tirsdag 20. september 2022

Nr. 3066: Bjørnar Grønhaug og Madeleine Hagen i Eftasåsen 4 på Oppsal her i Oslo fikk avslag på å høyne taket på kun 1 meter selv om PBE skriver at andre har fått dispensasjon og godkjennelse!

 Nr. 3066:

Bjørnar Grønhaug og Madeleine Hagen i Eftasåsen 4 på Oppsal her i Oslo fikk avslag på å høyne taket på kun 1 meter selv om PBE skriver at andre har fått dispensasjon og godkjennelse!

 

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3065-bjrnar-grnhaug-i-eftasasen-4.html

 

Forskjellsbehandling de lux, meningsløst og det er som et smakspoliti hele PBE som gir avslag her.

Hva er det med denne etaten?

De gir dispensasjoner og godkjennelser i øst og vest.

For langt større overskridelser, men ikke her og hos oss!

Fatte det den som kan!

Her er egentlig begrunnelsen for avslag at den konkrete dispensasjon de søker, har ingen andre søkt om før. Da skal de ikke få dispensasjon. Her i dette tilfelle er egentlig overskridelsene minimale, kun 1 meter i høyden.

Hele PBE er det en ukultur om å lyve og fordreie sannheten mest mulig til ingen verdens nytte. Hele avslaget er kun røver streker og meningsløst!

De er kun løgnere og lave mennesker som jobber der ser det ut som?

Pinocchio – plan og bygningsetaten her i Hovedstaden.

Grunnlaget for å gi dispensasjon er overoppfylt og sette ikke noen bestemmelser overhode til side.

Den 1 meter ekstra vil ingen engang ense eller legge merke til, bortsett fra at familien vil få 2 ekstra soverom og et mer familiehus. Påbygget innebærer at taket løftes med 1 meter. Det vil ingen i mils omkrets merke. Ikke ta noe som helst ekstra av utsyn for noen som helst. Meningsløst avslag!

 


 

 

Her er avslaget i fra PBE, det er helt meningsløst.

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=202116078

 


Avslag - Eftasåsen 4

Plan- og bygningsetaten avslår søknaden om påbygg og bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel, som vi mottok 12.10.2021.
Det er ikke merknader til søknaden.
Vi avslår søknaden fordi tiltaket er i strid med reguleringsplan V070704N2 § 2 punkt 6 som angir juridisk bindende plassering og utbyggingsalternativ og for plassering av bebyggelse utenfor byggegrense mot vei.
Dispensasjon fra § 2 punkt 6 kan ikke gis.


Opplysninger om byggesaken
Kort beskrivelse av søknaden

Tiltaket er lokalisert i Eftasåsen borettslag på Ulsrud i bydel Østensjø. Søknaden omfatter påbygg, bruksendring av loft til hoveddel, innsetting av to nye takvinduer, ett nytt vindu i gavlen mot øst og to nye vinduer i gavlen mot vest, for å utvide boenheten i 2.etasje i firemannsboligen.
Påbygget innebærer at taket løftes med 1 meter.

Plan- og bygningsetaten

Romfarer arkitekter AS

St. Olavs gt. 24
0166 OSLO
Deres ref.: Vår ref. (saksnr.): Saksbehandler: Dato: 08.09.2022
202116078 - 16
Oppgis alltid ved
henvendelse
Gjermund Falck Johansen
Adresse: EFTASÅSEN 4 Eiendom: 145/47/0/0
Tiltakshaver: Madeleine Hagen Søker: Romfarer arkitekter AS
Tiltakstype: Tomannsbolig/rekkehus Tiltaksart: Påbygging

Saksnr.: 202116078-16 Side 2 av 8


Plangrunnlaget for eiendommen


Eiendommen er avsatt til hovedformål bebyggelse og anlegg i kommuneplan 2015 – Oslo mot 2030, vedtatt 23.09.2015.
Eiendommen er regulert til underformål byggeområde for boliger i reguleringsplan Skøyen – Oppsal – Ulsrud (gnr.144 bnr.1 og 989, gnr. 146 bnr. 179, gnr.145 bnr. 7 m.fl., S-474, vedtatt
20.03.1953.

Det foreligger bebyggelsesplan for området, 743/55 Bebyggelsesplan for Eftasåsen, gnr. 145,
bnr.7, felt 10 til 16 av Skøyenåsen – Oppsal, vedtatt 18.10.1955, med oppfølgingsplan V070704N2, vedtatt 07.07.2004, Med mindre vesentlig endring for utvidelse av eks. boliger i borettslaget med individuell utbygging etter samlet utbyggingsplan og tilbyggvarianter med bindende hustegninger som angir volum og fasader. Eiendommen er del av felt 15.


Spesielle forhold


Da vi vurderte søknaden kom vi frem til at vi ikke kunne gi dispensasjon fra juridisk bindende utbyggingsplan og utbyggingsalternativer for det omsøkte tiltaket. Ansvarlig søker hadde per e-post 21.03.2022, bedt om å bli kontaktet før vi fattet vedtak i saken. På grunn av e-posten fra ansvarlig søker og av hensyn til tiltakshavers ressursbruk valgte vi å informere søker per telefon den 25.03.2022, om at de ikke kunne regne med å få søknaden om dispensasjon innvilget. I telefonsamtalen informerte vi også om muligheten til å trekke søknaden. Den 31.03.2022 mottok vi tilbakemelding fra ansvarlig søker og tiltakshaver hvor de ba om mer tid til å sende inn tilleggsdokumentasjon. Fordi søknaden var mangelfull, sendte vi ut et brev om behov for tilleggsdokumentasjon datert 04.04.2022, med svar frist 22.04.2022. I brevet etterspurte vi den dokumentasjonen vi trengte for å behandle søknaden, og gjentok vår muntlige vurdering, og anbefaling om å trekke søknaden. Vi mottok tilleggsdokumentasjonen vi hadde etterspurt 22.04.2022 og 10.06.2022. I dette vedtaket har vi behandlet omsøkt tiltak basert på den reviderte dokumentasjonen.

Plan- og bygningsetatens vurdering

Kommuneplanens konsekvenser for tiltaket

Vurdering av om tiltaket krever en reguleringsplan


Vi har vurdert at tiltaket ikke medfører vesentlig økt miljøbelastning for omgivelsene i form av trafikk, støy og forurensning, andre vesentlig negative virkninger for nærmiljøet (bygde og naturgitte omgivelser, kulturminner, verdifull vegetasjon, byrom m.m.). Tiltaket fører heller ikke til vesentlig negative virkninger for nasjonale og vesentlige regionale kulturminneverdier som angitt på temakart for kulturminnevern T5. Tiltaket utløser derfor ikke kravet om
reguleringsplan, jf. kommuneplanen § 3.2, jf. pbl. §§ 11-10 nr. 1, 12-1.

Saksnr.: 202116078-16 Side 3 av 8

Tiltakets kvaliteter


Eiendommens og tiltakets plassering i naturgitte omgivelser

Det er ikke registrert spesielle naturtyper eller arter (naturmangfold) i området rundt tiltaket, og prinsippene i nml. §§ 8-12 er dermed ivaretatt.
Tiltaket tar hensyn til bebyggelsesstrukturen i området
Eftasåsen 4 er del av et større borettslag bestående av firemannsboliger og rekkehus med en lik utforming, bygget ut på midten av 1950-tallet. Bebyggelsens plassering var på oppføringstidspunktet regulert i bebyggelsesplan, og i 2004 ble det vedtatt en endring av regulerings- og bebyggelsesplanen med juridisk bindende utbyggingsplan og utbyggingsalternativer for nye tilbygg i borettslaget. Planområdet fremstår med en helhetlig bebyggelsesstruktur, hvor firemannsboligene har en enhetlig plassering både i forhold til hverandre og i forhold til vei. Tiltaket omfatter et påbygg til den ene halvdelen av en firemannsbolig og endrer ikke bebyggelsens plassering, og vil dermed ikke endre bebyggelsesstrukturen i området. Plan- og bygningsetaten anser at tiltaket i tilstrekkelig grad er tilpasset bebyggelsesstrukturen i området.

Tiltakets utforming


Området er hovedsakelig bebygget med firemannsboliger og rekkehus med en enhetlig karakter.

Eiendommen er regulert med juridisk bindende utbyggingsalternativer, som angir
utbyggingsmulighet for borettslaget.
Firemannsboligene er oppført med saltak med samme takvinkel, lik møne- og gesimshøyde og oppdelt i to hovedvolum som ligger forskjøvet i forhold til hverandre i plan, men er forbundet med hverandre med et mindre mellombygg som inneholder inngangsparti og trapperom. Etter at firemannsboligene ble oppført på 1950-tallet, har mange av boligene blitt bygget ut med ulike
typer tilbygg til gavlfasader og langfasader. Tilbyggene som er oppført før 2004 er i all hovedsak enten oppført i én etasje og underordner seg firemannsboligenes hovedvolum, eller er oppført i to etasjer som en utvidelse av hovedvolumet i gavl- eller langfasaden med en videreføring av den eksisterende bebyggelsens volumoppbygging og høyder. Tilbygg som er godkjent etter 2004, er i all hovedsak oppført i tråd med utbyggingsalternativene i både plassering, volumoppbygging, høyder og utforming, men med noen variasjoner i fasadeuttrykket.
Et par utbygginger er godkjent med en takhøyde som er inntil 40 cm høyere enn det de bindende utbyggingsalternativene viser.
Det omsøkte tiltaket løfter taket med 1 meter, noe som medfører at både gesims- og mønehøyden økes med 1 meter fra dagens situasjon. Tiltaket medfører en endring i firemannsboligens høyde og proporsjoner. Endringene svekker likevel ikke boligens visuelle kvaliteter vesentlig, og vi vurderer at tiltaket har tilfredsstillende visuelle kvaliteter i tråd med vurderingskriterier i § 29-2 i plan- og bygningsloven.

Saksnr.: 202116078-16 Side 4 av 8

Tiltaket er imidlertid ikke i samsvar med de bindende utbyggingsalternativene for borettslaget,
da denne boligen ikke har angitt byggegrense for utbygging, og dermed ikke har mulighet for å bygge ut. Se vår vurdering av dispensasjonssøknaden fra § 2 punkt 6 i reguleringsplanen.

Dispensasjon


Tiltaket er i strid med regulerings- og bebyggelsesplanen, og er avhengig av dispensasjon for å
kunne få rammetillatelse.
Plan- og bygningsloven § 19-2 åpner for å gi dispensasjon dersom ikke hensynet bak bestemmelsen vi gir dispensasjon fra, blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon skal også være klart større enn ulempene.


Dispensasjonssøknad med søkers begrunnelse

· Ansvarlig søkers begrunnelse for søknad om dispensasjon fra bestemmelsenes § 2 punkt 6:
· Bestemmelsene viser utbyggingsalternativer med tilbygg og påbygg. Eftasåsen 4 er ikke markert på revidert plan for utbyggingsalternativer med tilbygg.
· Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene i det bygningen kun utvides i høyden uten utvidelse i plan. Ved å beholde eksisterende fotavtrykk og takvinkel vil bygget få en endret gesimshøyde og mønehøyde enn det som vist på utbyggingsalternativer. En slik dispensasjon er gitt i byggesak 201402360 for Eftasåsen 12.
· Det søkes om dispensasjon fra fasadeuttrykk vist på utbyggingsalternativer for nye vinduer i fasaden og takflaten. Vinduene vil tilpasses fasaden. Viser bl.a. til Eftasåsen nr.11, nr. 12, nr. 17 og nr. 19.
· Påbygget vil gi boliger som ikke er markert på endret plan mulighet til en utvidelse i likhet med andre utbyggingsalternativ.
· Hensynet bak bindende utbyggingstegninger er å ivareta et enhetlig uttrykk på
bebyggelsen samtidig som man legger opp til en økt utnyttelse av boligmassen.
Ansvarlig søkers begrunnelse for søknad om dispensasjon fra regulert byggegrense mot vei:
· Tiltaket beholder eksisterende fotavtrykk som delvis ligger utenfor regulert byggegrense mot vei. Godkjent utbyggingsalternativer har flere boliger som har utbyggingstiltaket markert utenfor byggegrensen. Så lenge det ikke er endringer i fotavtrykk har Statens vegvesen og Sporveien gitt samtykke i flere saker. Dispensasjon fra byggegrense bør kunne gis.
· Fordelene ved å gi dispensasjon er at boligen utvides med mer boareal, og at boligene dermed får økt brukbarhet og funksjonalitet. Utvidelsen av arealer på loftet medfører etter vår vurdering en forsvarlig økning i utnyttelsen for eiendommen, samtidig som nærområdets enhetlige uttrykk opprettholdes.
Vi viser til ansvarlig søkers fullstendige søknader om dispensasjon i søknaden.


Saksnr.: 202116078-16 Side 5 av 8


Plan- og bygningsetatens begrunnelse for at vi ikke gir dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene § 2 punkt 6 om juridisk bindende plassering og utbyggingsalternativer

Hensynet bak bestemmelsen er vesentlig tilsidesatt

Hensynet bak bestemmelsen er å sikre helhetlig utbygging og utvikling av et område der bygningsmassen i utgangspunktet har enhetlig utforming, og med det sikre en organisert og strukturert utvikling av et helhetlig boligområde.
Fra 1950-tallet og frem til 2004, har mange av firemannsboligene blitt bygget ut med tilbygg. Fellestrekk ved disse tilbyggene er at de i all hovedsak enten oppført i én etasje og underordner seg firemannsboligenes hovedvolum, eller er oppført i to etasjer som en utvidelse av hovedvolumet i gavl- eller til langfasaden med en videreføring av eksisterende bebyggelses møne- og gesimshøyder.
I 2004 ble det vedtatt utbyggingsplan og utbyggingsalternativer for borettslaget som angir juridisk bindende utbyggingsmulighet, plassering, volum og utforming av nye tilbygg i borettslaget. Bestemmelsen åpner opp for at en stor andel av boligene i borettslaget kan utvides. En andel av boligene har ikke utbyggingsmuligheter. Hensikten med dette er å legge til rette for en større variasjon i leilighetstyper innenfor borettslaget, og slik legge til rette for et
stabilt bomiljø. I forarbeidene til planen fremgår det at grunnen til at flere av boligene ikke kan utvides, enten er fordi boligene allerede er utvidet, eller skyldes planmessige forhold som leilighetenes plassering i forhold til byggegrense, for kort avstand til nabobygning eller forhold til terreng. Det er altså tatt aktivt stilling til den nøyaktige plasseringen av, og antallet utvidelser
som kan gjøres på en forsvarlig måte.
Utbyggingsalternativene er i stor grad en videreføring av eksisterende tilbygg i borettslaget, men med noen tilpasninger for å ivareta den eksisterende bebyggelsens karakter i større grad.
Disse tilpasningene omfatter blant annet at utbyggingsalternativene for tilbygg i to etasjer viderefører den opprinnelige parallellforskyvningen mellom de to hovedvolumene i firemannsboligene, og den opprinnelige gesimshøyden. Fellestrekket for utbyggingen i høyden er at det kun er mønet som kan endres, og dette er for å sikre nok romhøyde i 2. etasje ved tilbygg.
Gesims holdes på originalt nivå for å sikre enhetlig gesimslinje i bebyggelsen og dermed nedtone høydevirkning av tilbygg/påbygg hvor møne heves og flyttes i hovedsak bort fra vei. Dette er karakteristiske fellestrekk ved firemannsboligene som i det store og det hele er bevart, og gjør at området fortsatt fremstår som helhetlig, og til en viss grad også enhetlig.
Boligen i Eftasåsen 4 er 1 av 25 leiligheter som reguleringsplanen ikke åpner opp for at kan bygges ut. Til forskjell fra tidligere godkjente tilbygg, og tilbyggene som er vist på bindende utbyggingstegninger, er det omsøkte tiltaket et påbygg som medfører heving av både møne- og gesimshøyde med 1 meter. I tillegg omfatter søknaden også innsetting av to takvinduer i fasaden mot nord, et vindu i gavlen mot øst og to vinduer i gavlen mot vest, som heller ikke er i tråd med den bindende fasadeutformingen, som er vist på utbyggingstegningene. Ut over at det ikke er angitt byggegrense for, og dermed ikke åpnet for utvidelser av boligen, medfører heving av taket et klart brudd med et av de viktigste hensynene ved utbygging – som er å holde opprinnelig

Saksnr.: 202116078-16 Side 6 av 8
gesimslinje gjennomgående i bebyggelsen som et klart enhetlig trekk. Tiltaket vil gi en økt opplevd volumvirkning, og vi vurderer at heving av både gesims og møne med 1 meter vil tilsidesette hensynet bak bestemmelsen vesentlig.
Vi konkluderer med at dispensasjonen setter hensynet bak bestemmelsen vesentlig til side.
Fordelene ved å gi dispensasjonen er ikke klart større enn ulempene
Fordelen med å gi dispensasjon er at også en leilighet som ikke har utbyggingsmulighet i henhold til regulerings- og bebyggelsesplanen kan utvide boarealet ved å heve taket. Hvilke av firemannsboligene i borettslaget som kan bygges til, hvor tilbygg kan plasseres og hvordan de skal utformes ble tatt stilling til da det ble vedtatt en endring av reguleringsplanen med bindende utbyggingsplan og utbyggingsalternativer i 2004. Planen er i plansammenheng en
relativt ny plan som fremdeles fungerer godt som styringsverktøy. I forarbeidene til planene er det vurdert at det er et visst utbyggingspotensial i borettslaget, og et forhold som er ivaretatt gjennom regulerings- og bebyggelsesplanen som har utpekt hvor det kan bygges ut. I forarbeidene fremgår det at leiligheten i Eftasåsen 4 som det nå søkes om å bygge på, er en av 25 leiligheter som ikke kan bygges ut på grunn av planmessige begrensninger og utbyggingshistorikk i planområdet. Slik vi vurderer det er den anførte fordelen en objektiv fordel,
men av en generell karakter, som gjør seg gjeldende i svært mange saker. Fordelen kan derfor ikke tillegges vekt i dispensasjonsvurderingen.
På tross av at det er oppført flere typer tilbygg gjennom årene, har borettslaget i all hovedsak bevart sin helhetlige, og til en viss grad enhetlige karakter for området og boligtypologiene.
Eksisterende tilbygg i borettslaget, oppført før 2004, er i all hovedsak enten oppført i én etasje, eller som en utvidelse i hovedvolumet i to etasjer hvor eksisterende møne- og gesimshøyde er
videreført. Tilbyggene som er godkjent etter 2004 er i all hovedsak oppført i tråd med utbyggingsalternativene, men med noen mindre endringer av fasadeuttrykk og justering av høyde, som vi har gitt dispensasjon for. Det omsøkte tiltaket er et påbygg som medfører at både møne- og gesimshøyde blir hevet med 1 meter. Dette er ikke likt som noen av tilbyggene som tidligere er blitt godkjent i borettslaget, og det er heller ikke likt som noen av de bindende
utbyggingsalternativene. Fordi det ikke tidligere er godkjent påbygg til noen av firemannsboligen og påbygget heller ikke er i tråd med utbyggingsalternativene vurderer vi det omsøkte påbygget som en ny type utvidelse. De bindende utbyggingsalternativene er vedtatt for å ivareta
borettslagets karakter. Nye utvidelser av firemannsboligene som ikke er i tråd med utbyggingsalternativene er noe vi vurderer at vil bidra til å svekke borettslagets helhetlige karakter. Dette vurderer vi som en stor ulempe.
Vi registrerer at søkersiden har vist til en rekke saker som de mener er sammenlignbare med omsøkte tiltak, hvor vi har gitt dispensasjoner. Sakene det er vist til, gjelder enten tilbygg som er oppført i tråd med utbyggingsalternativet med dispensasjon for mindre endringer, tilbygg som er godkjent etter annet plangrunnlag eller fremdeles er under behandling. I den forbindelse vil
etaten minne om at alle søknader om dispensasjon må vurderes konkret i forhold til de omgivelsene tiltaket skal plasseres i. Det ulovfestede prinsippet om at like saker skal behandles likt gjelder i forvaltningen, herunder Plan- og bygningsetaten. En forutsetning for at en gitt dispensasjon skal kunne legges til grunn for behandlingene av nye søknader, er at søknadene er

Saksnr.: 202116078-16 Side 7 av 8 like og dermed sammenlignbare både faktisk og rettslig sett. Vi kan ikke se at noen av sakene er faktisk eller rettslig sammenlignbare med påbygget som er omsøkt, og vi mener derfor at de
heller ikke kan legges til grunn for behandling av søknaden.
Vi har vurdert fordelene og ulempene opp mot hverandre og mener at det ikke er en klar overvekt av fordeler ved å gi dispensasjon.

Plan- og bygningsetatens begrunnelse for at vi ikke gir dispensasjon fra byggegrense mot vei

Hensynet bak bestemmelsen blir tilsidesatt, men ikke vesentlig
Hensynet bak bestemmelsen er å sikre at bebyggelsen blir plassert med en tilstrekkelig avstand til vei, slik at krav til trafikksikkerhet, drift og vedlikehold av veien blir ivaretatt.
Den eksisterende boligen er plassert like utenfor byggegrensen mot vei. Fordi det omsøkte tiltaket er et påbygg til den eksisterende boligens hovedvolum i boligens fulle fotavtrykk, vil tiltaket bli liggende delvis utenfor byggegrensen mot vei. Påbygget vil ikke medføre utvidelser nærmere veien enn dagens plassering. Men taket vil bli hevet slik at møne- og gesimshøyde øker med 1 meter. Fordi firemannsboligen ligger med langfasaden vendt mot veien vil påbygget være godt synlig. Vi kan likevel ikke se at påbygget vil endre eksisterende forhold når det gjelder hensynet til trafikksikkerhet, drift og vedlikehold av veien. Påbygget ligger utenfor regulert byggegrense mot vei, og vil derfor tilsidesette hensynet bak bestemmelsen, men den delen av tiltaket som blir liggende utenfor byggegrensen mot vei er liten. Etter en samlet vurdering konkluderer vi med at hensynet bak bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt.
Fordelene ved å gi dispensasjonen er ikke klart større enn ulempene
Fordelen med å gi en dispensasjon er at boligen kan utvides med mer boareal, og at boligen dermed får økt brukbarhet og funksjonalitet. Slik vi vurderer det, er den anførte fordelen en objektiv fordel, men en fordel av en generell karakter, som gjør seg gjeldende i svært mange byggesaker. Dette er derfor en fordel som ikke kan tillegges vekt i dispensasjonsvurderingen.
Den delen av tiltaket som ligger utenfor byggegrensen er liten, og vil etter vårt syn i liten grad føre med seg ulemper for trafikksikkerheten, drift, eller vedlikeholdet av veien. At ulempene er små, er allikevel ikke tilstrekkelig for å kunne gi en dispensasjon. Da det også er et krav at overvekten av fordeler er klart større enn ulempene.
I dette tilfelle kan vi ikke se at det er noen fordeler som kan tillegges vekt. For å sikre borettslagets helhetlige, og til en viss grad enhetlige karakter ved videre utvidelse av bebyggelsen borettslaget ble det i 2004 vedtatt bindende  utbyggingsplan som angir hvilke boenheter som kan bygges ut, hvor tilbygg kan plasseres og hvordan de skal utformes. Ettersom utbyggingspotensialet i borettslaget er et forhold som er ivaretatt i regulerings- og bebyggelsesplanen, vurderer vi at overskridelsen av byggegrensen – selv om den ikke er stor,
bidrar til å svekke borettslagets helhetlige karakter. Selv om ulempene ikke er store, er det likevel ikke fordeler ved tiltaket som kan tillegges særlig vekt, og fordelene er dermed heller ikke klart større enn ulempene.

Saksnr.: 202116078-16 Side 8 av 8
Vi har vurdert fordelene og ulempene opp mot hverandre og mener at det ikke er en klar overvekt av fordeler ved å gi dispensasjon.
Etter dette konkluderer Plan- og bygningsetaten med at vilkårene for dispensasjonen ikke er oppfylt jf. pbl. § 19-2 andre ledd.
Uavhengig av om vilkårene i pbl. § 19-2 andre ledd er oppfylt, er det fortsatt opp til kommunens forvaltningsskjønn å bestemme om dispensasjonen skal gis. Dette kommer frem av pbl. § 19-2 første ledd, hvor det står at kommunen kan gi dispensasjon.
Etter en konkret vurdering konkluderer vi i denne saken med at vi ikke gir dispensasjon.


Konklusjon


Tiltaket tilfredsstiller ikke plan- og bygningslovens bestemmelser fordi det er i strid med § 2 punkt 6 som angir juridisk bindende plassering og utbyggingsalternativ og for plassering av bebyggelse utenfor byggegrense mot vei.

Vi avslår derfor søknaden.

 

Klagefristen er tre uker


Det er mulig å klage på vedtaket. Fristen for å klage er tre uker fra dere mottar dette vedtaket.
Et søksmål eller erstatningskrav kan ikke fremmes uten at klageadgangen er benyttet, jf. fvl.
§27b. Se våre nettsider https://www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/klage/klag-pa- vedtak-i-byggesaker/


Vennlig hilsen


Gjermund Falck Johansen - saksbehandler
Victoria Remen Sandnes - enhetsleder
avdeling for byggeprosjekter
sør

Ingen kommentarer: