fredag 14. september 2012

Nr. 469: Leder for Evangelisenteret i Norge, Monika Johansen datter til Lise og Ludvik Karlsen er gjengiftet som kristen! Da kan hun ikke være en god og sanndru leder. Tjenestene går ikke i arv, de må man vokse inn i selv hvis det er fra Gud!

Nr. 469: Leder for Evangelisenteret i Norge, Monika Johansen datter til Lise og Ludvik Karlsen er gjengiftet som kristen! Da kan hun ikke være en god og sanndru leder. Tjenestene går ikke i arv, de må man vokse inn i selv hvis det er fra Gud!

Leder for Evangelisenteret i Norge, Monika Johansen datter til Lise og Ludvik Karlsen er gjengiftet som kristen! Hun skal være et forbilde for nyfrelste rusmisbrukere, men lever selv i mørke. Kan en være et lys når en selv lever i mørke? Nei! Dette er og forblir et selvbedrag! Her er hun helt til venstre på bilde og ytterst til høyre er hennes sønn fra det første ekteskapet. Nå er hun gjengiftet med Holger Johansen som gir seg ut for å være bibel-lærer men minner meg mer om en Søndags skole lærer i åndelig utrustning!

Monika Johansen skal være et forbilde for de nyfrelste tidligere rusmisbrukere. Dette at hun lever i hor med Holger Johansen i følge Guds ord, gjør henne til et forbilde ikke for de troende som vil leve i samsvar med Guds ord. Lukas 16. 18 Hver den som skiller sig fra sin hustru og gifter sig med en annen kvinne, han driver hor, og hver den som gifter sig med en kvinne som er skilt fra sin mann, han driver hor.Her fra en artikkel jeg skrev for en tid tilbake om noe av det samme: http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-342.html

Vær et forbilde hvis du skal stå i ledelsen, ikke lev imot Guds ord

Guds etterfølgere Som Guds barn er vi kalt til å være hans etterfølgere, dette vil si at han er vårt forbilde i alle ting. Ef 5.1 Bli derfor Guds etterfølgere, som hans elskede barn. Jesus åpenbarte Guds herlighet og viste seg som et avbilde av Guds vesen. Heb 1.3 Han er avglansen av Guds herlighet og avbildet av hans vesen, og han bærer alle ting ved sin krafts ord. Etter at han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved majestetens høyre hånd i det høye. Dette betyr at slik Jesus er, slik er også Gud. Vi blir Guds etterfølgere av å vandre i Jesu fotspor og bli likedannet med ham. Rom 8.29 For dem som han forut kjente, dem har han også forut bestemt til å bli likedannet med hans Sønns bilde, for at han skulle være den førstefødte av mange brødre. Guds mål med oss er altså at vi skal bli likedannet med hans Sønns bilde, vi skal med andre ord bli mest mulig lik Jesus. Kalt, rettferdiggjort og herliggjort I neste vers ser vi at det hele begynner med at vi er kalt av Gud. Når vi tar imot kallet og tror, blir vi rettferdiggjort. Og når vi er blitt rettferdige, kan Gud la sin herlighet hvile over oss, på samme måte som herligheten hviler over Jesus. Rom 8.30 Og dem som han forut bestemte til dette, dem har han også kalt. Og dem som han har kalt, dem har han også rettferdiggjort. Og dem som han har rettferdiggjort, dem har han også herliggjort. Jesus er den førstefødte av alle som er et avbilde av Guds vesen (vers 29). Vi er hans søsken, og Gud behandler oss på nøyaktig samme måte som Jesus. Gud er for oss, og han gir oss alle ting sammen med Jesus. Rom 8.31-32 Hva skal vi da si til dette? Er Gud for oss, hvem er da imot oss? Han som ikke sparte sin egen Sønn, men gav ham for oss alle, hvordan skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting med ham? Det er dette som er nøkkelen til å være Guds etterfølgere. Jesus ble gitt som en soning for våre synder slik at vi ble rettferdige for Gud. På grunn av dette kan Gud gi oss alle ting med ham, inkludert avglansen av hans herlighet og avbildet av hans vesen. 2 Kor 3.18 Men vi som med utildekket ansikt ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til det samme bilde, fra herlighet til herlighet, som av Herrens Ånd. Bildet vi blir forvandlet til er avbildet av Guds vesen, vi blir lik Jesus av å se Guds herlighet. Åndelige ledere Når vi blir lik Jesus kan vi være forbilder for andre mennesker, og det er dette åndelig lederskap dreier seg om. Du er en åndelig leder dersom andre mennesker følger etter deg og blir mer lik Jesus av det. Paulus var en åndelig leder fordi han var et forbilde for de troende i en slik grad at de ble likedannet med Kristus av å følge etter ham. Han visste at Guds herlighet var over ham slik at han var lik Jesus. Derfor kunne han også si med frimodighet at de troende skulle være hans etterfølgere. Fil 3.17 Brødre, vær mine etterfølgere! Og akt på dem som vandrer etter det forbilde dere har i oss. En åndelig leder fungerer som et forbilde slik at mennesker blir likedannet med Kristus. Og når mennesker likedannes med ham blir de selv åndelige ledere som kan være et forbilde for andre troende. 1 Tess 1.6-1 Og dere ble våre og Herrens etterfølgere, idet dere tok imot ordet under stor trengsel med glede i Den Hellige Ånd. Slik er dere blitt et forbilde for alle de troende i Makedonia og Akaia. Åndelig lederskap dreier seg om Kristuslikhet. Den som har tittel av å være leder men ikke likner Kristus, han er bare en blind veileder som leder folk i grøften. Å bli utlært som Jesu disippel er å bli helt lik ham. Luk 6.39-40 Han sa også en liknelse til dem: Kan vel en blind lede en blind? Vil de ikke begge falle i grøften? En disippel er ikke over sin mester, men enhver som er utlært, blir som sin mester. Det er veldig viktig å forstå dette. Uten at vi blir lik ham, kan vi ikke lede mennesker i Guds rike. For han er den gode hyrde som gir sitt liv for fårene, og vi må være lik ham dersom vi skal være hyrder sammen med ham. Jesus kom ikke for å la seg tjene, men for selv å tjene. Han er en tjener, og hans etterfølgere er tjenere. Ledelse i Guds rike dreier seg ikke om makt. Fyrstene i verden hersker, men lederne i Guds rike tjener mennesker og gir seg selv. Mat 20.25-28 Men Jesus kalte dem til seg og sa: Dere vet at fyrstene hersker over sine folk, og deres stormenn har makt over dem. Slik skal det ikke være blant dere. Men den som vil være stor blant dere, han skal være de andres tjener, og den som vil være den første blant dere, skal være de andres trell, likesom Menneskesønnen ikke er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge i manges sted. Jesus er stor fordi han har gitt oss alt. Han gav sitt liv så Gud kan gi oss alle ting med ham. Den er stor i Guds rike som likner ham og blir en tjener sammen med ham. Lederskap og tjenerskap er to sider av samme sak. Jesus er en tjener. En leder er en person som likner på ham. Jesus er normen for alt åndelig lederskap. Han sa da også om seg selv at han er veien, sannheten og livet. Når vi er i ham går vi på rett vei, sannheten er i oss, og vårt liv viser avglansen av Guds herlighet og avbildet av hans vesen. Det er Guds kraft som gjør oss lik Jesus. Det er Guds Ånd som forvandler oss og setter oss i stand til å være forbilder. Det er ikke vår alder som gir oss autoritet som ledere, men det er i hvilken grad Jesus Kristus har vunnet skikkelse i oss. Derfor underviser også Paulus sin unge venn Timoteus om hva det vil si å være en leder og et forbilde de troende. 1 Tim 4.12 La ingen forakte deg for din ungdoms skyld, men vær et forbilde for de troende i tale, i ferd, i kjærlighet, i tro, i renhet! Her ser vi at Paulus nevner fem områder der han vil at Timoteus skal være et forbilde. Dette er fordi disse fem områdene er viktige sider ved Jesu person og tjeneste. Timoteus var kalt til å likne Herren på disse områdene, slik at de troende kunne vokse opp til ham som er hodet, Kristus. Vi skal se nærmere på disse områdene, da dette er vesentlig for vår vekst i Herren og vårt liv som åndelige ledere.

1. ET FORBILDE I TALE

Det er nok ikke uten grunn at talen blir nevnt først når Paulus instruerer Timoteus om å være et åndelig forbilde. For ordene vi sier kan styre både oss selv og situasjonen rundt oss. Tungen er som bisselet på en hest og roret på en båt. Og et eneste ord kan være som ilden som setter en hel skog i brann. Jak 3.3-5 Når vi legger bissel i munnen på hestene, for at de skal lystre oss, så styrer vi også hele kroppen deres. Se, også skipene, som er så store og drives av sterke vinder, de styres av et ganske lite ror dit styrmannen vil. Slik er det også med tungen. Den er et lite lem, men taler likevel store ord. Se, en liten ild, hvor stor skog den setter i brann. Det er ikke roret som driver en seilbåt, det er det den sterke kraften i vinden som gjør. Men roret styrer båtens kurs og retning i forhold til vinden. På samme måte er det ikke det vi sier som driver oss. Men like fullt er det våre ord som avgjør hvilken retning livet vårt går. Når vår tale er i harmoni med Guds ord vil vårt liv bli styrt i riktig retning, og Guds kraft kan fullføre Guds gjerninger i våre liv. Alt Jesus sa på jorden var i overenstemmelse med Faderens vilje. Han sa det han hørte Faderen si, og han motsa aldri det som stod skrevet i Skriftene. Joh 8.28 Jesus sa da: Når dere får opphøyd Menneskesønnen, da skal dere forstå at jeg er den jeg er. Og av meg selv gjør jeg intet, men slik som Faderen har lært meg, slik taler jeg dette. Det var altså Faderen som lærte Jesus det han skulle si, og derfor var hans tale alltid i harmoni med Faderens vilje. Og den som ikke snubler i tale, er en fullkommen mann. Jak 3.2 Og vi snubler i så mangt. Den som ikke snubler i tale, er en fullkommen mann, i stand til å holde hele legemet i tømme. Tungen har død og liv i sin makt, og ordene vi uttaler har stor betydning. Ord 18.21 Død og liv er i tungens vold, og hver den som gjerne bruker den, skal ete dens frukt. Jesus sa da også at hans ord var ånd og liv. Joh 6.63 Det er Ånden som gjør levende, kjødet gagner ikke noe. De ord jeg har talt til dere, er ånd og er liv. Jesus hadde guddommelig visdom og hans ord var Guds ord, derfor kunne hans ord helbrede. Ord 12.18 Tankeløs tale stikker som sverd, men de vises tunge helbreder. Tungen har ikke noe menneske maktet å temme. Jak 3.8 Men tungen kan ikke noe menneske temme. Den er et ustyrlig onde, full av dødelig gift. Heldigvis er det slik at det som er umulig for mennesker er mulig for Gud. I vår egen kraft er det nytteløst, men Den Hellige Ånd kan temme vår tunge slik at våre ord blir i overensstemmelse med Guds vilje. Dersom dette ikke var mulig, ville vår gudsdyrkelse være forgjeves. For det står skrevet: Jak 1.26 Den som mener at han dyrker Gud, og ikke holder sin tunge i tømme, men bedrar sitt eget hjerte, hans gudsdyrkelse er forgjeves. Men vi trenger ikke å bedra vårt eget hjerte og leve med en forgjeves gudsdyrkelse. Den hellige ånd som var over Jesus er over oss, og han vil lære oss å si det som er etter hans gode vilje. Gud vil ikke at vi skal bedrøve Den hellige ånd med våre ord, men at vi skal tale ord som er til oppbyggelse og som gir noe til dem som hører på. Ef 4.29-31 La ikke råttent snakk gå ut fra deres munn, men god tale er nødvendig til oppbyggelse og gir noe til dem som hører på. Og gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg, han som dere har fått som segl til forløsningens dag. La all bitterhet og hissighet og sinne og skrål og spott være langt borte fra dere, likesom all slags ondskap. Når vi taler ord som er etter Guds hjerte, blir mennesker ført nærmere Jesus og blir likedannet med ham. Men dersom vi kommer med baktalelse og råttent snakk skyver vi mennesker bort fra ham. Da blir vi det motsatte av åndelige ledere, vi blir villedere som fører Guds barn bort fra sannheten. Det er Gud som virker i oss slik at vi både vil og kan gjøre hans gode vilje, også når det gjelder ordene vi taler. Fil 2.14 For Gud er den som virker i dere både å ville og å virke til hans gode behag. På samme måte som et tre kan kjennes på frukten det bærer, kan et menneske kjennes på ordene det sier. For det som finnes i hjertet, vil vise seg i tale. Mat 12.33-37 La enten treet være godt og dets frukt god, eller la treet være dårlig og dets frukt dårlig. For på frukten skal treet kjennes. Ormeyngel! Hvordan kan dere tale godt, dere som er onde? For det hjertet flyter over av, det taler munnen. Et godt menneske bærer fram gode ting fra sitt gode forråd, og et ondt menneske bærer fram onde ting fra sitt onde forråd. Men det sier jeg dere: Hvert unyttig ord som menneskene sier, skal de gjøre regnskap for på dommens dag. For etter dine ord skal du bli kjent rettferdig, og etter dine ord skal du bli fordømt. Vi er gått over fra døden til livet og kommer derfor ikke for dommen. Derfor vil vi heller ikke bli fordømt av Gud. Men vi vil bli kjent rettferdig fordi vi har hatt tro i våre hjerter og bekjent med vår munn at Jesus Kristus er Herre. Men dette skriftavsnittet viser oss hvor viktige ordene våre er, død og liv er i tungens makt, og ordene avspeiler hva som finnes i våre hjerter. Derfor begynner Gud med hjertet når han skal gjøre oss mer lik Jesus. Når vi blir født på ny bytter han ut vårt steinhjerte med et kjødhjerte som lengter etter å tjene Gud og gjøre hans vilje. Esek 36.26-27 Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi inne i dere. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød og gi dere et kjødhjerte. Min Ånd vil jeg gi inne i dere, og jeg vil gjøre det så at dere følger mine bud og holder mine lover og gjør etter dem. Deretter vil han begynne en prosess i oss der også vårt sinn fornyes, slik at vi kan tenke tanker som er i overensstemmelse med vår nye natur og hans gode vilje. Rom 12.2 Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som han har behag i, det fullkomne. Når Kristus vinner skikkelse i vårt tankeliv, vil han også prege våre ord. Et menneske som er fylt av Jesus Kristus vil ikke komme med tankeløs tale eller grove vittigheter. Når Jesu natur og kjærlighet fyller sinnet, har vi Guds visdom. Den er vis som er preget av Kristus, og den vises tunge helbreder. Kristus er Ordet som ble kjød og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet som er full av nåde og sannhet. Joh 1.14 Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet. Herligheten ble åpenbart gjennom Jesus fordi han er Guds ord. Veien til Kristuslikhet går gjennom å la Ordet virke i oss og åpenbare den samme herligheten gjennom oss. Da blir vi formidlere av den samme nåden og sannheten som Jesus formidlet. Dette er en dyp hemmelighet, jeg tenker nå på forholdet mellom troen på Ordet og åpenbaringen av Kristus. For Ordet skal være oss nær, både i vårt hjerte og i vår munn. Når vi blir lik Kristus tenker vi i overenstemmelse med Guds ord, og vår tale er preget av dette. Og når vi forkynner troens ord, er det nettopp dette vi forkynner: At Ordet i våre hjerter og tale i overenstemmelse med Guds ord åpenbarer Kristi herlighet som er full av nåde og sannhet. Rom 8.8 Men hva sier den? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner. En åndelig leder er en person som er fylt av Guds ord og taler i overensstemmelse med dette. Lederen blir da et forbilde for andre mennesker som ser Kristi herlighet bli åpenbart gjennom lederens liv. De som følger etter lederen vil da også bli likedannet med Kristus.

2. ET FORBILDE I FERD

Paulus sa at vi kunne ha ham som forbilde. Han kunne si dette fordi han visste at hans ferd avspeilet Kristi natur. 1 Kor 11.1 Bli mine etterfølgere, likesom jeg etterfølger Kristus! Den samme ydmykhet, utholdenhet, lydighet og kjærlighet som preget Jesus var til stede i Paulus liv. Vi får innblikk i dette når Paulus tar avskjed med de eldste i Efesos. Apg 20.18-24 Da de var kommet, sa han til dem: Dere vet hvordan min ferd iblant dere var, hele tiden fra den første dag jeg kom til Asia. Jeg tjente Herren med all ydmykhet og under tårer og prøvelser som kom over meg ved jødenes onde planer. Jeg holdt ikke tilbake noe av det som kunne være til gagn for dere, men forkynte dere det og lærte dere det offentlig og i husene. Jeg vitnet både for jøder og for grekere om omvendelse til Gud og troen på vår Herre Jesus Kristus. Og se, bundet av Ånden drar jeg nå til Jerusalem, og vet ikke hva som skal møte meg der. Jeg vet bare at Den Hellige Ånd i by etter by vitner for meg og sier at lenker og trengsler møter meg. Men for meg selv akter jeg ikke mitt liv et ord verd, når jeg bare kan fullende mitt løp og den tjeneste som jeg fikk av Herren Jesus: Å vitne om Guds nådes evangelium. Jesus kom ikke for å la seg tjene, men for selv å tjene. På samme måte hadde Paulus ikke noe annet ønske enn å fullende løpet Gud hadde lagt opp for ham og være i tjeneste for Gud hele tiden. Han tålte prøvelser og forfølgelse fordi han hadde Kristi ydmykhet og utholdenhet. Apg 20.31 Våk derfor! Kom i hu at jeg i tre år, natt og dag, ikke holdt opp med å formane hver eneste en med tårer. En åndelig leder forstår at han er et forbilde for de troende i sin ferd, og han er villig til å investere tid og krefter i menneskene han skal lede. Når vi følger Jesu eksempel, blir vi tjenere som setter andre mennesker høyere enn oss selv.

3. ET FORBILDE I KJÆRLIGHET

Å være Guds etterfølgere vil si å vandre i Guds kjærlighet på samme måte som Jesus gav seg selv for oss. Ef 5.1-2 Bli derfor Guds etterfølgere som hans elskede barn, og vandre i kjærlighet (agape), likesom også Kristus elsket oss og gav seg selv for oss som en gave og et offer, en vellukt for Gud. I oss selv kan vi ikke vandre i en slik kjærlighet, men Guds betingelsesløse kjærlighet, agape, er utøst i våre hjerter ved Den Hellige Ånd. Rom 5.5 Og håpet gjør ikke til skamme, for Guds kjærlighet (agape) er utøst i våre hjerter ved Den Hellige Ånd som er oss gitt. Jesus sa at denne kjærligheten skal være vårt viktigste kjennetegn. Joh 13.34-35 Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre! Som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre. Av dette skal de kjenne at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet (agape) til hverandre. Paulus var en åndelig leder som hadde stor kjærlighet til menneskene han ledet. 2 Kor 2.4 Det var med stor nød og hjerteangst jeg skrev til dere under mange tårer. Det var ikke for å gjøre dere bedrøvet, men for at dere skulle få kjenne hvor stor kjærlighet (agape) jeg har til dere. Gud har innstiftet ekteskapet som et bilde på Kristi forhold til menigheten. På samme måte som Kristus elsket menigheten og gav seg selv for den, skylder mennene å elske sine hustruer. Å elske sin ektefelle er å sette den andre høyere enn seg selv. Ef 5.25-27 Dere menn! Elsk deres hustruer, likesom også Kristus elsket menigheten og gav seg selv for den, for å hellige den ved å rense den ved vannbadet i ordet, slik at han kunne stille menigheten fram for seg i herlighet, uten flekk eller rynke eller noe slikt, men at den kunne være hellig og ulastelig. Kristne ekteskap som fungerer i Guds kjærlighet er et sterkt vitnesbyrd om Jesus Kristus. Åndelige ledere er kalt til å være forbilder som gjennom sine ekteskap. Når Guds kjærlighet får fylle oss blir vi forbilder for de troende i kjærlighet, og de vil bli dratt mot Jesus når de er sammen med oss. For åndelig lederskap handler om å likne Jesus slik at mennesker trekkes til ham.

4. ET FORBILDE I TRO

Troen virker sammen med våre gjerninger. En levende tro vil alltid vise seg i gjerninger, og derfor kan man se på et menneskes gjerninger om det har tro eller ikke. Jak 2.21-22 Ble ikke Abraham, vår far, rettferdiggjort av gjerninger, da han ofret sin sønn Isak på alteret? Du ser at troen virket sammen med hans gjerninger, og at troen ble fullkommen ved gjerningene. Den som er et forbilde i tro har en tro som leves ut i gjerninger. Abrahams tro viste seg i at han forlot Ur i Kaldea for å gå til det landet Gud hadde lovt ham, han ventet på løftessønnen Isak, og siden var han lydig og villig til å ofre Isak fordi han hadde tro på Gud som også oppvekker døde. Rom 4.16-21 Derfor fikk han løftet ved tro, for at det kunne være av nåde, slik at løftet kunne stå fast for hele ætten, ikke bare for dem som har loven, men også for dem som har Abrahams tro. Han er jo far til oss alle, slik det står skrevet: Til far for mange folkeslag har jeg satt deg. Han er vår far i Guds øyne - den Gud som han trodde på, han som gjør de døde levende og kaller på det som ikke er til, som om det var til. Mot håp trodde han med håp, for at han skulle bli mange folks far, etter det som var sagt: Slik skal din ætt bli. Uten å bli svak i troen tenkte han på sitt eget legeme, som alt var utlevd - han var jo snart hundre år - og på at Saras liv var utdødd. Men på Guds løfte tvilte han ikke i vantro, men han ble sterk i sin tro, idet han gav Gud ære. Han var fullt viss på at det Gud hadde lovt, det var han og mektig til å gjøre. Abraham et forbilde for oss i tro. Han hadde tro i hjertet og handlet på den. Fordi Abraham var lydig mot Guds kall og trodde Guds løfter, kan vi være lydige mot Gud og tro hans ord i dag. På samme måte er vi kalt til å være forbilder for andre mennesker i vår tro og måten vi lever den ut på. Troen kommer av å høre forkynnelsen av Kristi ord. Rom 10.17 Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, ved Kristi ord. Men det er mye lettere å ta imot Guds løfter i forkynnelsen dersom man har åndelige ledere som går foran i tro. Abrahams liv vitner for oss om at det nytter å stole på Gud. Likedan vil vi hjelpe mennesker til å ta imot Guds løfter når vi selv lever i troen på løftene. Jesus levde i et intimt forhold til Faderen, og hans tro smittet over på menneskene som fulgte etter ham. Når vi likner Jesus, lever vi i tro, og mennesker som følger oss kommer nærmere ham.

5. ET FORBILDE I RENHET

Jesus levde et liv på jorden der han ble prøvet i alt uten å synde. Heb 4.15 For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt i likhet med oss, men uten synd. Jesus levde et fullkomment liv og er et forbilde for oss for å leve i renhet. Jesus var fullkommen i sitt tankeliv, sine ord og i sine gjerninger. Han viste oss hvordan vi skal møte fristelser og komme seirende ut av dem. Jesu soning på korset har gjort oss rettferdige for Gud, og vi er hellige og ulastelige for Gud på grunn av dette. Ef 1.4 For i ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. Dette er utgangspunktet for vår vandring med Herren. Vi er allerede hellige og rene på grunn av Jesu blod som renser oss fra all synd. Likevel taler Guds ord om at vi skal legge av synden og leve slik det er verdig det kall vi er kalt med. Ef 4.1-3 Jeg formaner dere altså, jeg som er en fange for Herrens skyld, at dere vandrer slik det er verdig for det kall dere er kalt med, med all ydmykhet og mildhet, med langmodighet, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet, og legger vinn på å bevare Åndens enhet i fredens sambånd. Når vi blir frelst er vi ikke lenger syndens slaver, men vi er tjenere for rettferdighet. Synden skal ikke få herske over oss, og vi skal fremstille våre lemmer som rettferdighetens våpen for Gud. Rom 6.11-13 Slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. La derfor ikke synden herske i deres dødelige legeme, så dere lyder dets lyster. Still heller ikke deres lemmer til rådighet for synden, som våpen for urettferdighet. Men fremstill dere selv for Gud som de som av døde er blitt levende, og by deres lemmer fram som rettferdighetens våpen for Gud. Renselsen i Jesu blod setter oss inn i rett forhold til Gud. Når vi lever et liv i renhet, stiller vi oss til rådighet for at Gud kan bruke oss som effektive våpen i den åndelige striden. Vi kan ikke fortsette å leve et liv i urenhet etter at Jesu blod har renset oss og Gud har kalt oss til å tjene ham. Ef 5.3-5 Men hor og all slags urenhet eller pengegriskhet må ikke en gang nevnes blant dere - som det sømmer seg for hellige - og heller ikke skamløshet og dumt snakk eller lettsindig skjemt, som er usømmelig. Tvert imot, la det heller bringes takkebønn! For dette vet og skjønner dere at ingen som driver hor eller lever i urenhet, heller ikke noen som er pengegrisk - han er jo en avgudsdyrker - har arv i Kristi og Guds rike. Åndelige ledere har sett hvor viktig det er å leve i renhet. Man kan ikke være et åndelig forbilde og samtidig ta lett på Guds bud og forskrifter for et hellig liv. Gud har kalt oss til adskillelse fra denne verdens ånd, og han kaller ledere til å gå foran og leve i Kristi renhet. Om noen faller, så er det tilgivelse for syndene. Men Gud ønsker at hans ledere skal leve på en høyere standard av renhet enn hva mange troende gjør i dag. Det er ikke tale om fariseisme og lovtrelldom, men det dreier seg om å bli mer likedannet med Jesus Kristus. Jesus tenkte rene tanker, han talte rene ord og levde et liv i renhet uten å synde. Når Den Hellige Ånd får gjøre sitt verk i oss arbeider han på alle disse tre nivåene. Han vil at vi skal ha et rent tankeliv. Da vil vår tale være ren. Og den som ikke snubler i tale, er en fullkommen mann, også i sine handlinger. Gud kaller ledere til adskillelse og renselse for å bli likedannet med hans Sønns bilde. Og når han finner mennesker som vil la seg forme av ham, kan han også betro dem sin herlighet. Hans kraft og majestetiske autoritet skal følge de tjenere som er helt med ham i sitt hjerte og som lar seg likedanne med Kristus. Gud reiser opp en ny generasjon åndelige forbilder som holder en ny standard i Kristuslikhet, mennesker som utstråler Kristus i en slik grad at mennesker blir trukket inn i Guds rike og likedannet med Jesus. En åndelig leders største glede er å stadig bli mer lik Jesus og være et forbilde for mennesker så de blir formet i hans bilde.

ommentar: Det er virkelig ille at et så stort og omfattende arbeid og tjeneste som Evangelisenteret er. At skilsmisse og påfølgende er så utbredt. Og det er de i ledelsen med Jostein Kirkenes, Monica Johansen\Karlsen etc. som er skilt og gjengiftet både en og to ganger. Stakkars de som kommer inn på Evangelisenteret og blir frelst. Og som ikke er grunnfestet i Guds ord, de må tro at den «normale» kristendommen er å gjøre som en selv lyster og vil. Dette er villfarelse og Laodikea kristendom. Jesus som er menigheten hode og Herre, står utenforbi og banker på for om å komme inn til den enkelte for å kunne ha samfunn og felleskap. Jeg vet ikke hvor dette vil ende, men det er en farbar vei ut av alt og inn i noe nytt og herlig. Det er å følge Guds ord som er en lykt for vår fot og et lys på vår sti. Det er kun en ting vi kan stole på for å nå Himmel-landet, det er å følge Guds ord og ta det som skrevet stå, tro og følge det.

Til deg som leser dette vitnesbyrdet, og kjenner at Gud kaller på deg, så vil jeg nøde deg til å si et klart ”JA” til Hans kall. Overgi hele ditt hjerte, inviter Ham inn i ditt hjerte, gå hele veien med Ham, la Ham få førsteplassen i hele ditt liv. Slipp Han inn, så vil Han gjøre deg til en ny skapning i Kristus Jesus. Det er som en liten sang sier: ”Å lyde og tro, det gir hvile og ro; Om Hans kraft du vil kjenne, å så lyd da og tro.” Og Bibelen sier, ”Lydighet er bedre enn offer.” For dersom du gjør etter Hans Ord (Bibelen) slik det står skrevet, så vil Gud ifølge Sitt Eget Ord gi deg en ny fødsel og Den hellige ånds kraft.

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2012/09/nr-481-helbredelsesevangelist-asbjrn.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=artiklerrmenyhoved http://janchristensen.net/index2.php?side=linker http://blog.janchristensen.net/2012/09/nr-467-pastor-sten-srensen-fra-karmy-er.html http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-341-pastor-og-apostel-jan-age-torp-i.html http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/2012/09/nr-367-pastor-sten-sorensen-from-karmy.html http://blog.janchristensen.net/2012/09/nr-460-trenger-guds-menighet-strre.html

Ingen kommentarer: