fredag 25. mars 2016

Nr. 1419: HVEM ER EGENTLIG PASTOR?

Nr. 1419:
HVEM ER EGENTLIG PASTOR?
 

Bilde av to nygifte, som forteller at ekteskapspakten er ubrytelig. Den varer livet ut, kun død opphører den.

HVEM ER EGENTLIG PASTOR?

Av Lars Christian Løchen, Oslo

Bør det være tillatt å gjengi offentlig hva Bibelen sier om synd eller er det rimelig at en person som gjør det skal bli saksøkt og få bøter og andre kostnader? Jan Åge Torp har saksøkt Jan Kåre Christensen for dette.

Når Christensen eksempelvis bruker ordet "horkarl", bruker han det samme ordet som den norske bibeloversetteren bruker. Ordene "horkarl" og "horebukk" er synonyme begreper på norsk. Vi har registrert at Jan Åge Torp har bedrevet en meget giftig kampanje mot homofile i Norge.

Han har gjort dette med den begrunnelse at Bibelens ord må følges fordi det er Guds ord. Da er det ikke urimelig at vi følger de samme regler når det gjelder gjengifte. Det kan ikke være slik at bibeltroskapen skal være selektiv: Når andre betaler prisen er det OK; når jeg må betale en pris er det ikke like interessant. Da må skriften bortforklares. Da har man i realiteten lagd doble sett regler: ett sett regler for andre og først og fremst de jeg ikke liker, og et annet sett regler for meg og de jeg liker.

Ordet pastor kommer fra latin og betyr hyrde.

Ordet pastor kommer fra latin og betyr hyrde. Mange kaller seg pastorer idag. Men er de det i bibelsk forstand? Er pastoren til for menigheten eller er en menighet noe en "pastor" trenger for å kunne kalle seg pastor? Mange er i realiteten selvoppnevnte pastorer i og med at de leier lokaler og innbyr til møte. Når det er mange nok faste besøkende, er "pastoren" blitt pastor. Menneskene som kommer fast til møtene har de facto godtatt at den som tok initiativet er pastor. En slik "pastor" har ofte ingen tjeners skikkelse som Jesus krever av en hyrde. De har kun fokus på egne behov. Bibelen sier at de falske hyrder skal bli så mye strengere dømt på dommens dag. Derfor er dette falske spillet svært alvorlig.

Et fenomen som vi ser i stadig større grad er pastorer og forkynnere som egentlig kommer i samme kategori som popstjerner. Deres virksomhet er ofte meget innbringende. Det er relevant å spørre seg hvor mange forkynnere og pastorer som hadde vært igjen hvis de hadde blitt fratatt gevinsten av penger, makt og beundring fra mennesker.

Det har aldri vært meningen at menigheten skal overlates til en person og hans selvplukkete assistenter. Vi kjenner alle til begrepet "menighetsplanting" og enkelte omtaler menigheten som sin menighet som de selv har startet.

I 1. Tim 3,1-7 og Titus 1, 5-9 skriver Paulus om hvilke moralske kvalifikasjoner han forventer at de eldste skal ha. Disse kravene er meget strenge. Dette var ikke uten grunn. En leder som levde i synd eller levde et kritikkverdig liv vanæret Guds navn og skapte store problemer for menigheten. En leder måtte blant annet være vel ansett av utenforstående. Dette var for at vedkommende ikke skulle bli utsatt for spott og bringe menigheten og evangeliet i vanry. Det motsatte var ønskelig som et viktig vitnesbyrd for å trekke mennesker til frelsen.

En menighet uten eldstefunksjon var utenkelig for Paulus. Titus 1,5: "Jeg lot deg bli igjen på Kreta for at du skulle bringe orden i de ting som fremdeles var ugjort. Du skal innsette eldste i hver by, slik jeg påla deg."

Skulle man være en god menighetsleder måtte man kunne lede sitt eget hus vel: "Dersom han ikke klarer å lede sitt eget hus, hvordan kan han da ha omsorg for Guds menighet?" 1. Tim 3,5.

Faren for å herske var til stede blant de eldste. Diotrefes som omtales i 3. Joh. 9 - 11 synes å være en person som fokuserte på makt. Et ønske om å være "den fremste" ga dårlige signaler og var ikke til gagn for menigheten (v. 10). Johannes skriver at Diotrefes elsket å stå som nummer en og strevde etter å få den posisjonen. Derfor opererte menighetene med anbefalelsesbrev. Et slikt brev var nødvendig for å få en ledende posisjon. Dette var for å unngå at suspekte mennesker tilranet seg makt i menighetene.

1. Kor 6,7: "…dere har rettsaker mot hverandre." Etter tiden som kristne burde tilstanden vært annerledes. Dette gjelder i særlig grad personer som er tiltenkt en lederfunksjon.

Når NT taler om eldste i menigheten, benyttes alltid flertallsform. Sammen kunne de lede menigheten og "være et eksempel for hjorden" (1. Peter 5,3). De eldste var synlige i menigheten. De var innsatt (Tim 1,5) og innviet til denne tjenesten (Ap. gj. 14,23). Dette betød at alle med letthet kunne kontakte dem for samtale og forbønn. De eldste var spesielt "satt til tjenesten" (1. Tim 1,12). Tjenesten gjorde dem til tjenere og det store forbilde var Herren selv: "…han ga avkall på sitt eget, tok på seg en tjeners skikkelse." (Filip 2,7). Kun dette var standarden for menighetsledelsen. Manges erfaring er at dette ikke er regelen idag. Enkelte ledere fremtrer som konger eller herskere med nær uinnskrenket makt. Jesus sier at den største er den som er de andres tjener. Han pålegger disiplene å vaske hverandres føtter. Lederkonferanser er populære idag. Er det trolig at de nevnte Jesu ord står sentralt på disse konferansene? Jeg har ikke hørt om det. Ingen andre, heller.


GJENGIFTE

Jesus opphever den skilsmissetillatelse som Moses ga pga de "harde hjerter" (Matt 19,8). Skilsmissebrevet oppløser ikke ekteskapsbåndet.

Men det finnes hos Matteus et unntak fra regelen om absolutt skilsmisseforbud. Matt 5,32 og 19,9: Jesus tillater skilsmisse hvis ektefellen har drevet hor. Skilsmisse tillates, men ikke påbys, dersom ektefellen har hatt et seksuelt forhold til en annen enn sin ektefelle. Gjengifteforbudet er klart og entydig i Jesu ord i Markus- og Lukas-evangeliet, og hos Paulus som under uttrykkelig henvisning til Jesu autoritet påbyr ektefeller som skiller seg, å ikke gifte seg på nytt (1. Kor 7, 10-11).

Oldkirkens strenge syn; at skilsmisse ikke gir rett til gjengifte; bygger på en mer sannsynlig tolkning av de bibelske tekster enn det reformatoriske syn, som ble introdusert av humanisten Erasmus fra Rotterdam.
 
Det var på reformasjonstiden en uavhengig rettsinstans som avgjorde skyldspørsmålet i en skilsmissesak. Dette skjer ikke idag.
Derfor faller alt snakk om "den uskyldige part" død til jorden. Det kreves ofte to for å danse tango. Hvem som er den uskyldige part er ofte avhengig av øynene som ser. "Den uskyldige part" er en type argumentasjon som ikke har sin basis i Bibelen, men er kun et grep for å snakke bort Bibelens ord. Det kan i gitte tilfeller være en reell fristelse for mange.

I Matt 19 reagerer disiplene med forferdelse over Jesu strenge syn på gjengifte. De mener at det da må være bedre å ikke gifte seg (19,10). Disiplenes reaksjon synes altså å være uttrykk for at de oppfattet Jesu svar til fariseerne som et absolutt nei til nytt ekteskap.

Også en forlatt ektefelle skal holde seg til regelen: enten forbli ugift eller forlike seg med ektefellen. Det foreligger to gyldige grunner til skilsmisse: hor og at den ikke-kristne forlater sin troende ektefelle.

Dette betyr at den som skiller seg og gifter seg med en annen, lever i hor, dvs. lever i synd. Bibelen skiller mellom å leve i synd og det å falle i synd. En som lever i synd, har akseptert synden som et permanent fenomen i deres liv. Guds tilgivelse kan ikke gis før man har vendt om fra synden. Dette prinsippet gjelder selvsagt alle, men å leve i synd diskvalifiserer i særlig grad fra ledende posisjoner i menigheten.

Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2014/12/nr-987-jeg-har-apnet-kommentarfeltet.html
http://blog.janchristensen.net/2014/12/nr-983-ansgar-braut-matte-jeg.html
http://blog.janchristensen.net/2014/12/nr-982-berammet-til-mte-i-konfliktradet.html
http://blog.janchristensen.net/2014/12/nr-981-i-flge-pastor-og-den-falske.html
http://blog.janchristensen.net/2014/12/nr-980-pastor-jan-aage-torp-skriver.html
http://blog.janchristensen.net/2014/12/nr-977-torp-tror-jeg-skriver-under.html
http://blog.janchristensen.net/2014/12/nr-975-trenger-na-din-hjelp-konomisk.html
http://blog.janchristensen.net/2014/12/nr-906-star-pastor-torp-og-oslo-kirken.html
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=pastor-jan-aage-torp
http://herescope.blogspot.no/2012/10/sacred-cows-and-stars.html?m=1
http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/2014/12/no-827-is-it-allright-to-receive.html
http://www.deceptioninthechurch.com/Wagner-conference.htm
http://apprising.org/2011/10/27/an-unhealthy-update-on-c-peter-wagner-the-nefarious-narians/
http://www.spiritoferror.org/category/modern-apostles-and-prophets/c-peter-wagner-modern-apostles-and-prophets
https://mkayla.wordpress.com/2011/08/25/c-peter-wagner-in-his-own-defense/
https://www.youtube.com/watch?v=DdZIC-KzL7M
http://herescope.blogspot.no/2011/08/c-peter-wagner-spins-nar.html
http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/2012/04/nr-284-pastors-and-preachers-who-are-re.html

2 kommentarer:

Anonym sa...

Som forventet:ikke ett eneste ord om påskebudskapet er ikke nei. Du er jo avslørt for lengst som en antikrist, så noe annet er jo ikke å forvente.

G. Lund.

Jan Kåre Christensen sa...

Jeg kan da ikke skrive om alle emner samtidige? Det er nok av andre artikkler der dette emne blir behandlet, og flere kommer!

Du kan støtte meg, slik at jeg får mer tid å skrive?

Jeg går på full jobb og driver den Himmelse blogg og Smyrna Oslo på fritiden!

Trenger forbønn og støtte for videre arbeid og tjeneste, vil du være med?

Takk!

Her er kontonummeret i DNB: 0535 06 05845

Vær velsignet i den Herre Jesu Kristi Navn!

Mulighetene er mange, men da må vi stå sammen og hjelpe hverandre fremover i tjenesten!