onsdag 21. september 2011

Nr. 194: Den store trengsel!

Nr. 194:

Den store trengsel!

Matt. 24. 21 for da skal det være så stor en trengsel som ikke har vært fra verdens begynnelse inntil nu, og heller ikke skal bli. 22 Og blev ikke de dager forkortet, da blev intet kjød frelst; men for de utvalgtes skyld skal de dager bli forkortet. 23 Om nogen da sier til eder: Se, her er Messias, eller der, da skal I ikke tro det. 24 For falske messiaser og falske profeter skal opstå og gjøre store tegn og under, så at endog de utvalgte skulde føres vill, om det var mulig. 25 Se, jeg har sagt eder det forut.

Daniel 12. 1. På den tid skal Mikael stå frem, den store fyrste som verner om ditt folks barn, og det skal komme en trengselstid som det ikke har vært fra den dag noget folk blev til, og like til den tid. Men på den tid skal alle de av ditt folk bli frelst som finnes opskrevet i boken.

Jeg anbefaler mine bibelkommentarer for Johannes Åpenbaring på det sterkeste her. Vi leser i Åpenbaringsboka om menigheten i Kap. 1-3 og fra Kap. 19 igjen og ut boka. Men mellom Kap. 4. og Kap. 18. foregår tidsperioden som vi kaller den store trengsel omtalt flere plasser i Guds ord. Bl. a her i Matt og Daniel som gjengitt.

Herrens dag

Det er det gammeltestamentlige utrykket for den store trengsel, men Herrens dag omfatter enda mer da deler av Herrens dag når Gud holder dom har skjedd også før den store trengsel men i langt mindre omfang og skala. Dette er ikke et døgn på tjue-fire timer, men en tidsperiode som har visse særtrekk.

I det Gamle Testamentet ble "Herrens dag" benyttet for å beskrive en hvilken som helst tid med dom, ødeleggelse, og mørke (Jes 2.12; Joel 2.1,2). Det var en tid da Gud gikk frem mot Israels fiender og straffet dem på en avgjørende måte (Sef 3.8-12; Joel 3.14-16; Obad 15,16; Sak 12.8,9). Det var også hvilket som helst tilfelle der Gud straffet sitt eget folk for deres avgudsdyrkelse og moralske tilbakefall (Joel 1.15-20; Amos 5.18; Sef 1.7-18). Herrens dag talte dypest sett om dom over synden og om seier ved Herrens gjerninger (Joel 2.31,32).

I det Nye Testamentet dekker uttrykket Herrens dag omtrent den samme periode som "tider eller timer" (Apg 1.7) og "tider og tidspunkt" (1.Tess 5.1). Den begynner etter bortrykkelsen og omfatter:

Trengselen, eller som den også kalles, Jakobs trengsel (Dan 9.27; Jer 30.7; Matt 24.4-28; 1.Tess 5.1-11; 2.Tess 2.2; Åp 6.1-19.16). Dette er den første fasen av Herrens dag. Den vil komme uventet, som en tyv om natten. Den vil også komme skuffende, brått, ødeleggende og uunngåelig. Den er på en periode på omkring syv år der Gud vil utøse sin dom over frafallen jødedom, frafallen kristendom og de hedenske nasjoner. Denne dom som stadig øker i intensitet blir avbildet i Åpenbaringsboken som de syv segl, syv basuner, og syv vredesskåler. Den siste halvdel at trengselen er kjent som den store trengsel; den vil være den værste tid med trengsel som verden noensinne har opplevd og noensinne vil oppleve.
Kristi komme med sine hellige (Mal 4.1-3; 2.Tess 1.7-9). Ved slutten av trengselsperioden vil Herren Jesus åpenbare seg fra himmelen med sin makts engler "med flammende ild, og tar hevn over dem som ikke kjenner Gud og over dem som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium". Han vil ødelegge alle sine fiender før Han oppretter sitt rike på jorden.
Kristi tusenårige herredømme. Herrens dag rommer denne perioden (Joel 3.18, sml v.14; Sak 14.8,9, sml v.1). Dette vil være en tid med umiddelbar dom over dem som reiser seg i opprør mot Herren (Jes 65.17-25). Kongen vil herske med jernstav (Åp 19.15).
Den endelige ødeleggelse av himmel og jord ved ild (2.Pet 3.7,10). Ved slutten av tusenårsriket, vil himmel og jord forgå med et brak og alle ting vil smelte i en forferdelig hete. Dette er den siste fasen av Herrens dag.
Kristi dag.

Slik som Herrens dag er en tid med dom over en verden som har forkastet Guds Sønn, er Kristi dag en tid med velsignelse for dem som har satt sin lit til Ham og som slik er lemmer av Hans menighet. Det er to hovedområder av Kristi dag:

De helliges bortrykkelse (1.Kor 5.5; Fil 1.6,10). De døde i Kristus vil oppstå. Levende troende vil bli forvandlet. Sammen vil de rykkes opp i skyer for å møte Herren og bli med Ham til Faderens hus i himmelen.
Kristi domstol (1.Kor 1.8; 2.Kor 1.14; Fil 2.16). De troende vil stå for denne domstol, for å bli bedømt og få sin lønn. Det vil ikke være spørsmål om deres frelse, men en bedømmelse av deres tjeneste. De som har kastet bort sine liv vil miste sin lønn, men selv vil de bli frelst, som "gjennom ild" (1.Kor 3.15).

Guds dag
Guds dag må ikke blandes sammen med Herrens dag eller Jesu Kristi dag. Dette er dagen for Guds endelige seier. Den vil skje etter alt ondt en beseiret for all tid, og etter himler og jord har blitt ødelagt av ilden (2.Pet 3.12). I alle henseender er Guds dag det samme som evigheten.

Vi møter den store trengsel profeter om flere plasser i Guds ord, et av de klareste og sterkeste er for Jesaja 24. 1. Se, Herren tømmer jorden og legger den øde; han omskifter dens skikkelse og adspreder dem som bor på den. 2 Da går det presten som folket, herren som trælen, fruen som trælkvinnen, selgeren som kjøperen, låntageren som långiveren, ågerkaren som hans skyldner. 3 Tømmes, ja tømmes skal jorden og plyndres, ja plyndres; for Herren har talt dette ord. 4 Jorden sørger og visner bort; jorderike sykner og visner bort; de ypperste av dem som bor på jorden, sykner bort. 5 Og jorden er vanhelliget under dem som bor på den; for de har krenket lovene, overtrådt budet, brutt den evige pakt. 6 Derfor fortærer forbannelse jorden, og de som bor på den, må bøte; derfor brenner jordboerne, og det blir bare få mennesker igjen. 7 Mosten visner, vintreet sykner bort; alle de som før var så hjerteglade, sukker nu. 8 Det er forbi med gleden ved trommenes lyd, det er slutt med de jublendes larm; det er forbi med gleden ved citarens klang. 9 De drikker ikke lenger vin under sang; besk er den sterke drikk for dem som drikker den. 10 Nedbrutt er den øde by; stengt er hvert hus, så ingen kan gå inn. 11 På gatene lyder klagerop over vinen; all glede er borte, landets fryd er blitt landflyktig. 12 Tilbake i byen er bare ødeleggelse, og porten er slått i stumper og stykker. 13 For således skal det gå til blandt folkene på jorden som når oliven slåes ned, som ved efterhøsten, når vinhøsten er forbi. 14 De, de skal opløfte sin røst og rope med fryd; over Herrens herlighet jubler de fra havet. / 15 Ær derfor Herren, I som bor i Østens land; ær Herrens, Israels Guds navn, I som bor på havets øer! / 16 Fra jordens ytterste kant hører vi lovsanger: Ære være den Rettferdige! Men jeg sier: Jeg forgår, jeg forgår, ve mig! Røvere røver, ja, røvere røver og plyndrer. 17 Gru og grav og garn over dig, du som bor på jorden! 18 Og det skal skje at den som flyr for den grufulle larm, skal falle i graven, og den som kommer op av graven, skal fanges i garnet; for slusene i det høie er åpnet, og jordens grunnvoller skjelver. 19 Jorden brister, ja, den brister; jorden revner, ja, den revner; jorden rystes, ja, den rystes. 20 Jorden skal rave som den drukne og svinges hit og dit som en hengekøi, og dens misgjerning skal gynge på den, og den skal falle og ikke reise sig mere. 21 På den tid skal Herren hjemsøke himmelens hær i det høie og jordens konger nede på jorden; 22 og de skal samles sammen som fanger i hulen og settes fast i fengslet, og langt om lenge skal de få sin straff. 23 Og månen skal blyges, og solen skamme sig; for Herren, hærskarenes Gud, er konge på Sions berg og i Jerusalem, og for hans eldstes øine er det herlighet.

En tidsperiode på ca. 7 år

Når det gjelder de 70 års uker er hver uke på 7 år. Daniel så i et syn hvor han så engelen Gabriel komme til ham med et budskap. 70 år er tilmålt ditt folk. Hvilket folk? Jo, israelittene. Vi vet jo at Daniel på den tid var bortført til Babylon. Fra den tid ordet utgår om å gjenreise og ombygge Jerusalem, inntil en salvet fyrste står frem. Dan.9,25. Nehemias fikk det så at han skulle reise til sitt hjemland og bygge opp igjen Jerusalem. Kongen gav ham lov til det. Dette var i år 445 f.kr. Gabriel hadde sagt at det skulle ta først 7 uker som = 49 år for å istandsette byen, og så skulle det gå 62 uker hvor en salvet skulle komme, altså Jesus. 62*7=434år+ 49 år= 483 år med 360 dager i året. Dvs. at når vi deler 483 med 7 får vi 69 uker. Nå legger vi merke til at det var for jødene det gjaldt. Etter at Jesus døde for oss alle, stoppet jødenes tidsregning på 69 årsuker. Nå lever vi i hedningenes tidshusholdning. den har som sagt vart i 2000 år. Når de frelste blir opprykket inn i himmelen, begynner altså den siste årsuken som gjenstår for jødene. Denne årsuken på 1 uke som er 7 år kalles også for den store trengsel. I denne perioden skal Gud konsentrere seg om jødene. På 1 dag skal de bli frelst.
Nøyaktig i den 69 uken, 483 år etter at ordet om Jerusalem skulle oppbygges stod Jesus fram. Det står i Gal 4,4. Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin Sønn. Han kom på den rette dag og time.

Jakobs trengsel

Dette blir først og fremst en trengsel for det kjødelige Israel, men de skal bli frelst fra den.

Jeremias 30. 7 Ve! Stor er den dag, det er ingen som den, og en trengselstid er det for Jakob; men han skal bli frelst fra den.

Her er noe hentet fra nette som er veldig klart og innholdsrikt:
MENNESKEHETEN SISTE STORE PRØVELSE
Det vil også være den SISTE trengsel i rekken av mange mindre og større trengselstider, og etter at den er over vil det ikke komme flere slike. Det er vanskelig for oss som lever i dag å forestille oss at denne trengselstiden blir den siste av dem alle. På en måte gir det en viss trøst når man også forstår at Guds ord fører menneskehetens historie videre til tiden ETTER denne perioden. For Bibelen forteller oss at når denne prøvelsens tid er over, vil Guds rike komme til syne og Jesus Kristus tar makten over jorden.

DETTE ER EN TRENGSEL FOR ISRAEL
I Daniels bok rettes profetiene spesielt mot hans folk, jødene, og hans hellige stad Jerusalem. Andre folk, konger og riker er kun til stede i boken i den grad de står i relasjon til Israel. Daniel mottok mange syner, drømmer og klare åpenbaringer om sitt folk. I avslutningen av boken leser vi om en trengselstid som skal komme over hans folk i de siste dager (Dan:12:1). Denne tiden ble også sett av profeten Jeremias. Han taler om en trengselstid for Jakob.

-Spør og se etter om en mann føder! Hvorfor ser jeg hver mann med hendene på sine hofter, lik en fødende kvinne? Og hvorfor er alle ansikter blitt så bleke? Ve! Stor er den dagen, det er ingen som den. En trengselstid er det for Jakob. Men han skal bli frelst fra den. (Jer 30:6-7)

Når Israel i endens tid går inn i ”Herrens dag”, vil dette bety en nødstid i særlig grad for Israel. Dette er en tid med vrede og angst, en tid med omveltning og ødeleggelse, en dag med mørke og natt.

-Nær er Herrens dag, den store. Den er nær og kommer med stor hast. Hør! Det er Herrens dag! Full av angst skriker da kjempen. En vredens dag er den dagen, en dag med nød og trengsel, en dag med omveltning og ødeleggelse, en dag med mørke og mulm, en dag med skyer og skodde, (Sef 1:14-15)

I løpet av denne tiden vil Israel gå inn i en periode med selvransakelse som aldri før, en tid med ydmykelse og renselse synder og en ny forståelse av Guds tilstedeværelse i nasjonens liv slik som profeten Malaki skriver:

-Han skal sitte og smelte og rense sølvet. Han skal rense Levis barn, lutre dem som sølv og gull. Og de skal bære fram for Herren offergaver i rettferdighet. (Mal 3:3)

KOMMER OVER ALLE FOLKESLAG
Men det er ikke bare Israel som vil oppleve denne trengselstiden. Alle folkeslag blir berørt, ja ikke bare det, de vil fysisk, psykisk og åndelig oppleve dens kraft.
Dette kan vi lese rett ut fra Bibelen og Jesu egne ord i både Matteus og i Johannes åpenbaring.

- For da skal det bli en trengsel så stor som det ikke har vært fra verdens begynnelse til nå, og heller ikke mer skal bli! Og dersom ikke de dager ble forkortet, da ville intet kjød bli frelst! Men for de utvalgtes skyld skal de dager bli forkortet. (Matt 24:21-22)
- Fordi du har tatt vare på mitt ord om tålmodighet, vil jeg fri deg ut fra den prøvelsens time som skal komme over hele verden, for å prøve dem som bor på jorden. Jeg kommer snart! Hold fast på det du har, for at ingen skal ta din krone. (Åp 3:10-11)

Studerer vi disse ordene, finner vi at Jesu perspektiv er stort. Han bekrefter Daniels syn om en trengselstid mot endens tid. Men ikke bare det. Han utvider begrepet og sier at denne trengsel også vil bli den siste og forteller oss at Gud har full kontroll over denne tiden og dens varighet. I de foregående versene (15-20) ser vi igjen sammenhengen mellom denne enormt vanskelige perioden og det jødiske folket. Ikke bare jødene, men også hele verden går inn i denne tiden med store og avgjørende endringer for hele verden, for nasjonene og deres politiske styringssett. Den vil endelig vise at verdens styringsmodeller har spilt fallitt fordi de totalt har utelukket Gud. Det vil bety slutten for alle falske religioner fordi de ikke har Kristus som eneste frelser og Herre. Trengselstiden vil fungere som en enorm katalysator for Guds rikes komme. Den virker som veer for den gravide kvinne. Noe helt nytt skal fødes frem, en periode med fred i 1000 år for hele verden.

TRENGSELSTIDENS VARIGHET ER FASTSATT
Det forunderlige er at den store trengsels lengde er fastsatt av Gud. Det har ikke vært tilfelle med andre perioder av nød for menneskeheten. Slike nødstiders varighet har vært avhengig av naturkreftene eller av seier eller nederlag i krig, osv. Tiden for den siste og største av alle trengsler er fastsatt av Gud.
Det er tydelig at hadde man overlatt til menneskene eller til naturkreftene å bestemme lengden av denne tiden, ville den ha fortsatt til menneskeheten var fullstendig utslettet fra jordens overflate.
For det første vet vi hvor lenge denne spesielle perioden vil vare. Vi vet det fordi Guds ord forteller oss det.

- Og jeg hørte hva mannen sa, han som var kledd i hvite linklær og sto over elvens vann. Han løftet sin høyre hånd og sin venstre hånd opp mot himmelen og sverget ved ham som lever i evighet: Én tid og tider og en halv tid. Og når det hellige folks makt er fullstendig knust, skal alle disse tingene fullendes. (Dan 12:7)
- Men forgården utenfor templet, la den være, og mål den ikke. For den er gitt til hedningefolkene, og de skal tråkke ned den hellige by i førtito måneder. (Åp 11:2)
- Og kvinnen flyktet ut i ørkenen, hvor hun hadde et sted som er gjort i stand for henne av Gud, for at de der skal sørge for henne i ett tusen to hundre og seksti dager. (Åp 12:6)

Vi merker oss uttrykkene, ”én tid og tider og en halv tid” (1 tid = 1 år). Videre uttrykket ”42 måneder” (en profetisk måned er 30 dager), og videre ”ett tusen to hundre og seksti dager”. Dette er simpelthen 3 ½ år og er den siste halvdelen av Daniels 70. årsuke (Dan. 9:24)
Det forunderlige er at Jesus knytter denne perioden til ”de utvalgte” og sier at for deres skyld skal de dager bli forkortet. Hvem er så disse utvalgte? Det er uten tvil de jøder som skal bli frelst i trengselstiden og som på forhånd er kjent av Gud. Dette i henhold til (Dan. 12:1-2)

- På den tiden skal Mikael stå fram, den store fyrsten som verner om ditt folks barn. Det skal komme en trengselstid som det ikke har vært fra den dagen noe folkeslag ble til og til den tiden. Men på den tiden skal alle de av ditt folk bli frelst som finnes oppskrevet i boken. (Dan 12:1)

Dette er de utvalgte i Jakobs trengsel og for hvis skyld Gud Herren forkorter trengselens dager så den kun blir 3 ½ år. Hvis ikke Gud hadde forkortet tiden til 3 ½ år, ville menneskeheten gått til grunne. Som Jesus sier det
- Og dersom ikke de dagene ble forkortet, da ville ikke noe kjød bli frelst! Men for de utvalgtes skyld skal de dagene bli forkortet. Matt 24:22

Det er igjen forunderlig å tenke på at det er den utvalgte rest av frelste jøder som redder verden fra undergangen.

ENGELEN MIKAEL ÅPENBARER SEG
Ved begynnelsen av den store trengsel vil erkeengelen Mikael åpenbare seg for å verne om Israel som på en særlig måte blir utsatt for djevelens angrep.
- På den tid skal Mikael stå fram, den store fyrsten som verner om ditt folks barn. Det skal komme en trengselstid som det ikke har vært fra den dag noe folkeslag ble til og til den tid. Men på den tid skal alle de av ditt folk bli frelst som finnes oppskrevet i boken. Dan 12:1
- Det ble en strid i himmelen: Mikael og hans engler tok til å stride mot dragen. Og dragen stred, og dens engler. Og de kunne ikke stå seg, og det ble ikke lenger funnet sted for dem i himmelen. Den store drage ble kastet ned, den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan, han som forfører hele verden. Han ble kastet ned på jorden, og hans engler ble kastet ned med ham. (Åp 12:7-9)

MENIGHETEN FRELSES FRA TRENGSELEN
Hvor er Jesu menighet i denne perioden? Her er det forskjellige syn. For vår del er vi overbevist om at Jesu menighet blir bortrykket fra jorden og ikke vil befinne seg på jorden under den store trengselen. Menigheten har løfter om å bli fridd ut fra denne prøvelsens tid som skal komme over hele jorden. Jesu menighet vil ikke rammes av Herrens dag og Guds vrede. Dette er Guds klare ord og Jesu løfte til sine.

- Fordi du har tatt vare på mitt ord om tålmodighet, vil jeg fri deg ut fra den prøvelsens time som skal komme over hele verden, for å prøve dem som bor på jorden. Jeg kommer snart! Hold fast på det du har, for at ingen skal ta din krone. (Åp 3:10-11)

Her er noe hentet fra nettet som er veldig bra:
1) Vi pleier å dele opp trengselstiden på 7 år i to halvdeler. Det er det første 3,5 årene og det er de siste 3,5 årene. Vi pleier å kalle de siste 3,5 årene for "den store trengsel". Dette er uheldig. Bibelen kaller hele tiden for "en trengselstid.

2) Utgangspunktet for at trengselen skal vare i 7 år har vi fra Dan.7,27. "Og en uke (7 år) skal han (Antikrist) gjøre pakten (med jødene) fast for de mange (jøder) og i midten av uken skal matoffer og slaktoffer opphøre, og på vederstyggelighetens vinger skal ødeleggeren (Antikrist) komme og det inntil fast besluttet straffedom strømmer ned over den som blir ødelagt (Antikrist.) (Da.7,27.) Johannes Åpenbaring fra kap.6-19 strekker seg over et tidsrom på 7 år.

3) Hva som gjelder selve benevnelsen "trengselstiden", så benyttet både Daniel og Jesus den. "På den tid skal Mikael står fram, den store fyrste som verner om ditt folks barn (jødene), og det skal komme EN TRENGSELSTID som det ikke har vært fra den dag noe folk ble til, og like til den tid. Men på den tid skal de av ditt folk bli frelst (de 144000 beseglede av Israel 12 stammer og de mange jøder som omvender seg i trengselstiden) som finnes oppskrevet i boken (Livets bok som er hos Lammet)." (Dan.12,1.)
"for da skal det være så stor en trengsel som det ikke har vært fra verdens begynnelse inntil nå, og heller ikke skal bli, og ble ikke de dager forkortet, da ble intet kjød frelst, men for de utvalgtes skyld skal de dager bli forkortet." (Mat.24,21.)

4) Vi har også en annen benevnelse på denne trengselstiden, og det er "Jakobs trengsel". "Ve, stor er den dag. Det er ingen som den, og en trengselstid er det for Jakob, men han skal bli frelst fra den." (Jer.30,7.) Selve begrepet "Jakobs trengsel" er tredelt. Det a) De lidelser som Jakob hadde i forbindelse med at Josef ble solgt til Egypten. Disse varte i 14 år. b) De lidelser som jødene har hatt opp igjennom hele sin historie. c) De lidelser som jødene vil komme til å ha trengselstiden.

5) Hva som gjelder de 3,5 siste årene, så er de beskrevet som "en tid og tider og en halv tid", "1260 dager" eller "42 uker". "Og den store ørns vinger ble gitt til kvinnen (troende jøder) for at hun skulle fly ut i ørkenen til sitt sted (det kan være klippebyen Petra), hvor hun får sin føde i en tid og tider og en halv tid." (Åp.12,14.)
"og jeg vil gi mine vitner at de skal være profeter i 1260 dager, kledd i sekk." (Åp.11,3.) (De to vitnene skal beskytte jødene i de siste 3,5 årene.)
"Og det ble gitt meg en stav, likesom en stav, med de ord: Stå opp og mål Guds tempel og alteret og de som tilbeder (jødene) der, men forgården utenfor templet, mål den ikke, for den er gitt til hedningene, og de skal trede ned den hellige stad (Jerusalem) i 42 måneder." (Åp.11,12.)

6) Vi skal enda ta med enda en benevnelse, og det er "Herrens dag". "Herrens dag" starter etter at "Jesu Krist dag" er avsluttet. Benevnelsen gjelder hele trengselstiden på 7 år og selve dagen for Jesu gjenkomst og 1000 års-riket. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 1.s. 225-270, hvor jeg har satt opp 69 benevnelser på endetiden.)

7) Trengselstiden er både beskrevet i G.T, i Jesu taler, i en del i Paulus sine Skrifter og i de profetiske Skriftene i N.T. Det gjelder særlig Åpenbaringsboka men også i de brevene som apostlene skrev. Det er av den STØRSTE VIKTIGHET at vi ser og forstår at apostlene sine brev ikke primært angår den kristne menighet, men de angår Israel og endetiden. Dersom vi ikke får tak i dette, så forstår vi ikke innholdet i bibelen, men vi blander sammen menigheten med Israel. Dette er ERSTATNINGSTEOLOGI og det har vi altfor meget av. Forkynnelsen i våre kirker og bedehus flyter over av denne forkynnelse og den har vi altfor meget av. Vi skal ta med noen eksempler fra apostlenes brever, som viser at det som jeg har hevdet er riktig. Vi kan kalle eksemplene for "øyenåpnere". Jeg tenker da på de åndelige øyne. "vær og dere tålmodige, styrk deres hjerter, for HERRENS KOMME ER NÆR." (Jak.5,8.)
"Men ALLE TINGS ENDE er kommet nær. Vær derfor sindige og edrue, så dere kan bede." (1.Pet.4,7.)
"i det dere først og fremst vet det at i DE SISTE DAGER skal det komme spottere med spott som farer fram etter sine egne lyster." (2.Pet.3,3.)
"Mine barn. Det er DEN SISTE TIME , og som dere har hørt at ANTIKRISTEN kommer, så er det og NÅ kommet mange antikrister. Derav skjønner vi at det er DEN SISTE TIME. De er gått ut fra oss (fra jødene. De har samarbeidet med Antikrist.) (1.Joh.2,18-19.)
"Den elste (Johannes) til den UTVALGTE FRUE (Israel i endetiden) og HENNES BARN (de troende jøder)…" (2.Joh.23,1.)
"Disse var det også Enok, den syvende fra Adam, profeterte om da han sa: Se, HERREN KOMMER med sine mange tusen hellige for å HOLDE DOM." Judas.14.)

8) G.T. beskriver Herrens dag i mange sammenhenger. Jeg kan ikke gå inngående inn på det, men vi bare sitere Esaias sin apokalypse. (Es. 24.)

9) Det er noen som hevder at Israel skal gå fri i denne trengselstiden. Jeg henviser til den debatten som har vært i en del norske kristelige blader. Dette er en gal vurdering. Både Israel og nasjonene skal skjæres ned til et minimum. "Og i hele landet, sier Herren, skal 2/3 deler utryddes og omkomme. Bare 1/3 del skal levnes der. Og denne tredjedelen vil jeg la gå gjennom ilden og rense den, som en renser sølv, og prøve den, som en prøver gull. De skal påkalle mitt navn. Jeg vil si: De er mitt folk, og de skal si: Herren (Yeshuah) er min Gud." (Sak.14,8-9.)

10) Hva som gjelder Jesu eskatologiske tale på Oljeberget i Mat. 24,1-51, så er den oppdelt på følgende måte: a) v.1-3 er en inndeling med 3 spørsmål: "Men da han satt på Oljeberget, gikk hans disipler til ham en enerom og sa: Si oss, når skal dette skje (templets ødeleggelse) og hva skal tegnet (fikentreet) ære på ditt komme og på tidsalderens ende (gr. synteleia)".v.4. b) v.4-13 angår første del av trengselstiden. c) v.14-28 angår den siste del av trengselstiden. d) v.29-31 angår Jesu gjenkomst, e) v.32 til 36 angår lignelsen om fikentreet og f) v.37-51 angår Jesu dom over de gjenlevende jøder. (Les Mat.24,1-24.)

11) Hva som gjelder Åpenbaringsboka, så utfyller den de eskatologiske tekstene i evangeliene (Mat.24, Mark.13 og Luk.17,18 og 21.)

12) Johannes deler opp Åpenbaringsboka på følgende måte: "Skriv det som du så, både det som er, og det som heretter skal skje."Åp.1,19. Det har vært vanlig og si at kap.1 er en beskrivelse av Jesus, og at det som Johannes så. Kap.2-3 om de 7 lilleasiatiske menighetene er det som er nå. Kap. 4-22 er det som skal skje heretter.

13) En kan også si at det som Johannes så, er hele Åpenbaringsboka. Det som er, er beskrivelsen av de 7 lilleasiatiske menighetene. Det som heretter skal skje angår kap.4-22.

14) Dette blir heller ikke helt riktig, for en del av beskrivelsene av de 7 menighetene angår også endetiden. Dette er 7 jødiske menigheter og ikke hedningetroende menigheter.

15) Jeg har før hevdet, i likhet med mange andre- at de 7 lilleasiatiske menighetene er en beskrivelse av 7 hedningekristne menigheter, men jeg har ikke dette synet lenger. Det er en beskrivelse av 7 messianske menigheter, og innholdet i de 7 sendebrevene gjelder både ting som er og som skal skje. Jeg begrunner mitt syn med følgende argumenter: a) Åpenbaringsboka angår framtidige ting. b) Den angår dom over jødene og verden. c) Det var Johannes som skrev Åpenbaringsboka. Han skrev ikke til den kristne menighet, men til jødene som skulle få del i riket for Israel. Johannes var en av støttene i menigheten i Jerusalem. d) Det teologiske innholdet i de 7 sendebrevene passer ikke med innholdet i Paulus sine brever.

16) Vi skal ta med noen eksempler på det
a) : "Skriv til engelen for menigheten i Efesus. Dette sier han som har de 7 stjerner i sin høyre hånd og går midt i mellom de 7 lysestaker. (Åp.2,1.) Den 7 armede lysestaken er et bilde på den jødiske menighet i G.T. (Sak.4.) De 7 lysestakene er bilde på Israel som er ute i diasporaen. Lysestaken har ALDRI vært et symbol på den kristne menighet. Jesus går midt i disse menighetene og skal dømme dem. Han er beskrevet med føtter som er lik skinnende kopper.(Åp.1,15.) Kopper er et symbol på dom. Den kristne menighet ska ikke dømmes på den måten. Den skal fram for Jesu domstol i himmelen og ikke på jorden.
b) Gjerningsaspektet er framtredende hos disse menighetene. "og den som seirer og tar vare på mine gjerninger (de gjerninger som jeg har påbudt, det er oppfyllelse av Jesu Torah) inntil enden (gr.telos), ham vil jeg gi makt over hedningene." (Åp.2,26.) "for jeg har ikke funnet dine gjerninger FULLKOMNE for Gud." (Åp.3,2.) Dette er uttrykk for Torahens rettferdighet.
c) Det er jødene som skal styre over hedningene og ikke den kristne menighet. "og han skal styre dem med jernstav, likesom en knuser leirkar, således som jeg og har fått det av min far." (Åp.2,27.) Vi skal derimot ha en høyere oppgave. Vi skal styre over engler. (1.Kor.6,3.)
d) "Morgenstjernen" er heller ikke et bilde som angår den kristne menighet. Det er et bilde på Jesu komme for jødene. "og jeg vil gi ham morgenstjernen." (Åp.2.28.) At det er tilfellet, ser vi av 2.Pet. 1,19, hvor det står: "Og dess fastere har vi det profetiske ordet, som dere gjør vel i å akte på som et lys som skinner på et mørkt sted, inntil dagen (Jesu komme for jødene) og morgenstjernen (Jesu gjenkomst) går opp i deres hjerte."
e) Filadelfia-menigheten har fått løfter om at Jesus skal fri den UT AV trengselen- ikke FRA trengselen. "Fordi du har tatt vare på mitt ord om tålmodighet, vil jeg og fri deg ut fra (gr.ek) den prøvelsens stund som skal komme over hele jorderike, for å prøve dem som bor på jorden." (Åp.3,10.)
f) Den som seirer i den store trengsel, skal få delta i det store nattverdsmåltidet, som er det samme som Kongesønnens bryllup. "Se, jeg står for døren og banker, om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med meg." (Åp.3,20.) (Den kristne menighet vil også være der, men den er verken bruden eller hustruen. Det er jødene. Vi hører med til Jesu legeme og er en del av gjestene.

17) Åpenbaringsboka er videre oppdelt i de 7 seglene, de 7 basunene og de 7 domsskålene. Den gir en kronlogisk framstilling av begivenhetene, men vi har en rekke paranteser. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 3, hvor jeg setter opp 9 paranteser.) En parantes er en beskrivelse som bryter den kronlogiske rekkefølgen og som vil skje på et senere. Slik er det for øvrig med all profetisk beskrivelse. Vi skal bare ta med ett eksempel. "Og han samlet dem på et sted som på hebraisk kalles Harmageddon." (Åp.16,16.) Dette skal ikke skje før Åp.19 i forbindelse med Jesu gjenkomst.

18) Hva som gjelder viktige hendelser og begivenheter i Åpenbaringsboka, så kan vi merke oss følgende: Åp.4-5 angår det som foregår i himmelen i endetiden. Himmelen gjør seg klar for dommen. I kap. 4 sitter Gud på sin trone, de 4 livsvesenene står omkring tronen, de 24 eldste sitter på sine egne troner, som er en beskrivelse av den kristne menigheten, som er bortrykket til himmelen på et tidligere tidspunkt.

19) I kap.5 får vi en beskrivelse av Jesu innsettelse som konge. På grunn av forsoningen ble Jesus funnet verdig til å åpne seglene på Åpenbaringsboka og sette i gang endtidsbegivenhetene. "og de sa med høy røst: Verdig er Lammet, som er slaktet, til å få makt og rikdom og visdom og styrke og ære og pris og velsignelse. " (Åp.5,12.) Dette blir bekreftet av alle skapninger, både i himmelen og på jorden og under jorden (i dødsriket og i abyssos) og på (i) havet. Alle er enige om at Gud og Jesus "tilhører velsignelsen og æren og prisen og styrken i tidsaldrenes tidsaldere (i all evighet)." Åp.5,13. (Jesus skal motta kongemakten av Gud. Satan ville også gi ham den, men Jesus ville ikke ha det av ham. Han vill ha det av Faderen. "Atter (enda en gang) tok djevelen ham opp på et meget høyt fjell og viset ham aller verdens riker og dets herlighet og sa til ham: Alt dette vil jeg gi deg hvis du faller ned og tilber meg." (Mat.4,8.)

20) Trengselstiden er beskrevet som en tid med store ødeleggelser, naturkatastrofer, dyrtid, sykdom, pest, jordskjelv og drap på mennesker, både troende og ikke troende. I forbindelse med de 6 første seglene blir mer enn 1/4 av verdens befolkning drept. Både rytteren på den røde hesten, som klan være (Gog), myrder mange (Åp.8,3.) og rytteren på den gule hesten myrder 1/4 av menneskene på jorden. (Åp.6,8.) Det ordet som er oversatt med "gul" er "chloros". Det betyr at det blir brukt klorgass i denne krigen. En tar altså i bruk KJEMISKE våpen for å utrydde menneskene.

21) I forbindelse med den 6. basunen blir de 4 englene løst som hadde stått ved Eufrat, for å holde igjen for kongene fra Østen. I deres vandring mot Antikrist, som på det tidspunktet befinner seg i Jerusalem, blir ytterligere 1/3 av menneskene drept av de store hærmassene (200 millioner soldater). "Og av disse 3 plager (ild (atomilden), røk og svovel (kjemisk krigføring) ble 1/3 av menneskene drept." (Åp.9,18.)

22) I forbindelse med de 5 første basunene blir 1/3 av trærne og alt grønt gress oppbrent (Åp.8,7.), 1/ 3 av havet blir til blod og 1/3 av dyrene i havet og 1/3 av skipene blir ødelagt. (Åp.8,8), 1/3 av vannkildene og elvene blir forurenset (kjemisk krigføring) og mange mennesker dør (Åp.8,10-11.), 1/3 av solen, månen og stjernene blir formørket og 1/3 av dagen og natten mister sitt lys. (Åp.8,12-13.)

23) Den stjernen som falt på vannene, heter "Malurt". Det er det samme som det russiske navnet for "Tsjernobyl". I 1986 skjedde det en ulykke ved dette atomkraftverket. Radioaktiv nedbør spredte seg over hele Europa, og vi er ennå ikke kvitt de skadene som oppstod.

24) I forbindelse med de 7 vredesskålene ble hele havet til blod og alt liv i det blir ødelagt, alle elver og vannkilder blir ødelagt. De skadene som både den 2. engelen og den 5. engelen påførte menneskene, gjorde at de fikk store byller på kroppen. (Åp.16,2 og 16,10-11.) Dette vitner om BILOGISK krigføring. Da den syvende engelen tømte sin skål ut i luften, ble det et så stort jordskjelv som det aldri har vært før. Jerusalem blir delt i tre. Folkenes byer falt. (Jeg minner om det som hendte den 11.september i 2001.) Hver øy vek bort og hvert fjell vek bort. (Åp.16,19-20.)

25) I tillegg til dette får vi det som skal skje ved Harmageddon, da Jesus selv sammen med sine engler skal tilintetgjøre de store hærene som han har samlet der.

26) I dette sammendraget over de store ødeleggelser som skal ramme jorden, har vi bare tatt med et lite utdrag av det som skal skje. Det er her snakk om både konvensjonell krig, atomkrigen og krig med kjemiske og biologiske våpen. De to siste våpene er kalt for "den fattige manns atombombe". De er mye enklere og billigere å produsere enn atom- og nøytrogenbomben. Vi har våpen i verden i dag som kan UTRYDDE menneskeheten mange ganger. Disse profetiske utsagnene ble skrevet for 2000 år siden. Det profetiske ordet er i sannhet "et lys som skinner på et mørkt sted." Det mørke stedet er verden.

27) Vi hører både om Antikrist og Gog. De er beskrevet som de to første hestene i de to første basunene. "Og jeg så, og se, en kvit hest, og han som satt på den, hadde en bue og det ble gitt ham en krone og han drog ut med seier for å seire." (Åp.6,2.) "Og det kom ut en annen hest, som var rød, og han som satt på den ble det gitt å ta FREDEN på jorden og at de skulle slakte hverandre, og det ble gitt ham et stort sverd." (Åp.6,4.)

28) Både Antikrist og Gog opptrer i begynnelsen av de 7 årene. Når Gog drar inn i Israel sammen med sine mange skarer, så blir han slått av Israels Gud. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 2.)Vi hører ikke noe mer om ham i Åpenbaringsboka. Antikrist derimot hører vi meget om.

29) Antikrist blir framstilt som et dyr som stiger opp av havet (folkehavet) (Åp.13,1.) Han blir myrdet og blir vakt til livet igjen. Dette gjør at hele verden undrer seg og følger etter dyret. Han får sin makt og sin trone av Satan (Åp.13,3-4.) og både Satan og Antikrist blir tilbedt. Han skal styre i 42 måneder. Han får makt over de hellige og til å seire over dem. Han får makt over hver stamme og tunge og folk og ætt. (Dette gjelder jødene i Israel, for Antikristen får ikke verdensherredømme. Han har mange fiender.) Til å hjelpe seg har han den falske profet, som gjør store tegn og under. Alle de som ikke vil ta dyrets merke, som er dyrets navn eller tallet for dets navn, som er 666, får verken kjøpe eller selge. (Åp.13, 4-18.)

30) Antikristen samarbeider i første del av trengselstiden med den store skjøgen, som er en sammenslutning av de fremmede religioner i verden. Sentrum i skjøgekirken er det romersk katolske systemet med sine mange hedenske skikker. Han kjemper videre mot de 10 kongene i det romerske riket. Han undertrykker 3 av dem og blir ENEHERSKER i riket. De 7 kongene gir han den makten som de selv har. De hater den store skjøgen og ødelegger henne. Kongene og kjøpmennene på jorden står på avstand og beklager at skjøgen blir ødelagt. Skjøgen er både en by og et religiøst og økonomisk system. (Åp.17-18.)

31) Antikrist har også sine fiender, som han ikke greier å at livet av. Det er de 144000 beseglede av Israels 12 stammer. De har Guds innsegl i sine panner. De skal forkynne rikets evangelium i trengselstiden. (Åp.7,1-8 og 14,1-5.) De skal fortsette den forkynnelsen som Johannes, Jesus og apostlene forkynte. Det er ikke kirkens forkynnelse om den frie nåden, men det er en forkynnelse som stiller krav til menneskene for at de skal bli frelst.

32) Vi hører også om de to vitnene som skal være profeter i 260 dager. De skal beskytte jødene i de siste 3,5 årene. Etter de 3,5 årene skal Antikrist greie å ta livet av dem. De blir levende etter 3,5 dager og de stiger opp i himmelen til Gud og deres fiender så det. (Åp.11,1-12.) (Det er meget som tyder på at det himmelske Jerusalem skal ligge mye nærmere jorden i denne perioden enn den gjør i dag. Når hedningene samles ved Harmageddon, så er det ikke bare en krig mot det jordiske Jerusalem, men mot den treenige Gud som har sin trone i himmelen.) (Se Salme 2.)

33) Tempelttjenesten skal også fungere i Israel, men etter 3,5 år skal Antikrist ikke tillate ofringene, men selve templet skal ikke Antikrist greie å ta. Han skal ta både byen Jerusalem og forgården til templet. (Åp.11,1-2.)

34) En del av jødene skal greie å flykte fra Antikrist. Gud skal beskytte dem i 3, 5 år. (Åp.12,1-6.) Det er kvinnen som flyr ut i ørkenen.

35) I slutten av trengselstiden skal Satan og de onde åndene bli kastet ut av lufthimmelen, hvor de har sitt oppholdssted. "Da den så at den ikke kunne ødelegge kvinnen, som er jøder, forfulgte de andre av hennes ætt, de som holder Guds bud og har vitnesbyrdet om Jesus. (Åp.12,7-17.)

36) Trengselstiden avsluttes med at Jesus kommer sammen med de troende og englene og fører krig mot kongene på jorden, Satan, Antikrist og den falske profet. De to siste blir kastet levende i ildsjøen. Kongene blir dømt. Satan blir fengslet i avgrunnen for 1000 år." (Åp.19,11-21.)

37) Hva som gjelder Jesu og englenes kamp, så kaller vi det "slaget ved Harmageddon". Selve ordet "Harmageddon" betyr "Meggidos fjell". Meggido var en liten kananeisk landsby. Den lå ved den store Jisreelsletta. Det er en sammenhengende slette fra Karmel og til Bosra i Edom. Den er ca. 30 mil lang. Mange store kamper er blitt kjempet der. Både Napolen og general Allenby har vunnet slag der. Vi kan dele opp disse kampene i 4 etapper: a) Jesus drar først til Edom for å redde de jøder som er der. De har tatt sin tilflukt der. Det er de jødene som går under benevnelsen "kvinnen" (Åp.12.) (Se Es.63,1-6.).
b) Jesus drar så til Meggidodalen, hvor han beseirer mange av verdens hærer. Elven Eufrat blir lagt tørr for at kongene fra Østen skal dra dit. (Åp.16,12-16.).
c) Deretter beseirer Jesus og englene de fleste av de gjenværende hærene i Josafats dal, som ligger i nærheten av Jerusalem. "Josafat" betyr "Gud dømmer". Den er også kalt for "avgjørelsens dal." Hele Joel (3 kapitler) omhandler denne gigantiske kampen. "Da vil jeg samle alle hedningefolkene og føre dem ned i Josafats dal, og jeg vil der gå i rette med dem for mitt folks og min arvs, Israels skyld, fordi de spredte dem blant hedningene og delte mitt land." (Joel.3,7.)
"Skynd dere og kom, alle dere hedningefolk fra alle kanter og samle dere sammen. Dit la du, Herre, dine helter (englene) stige ned." (Joel 3,16.)
d) Den siste fasen på disse krigene er selve kampen mot Jerusalem. Der vil Jesus tilintetgjøre det som er igjen av Antikrists styrker, som prøver å ødelegge byen og jødene. Sakarias 12,13 og 14 beskriver dette slaget. "Og det skal skje på den dag at jeg vil gjøre Jerusalem til en stein å løfte på for alle folkene. Alle som løfter på den, skal såre seg selv. Ja, alle hedningefolk skal samle seg mot det." (Sak.12,3.)

38) Dette var noen korte glimt av innholdet i Åpenbaringsboka. Det er den vanskeligste boka i hele Bibelen. Det er den eneste boka i Bibelen som det er knyttet Saligprisninger til, når det gjelder studiet av den. "Salig er den som leser, og de som hører det profetiske ordet og tar vare på det som er skrevet, for tiden er nær." (Åp.1,3.)

39) Det var en som ble spurt om han forstod innholdet i Åpenbaringsboka. Han svarte at det gjorde han. Det var Jesus som vant. Det er også HOVEDBUDSKAPET i boka, men det er også mange andre ting som står der. Rabbinerne sa at det var stor velsignelse i å studere Guds ord. Det sier også Bibelen.

Relatert link: http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentarer-Johannes-aapenbaring

Ingen kommentarer: