tirsdag 13. september 2011

Nr. 208: Bergpreken – Menighetens grunnlov!

Nr. 208:

Bergpreken – Menighetens grunnlov!

Matteus Kap. 5-7 og hos Lukas Kap. 6 vers 17 - 49. Parallellen i Lukasevangeliet kalles for sletteprekenen. Før vi går inn, så tenkt at Guds rike som Norge har også en grunnlov med paragrafer og forskrifter som gjelder for alle landets innbyggere og borgere uten unntak.

Fra en fjellside (5,1) greier Jesus ut om radikale, nye betingelser for disippelskap; betingelser som erstatter de betingelsene Moses mottok i og med Loven på Sinaifjellet. Talen ble holdt ved Genesaretsjøen helt nord som blir også i dag kalt for saligprisningens berg.
De sju bestanddelene er:

• Den karakteren som hører himmelriket til (5,3-12)
• Den påvirkningen disippelen skal ha på verden (5,13-16)
• Oppfyllelsen av loven som et liv formet av himmelriket innebærer (5,17-48)
• Det personlige gudsforholdet som hører himmelriket til (6,1-18)
• Ambisjonene disippelen skal eie (6,19-34 )
• Forholdene som disippelen har til andre mennesker (7,1-12)
• Alvoret som følger med disippelskapet (7,13-29)

Dette er til de som er blitt født på nytt!

Vi leser om den nye fødsel i Joh. e. 3 som er inngangsporten til Guds rike, men når en er kommet inn i Guds rike. Da er en blitt en borger av et rike med sine egen lover, retningslinjer og forordninger. Akkurat som Norge, Sverige, USA og andre land har sine lover og forordninger, har også Guds rike det. Straffen i ytterste konsekvens i Guds rike, hvis en bryter dets lover, er å gå fortapt i sammen med alle vantro.

I mest positiv betydning er lønnen å regjere med Kristus i 1000 år for de mest hengivne, kompetente, trofaste og pålitelige. De i mellom der vil bli frelst, men ikke med være regenter med Kristus! La oss derfor se litt nøyere på hva Jesus tar opp i bergpreken, noe vil allerede har fått noen tanker om til innledningen av denne artikkelen.

Ønsker å nevne noen ting som kommer frem i Jesus undervisning og som er som en grunnlov og norm for alle troende, i særdeleshet for de som ønsker å tjene Herren 100 % og regjere med Kristus under 1000 års riket som er siktemålet med vår helliggjørelse her nede. Dernest når vi har regjert med Kristus i 1000 år, skal vi være Konger i all evighet!

Joh. Åpenb. 22. 5 Natten skal ikke være mer, og de skal ikke ha bruk for lys av lampe eller av sol, for Herren Gud skal lyse over dem. Og de skal herske som konger i all evighet.

Korte trekk om innholdet i Bergpreken!

1.) Leve som en preker er det essensielle i Jesu undervisning. Gjør vi det, så er vi store i Guds rike sier han. Når vi lever i samsvar med hans vilje er vår rettferdighet større en Fariseernes som prekte “rett” men levde motsatt. Dette er også avgjørende for alt annet, vi må først ha “rent” mel i posen selv før vi dømer andre sa Jesus også videre i Kap. 7.

Matt. 5. 19 Den som opphever et eneste av disse minste budene og lærer menneskene å gjøre dette, skal regnes som den minste i himmelriket. Men den som holder dem og lærer andre å gjøre det samme, skal regnes som stor i himmelriket.

2.) Det indre livet, med hjertes renhet. At vi hungrer og tørster etter rettferdighet, er veien for Gud i våre liv. I verden er selvsikkerhet, selvbevissthet etc. det viktige.
I Guds rike er avhengighet og egen ringhet det store. Derfor begynte Jesus sin undervisning her i Bergpreken med saligprisning av mennesker som levde og er i et avhengighetsforhold til Gud. Det er som gjerne spiller 2. fiolin her i tiden som skal spille 1. fiolin under 1000 års riket, også i kristne sammenhenger må vi regne med at de som er “kjente” nå ikke nødvendigvis er de som skal styre med Kristus i 1000 år.

Matt. 5. 5 Salige er de ydmyke, for de skal arve jorden.

3.) Forholdet til våre søsken i troen må være rett og oppgjort. Er det ikke det så sammenligner Jesus det med å leve i synd og synd med å drive hor står det i sammenheng med. Vet vi om noen som har imot oss og er troende, skal vi komme dem i forkjøpet og møte dem for om mulig å brakt på banen om hva som er hva. Og vi skal ta insentivet for det, vi som vet at noen eventuelt har noe imot oss eller det er en situasjon og et forhold som ikke er Kristus verdig. Hvis noen mener at vi har løyet, baktalt eller noe annet, skal vi komme dem i forkjøpet selv om det ikke eventuelt er sant for å ha åpne kanaler ikke bare imot Gud, men også til våre søsken i troen på Jesus Kristus.

Matt. 5. 23 Om du bærer din offergave fram til alteret og der kommer til å tenke på at din bror har noe imot deg, 24 så la gaven din ligge foran alteret og gå først og bli forlikt med din bror. Så kan du komme og bære fram offergaven din!

4.) Forhold til penger og materielle verdier skal være under prioritert i våre liv, Gud skal forsørge oss. Det som tjener Guds sak og våre medmennesker, er nr. 1. Vi skal samle oss skatter i himmelen fremfor her på jorden. Det er klart det går an å få det godt her i denne verden, men det skal ikke gå på bekostning av vårt åndelige liv. Der skal vi være på vakt, fremfor alt med vårt eget liv. Det maternelle skal ikke eie oss, men Kristus.

Matt. 6. 19 Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger og hvor tyver bryter inn og stjeler. 20 Men dere skal samle skatter i himmelen, der verken møll eller mark ødelegger og tyver ikke bryter inn og stjeler. 21 For der skatten din er, vil også hjertet ditt være.

5.) Vårt forhold til våre medmennesker skal reguleres av den gylne regel. Det er egentlig ikke vanskelig. Den samme respekt, kjærlighet og toleranse vi ønsker og forventer av andre. Det skal vi gi dem, da kan vi forvente å få tilsvarende tilbake. Men det er også lov å la andre være litt utilpass, bare en ikke krever at andre skal være annerledes en seg selv. Det er de som selv er grinete men forventer at andre er blide, dette er ikke å leve etter den gylne regel.
Dette er en leveregel hvor vi er, i hjemmet, skole, arbeidsplassen og menigheten.

Matt. 7. 12 Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene.

6.) Ekteskapet er monogamt og livslangt, gifter en seg etter et skilsmissebrudd eller med en som er skilt, er det å drive hor. Finnes det skilsmissegrunn og lov til å gifte seg på nytt i Jesus undervisning? Det ser ut som hvis den ene parten driver hor og ikke ønsker å forandre på et horeliv, da kan de forekomme skilsmisse med lov til gjengifte. Dette gjelder ikke for forkynnere, de skal leve med samme ektefelle til den andre dør, det er den eneste gjengifte grunn for forkynnere.

Matt. 5. 31 Det er sagt: 'Den som skiller seg fra sin hustru, skal gi henne skilsmissebrev.' 32 Men jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, han blir skyld i at det begås ekteskapsbrudd med henne. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, bryter ekteskapet.

7.) Det hjelper ikke å be Herre, Herre og leve i synd eller drive med vranglære. Det vil komme oppgjørets time der vi i ytterste konsekvens kan miste vår frelse og retten til å få del i det kommende liv selv om vi har kjent den kommende verdens krefter og herlighet. Vi må alle vokte oss for å ikke falle når vi i dag står og lever med Jesus.

Matt. 7. 21 Ikke enhver som sier til meg: 'Herre, Herre!' skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje. 22 Mange skal si til meg på den dagen: 'Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, drevet ut onde ånder ved ditt navn og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn?' 23 Da skal jeg si dem rett ut: 'Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett!'

8.) Vi vil bli bedømt etter fruktene eller manglende frukter. Trives mennesker i våre selskap? Merker de at Jesus bor i troen i våre hjerter, og de som vi lever med i hverdagen vår familie. Hvordan reagerer de på oss, her vil de se om vi har frukter eller manglende frukter. Vi leser om det samme flere plasser i Guds ord, bl. a Joh. e. 15.

Matt. 7. 16 På fruktene skal dere kjenne dem. Plukker man druer av tornebusker eller fiken av tistler? 17 Et godt tre bærer god frukt, et dårlig tre bærer dårlig frukt. 18 Et godt tre kan ikke gi dårlig frukt, og et dårlig tre kan ikke gi god frukt. 19 Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden. 20 Derfor skal dere kjenne dem på fruktene.

9.) Vårt forhold til bønn, blir det fra Herrens side lagt mest vekt på vår lønnkammerbønn. Jeg har erfart i mine lønnkammerbønner er det å be i tunger veldig viktig, benytt deg av det kjære venn! Lønnkammerbønn kan vi ha over alt, det er bare å samle tankene og be, på den måten erfarer en seier og Guds velbehag.

Matt. 6. 5 Når dere ber, skal dere ikke gjøre som hyklerne. De liker å stå i synagogene og på gatehjørnene og be for å vise seg for folk. Sannelig, jeg sier dere: De har alt fått sin lønn. 6 Men når du ber, skal du gå inn i ditt rom og lukke din dør og be til din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg. 7 Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør; de tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. 8 Vær ikke lik dem! For dere har en Far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det.

10.) Smal er den vei som fører til Gud, dette er snakk om de som allerede er innforbi like mye som de som står utenforbi. Vi skal stride for å komme inn gjennom den smale port sier Lukas i sitt evangelium. Her i bergpreken taler Jesus om to veier for menneskene. Den brede vei for de mange, og den smale vei til livet for de få. Valget er vårt, skal vi komme inn gjennom den smale port må vi leve som Guds ord lærer. Vi kommer ikke utenom det, hvis vi går inn andre steder er vi en tyv eller vi prøver å hoppe over er vi en røver på det åndelige område.

Joh. e. 10. 1. «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som ikke går inn til saueflokken gjennom porten, men klatrer over et annet sted, han er en tyv og en røver.
Matt. 7. 13 Gå inn gjennom den trange port! For vid er den porten og bred er den veien som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. 14 Men trang er den porten og smal er den veien som fører til livet, og få er de som finner den.

Vi får stoppe her, men vi kunne ha fortsatt.

Dette er skrevet for at vi alle skal vite at det er “regler” og “paragrafer” vi må leve og holde oss etter som kristne for å nå målet; himmelen og regjere med Kristus i 1000 år. Leser en Matteus evangeliet uten å se hvor sterkt og klart tanken og budskapet om riket er. Har en misforstått og ikke forstått betydningen av Matteus evangeliet og dets budskap og innhold! Matteus handler om riket, som fremfor alt kommer når Israel omvender seg og tror evangeliet om Jesus, Guds Messias. Da er hedningens tid til ende og Jødene sammen med Jesus og hans utvalgte skal regjere og styre jorden med jernstav i 1000 år. Å være forberedt for dette, er helliggjørelsens siktemål med oss!

Relatert artikkel: http://blog.janchristensen.net/2011/03/sprsmal-61-hvor-havner-de-kristne-nar.html

Ingen kommentarer: