mandag 19. september 2022

Nr. 3065: Bjørnar Grønhaug i Eftasåsen 4 fikk avslag om å bygge høyere med begrunnelse at da ville det bli større utnyttelse av utnyttelsesgraden av tomten!

 Nr. 3065:

Bjørnar Grønhaug i Eftasåsen 4 fikk avslag om å bygge høyere med begrunnelse at da ville det bli større utnyttelse av utnyttelsesgraden av tomten!

 

Faksmile av Eftasåsen 4 og der omkring

 

 
 

Det er blitt media omtale i bl.a. avisen Vårt Oslo.

Det er rent rett utrolig at en får avslag på et slikt grunnlag.

Les selv her:

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=202116078

 

Det er Gjermund Falck Johansen som er saksbehandler her.

Skjønner ikke virkelig hva som er med de personene som jobber hos PBE.

De går rundt og er mannevonde, misliker innbyggerne i Oslo.

Gjør det de kan for å være vanskelige imot innbyggerne som kun vil få til noe og gjøre ting bedre for seg selv og sin egen familie!

De er virkelig mennesker som oppfører seg på et lavmål – dag etter dag!

Dette er ikke allright i det hele tatt.

Her er linken til Avisen Vårt Oslo som har skrevet om saken:

https://vartoslo.no/bolig-bydel-ostensjo-hanna-marcussen/plan-og-bygningsetaten-har-avslatt-var-soknad-med-en-begrunnelse-som-er-bare-helt-hol-i-huet/402043?fbclid=IwAR3LyNTYQjr_CPS7hR0RX4ejKldPhF1_pAUfisShp7qT-nq6i3Z5prnodNY

 

Her er en av noen mailer i fra Bjørnar Grønhaug til PBE:

 

Fra: Bjørnar Grønhaug <bjornar.gronhaug@gmail.com>

Sendt: tirsdag 9. august 2022 22:45

Til: Victoria Marie Remen Sandnes <victoria.sandnes@pbe.oslo.kommune.no>

Emne: Klage sak 202116078 - 5, Byggesak Eftasåsen 4

 

Hei!

 

Vi sendte inn søknad om tillatelse til påbygg 01.10.21. Vi har ennå ikke fått svar og opplever at saksbehandleren har gjort et slett arbeid underveis i prosessen. Det tas ikke hensyn til de faktiske forholdene i borettslaget, til tiltakets praktiske utforming og det er blitt bedt om tilleggsinformasjon som er helt urimelig og uvanlig at det bes om og i tillegg har både forsinket og fordyret prosessen ytterligere.

Vi ber om at denne saken nå gis høyeste prioritet og at det samtidig tas hensyn til de faktiske forhold og praksisen som har blitt utøvd ved tilsvarende byggesaker i borettslaget. Om nødvendig vil vi invitere etatens ansvarlige representanter til befaring av det aktuelle objektet og borettslaget.

 

Opplysninger om saken:

01.10.21: Søknad sendt.

18.10.21: Melding om søknad mottatt.

21.03.22: Purring, spørsmål om status på saken.

23.03.22: 21 uker etter innsendt søknad. Svar fra saksbehandler om at saken skal behandles i løpet av en uke.

25.03.22: Telefon fra saksbehandler til arkitekt.

29.03.22: Telefon fra saksbehandler til arkitekt, ber oss trekke søknaden. Vi gir tilsvar på dette om at vi ønsker å opprettholde søknaden.

04.04.22: Behov for tilleggsdokumentasjon. Her er det en rekke feil, som påpekt under.

I brev mottatt 04.04.21 kommer det frem at saksbehandler anbefaler og trekke søknaden fordi:

 

1) ...boligen deres ligger i et enhetlig område med firemannsboliger og rekkehus. Gjennomårene har mange av boenhetene blitt bygget ut. For å bevare områdets enhetlige karakter ble det i 2004 vedtatt en endring av reguleringsplanen med byggegrenser og utbyggingsalternativer som angir juridisk bindende plassering og utforming av nye tilbygg. Hensikten med de bindende utbyggingsalternativene er at nye tilbygg skal få en lik utforming slik at områdets enhetlige utforming blir videreført, samtidig som det åpnes opp for at mange av leiligheten kan utvides. Samtidig fremgår det av forarbeidene til planen, at Eftasåsen 4 er en av 25 leiligheter som reguleringsbestemmelsene ikke åpner opp for å bygge ut på   grunn av plassering i forhold til byggegrense, for kort avstand til nabobygning eller terrengforhold.

 

Kommentar:

 

Vi har søkt om et rent påbygg i høyden, mens det her vises til irrelevante forhold som byggegrense, avstand til nabobygning eller terrengforhold. Ettersom vi skal bygge i høyden mener vi disse tingene er helt irrelevante.

Videre har vi forståelse for at hensikten med utbyggingsplanene er å bevare

borettslagets enhetlige karakter, men det faktiske resultatet er at det er en rekke forskjellige varianter av fasader og profiler, hvor noen har bygd ut i bredden, noen har bygd ut i lengden, noen har bygd bare i første etasje i den ene eller andre retningen, noen har bygd en kjempeveranda, andre har bare bygd et tak over tilbygget. Om det tas hensyn til denne variasjonen i borettslaget vil vårt alternativ bare være en av mange varianter, som ikke bryter med den enhetlige karakteren i borettslaget i noen vesentlig grad. Vårt forslag til påbygg er blitt godkjent av borettslagets Generalforsamling i to runder, med 58 mot 4 stemmer i 2021 og 56 mot 2 stemmer i 2022. Styret har

stilt seg positive til forslaget i begge runder. Bilde av protokollene er vedlagt.

Vi mener forøvrig at ordlyden i vedtaket om helhetlig utbyggingsplan med vedtak fra 07.07.2004 bør legges til grunn for hvordan søknaden behandles:

"...det legges til rette for utvidelse av eksisterende boliger i borettslaget. Boligene gis mulighet til individuell utbygging knyttet til en samlet utbyggingsplan, som angir volum og fasader".

I planen ble det ikke tatt hensyn til at de som bor i 2. etg er avhengig av å få med eiere i 1. etg for å kunne bygge ut. De som bor i 1. etg kan bygge uavhengig av andre eiere, men det kan altså ikke de som bor i 2. etg. Dette er

usosialt og urettferdig. Når det gjelder vår boenhet i Eftasåsen 4 har vi forøvrig ingen mulighet til å bygge ut uansett om eierne i 1, etg er med eller ikke, ettersom vi ligger for nærme veien i lengderetning og naboer på den

ene siden og veien på den andre siden. Å bygge oppover er derfor den eneste muligheten vi har til å bygge ut, utover å innrede loftet - men der er det en mønehøyde på 180 og derfor ikke mulig å bruke som oppholdsrom

uten å heve taket. Som er det vi har søkt om. Med boligmangel i Oslo og en stadig prisøkning er det fornuftig, rettferdig og bærekraftig politikk og godkjenne søknaden vår.

 

2) Søknaden omfatter fire nye takvinduer, ny baderomsventilasjon og takvindu, to nye vinduer i fasaden mot nordvest og to vinduer i fasaden mot sørøst, som heller ikke er i samsvar med de bindende utbyggingsalternativene. Etter vår vurdering er tiltaket dere søker om en helt ny type utbygging som ikke er lik

noen av utbyggingsalternativene, eller de tidligere godkjente utbyggingene i borettslaget dere har vist til i søknaden, og e-posten vi mottok 31.03.2022. Vi ønsker ikke å åpne opp for nye typer utvidelser av boenhetene i borettslaget, da dette etter vår vurdering vil bidra til å svekke områdets enhetlige karakter.

Kommentar:

 

Ved en gjennomgang av tidligere godkjente byggesaker og en befaring i området ser vi at det saksbehandler sier her ikke stemmer. Det er gitt tillatelse til både to og fire nye takvinduer og vinduer i gavel i begge ender. Vi har laget en enkel liste under med hva vi kan se ved befaring i området og saksnummer på de sakene vi har funnet.

Flere av sakene ser ut til å ligge bak innlogging i PBEs portal for saksinnsyn, så der er det kun adresse og utført tiltak som listes opp. Vi ber om at det legges særlig merke til uttalelsen i den øverste byggesaken i listen, som ble godkjent bare 1,5 måned før vi sendte vår søknad.

Tyristubbveien 15, Saksnummer 202020116, avsluttet 18.08.21

«Vi gir dispensasjon for annen fasadekomposisjon enn vedtatt i juridisk bindende utbyggingsalternativ for Eftasåsen borettslag A1.»

Eftasåsen 21, Saksnummer 202015178, bruksendring av loft til bolig og fasadeendring Oppholdsrom i loftsetasjen og innsetting av større vinduer i gavel.

Tyristubbveien 7, Saksnummer 200603915 - Byggesak, ny terrasse, løft av tak. Ett takvindu montert.

Eftasåsen 1 C + D, fire takvinduer montert på sørvestlige tak

Eftasåsen 3 A, to takvinduer montert på sørvestlige tak

Eftasåsen 17 A, to takvinduer montert på sørvestlige tak og to på nordøstlige tak. Større og doble vinduer montert i gavel ut mot veien. Dette er akkurat det samme som vi søkte om i vår opprinnelige søknad. Vi har senere endret søknaden for å tilpasse oss innspill fra saksbehandler, men ønsker egentlig at den opprinnelige plantegningen skal være gjeldende. Den opprinnelige tegningen vil gi en mye bedre utnyttelse av potensiale enn den tilpassede tegningen etter saksbehandlerens innspill.

Eftasåsen 12, to takvinduer montert på sørvestlige tak og to på nordøstlige tak.

Det vil helt sikkert være flere eksempler på at det er gitt tillatelser til både takvinduer, vinduer i gavel og fasadeendringer om en går nøyere gjennom tidligere saker for borettslaget.

 

3) Beregning av utnyttelsesgrad

 

• I henhold til reguleringsbestemmelsenes § 1 og vedtatt plankart er felt 15 regulert med en maksimalt tillatt utnyttelsesgrad på U=0,23. Ettersom boligen deres ikke er omfattet av utbyggingsalternativene, må dere sende inn en beregning av utnyttelsesgraden hvor dere redegjør for hva utnyttelsesgraden for feltet er i dag, og hva den vil være etter gjennomføringen av tiltaket. Dersom maksimalt tillatt utnyttelsesgrad overskrides er tiltaket avhengig av en dispensasjon.

 

Kommentar:

 

Dette punktet førte til en rekke spørsmål fra vår arkitekt og forsinket prosessen veldig. Det ble til slutt bedt om at vi skal ta hensyn til reguleringsplan S-474 med bestemmelser, vedtatt

20.03.1953 og bebyggelsesplan 743/55, vedtatt 18.01.1955, fremfor den oppdaterte planen som ble vedtatt 07.07.2004. Dette førte til en større ekstrakostnad for oss og forsinket prosessen med ytterligere 1,5 måned.

Som nevnt i innledningen av denne e-posten ber vi nå om at denne saken får høyeste prioritet og at de faktiske og praktiske forhold i både søknaden og borettslaget tas hensyn til.

 

Hilsen Bjørnar K. Grønhaug

Eftasåsen 4, 0687 Oslo

Telefon 45 21 8715

Epost bjornar.gronhaug@gmail.com

Ingen kommentarer: