søndag 18. juni 2023

Nr. 3231: Statsforvalteren fortsatte med Plan og bygninsetaten løgner, og omgjorde ikke et soleklart forskjellsbehandling av oss i vår disfavør! Neste er nå Høyesterett som skal ta stilling til denne saken vår angående mur, trapp og bod!

 Nr. 3231:

Statsforvalteren fortsatte med Plan og bygninsetaten løgner, og omgjorde ikke et soleklart forskjellsbehandling av oss i vår disfavør! Neste er nå Høyesterett som skal ta stilling til denne saken vår angående mur, trapp og bod!

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2023084415&fileid=10870193
https://blog.janchristensen.net/2023/06/nr-3132-stenbratveien-91-mur-er.html

https://sokelys.com/Statsforvalteren%20omgj%C3%B8r%20ikke%20tidligere%20vedtak%20-%20Oslo%20kommune%20-%20Krokstien%202%20C%20-%20st%C3%B8ttemur%20og%20bod.pdf

https://www.sokelys.com/statsforvalteren-omgjor-ikke-noen-vedtak-for-blogger-christensen-og-hans-ulovlige-mur/

https://blog.janchristensen.net/2023/04/nr-3204-na-har-jeg-virkelig-troen-at-vi.html

https://sokelys.com/Statsforvalteren%20besvarer%20henvendelser%20-%20anke%20til%20Statsforvalteren%20over%20usaklig%20forskjellsbehandling.pdf

https://www.sokelys.com/statsforvalteren-vil-vurdere-muren-i-krokstien-2-c-pa-nytt-pa-basis-av-sporsmalet-om-urettferdig-behandling/

 

Her er et lite utdrag i fra avslaget.

Tar ikke med alt da det er så tanketomt, fordreid og full av løgn og manipulering.

De mener f.eks. en mur på 5 meter er en liten overskridelse.

Mens vår på under 2 meter, er en enorm overskridelse.

Da skjønner hvem som helst at disse menneskene er styrt av mørke krefter.

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3187-etter-hvert-som-vi-har-avslrt.html

https://blog.janchristensen.net/2019/10/nr-2571-saken-imot-oss-er-apenbart-en.html

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2467-det-er-selvflgelig-et-stort.html

 

Statsforvalteren omgjør ikke tidligere vedtak - Oslo kommune - Krokstien 2

C - støttemur og bod

Vi viser til deres brev og e-poster til Statsforvalteren i forbindelse med oppført støttemur og utebod i Krokstien 2 C.

Statsforvalteren vil i det følgende gå gjennom saksbehandlingen i Krokstien 2 C og ta stilling til deres anmodning om omgjøring av tidligere vedtak.

Ettersom klagesakene er endelig avgjort ved Statsforvalterens tidligere vedtak, vil grunnlaget for en eventuell omgjøring være forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav

c). Vilkåret er her at vedtakene må være ugyldige.

 

Slyngveien 9 B

Kommunen ga tillatelse til støttemur i Slyngveien 9 i vedtak den 02.10.20201. Støttemuren er plassert mot vei, som erstatning for fjell. I tillatelsen er det gitt dispensasjon fra reguleringsplanens arealformål offentlig kjørebane/veigrunn og avstandsbestemmelsen i veglova § 29.

Eiendommen er omfattet av småhusplanen, og regulert til bolig med tilhørende anlegg. Deler av eiendommen der tiltaket skulle plasseres er regulert til offentlig kjørebane/veigrunn i reguleringsplan S-99GA, vedtatt 15.02.1936.

Mur Slyngveien 9 som er godkjent, og er over dobbel så høy som vår.

Dette er en minimal og godkjent overskridelse ifølge Statsforvalter.

Mens vår er gigantisk. Forstå det den som vil, det gjør ikke vi.

  

 


Oppsummering

 

Statsforvalteren har gjort en ny gjennomgang av saken, og spesielt undersøkt anførslene om usaklig forskjellsbehandling. Ut fra gjennomgangen over kan vi ikke se at det er grunnlag for å omgjøre våre tidligere vedtak.

Når det gjelder dispensasjonsvurderingene, er det ikke kommet frem noe som gir grunnlag for å endre vurderingene. For boden mener vi i likhet med kommunen at fordelene ved dispensasjon fra tillatt utnyttelse i småhusplanen § 10 ikke er klart større enn ulempene. For støttemuren kan det ikke gis dispensasjon fra reguleringsplanens § 6.5 om terrenginngrep da en dispensasjon i dette tilfellet vesentlig tilsidesetter hensynene bak bestemmelsen. Vi mener at det er foretatt en bred vurdering

hvor alle relevante momenter er tatt i betraktning. Vi viser derfor til tidligere vedtak og beslutning om ikke å omgjøre vedtakene. Deres synspunkter i saken er også vurdert av Oslo tingrett uten at dere har fått medhold.

Dere skriver i en kommentar at dere ser på tingrettens dom som et «overgrep da bl.a. dommen legger utelukkende vekt på plan- og bygningsetatens subjektive syn på saken.» Vi kan ikke se at det er grunnlag for å si at tingretten ikke har ivaretatt deres interesser i denne sammenheng.

Lagmannsretten har konkret vurdert om det er feil ved tingrettens avgjørelse og om noen forhold taler for ny behandling. Ankeinstansen ga uttrykk for at den er enig med de ulike instanser som har hatt saken til behandling, i at vilkårene for dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 ikke er oppfylt.

Vi presiserer at våre vurderinger av saken er basert på mur og bod slik tiltakene er oppført og omsøkt i saken. Vi har ikke vurdert om ny utforming av tiltakene er noe som kan godkjennes. Etter vår vurdering har kommunen gitt en tilfredsstillende veiledning om omprosjektering av tiltakene.

 

Beslutning

 

Anmodningene om omgjøring avslås.

Vi anser saken som avsluttet hos oss.

 

Med hilsen

Ingvild Aleksandersen

assisterende statsforvalter

Hege Skaanes Nyhus

avdelingsdirektør

 

Vårt tilsvar sendt i 2 mail:

 

Sak 2022/4951                              Oslo 15/6.2023

 

Hei!

 

Først av alt, takk for svar om vi opplever det tanketomt og vinklet imot oss.

 

1.)  Er vår trapp som ligger 100 % på vår eiendom godkjent? Eller skal den også nå være «ulovlig»?

 

2.)  Dere anfører bl.a. dette. Dere har vist til en rekke støttemurer rundt omkring i Oslo for å underbygge at det har skjedd usaklig forskjellsbehandling.

 

Svar: Det har ikke vært søkt om murer omtrent her i utkant Oslo før vi søkte. Derfor har eneste mulighet vært for oss å anføre andre plasser rundt her i Oslo.

Våre søkere Ferdigattest påpekt også dette.

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2468-det-er-ikke-skt-om-mur-i.html

https://www.youtube.com/watch?v=o6JGHiKRZoA&t=141s

 

3.)  Vi er ikke enig i noe av hva dere skriver. Ikke de tegningene dere legger til grunn heller, de er direkte misvisende. Dere har ikke engang fått med dere at muren vår faller det naturlige terrenget. Trappen likeså og boden ligger så skjermet til den syns ikke fra veien engang. Alt dere anfører er usaklig og faktisk slik vi ser det, løgn.

 

4.)  Saken er nå oppe i Høyesterett. Hvis de kommer til den konklusjonen at innkrevingsetaten har grunnlag for å trekke oss for penger. Så vil denne saken ikke være løst da vi ser hele saken som utidig forskjellsbehandling.

 

5.)  Dere anfører murer bl.a. i Slyngveien og andre steder at dere enorme mur er allikevel best for terrenget og skal godkjennes. Vi kan ikke se at vår mur også er det beste, at den står som den står.

 

6.)  Vi kommer ikke til å fjerne noe av det som er bygget da vi ikke kan se at de argumentene som dere kommer med er noe annet enn vinklet for å ramme oss. Objektivet er fraværende!

 

7.)  At boden i Stormyrveien 9 får godkjennelse, og vi skal rive. Det er så helt hinsides at ord ikke strekker til. De har søkt flere ganger og har fått dispensasjon og godkjennelse ved å utnytte tomten sin ca. 57 ganger vår. At vi da skal rive er slik vi ser det, forskjellsbehandling!

 

8.)  Kampen fortsetter nå i Høyesterett, så får vi se hvordan det utvikler seg. Har ingen planer under noen omstendigheter å innrette oss etter noe i fra PBE da saken imot oss er forskjellsbehandling og vi er blitt veiledet av PBE hvordan bygge.

 

9.)  Vil minne Statsforvalter om at de tegningen som legges til grunn, er helt misvisende. Derfor å bruke disse tegningene, er ikke rett. Dette har vi påpekt flere ganger, også i forkant av denne avgjørelsen.

 

10.)                     Hadde både trodd og håpet på et mer objektivt svar og syn på saken. Dere er helt på PBE side, og den er den mørke siden slik vi ser det.

 

Vennlig hilsen

Berit og Jan Kåre Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo

 

https://blog.janchristensen.net/2023/01/nr-3159-det-er-nok-tvilsomt-at.html

 

Nr. 3159:

Det ernok tvilsomt at myndighetene vil innse noen gang hva de holder på med ovenfor enkelte, da arrogansen, kynismen og egen fortreffelighet er enorm!

 

Her i vår sak imot PBE er det løyet og manipulert ifra dag 1.

De husker ikke engang samtaler og hva som blir sagt der når det er til demmes fordel. Ellers husker de alt ned til minste detalj. Troverdigheten til PBE og det offentlige er ikke lik null, den eksisterer ikke!

 

Uansett hva vi sier, så svarer de kun på en slik måte for å fordekke egne løgner og feiltrinn. Når en henvender seg til andre offentlige instanser, blir løgnene og fordreiningen av sannheten bare forsvart. Ja, enkelte ganger forsterker de PBE sine løgner og virkelighetsforståelse som er mer som et eventyr å regne med!

 

Slik som i vår sak, så skal de aldri si noe positivt hverken om oss eller saken vår.

Det er kun en ting som gjelder, å sverte og tale negativt!

 

Hvorfor kan de holde på slik med slik kynisme, løgner og manipulering?

Jo, de blir forsvart faktisk mer eller mindre av samtlige andre offentlige instanser. Samt, så er Norsk lov laget slik at disse overgriperne alltid slipper fri. Da ingen av dem må stilles til ansvar for noen av sine ugjerninger og kriminelle handlinger.

 

Vi leste for noen år siden følgende:

«Gerlandino Messina (38) ble arrestert i byen Favara i nærheten av Agrigento på øya Sicilia.» En av mafiabossene der. Som selvfølgelig fikk sin fortjente straff da han ble tatt.

 

I Norge når en avslører noen myndighetspersoner blir de snurten.

Og truer med politi anmeldelse.

https://blog.janchristensen.net/2022/02/nr-2982-na-truer-hilde-olea-simonsen-og.html

 

Arrogansen, løgnene og eget selvbildet så forvridd, at de ser på seg selv som ufeilbarlige!

(Er Odd Meldal seksjonssjef hos Statsforvalteren en psykopat?

Han skriver ihvertfall dette:

«Som det kommer frem ovenfor, er vi ikke enig i at det foreligger kritikkverdige forhold.»)

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3115-det-er-et-narrativ-som-det.html

 

Helt, helt tragisk med Norske myndigheter.

De kan lyve og prøve å knekke personer som er helt meningsløs.

De vet at de aldri vil bli straffer for sine ugjerninger og kriminelle adferd!

Aldri! Jo, før eller siden sitter en der i baret, det lønner seg aldri å være på feil siden av loven, garantert! Selv ikke for myndighetene!

 

Sluttkommentar:

 

Sannheten er at disse menneskene er en gjeng med kverulanter og narsissister slik de holder på. Der en slik som i vårt tilfelle spurte om hvordan sette opp en mur.

Så viser det seg at muren er egentlig lovlig da fallet på vår eiendom er nesten loddrett.

De bildene som PBE selv har brukt, viser at deres «utregning» ikke stemmer.

Hva skal en gjøre ovenfor slike rabiate og kverulerende mennesker?

Ikke vet jeg. Her er en noen bilder jeg tar med til slutt.

 

Dette viser de reelle forholdene:

 


 

 Her er PBE narrebildet som «stjålet» som de bruker for å vise vår eiendom som flat.

Hele etaten er tvilsom i våre øyne.

https://blog.janchristensen.net/2022/12/nr-3144-vi-har-etter-hvert-skjnt-mer-og.html

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 2022/4951                              Oslo 17/6.2023

Hei!

