lørdag 17. september 2022

Nr. 3063: Nancy Sporsheim/Hjemmelshaver Øvre Smestad vei 14 C gir Plan- og bygningsetaten ved saksbehandler Heidi Karine Julin inn så det «suser!»

 Nr. 3063:

Nancy Sporsheim/Hjemmelshaver Øvre Smestad vei 14 C gir Plan- og bygningsetaten ved saksbehandler Heidi Karine Julin inn så det «suser!»

 

PBE kom med et svar og pålegg som var amatørmessig, ikke stemte med andre pålegg.

Vi på den Himmelske blogg har skrevet før om denne saken, her:

https://blog.janchristensen.net/2022/07/nr-3040-huseiere-i-vre-smestadvei-14-c.html

 

https://blog.janchristensen.net/2022/06/nr-3025-det-er-et-gedigent-demokratisk.html

 

Bilde av saksbehandler Heidi Karine Julin

 


Her er svaret gitt av Nancy Sporsheim/Hjemmelshaver Øvre Smestad vei 14 C

  Nancy Sporsheim/Hjemmelshaver Øvre Smestad vei 14 C

Her faksmile av hennes skriv:


 


 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201916175

 

Til Plan‐ og Bygningsetaten e‐post: Postmottak@pbe.oslo.kommune.no Oslo, 8.9.2022

Sak nr. 201916175‐7

 

Klage på vedtak

1.    Innledning

Det vises til varsel datert 27.6.2022, vårt tilsvar datert 28.6.2022 og deres pålegg datert 24.8.2022. Klagefrist er tre uker etter den 24.8.2022, altså den 16.9.2022. Pålegget påklages med dette rettidig.

Vedtaket fra PBE datert 24.8.2022 er ugyldig og uhjemlet på flere grunnlag. Det redegjøres for klage‐ grunnlaget i det følgende.

 

2.    Saksbehandlingsfeil

 

Det foreligger flere saksbehandlingsfeil ved vedtaket. Det vises først til at det i varsel datert 27.6.2022 allerede er gitt en frist for innsending av søknad til den 1.10.2022. Denne fristen er ikke oversittet, da fristen ennå ikke er inntrådt. Tiltakshaver har rett til å forholde seg til en allerede vedtatt frist fra PBE. PBE kan ikke før fristens utløp og da etter eget forgodtbefinnende før fristen er gått ut, gi pålegg om rivning. Det er ingen offentligrettslige hensyn som gir grunnlag for PBEs ønske om å «sikre fremdrift i saken» og dermed «likevel [gå] videre med et pålegg om å rette det ulovlige forholdet». Et pålegg kan ikke gis før tidligere vedtatte frister er gått ut. At det er gitt pålegg før frist er utløpt, er en saksbehandlingsfeil som vi mener må medføre at vedtaket må oppheves. Det vises videre til at PBE i sitt pålegg ikke har gitt tiltakshaver mulighet til kontradiksjon mht. vedtaksgrunnlaget. I tidligere varsel har PBE eksempelvis begrunnet sitt varsel vedr. pergola med at «overbygget var søknadspliktig og skulle medregnes i BYA». I vårt tilsvar datert 28.6.2022 ble det gjort rede for faktisk situasjon, som dokumenterte at etatens oppfatning av at pergoalen var overbygget, var uriktig. I vedtaket av 24.8.2022 har PBE nå forsøkt å omdefinere pergolaen til et «tilbygg» ‐ noe vi ikke er blitt forelagt som et påberopt ulovlighetsgrunnlag fra PBEs side tidligere. Vedtaket mangler dermed grunnleggende kontradiksjon og PBE har brutt både sin veiledningsplikt og sin informasjonsinnhentingsplikt slik disse pliktene er beskrevet i forvaltningsloven. Samlet sett mener vi at saken ikke er tilfredsstillende opplyst, jf. fvl. § 17. Vi kan heller ikke se at kommunen har oppfylt sin veiledningsplikt, jf. fvl. §§ 11 og 16. Manglende opplysninger er en saksbehandlingsfeil og det er grunn til å tro at dette har innvirket på vedtaket jf. fvl. § 41. 3. Påleggets materielle innhold Når det gjelder påleggets materielle innhold, er ikke dette hjemlet.

 

3.1. Pergola

 

Det er redegjort for hva situasjonen for vår pergola er i vårt brev av 28.6.2022. Det er vist til offentlig utformede og tilgjengelige veiledninger, som viser at pergola uten tett tak ikke er søknadspliktig og ikke skal medregnes i BYA. Hvorvidt riktig definisjon er et «overbygg», slik dette begrepet er benyttet i PBE sitt brev av 27.6.2022, spiller i så måte ingen rolle, men det PBE skriver som grunnlag for sitt varsel, er altså feil og dermed i strid med offentlig informasjon om forståelsen av gjeldende regelverk. I pålegg datert 24.8.2022 omdefinerer PBE pergolaen fra å være et «overbygg» til å bli et «tilbygg», men den samme pergolaen blir ikke noe mer tilbygg eller søknadspliktig «bygning» av den grunn. En åpen pergola er pr. definisjon ikke et tilbygg i plan‐ og bygningslovens forstand. I tilgjengelige veiledninger fra Oslo kommune fremgår det om definisjonen av tilbygg at «Tilbygg er en utvidelse av en bygnings grunnflate». Pergolaen vår utvider ikke bygningens grunnflate, den har ikke tak og den er plassert som en åpen konstruksjon over den terrassen som har vært lovlig etablert på eiendommen siden huset ble bygget. At en pergola plasseres inntil en vegg gjør heller ikke at pergolaen endrer karakter og blir «tilknyttet huset og blir et tilbygg» i lovens forstand. En pergola er og blir en konstruksjon som er unntatt fra søknadsplikt i henhold til PBEs egne retningslinjer og da har heller ikke PBE noen hjemmel til å pålegge søknadsplikt eller å ilegge mulkt fordi pergolaene ikke rives innen en uhjemlet frist som er satt.

https://www.oslo.kommune.no/plan‐bygg‐og‐eiendom/skal‐du‐bygge‐rive‐eller‐endre/ma‐ du‐sende‐byggesoknad/pabygg‐tilbygg‐eller‐kjeller/#gref

https://www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/skal-du-bygge-rive-eller-endre/ma-du-sende-byggesoknad/

 

3.2. Carport

 

Carporten er godkjent i sak nr. 200311318, det foreligger ingen endring ved selve bygningen, det er kun plasseringen som er endret. Oppføring av carporten var i sin tid søknadspliktig på grunn av avstand til offentlig vei. Det ble dispensert fra dette avstandskravet i forbindelse med innvilgelse av søknaden. Dersom carporten var plassert et annet sted på eiendommen, ville den ikke vært søknadspliktig, jf. pbl. § 20‐5. Endringen som er gjort er ikke en søknadspliktig endring iht. pbl. § 20‐1 b. Carporten er kun flyttet lengre inn på tomten, langs samme akse i forhold til offentlig vei som tidligere. Det er med andre ord i+ngen offentligrettslige hensyn som gjør seg gjeldende mht. endret plassering av carporten. Det er gitt dispensasjon fra vegloven og carporten står plassert med samme avstand til vei som før, iht. dispensasjonen. Det vises her til bildene som fremgår i vedtaket på side 5 av 8, der det fremgår at flyttingen er foretatt langs dispensasjonslinjen – ikke i annen retning. Flyttingen innebærer heller ingen utvidelse av BYA eller annet. Det vises ellers til innsendt søknad vedr. stablemuren mot veien, der carporten er omtalt og der det er sendt inn en oppdatert situasjonsplan til PBE som viser dagens plassering av carporten.

 

3.    Videre saksbehandling

 

Det bes om at nærværende klage gis oppsettende virkning. Verken carporten eller pergolaene vil bli revet med grunnlag i pålegget fra PBE, da pålegget ikke er rettsgyldig grunnet saksbehandlingsfeil, jf. punkt 2 over, og heller ikke er materielt gyldig, ref. punkt 3 over, om at pålegget mangler hjemmelsgrunnlag. Det er sendt inn søknad om godkjennelse av støttemuren innen fristen som er satt i varselet fra PBE datert 27.6.2022.

 

Oslo, 8.9.2022
Nancy Sporsheim/Hjemmelshaver Øvre Smestad vei 14 C


Her er vårt skriv til Statsforvalter angående denne saken:

 

Til Henrik!                            Oslo 17/9.2022

 

Har fulgt med en sak i ØVRE SMESTADVEI 14 C

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201916175

 

Tenk hvis vi hadde blitt møtt av PBE på en slik måte.

Her oppfører da PBE seg noenlunde med å svare tilbake og bryter ikke forvaltningsloven.

 

I vår sak har PBE bryte alle lover notorisk over år.

Forvaltningsloven, veiledningsplikten og tjenestefeil og har aldri innrømmet noe.

Hele saken vår er et massivt makt- og myndighetsmisbruk av det offentlig ovenfor oss.

Først og fremst PBE, men også Statsforvalter, Sivilombudsmannen og Oslo Tingrett.

En meget stygg sak!

Dette til underretning.

Høres!

Mvh

Berit og Jan Kåre

Her er Faksmile av mailen sendt til Nancy Sporsheim/Hjemmelshaver Øvre Smestad vei 14 C

 

 

 


Ingen kommentarer: