


Vi gjør også oppmerksom på at tiltaket ble oppført i henhold til veiledning fra etaten, både per referatført telefonsamtale og elektronisk veiledning via informasjon publisert på kommunens
nettsider. NOU 2019: 5 presiserer på at "Veiledningsplikten skal være privatpersoners primære rettshjelpsgrunnlag. Formålet er at veiledning skal gjøre det mulig for den private å ivareta sine interesser på egen hånd" (side 246).

 

Å avslå dispensasjonssøknaden vil i effekt utgjøre en inngripende omgjøring av en eksisterende posisjon som angår den prinsipielle
rettssikkerheten til mange flere enn oss.

Med vennlig hilsen
Johannes Brodwall og Darija Sapozenkova-Hauge
On Wed, 2 Feb 2022 at 12:57, <postmottak@pbe.oslo.kommune.no> wrote:
Vedlagt følger brev fra Plan- og bygningsetaten. Brevet skal betraktes som et originalt
dokument. Papirdokument vil ikke bli ettersendt.


Med vennlig hilsen
Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten


Vedlegg:
1_Behov for avklaring i klagesak - Vardeveien 3 A.pdf (Hoveddokument, )

(sitat slutt.)

 

Dette som hos oss er totalt meningsløst og PBE bryter både Norsk lov og intensjonen bak loven.

Det er klart at de som bygger med overlegg, noe som ikke er gjort her eller hos oss.

Da å ikke gi dispensasjon og godkjennelse er kun vrangskap, ondskap og meningsløshet som ligger bak det hele.

Slik støttemur som er satt opp i Vardeveien og hos oss, den hindrer jordskred og en får et flattere og mer anvendelig terreng.

Bare det kvalifiserer til dispensasjon og godkjennelse.

Plan og bygningsetaten bør også godkjenne muren og ikke være så byråkratiske siden de kom med villedende info til eier!

Bedre at det ikke røres siden grunn har satt seg.

 

Her fra avisen Nordstrand blad og Avisen Oslo:

 

https://www.noblad.no/johannes-trodde-han-satte-opp-lovlig-stottemur-na-ma-den-rives-foler-meg-lurt-og-far-ikke-sove/s/5-56-530984

 

Bilde fra hagen

 


Johannes trodde han satte opp lovlig støttemur, nå må den rives: – Føler meg lurt og får ikke sove

 

Johannes Brodwall reagerer på det han mener er villedende informasjon fra Plan- og bygningsetaten. Nå vil de se på om reglene bør presiseres tydeligere.

 

Da Johannes Brodwall fikk sitt andre barn i 2015, var familien misfornøyde med at den skrå hagen deres kun fungerte som akebakke.

 

Familien, som bor i Vardeveien på Ekeberg, bestemte seg derfor for å undersøke mulighetene for å bygge en støttemur. Drømmen var å lage en flatere hage med rom for lekeapparater, trær og busker.

 

Sommeren 2015 ble byggereglene samtidig forenklet. En av de nye reglene er at man ikke lenger må søke, dersom man skal bygge en støttemur på opptil én meter, så lenge det er en meter avstand til nabogrensen.

 

Samtidig står det at man skal ta kontakt dersom man er usikker, noe Brodwall sier han gjorde. Han reagerer på at informasjonen de fikk fra Plan- og bygningsetaten (PBE) viste seg å ikke stemme, og at det er familien hans som må ta konsekvensene. Nå har de nemlig fått beskjed om at støttemuren de oppførte i god tro er ulovlig og må rives.

 

– Fikk beskjed om at alt var i orden

 

– Vi så på den informasjonen som fantes på kommunens nettsider, og ringte i tillegg PBE og spurte hva som gjaldt, samt oppga adressen vår. Da fikk vi beskjed om at alt skulle være i orden, noe det egentlig ikke var. Når man undersøker nærmere viser det seg at det kan være strengere reguleringer, sier Brodwall.

 

Uvitende om at det de gjorde var ulovlig, bygget Brodwall støttemuren. Han forteller at den nye hagen er til stor glede til barna, som nå kan bruke den som lekeplass.

 

Da de søkte om å utvide boligen seks år senere kom overraskelsen.

 

Saksbehandlerne i PBE gjorde ham nemlig oppmerksom på at støttemuren fra 2015 var ulovlig oppført, og familien ble bedt om å søke dispensasjon. Til tross for at alle naboene samtykket, ble søknaden likevel avslått.

 

Som for de fleste eneboliger med hage i Oslo, er det nemlig småhusplanen § 6.5 som gjelder for eiendommen. Dette kommer frem i "veilederen for unntatt søknadsplikt for terrengendring og støttemur", hvor det står at noen eiendommer kan være omfattet av en bebyggelsesplan. Det betyr at han i 2015 likevel skulle ha søkt om å sette opp muren.

 

– Da vi sendte inn dispensasjonssøknaden i fjor, ble vi bedt om å tegne om hagen slik at den holder seg innenfor reguleringene. Vi ga klar beskjed om at vi ikke ønsket å rasere hele hagen vår, og for to uker siden fikk vi avslag, sier Brodwall.

 

– Får ikke sove

 

Familien har påklaget vedtaket til Statsforvalteren, men frykter nå at det er for sent og at hagen må raseres. Dette går på helsa løs for Johannes' del, sier han.

 

– Jeg får ikke sove om nettene, og vegrer meg for å fortelle den dårlige nyheten til barna. Slik vi ser for oss endringene vil ikke barna lenger ha noen mulighet til å leke i hagen, og jeg føler meg veldig lurt av PBE. De har ganske klare retningslinjer på hjemmesidene sine, og i det første kulepunktet står det at du ikke er søknadspliktig dersom muren er under en meter.

 

Han har sett mange støttemurer i nærmiljøet, som også ser ut til å bryte med bestemmelsene, og snakket med flere naboer som har vært i ferd med å begå samme feil som ham.

 

Brodwall mener regelverket og informasjonen på kommunens nettsider er forvirrende og uoversiktlig, og at det kan bidra til at folk uvitende gjør ulovlige tiltak. Han lurer på hvor mange som i praksis er unntatt fra søknadsplikten knyttet til støttemurer, siden denne regelen fremheves på nettsidene.

 

– Hvor mange er det som bygger en støttemur i Oslo som er utenfor småhusplanen? Det er jo ganske utrolig at man både sender en søknad og samtidig ringer og dobbeltsjekker, men likevel får feil svar, sier han.

 

PBE: – Kunne vært presisert tydeligere

 

Atle Jan Larsen i PBE sier at det er beklagelig at familien på Ekeberg føler seg villedet. Han har forståelse for at regelverket kan være utfordrende å forstå.

 

– De fleste som likevel er usikre på reglene kontakter oss for å få klarhet i det som oppleves uklart. Når det er sagt, tar vi slike tilbakemeldinger på alvor, og vil se på om våre nettsider kan bli tydeligere, sier kommunikasjonsrådgiveren.

 

Larsen sier at de mottok dispensasjonssøknad om oppføring av støttemuren i april 2021, etter at de ved flere anledninger ga veiledning om at støttemuren er søknadspliktig og henviste til småhusplanens begrensninger knyttet til støttemurer, terrengskjæringer og oppfyllinger.

 

– Dersom våre nettsider kan virke villedende med hensyn til å svare ut på hva som kan bygges uten søknad er dette selvfølgelig leit. Vi ser at det kunne vært presisert tydeligere at det til tross for lovens og forskriftens regler om søknadsplikt kan være begrensninger i reguleringsplanen. Dette er imidlertid presisert i veilederen som det lenkes til på nettsiden og det presiseres i forskriften. Videre er det i denne saken gitt konkret tilbakemelding på både søknadsplikt og begrensninger i reguleringsplan, avslutter Larsen.

 

Bildet av muren

 


 

5 kommentarer:

Tore Svenningsen sa...

Ennå en som har tatt seg til rette og skylder på andre.
Denne muren var klart søknadspliktig og må i likhet med din mur rives.
Er dere ikke skarpe nok til å forstå hva loven sier, bør dere søke hjelp av noen som kan forklare dere det og fore dere med teskje.

Jan Kåre Christensen sa...

Vi ble veiledet, så vår sak er ikke helt lik.
Her ble vedkommende veiledet, men på en diffus og forvirende måte!


Johannes Brodwall sa...

Vi søkte hjelp. Vi ringte kommunen før vi satt opp muren og fikk svar om at den ikke var søknadspliktig. Blir det viser seg å være feil sendte vi døgnet om dispensasjon. Til tross for at det er mange større murer i området ble det avslått.

Jan Kåre Christensen sa...

Mitt råd.
Prøv å skrive ned hvem du ringte til.
Når og alt annet du husker.
Har du navn på noen personer.
Aldri gi etter for myndighetene hvis du mener de er urimelige og ikke har sannheten på sin side.
Takk for kommentaren.
Den var oppklarende.

Argus98 sa...

Er Tore Svenningsen en av disse naboene dine Jan Kåre som klager over manglende parkering?