Vil bare si at etter å ha lest deres vedtak, er vi sikrere enn noen gang at det er et overgrep det vi er utsatt for. Regelrett makt- og myndighetsmisbruk.

Dere fremstiller saken nøyaktig som det narrative som det offentlige har nå gjort gjennom år ved feilaktige dommer og løgnaktige påstander.

Alt med oss er ille. Mens alt med andre er fortreffelig.

Vil presiserer at de dommene og vedtakene som ligger bakover i tid, er ikke noe annet enn et narrativ og uriktige dommer og vedtak. Ikke noe er vi enig i. Det er derfor vi både har anket dette, og aldri rørt noe av det pene og funksjonelle vi har bygget. Sannheten er stikk motsatt, der dere ikke tar med noen av våre argumenter. Våre argumenter er oversett gjennom år.

 

Tegninger og annet som vi hele tiden har påpekt ikke stemmer med faktum i saken. Helt forferdelig, fordreininger og manipulativt hva dere kan få dere til å skrive. Hele skrivet er et støtteskriv for Plan og bygningsetatens forskjellsbehandling.

Feilaktige og dårlige behandling av oss der de bl.a. veiledet oss hvordan bygge muren etc. Dette er for oss gjentagelser. Kommer vi ikke til å innrette oss etter noe som dere mener vi har gjort «ulovlig!»

Bygget en pen og liten bod, vanlig mur som følger terrenget. Ikke minst, en adkomst til Stormyrveien som alle andre har som bor imot Stormyrveien.

En trapp som nå ligger 100 % på vår eiendom (ombygget etter råd ifra PBE).

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3184-plan-og-bygningsetaten-her-i.html

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3072-faktum-i-saken-var-er-at-vi-har.html

 

1.)  F.eks. muren i Stenbråtveien 91 er ikke kommentert engang. De satte opp muren «flere» ganger og den er formidabel i forhold til vår mur. Ekstrem forskjellsbehandling at den er godkjent og ikke vår. Vår mur er på under 2 meter, den muren er på ca. 5 meter. Dette er ikke nevnt.

 

2.)  Muren i Slyngveien 9 er ikke engang nevnt hvor høy og dominerende den er. Mens vår som er minimal i forhold, blir fremholdt akkurat motsatt. Narsissistisk fremstilling og direkte løgn! Vår mur er på under 2 meter, den muren er på ca. 5 meter. Dette er ikke nevnt. Vår mur tar bort overvann og skitt. Like påkrevd som den og ikke til hinder for noen.

 

3.)  Tomten har en avgrenset skråning mot vest, ned mot Stormyrveien, men er ellers relativt flat skriver dere. Det er motsatt, mot eiendom Krokstien 2 b er den forholdsvis flat. Men hos oss, er den stupbratt ned imot veien. Muren følger det naturlige terrenget perfekt.

Alt hva dere skriver er løgn og misvisende.

Det blir misvisende hvis dere legger til grunn hus D, og gamle tegninger som er hentet fra en kriminell. Hus D tilhører ikke vår eiendom vel? Det er en egen boenhet, selv om gårds og bruksnummer er likt. Dere prøver alltid å gjøre og skrive til vår ugunst, dette er også forskjellsbehandling.

https://blog.janchristensen.net/2022/12/nr-3144-vi-har-etter-hvert-skjnt-mer-og.html

 

4.)  Stormyrveien 9 er søkt om utvidelsene av utnyttelsesgraden av tomten flere ganger og innvilget hver gang. De tegningene og de søknadene er langt dårligere enn vår også i fra 2014. Det som dere skriver her, er ikke noe annet enn fordreining av virkeligheten og sannheten. Alt blir vinklet negativt når det gjelder oss. Alt blir vinklet positivt og allright når det gjelder andre. Dette er også forskjellsbehandling.

 

5.)  Dere nevner ting og hytt og vær. Alt er for å ramme oss, og det som er positivt for oss. Blir aldri vektlagt. Det som er «negativt» blir fremstilt som noe som er helt uoverkommelig å godta for dere. F.eks. at vår mur ligger imot vei. Det gjør den. Men da å ha en mur er da langt bedre enn å ha en moll klump som hele tiden renner ned imot veien?

Alt dere skriver er fabrikkert i den forstand. Det er for å sverte oss og lovprise andre med murer, boder og overskridelser som er astronomiske i forhold til våre. Forskjellsbehandling i deres argumentasjon, igjen!

 

6.)  Når dere prøver å gjøre murene i Slyngveien 9 og Stenbråtveien til «små» og vår som «enorm». Gjør dere dere selv til latter for andre som har satt seg inn i saken. Alle reagerer på hva det offentlige gjør i denne saken.

 

7.)  Mur i Krokstien 2 d får nok dispensasjon og godkjennelse. Når dere er positive til noe, finner dere alltid på noen momenter som gjør at dispensasjon og godkjennelse innvilges alltid. Er dere negative til noe, finner dere alltid på noe som gjør at det blir avslag. Styrt er alt.

 

8.)  F.eks. I Vardeveien 7 har kommunen gitt tillatelse med dispensasjon fra småhusplanen § 6.5 for oppføring av en støttemur på over 1,5 meter. Kommunen la til grunn at hensikten med støttemuren var å sikre massene opp mot bebyggelsen i Vardeveien 9, samt at muren ga bedre adkomstforhold.

Hos oss er det så mange positive momenter, men uansett. Dere drar kun frem ting som skal være negativt. Dere er en gjeng med narsissister de lux.

https://blog.janchristensen.net/2023/01/nr-3158-muren-var-ligger-na-pent-og.html

 

9.)  Hele saken imot oss er søkt. Der deres argumenter fremstår kun til å oppildne oss til å kjempe videre. Aldri under noen omstendighet, kommer vi til godta noe som dere kommer med av vedtak og bøter som er i vår disfavør og imot oss.

 

10.)                   Hvis Høyesterett gir oss medhold. Hvordan vil dere forholde dere til dette?

 

11.)                   Hvor «dialog» med PBE er ikke eksisterende. De hater oss med et inderlig hat.

https://blog.janchristensen.net/2021/06/nr-2880-plan-og-bygningsetaten-unnlater.html

 

12.)                   Vi ble veiledet av PBE hvordan bygge muren. Derfor står den som den står i dag og ser ut som den ser ut.

 

13.)                   Dere kommer ikke med et eneste saklig argument i dette skrivet. Tanketomt, fordreid og manipulerende.

 

14.)                   Dere skriver: «Etter vår vurdering har kommunen gitt en tilfredsstillende veiledning om omprosjektering av tiltakene.»

 

PBE, de ansatte dere rent ut hater og misliker oss. Dialog og samtale har ikke vært eksisterende på mange år. Da å si at vi f.eks. skal spørre de om noe. Det være seg trapp eller annet, er fullstendig dødfødt med slike typer mennesker. Tidligere ansatt har endog anmeldt oss. Litt av noen som typer tar seg selv veldig høytidelig. Mens de tror de selv kan gjøre hva de vil.
https://blog.janchristensen.net/2021/12/nr-2961-full-seier-over-tommy-monge-og.html

 

15.)                   Norsk kutyme og hele lovverker er rettet inn imot IKKE FORSKJELLESBEHANDLING!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Dette deres skriv er eneste dere prøver å få frem at hver eiendom skal behandles individuelt, og sees som en egen enhet. Dette virker underlig og urettferdig. Kan ikke se at dette er noe annet enn kammaderi innen det offentlige. Som dypes sett er kriminelle handlinger som Statsforvalter beskytter, forsvarer og holder med.

 

16.)                   Dere mener at vi ikke har nok sammenlignbare forhold her oppe på Hellerudtoppen. Da vi har noen da, som den i Stormyrveien 9. Blir det påpekt alle forhold vi har påpekt som ikke ligger på Hellerudtoppen. Det har vel av den enkle grunn, at her har en søkt om ting før vi gjorde det i 2016? Da vi ble veiledet av PBE hvordan bygge muren. Vår daværende saksbehandler var opptatt med at vi slapp å søke da vi bygde oppå gammel mur. Bare muren var ikke høyere enn naboens på andre siden. Noe den ikke er. Hva er problemet? Problemet er det offentlige som gjør feil på feil.

Dette er det vi som må nå bøte for.

https://blog.janchristensen.net/2022/10/nr-3098-jan-helge-andersen-dro-viggo.html

 

17.)                   Vi synes også at dette er blitt et prinsipp sak. Vi med små og ubetydelige overskridelser skal tas. Og det på hardest mulig måte der det offentlige ikke sparer på noe. Mens de med murer og annet der overskridelsene er opp imot 60 ganger våre. Blir tatt med silkehansker og forsvart. Dette er sikkert Verdens-Rekord i forskjellsbehandling som dere med dette vedtaket forsvarer og støtter opp under. Ikke noe god saksbehandling og forvaltning. Men det hjelper ikke å si ifra, men at vi kommer til å fjerne mur, trapp og bod? Aldri!

https://blog.janchristensen.net/2023/03/nr-3198-alle-offentlige-etater-og.html

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2462-pbe-her-i-oslo-fremstar-som-de.html

 

18.)                   Fikk denne mailen i fra dere:

Hei,

 

Viser til telefonsamtale tidligere i dag om klagesaken i Krokstien 2 C. Du lurte på hva som er status for trappen, siden vi ikke har nevnt den i våre vedtak.

 

Jeg har forhørt meg med saksbehandler Karin Sand Oftedal. De vedtakene vi har behandlet i saken gjelder kun bod og støttemur. Vi har derfor ikke tatt stilling til om trappen er lovlig eller ikke. Hvis du lurer på status på trappen, må du henvende deg til Oslo kommune.

 

Ha en fin dag.

 

Med vennlig hilsen

Harald Lund
rådgiver


Her er vårt svar som viser at med slike hat forhold som det offentlige holder på med. Hvordan da få en løsning på en sak?

Dere er ikke overhode villige og istand til å høre på våre argumenter

Eneste dere gjør med dette vedtaket og skrive, er å la de kriminelle og hatefulle elementer få mer næring og utvikle seg.

Vårt svar:

Takk Harald Lund

PBE hater meg, de svarer ikke på mine henvendelser.

Ha en fin dag, og det forslaget er utprøvd mange, mange ganger.

Vennlig hilsen

Jan Kåre Christensen 

19.)                     Dere tar ikke med, nevner det ikke engang. Andre får bygge murer på 4 – 6 og X antall meter. Mens vår som er i det område som PBE tillater murer. Blir sett på som den mest kriminelle og ille muren i Oslo by. Ikke minst da vi ikke kan sammenligne den med andre murer på Hellerudtoppen. Det er argumenter vi har, som dere overhode ikke svarer på. Saksbehandlingsfeil og bryte forvaltningsloven gjør det offentlige hele veien i denne saken da vi får svar. Men ikke om det vi har spurt om og de forholdene vi har nevnt.

 

20.)                     Det som dere nevner av begrunnelser for å gjøre forskjell på oss og andre synes ikke vi er greit. Begrunnelsen for det er ikke greit heller.

Vi er ikke fornøyd med dette vedtaket, og ser det hele som tomt pjatt og et forsvars skriv for PBE makt- og myndighetsmisbruk imot oss.

Vi kommer ikke under noen omstendighet å innrette oss etter dette å rive/fjerne noe av hva vi har bygget veiledet av PBE.

Hvis det skal bort, så får Oslo Kommune gjøre det, ikke vi i hvert fall!


Vennlig hilsen
Berit og Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo

 

3 kommentarer:

Anonym sa...

Dette er ille. Alle offentlige etater forsvarer hverandre. Heldigvis er saken nå innenfor Høyesterett og der tror jeg dere endelig vinner frem. Hvis ikke så må eneste gjenværende mulighet være Strasbourg,men forstod at det kostet mye å få saken inn der.

Jan Kåre Christensen sa...

Nå får jeg avvente svar i fra Høyesterett.
De beskytter og verner hverandre.
Men viktig ikke ta mer enn et skritt om gangen.

Jan Kåre Christensen sa...

Den indre justisen i det offentlige Norge fremstår å være ond, mørk og rent ut demonisk.
Hvis en ikke forsvarer andre, så er en enn sviker.
Men da må en gå på akkord med seg selv, sannheten og det som åpenbart er rett.
Det er helt åpenbart at vi har rett her, og PBE og det offentlige tar feil og fordreier og er manipulative!