lørdag 3. september 2022

Nr. 3053: Tillate og ha kvinnelig eldste og Pastorer er et markant tegn på frafall i den kristne nytestamentlige menighet!

 Nr. 3053:

Tillate og ha kvinnelig eldste og Pastorer er et markant tegn på frafall i den kristne nytestamentlige menighet!

 

Apostelen Paulus tillot ikke kvinnelige eldste og hyrder, det er den bibelske modellen. Som er gyldig for menigheten for alltid.

 


Apostelen Paulus underviser og utaler seg om hva som er tillatt og ikke tillatt i menigheten.

 

1 Tim. 2. 11 En kvinne skal lære i stillhet og i full underdanighet.

12 Jeg tillater ikke en kvinne å undervise, og heller ikke å ha autoritet over en mann. Hun skal være stille.

13 For Adam var den første. Deretter formet han Eva.

14 Adam ble ikke forført, men kvinnen ble forført. Det var hun som forbrøt seg.

15 Men hun blir reddet gjennom barnefødselen* hvis hun holder ut i tro, i kjærlighet og i renhet, og viser nøkternhet.

 

Det er forskjell på mann og kvinne.

Dette er noe i fra artikler vi har hatt her på den Himmelske blogg.

Her kommer noe.

 

https://blog.janchristensen.net/2011/07/nr-98-kvinnelige-pastorer-og-eldste.html

 

Konklusjon: Når kvinner går inn i en eldste eller Pastor tjeneste går hun inn i en stilling og tjeneste hun ikke rettmessig har lov og rett til å ha og Guds dom og mangel på Guds velsignelse vil fylle med. For de som er lydig mot ordet og skriften vil det følge velsignelse og alt godt fra himmelen med.

2. Krøn. 26. Og alt Judas folk tok og gjorde Ussias, som da var seksten år gammel, til konge i hans far Amasjas sted.

2 Han gjorde Elot til en fast by og vant det tilbake for Juda, efterat kongen hadde lagt sig til hvile hos sine fedre.

3 Ussias var seksten år gammel da han blev konge, og regjerte to og femti år i Jerusalem; hans mor hette Jekilja og var fra Jerusalem.

4 Han gjorde hvad rett var i Herrens øine, aldeles som hans far Amasja hadde gjort.

5 Og han søkte Gud så lenge Sakarja levde, han som skjønte sig på Guds syner; og så lenge han søkte Herren, lot Gud det gå ham vel.

6 Han drog ut og stred mot filistrene og rev ned bymurene i Gat og Jabne og Asdod; og han bygget byer ved Asdod og på andre steder i filistrenes land.

7 Gud hjalp ham mot filistrene og mot de arabere som bodde i Gur-Ba'al, og mot me'unittene.

8 Og ammonittene kom med gaver til Ussias, og hans navn nådde like til Egypten; for han blev overmåte mektig.

9 Ussias bygget tårn i Jerusalem ved Hjørneporten og ved Dalporten og ved Vinkelen* og gjorde således disse steder faste og sterke.
* NEH 3, 19. 24.

10 Han bygget også tårn i ørkenen og hugg ut mange brønner; for han hadde stor buskap både i lavlandet og på høisletten, og han hadde jordbrukere og vingårdsmenn på fjellene og i havene; for jordbruket lå ham på hjerte.

11 Ussias hadde en krigsdyktig hær, som drog ut i strid i flokker, mønstret og tellet av statsskriveren Je'uel og tilsynsmannen Ma'aseja, under ledelse av Hananja, en av kongens høvdinger.

12 To tusen og seks hundre var det fulle tall på de djerve stridsmenn som var familiehoder,

13 og under dem stod en krigshær på tre hundre og syv tusen og fem hundre mann, som gjorde krigstjeneste med kraft og mot og hjalp kongen mot fienden.

14 Hele denne hær forsynte Ussias med skjold og spyd og hjelmer og brynjer og buer og slyngestener.

15 I Jerusalem lot han gjøre kunstig innrettede krigsmaskiner, som skulde stilles op på tårnene og murhjørnene til å skyte ut piler og store stener. Og hans navn nådde vidt omkring; for han blev hjulpet på underfull måte, så han fikk stor makt.

16 Men da han var blitt mektig, blev han overmodig i sitt hjerte, så han forsyndet sig; han var ulydig mot Herren sin Gud og gikk inn i Herrens helligdom for å brenne røkelse på røkoffer-alteret.

17 Men presten Asarja gikk inn efter ham og med ham åtti av Herrens prester, modige menn.

18 De trådte op mot kong Ussias og sa til ham: Det tilkommer ikke dig, Ussias, å brenne røkelse for Herren, men bare prestene, Arons sønner, de som er vidd til det. Gå ut av helligdommen! For du har vært ulydig, og det blir dig ikke til ære for Gud Herren.

19 Da blev Ussias vred. Han holdt et røkelsekar i hånden og vilde nettop til å brenne røkelse; men da hans vrede brøt løs mot prestene, slo spedalskheten ut i hans panne, som han stod der foran prestene i Herrens hus ved røkoffer-alteret.

20 Og da ypperstepresten Asarja og alle prestene vendte sig mot ham, så de at han var spedalsk på pannen. Da drev de ham i hast bort derfra; og selv skyndte han sig også å komme ut, for Herren hadde slått ham.

21 Siden var kong Ussias spedalsk like til sin dødsdag, og han bodde i et hus for sig selv som spedalsk, for han var utelukket fra Herrens hus. Hans sønn Jotam forestod kongens hus og dømte landets folk.

22 Hvad som ellers er å fortelle om Ussias, både i hans første og i hans senere dager, har profeten Esaias, Amos' sønn*, skrevet op.
* JES 1, 1.

23 Og Ussias la sig til hvile hos sine fedre, og de begravde ham hos hans fedre på den begravelsesplass som tilhørte kongene; for de sa: Han er spedalsk. Og hans sønn Jotam blev konge i hans sted.

Hvar Kong Ussias skikket for oppgaven og kalt for oppgaven? Det dreier seg om lydighet fremfor å skikket. Gud tar seg av å bli istand gjort når vi er lydige. Vi må ikke stole på vår forstand og hva andre mennesker mener. Men alene på Guds ord, der finner vi rettesnor for tro og lære!

 

Her er en annen artikkel, og noe utdrag der ifra.

 

https://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-227-tillate-kvinnelige-pastorer-og.html

 

For meg har avdøde Toralf Gilbrandt vært et forbilde, han gav ut en bok jeg vil anbefale.

"Her er ikke mann og kvinne-"

 

For min del, så har jeg ikke funnet et eneste skriftsted som forsvarer, oppmuntrer eller anerkjenner kvinnelige eldste eller Pastorer. Jeg har lest gjennom det nye testamente utallige ganger men ikke funnet et eneste skriftsted eller bibelord som forsvarer eller oppmuntrer til en slik praksis, ikke et eneste skriftsted eller avsnitt!


Guds ord sier, "En kvinne bør lære seg i ro og full underkastelse. Jeg tillater ikke en kvinne å undervise eller å ha myndighet over en mann, hun må være stille "(1 Timoteus 2:11-12). I menigheten så tildeler Gud ulike roller for menn og kvinner. Dette er et resultat av hvordan menneskeheten ble opprettet og på hvilken måte synden kom inn i verden (1 Timoteus 2:13-14). Gud, gjennom apostelen Paulus, begrenser kvinner fra tjenestegjøring i rollene som undervisning og/eller å ha åndelig autoritet over menn. Dette utelukker kvinner fra å tjene som pastorer og eldste, som definitivt inkluderer forkynnelse til undervisning og det å ha åndelig autoritet over menn. Og andre tjenester som diakoner etc.

Her finnes det mange innvendinger. En vanlig reaksjon er at Paulus begrenser kvinner fra undervisning, fordi de i det første århundre normalt var uutdannede. Imidlertid nevner 1 Timoteus 2:11-14 ingensteds noe om den pedagogiske status. Hvis utdanning var en kvalifisering for tjeneste så ville de fleste av Jesu disipler ikke vært kvalifisert. En annen vanlig innvending er at Paulus bare begrenset kvinnene i Efesus fra undervisning (1 Timoteus ble skrevet til Timoteus, som var pastor i menigheten i Efesos). Byen Efesos var kjent for sitt tempel for Artemis; en falsk gresk/romersk gudinne. Vi finner heller ingen grunner for restriksjoner her.

En tredje vanlig innvending er at Paulus bare henviser til ektemenn og hustruer; ikke menn og kvinner generelt. De greske ordene i teksten kan referere til ektemenn og koner, men henviser den grunnleggende betydningen av ordene til menn og kvinner. Videre er de samme greske ordene som brukes i vers 8-10. Er bare ektemenn til å løfte opp hellige hender i bønn, uten sinne og bestride (vers 8)? Er koner kun til for å kle seg sømmelig, ha gode gjerninger og tilbe Gud (vers 9-10)? Selvfølgelig ikke. Versene 8-10 refererer tydelig til alle menn og kvinner; ikke bare ektemenn og koner. Det er ingenting i den sammenheng som tilsier en bytter til ektemenn og koner i vers 11-14. Det som gjelder for menn gjelder så godt som like mye for kvinner når det gjelder ansvarsforholdet innfor Gud. Men oppgavene som Gud har tildelt menn og kvinner er forskjellig.

Enda en hyppig innvending mot denne tolkningen av kvinner i tjeneste er i forhold til kvinner som hadde lederskapposisjoner i Bibelen, spesielt Miriam, Deborah og Hulda i Det gamle testamente. Denne innvendingen unnlater å merke seg noen viktige faktorer. Først var Deborah den eneste kvinnelige dommeren blant 13 mannlige dommere. Hulda var den eneste kvinnelige profeten blant dusinvis av mannlige profeter nevnt i Bibelen. Miriams eneste tilknytning til lederskap ble søsteren til Moses og Aron. De to mest fremtredende kvinner i Kongebøkene var Atalja og Jesabel – noe som knapt er eksempler på gudfryktig og kvinnelig lederskap. De fleste eksemplene vi har tatt opp her er fra pastorale brevene (1. og 2. Tim og Titus brev).

I Apg 18, er Priskilla og Akvilas presenteres som trofaste tjenere for Kristus. Priskilla navn er nevnt først, kanskje noe som indikerer at hun var mer "fremtredende" i tjeneste enn ektemannen. Imidlertid er Priskilla ingen plasser beskrevet som en som deltar i en aktivitet som er i motsetning til 1 Timoteus 2:11-14. hvor Priskilla og Akvilas faktisk brakte Apollos inn i hjemmet deres og de begge disipler gjorde ham, forklarer Guds Ord til ham mer nøyaktig (Apg 18:26).

I Romerne 16:1, selv om Føbe regnes som en "diakonale" i stedet for en "tjener" som ikke indikerer at Føbe var en lærer i menigheten. "I stand til å lære" er gitt som en kvalifisering for eldre, men ikke diakoner (1 Tim 3:1-13, Titus 1:6-9). Eldste / biskoper / diakoner er beskrevet som "én kvinnes mann", "en mann hvis barna tror," og "menn verdig respekt." Klart indikasjonen er at disse kvalifikasjonene refererer til menn. I tillegg, i 1 Timoteus 3:1-13 og Titus 1:6-9, er maskuline pronomen brukes utelukkende til å referere til eldste og Pastorer.

Strukturen av 1. Tim 2:11-14 gjør derfor grunnen klinkende klar. Vers 13 begynner med "for" og gir "årsak" i Paulus 'utsagn i vers 11-12. Hvorfor skal ikke kvinner kunne lære menn eller ha autoritet over menn? Fordi "Adam ble skapt først, deretter Eva. Og Adam var ikke den eneste som ble bedratt, det var kvinnen som ble forført. "Gud skapte Adam først og deretter Eva til å være som en "hjelper" for Adam. Denne rekkefølgen av skaperverket har en universell betydning i familien (Ef 5:22-33) og menigheten. Det faktum at Eva ble forført er også oppgitt som en grunn for at kvinner ikke skal tjene som Pastorer eller å ha åndelig autoritet over menn.
Mange deler av tjenestefordelingen i den lokale menigheten er avhengig av kvinner. Kvinner i menigheten er ikke begrenset fra offentlige bønner eller fra å profetere (1 Kor 11:5), bare fra å ha åndelig undervisning og autoritet over menn. Bibelen begrenser ikke noe sted kvinner fra utøvelse av gaver fra den hellige Ånd (1 Kor 12). Kvinner er minst like mye som menn kalt til å tjene andre; å demonstrere Åndens frukt (Gal. 5:22-23) og å forkynne evangeliet til de fortapte (Matt 28:18-20; Apg 1: 8, 1 Peter 3:15). Hun kan være Evangelist og Profet, men ikke Apostel, eldste eller Pastor. Hun kan undervise, men da under tilsyn av en mann eller menigheten. Hun må også være tildekket på hodet.

Gud har ordnet det slik at bare menn skal tjenestegjøre i stillinger som har med åndelig undervisning og autoritet i menigheten å gjøre. Dette er ikke fordi mennene nødvendigvis er bedre lærere, eller fordi kvinner er mindreverdige eller mindre intelligente (noe som definitivt ikke er tilfelle). Det er rett og slett slik Gud har utformet menigheten for å fungere. Menn er å sette som et eksempel i åndelig lederskap sine liv og gjennom deres ord. Kvinner tar derfor en mindre autoritativ rolle. Kvinner oppfordres til å undervise andre kvinner (Titus 2:3-5). Bibelen begrenser heller ikke kvinner fra å undervise barn. Den eneste aktiviteten kvinner er begrenset fra er undervisningen av menn eller det å ha åndelig autoritet over dem. Dette ville på en logisk måte utelukke kvinner fra å fungere som pastorer/predikanter. Det gjør ikke kvinner mindre viktige, på noen måte, men gir dem en mulighet til å fokusere mer på de viktige tingene som Gud har planlagt for kvinnene.

Jeg har hørt de underligste argumenter for at det skal være kvinnelige eldste og Pastorer. Men alt kan en få til ved å misbruke Guds ord og “forklare” hva grunnteksten sier etc. Men skriften er såpass klar her, at jeg har veldig vanskelig for å få det til å stemme med noe annet. Paulus går tilbake til selve skapelsen og syndefallet og forklarer at kvinnen er annerledes enn mannen enn om hun i Kristus er like dyrebar og like høyt elsket. Frelsen er like mye for begge kjønn og vår stilling i Kristus er akkurat lik, men i menigheten og familien er vi satt til å utfylle, supplere og berike hverandre da vi er også ulike fra naturens og skapelsens side. Min erfaring er at dette er også et tros- og strids spørsmål da det er veldig vanskelig å la to syn leve ved siden av hverandre her.

Den alvorlige siden

Satan ville bli Gud lik og gjøre rangen stridig. Det er den alvorlige biten med å innsette og akseptere kvinnelige Pastorer og eldste. Det er å fremtrede på samme måten som Satan gjorde før han ble Satan, Guds motstander. Og det er samme Ånd som står bak dette som andre bevegelser, som homobevegelsen etc. Derfor vil jeg på det sterkeste advare imot kvinnelige eldste og Pastorer og på ingen måte ta lett på det. Når en tillater dette uvesenet, som det er, så åpner en opp for demonisk aktivitet som er forførende ånder og det er en “ny” lære som er Satanisk. Dette høres veldig dømmende ut for mange, men allikevel er det en kjensgjerning at det er slik Satan operer, gjennom å sette Guds ord og Guds bud til side for at en annet skal virke og bli satt istedenfor. Det er et åndsbytte å tillate Satan å operere slik! Derfor sier skriften så klart og advarer oss alle mot dette på det sterkeste og til vår fordel, la være å praktisere noe annet enn det Guds ord forordner.

1. Joh. b. 5. 18 Vi vet at hver den som er født av Gud, synder ikke; men den som er født av Gud, tar sig i vare, og den onde rører ham ikke.

Vi i Smyrna Oslo innsetter aldri kvinner til å være eldste eller Pastorer, dette er embeter eller posisjoner kun forbeholdt mannen!

Hvorfor kvinnelige eldste og Pastorer i dag?

Vi har nå gått igjennom såpass mye og vi kan på ingen måte fine bibelsk belegg for å innsette kvinnelige eldste eller Pastorer. Men hvorfor gjør en det? Ja, det kan en selvfølgelig ikke gi et fullgodt svar på, men noe kan vi vite da det er demoniske krefter som egentlig og dypest sett står bak dette.
Vi har en annen tvilling som er demonisk aktivitet, det er homoseksualitet som også er demonisk aktivitet og som Guds ord sier skulle komme frem nå i endetiden. Det har alltid vært homoseksuelle, men aldri siden Sodoma og Gomarras dager at de står frem og får full aksept og får alle rettigheter som de krever og som alle andre har. I Norge ble det å være homofil sett på å være kriminelt helt inntil 1972.

Hvorfor går en slik imot Guds ord og Guds ordninger?

Satan ville i tidenes morgen bli Gud lik, og gjøre rangen stridig. Men da ble han utstøtt av Gud Fader og han som var Lysengelen ble Satan, bakgrunn for dette var hovmodighet og arroganse. Det er det som ligger bak all vranglære og det er det mye av. For å nevne noe; at Gud skal pine mennesker i all evighet, dåp i tre titler, tro på en triade Gud, kvinnelege eldste og Pastorer, barnedåp, at Jesus døde åndelig, at Jesus er også Faderen, at kristne må holde sabbaten og m.m.

Hvorfor kan ikke kvinner være eldste eller Pastorer? Det er av flere grunner. Skal korte nevne noen og et punkt er allerede nevnt.

1.) Fordi Guds ord sier det så klart. 1. Tim. 2. 12 men jeg tillater ikke en kvinne å være lærer eller å være mannens herre, hun skal være i stillhet. Paulus tillater ikke kvinnen å være lærer.

2.) Fordi dette har ingenting med det kulturelle og tidsbetonte, men at Eva ble forført og ikke Adam, som en konsekvens av dette kan hun ikke være eldste, Apostel, Hyrde, Pastor eller noen stilling eller posisjon som har direkte med lære å gjøre. 14 og Adam blev ikke dåret, men kvinnen ble dåret og falt i overtredelse. Men når kvinnen er lydig og følger mannen og den hun har over seg har hun mange løfter. Blant annet en god fødsel: 15 men hun skal bli frelst gjennom sin barnefødsel, såfremt de blir i tro og kjærlighet og helliggjørelse med tuktighet.

3.) Kvinnen er skapt som nr. 2 og derved skal hun også være under mannen. Ikke i Kristus og når det gjelder frelsen, men i hjem og menighet. Det vil også gjøre henne lykkelig og tilfreds med å ikke opptre som en mann men som en kvinne. 13 For Adam ble skapt først, derefter Eva.
Vi leser om akkurat det samme i all Paulus undervisning og hele Guds ord.

1. Kor. 11. 2 Jeg roser eder for at I kommer mig i hu i alle ting og holder fast ved mine forskrifter, således som jeg gav eder dem. 3 Men jeg vil at I skal vite at Kristus er enhver manns hoved, og mannen er kvinnens hoved, og Gud er Kristi hoved.

Konklusjon:

Jeg kunne ha skrevet om dette mye mer, skal kanskje skrive om dette senere, vi får se. Det er vel tre argumenter som de som tror på kvinnelige eldste og Pastorer bruker? En finner som kjent ingen dekning for dette i Guds ord, men på andre måter klarer en å få det meste til? Skal kort nevne dem, selv om vi allerede har svart på dem direkte og indirekte i det jeg allerede har skrevet.

1.) En blander dette at det er ingen forskjell i Kristus men at det er forskjell her på jorden i flere forhold. F. eks i hjem og menighet.

2.) Det er de som klarer å få at dette er tidsbetont, også dette med tildekkelse og andre ting. Men Guds ord og i særdeleshet Paulus går alltid tilbake til skapelsen, da vil selvfølgelig slike argumenter være tåpelig og manipulerende.

3.) En mener at kvinnen ikke står tilbake i forhold til mannen. Det kan også være sant, men mannen er allikevel den som Gud har satt til å inneha disse embetene, noe som er kun forbeholdt mannen. Det er slik jeg ser det fra Guds ord. At mannen er den eneste som kan være Apostel, Hyrde, eldste eller Pastor. Ellers kan kvinnen ha alle andre tjeneste gaver. Og alle andre nådegaver og alt annet. Vil også nevne som en kuriositet at jeg ikke liker at det er en kvinne men en mann son\m skal lede lovsangen og sangen. Når vi leser hvordan Kong David forordnet musikken, så var det alltid en mann som sto fremst i sangen og lovsangen, ikke en kvinne. Det tror jeg også er til etterfølgelse, men kvinnene kan selvfølgelig være med, men mannen skal lede. Dette står ikke direkte i Guds ord, men jeg mener å ha Guds Ånd når jeg skriver dette!

Det er mange flere momenter å ta med, men vi får stoppe her og eventuelt komme tilbake til mer senere! Jeg ser på det å tillate å ha kvinnelige embeter som er forbeholdt mannen er å åpne opp for demonisk aktivitet.

1. Tim. 4. 1. Men Ånden sier med tydelige ord at i de kommende tider skal nogen falle fra troen, idet de holder seg til forførende ånder og djevlers lærdommer 2 ved hykleri av falske lærere, som er brennemerket i sin egen samvittighet.

De som holder på slik sier skriften er falske lærer som er brennmerket i sin egen samvittighet. Når en er brennmerket i samvittigheten er en helt i den ondes vold, da reagerer en ikke lengre på Guds ord og kaster det bare fra seg som noe ondt og turer fremover. Hva venter slike? Dom! De som godtar kvinnelige Pastorer og godtar homoseksualitet er under samme dom med sine liv. De begge går direkte imot Guds ord og lar en ordning gjelde som ikke har gyldighet for Gud. Vi ser dette brer mer og mer om seg, som skriften har sagt at kvinnen Jesabel skal få stor makt.
Det står om menigheten i Tyatira følgende:

Åpenb. 2. 20. Men jeg har imot deg at du tåler kvinnen Jesabel, hun som sier at hun er en profetinne, og som lærer og forfører mine tjenere til å drive hor og ete avgudsoffer. 24. Men dere andre i Tyatira, alle de som ikke har denne lære og ikke kjenner Satans dybder, som de sier - til dere sier jeg: Jeg legger ikke noen annen byrde på dere.

Vi leser om Jesabel og kjenne Satans dybder, hva menes med det? Jo det er de som tror de vet bedre enn andre og er kommet lengre, men i virkeligheten er de kommet bort i fra Gud og følger Satan. De holder seg ikke lenger til den sunne og enkle, klare lære men har lagt til andre tolkninger og går dypere og dypere ut i vrang og ubibelsk lære. Dette passer perfekt på de som innsetter og holder fast på kvinnelige Pastorer og eldste, de kjenner i sannhet Satans dybder, takke meg til, nei takk. Vil ikke forandre på Guds ord her, selv om verden ikke forstår og de religiøse vil la seg bedra!

Til slutt: her hentet jeg noe fra nettet som taler om det samme:
Pinsebevegelsen har i stor grad vært en bevegelse preget av vekkelse med Ånd og liv. Samtidig har menighetene holdt en læremessig/teologisk stø kurs, der forkynnelsen av Guds Ord har stått sentralt. Hvilket syn har vi på bibelen i dag? Hvordan skal bibelen tolkes i det moderne samfunnet vi lever i? Hva er rett og hva er galt? Er det bibelens ord som er riktig eller er det samfunnets normer som er riktige?

Vi Pinsevenner har tradisjonelt hatt et fundamentalistisk syn på bibelen. Dette innebærer at vi ser på bibelen som 100 % Guddommelig. Hele bibelen er Guds ord til oss. Dette betyr at dersom bibelens normer står imot det moderne samfunnets normer, så velger vi å stå på det Guds ord sier. Det har også vært i pinsevenners tradisjon å tolke bibelen med seg selv, ikke bruke løsrevet sitater, men lese hva summen av Guds Ord sier. På samme tid er bibelen også 100 % menneskelig. Den er skrevet av mange slags mennesker, og de har alle satt sitt personlige preg på det de har skrevet.

Det har derimot i de senere år skjedd en utvikling av pinsevennenes lære/teologi, som vi vil advare imot. Det gjelder pinsevennenes gradvise innføring av likestilling mellom mann og kvinne. Dette er et skritt i liberal retning. Noen menigheter har innført kvinnelige eldste og pastorer. Argumenter som ofte brukes er at det vi leser i bibelen om disse tingene er tidsbestemt, og dermed gjelder det ikke for vår tid. Videre har det blitt hevdet at likestillingen må innføres for at menigheten kan bli en menighet for alle. Her er det verdt å legge merke til at de samme argumenter som brukes for å innføre kvinnelig eldste og pastorer i pinsebevegelsen er de samme argumentene som Kirken i Norge brukte da de, for flere år siden, innførte kvinnelige prester, og det er også de samme argumentene som Kirken nå bruker for og legaliserer homofilt samliv. Det er også verdt å legge merke til at disse argumentene kan brukes til å” vri og vrenge på” nesten hva det skulle være i Guds ord.

Her må vi ta et valg. Skal vi ha bibelen som rettesnor, eller skal vi la et moderne og verdslig samfunn bestemme hva som er rett og galt. Vil derfor med dette formane oss alle, både brødre og søstere, til å stå fast på Ordet.

Apostlenes gjerninger 2,42 ; ”Og de holdt trolig fast ved apostlenes lære..” La oss også i dag holde trolig fast ved apostlenes lære slik vi finner den i bibelen.

Mange forhold i bibelen er forbilledlige. Dette gjelder blant annet skapelsen av mann og kvinne. 1 Mos 1,27 ”Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem.” Mennesket er ikke et dyr som har utviklet seg tilfeldig fra enkle organismer, men vi er skapt i Guds bilde og til mann og kvinne. Dette bilde må vi ikke ødelegge. En akseptering av homofilt samliv er en del av Satans opprør mot Gud og mot Guds skapelse.

Slangen fristet Eva med disse ordene: 1 Mos 3,1 ”… Har Gud virkelig sagt: Dere skal ikke ete av noe tre i hagen?” Den samme Slange som fristet Eva, frister i dag flertallet av norske biskoper. Alt har sitt opphav i den samme djevelske tanke: ”Har Gud virkelig sagt?"

Forholdet mellom mann og kvinne i ekteskapet er et bilde på forholdet mellom Kristus og menigheten. I Efeserne 5,23-25 leser vi: ”For mannen er kvinnens hode, likesom også Kristus er menighetens hode - han som er sitt legemes frelser. Men likesom menigheten underordner seg under Kristus, så skal også hustruene underordne seg under sine menn i alle ting. Dere menn: Elsk deres hustruer, likesom også Kristus elsket menigheten og gav seg selv for den,” og 1 Kor 11,3 ”Men jeg vil at dere skal vite at Kristus er enhver manns hode, og mannen er kvinnens hode, men Gud er Kristi hode.” Underordning i bibelen er på denne måten et prinsipp som ikke lar seg forandre av skiftende tider, men som er en del av skapelsen og Guds frelsesplan for menneskene.

Mannens forhold til sin kone sammenlignes med det forholdet Kristus har til menigheten. Mannen skal elske sin kone på samme måte som Kristus elsket menigheten og gav seg selv for den. Kvinnen skal underordne seg sin mann på samme måte som menigheten er underordnet Kristus. En innføring av moderne likestilling i familien og i våre menigheter, vil være en forkludring av dette fantastiske forbilde i bibelen.

Underordning er et Guddommelig prinsipp i bibelen. Dette berører ulike forhold, som Gud Fader, Jesus, menigheten, mannen og kvinnen i ekteskapet, menighetens eldste/forstandere/tilsynsmenn, eldre og yngre, barna i familien, herrer og tjenere, myndigheter og øvrigheter:

•Jesus Kristus er underordnet Gud Fader. Jesus var i hele sin virketid her på jorden underlagt sin fars vilje og autoritet. Johannes 5, 19-24, Luk 22, 42
•Menigheten er underordnet Jesus Kristus. Vi leser i Efeserne 5,23 at Kristus er hodet for menigheten.
•Kristus er mannens hode. 1. Korinterne 11,3
•Mannen er kvinnens hode. 1. Kor 11,3 og Efeserne 5,21-23, 1. Peter 3,1-7, Kolosenserne 3,18-19
•Kvinne skal ikke opptre som Lærer i menigheten: 1. Timoteus 2, 11-12 Apostlene innsatte eldstebrødre i de forskjellige menighetene som de grunnla. En kvinne ble ikke valgt som eldste, forstander, pastor eller tilsynsmann for menigheten. Når mannen er kvinnens hode i familien, kan heller ikke kvinnen være leder for menigheten. Krav til eldste: 1. Timoteus 3,1-7
•De yngre er underordnet de eldre. 1. Peter 5,5
•Barna i familien er underordnet sine foreldre. 2. Mos 20,12, Efeserne 6,1-3, Kolosenserne 3,20
•Tjenere skal være lydige mot sine herrer. Titus 2, 9-10, Efeserne 6, 5-9, Kolosenserne 3, 22-25 og 4,1
•Vi skal underordne oss myndigheter og øvrigheter. Titus 3, 1-2
En viktig side ved underordning er at i den grad vi er underordnet, har vi også autoritet og myndighet. Vi kan bare utøve autoritet i den grad vi selv er underlagt autoritet. Jesus hadde makt og myndighet fordi han var underlagt Gud Fader i himmelen. Menigheten og alle kristne har makt og myndighet i den grad de er underlagt/underordnet Jesus Kristus og hans autoritet.

Se her for relatert link:


http://blog.janchristensen.net/2011/07/nr-98-kvinnelige-pastorer-og-eldste.html

 

Ingen kommentarer: