onsdag 21. juni 2023

Nr. 3233: Kommuneadvokaten i Oslo Einar Gitlestad forsøker å lyve, fornekte faktum og bagatellisere deres egen brøde i saken at jeg ikke gjentatte ganger har fremlagt mine utgifter gjennom mail, portaler, og dette skulle de uansett tatt med i deres beregninger da de foretok trekk i feriepenger og bil!

 Nr. 3233:

Kommuneadvokaten i Oslo Einar Gitlestad forsøker å lyve, fornekte faktum og bagatellisere deres egen brøde i saken at jeg ikke gjentatte ganger har fremlagt mine utgifter gjennom mail, portaler, og dette skulle de uansett tatt med i deres beregninger da de foretok trekk i feriepenger og bil!

 

 https://blog.janchristensen.net/2022/02/nr-2984-pal-granberg-og-astrid-myhra.html

https://blog.janchristensen.net/2023/05/nr-3223-saken-vedrrende-trekk-av.html

https://blog.janchristensen.net/2023/05/nr-3221-fr-det-foreligger-en.html

https://www.sokelys.com/jan-kare-christensen-anker-dommen-i-lagmannsretten-inn-for-hoyesterett/

 

Vi vet at Satan er en løgner, det er en av hans fremste egenskaper.

Dessverre er det løgn på løgn som preger saken imot oss ifra PBE sin side, og alle andre instanser.

Nå, ikke minst kommuneadvokaten som lyver at jeg først nå har fremlagt «bevis» for mine utlegg. Noe jeg har gjort gjentagende ganger.

Det er vel også slik at når jeg har fremlagt en ting, en gang.

Så skulle det holde?

Jeg har fremlagt og påpekt dette gjentatte ganger, fremdeles har kommuneadvokat Einar Gitlestad vært så frekk.

At han sier at dette er først fremlagt nå, hvilken løgner denne mannen er.

Sannheten er at jeg har dokumentert,  påpekt dette flere ganger. 

For en løgner denne mannen er.

Det er åpenbart at dette er en åndskamp mellom mørke og lys.

Gud og Satan, det onde imot det gode.

Løgn imot sannhet og hat imot kjærlighet.

 


 

Her er hans skriv:

Kommuneadvokaten

Norges Høyesterett

Vår ref. (saksnr.): 23/422-3

Dato:

19.06.2023

ANKETILSVAR

TIL

NORGES HØYESTERETT

23-054883ASK-BORG/04

Rettens saksnummer:

Ankende part:

Jan Kåre Christensen

Krokstien 2c

0672 Oslo

Prosessfullmektig:

Ankemotpart:

Selvprosederende

Oslo kommune v/ordføreren

Rådhuset

0037 OSLO

Prosessfullmektig:

Kommuneadvokaten i Oslo

v/advokat

Rådhuset

0

037 OSLO

Klage over utlegg

* * *

Saken gjelder:

*

Det vises til anke over lagmannsrettens kjennelse 2. mai 2023, forkynt for kommunen 12. juni, og

dermed med (syv dagers) frist til i dag for anketilsvar.

Kommuneadvokaten i Oslo

Oslo kommune

Besøksadresse:

Olav Vs gt. 4

Postadresse:

Telefon: 23461522

Org. Nr.: 976819942

For lagmannsretten gjorde Christensen gjeldende et sett av anførsler, som så vidt vi kan se

alle ble drøftet i kjennelsen 2 mai 2023. Anken til Høyesterett inneholder en gjentagelse av – (noen av) disse, også anførsler som ikke gjelder «saksbehandlingen», som er angitt innledningsvis som ankegrunn. Kommunen mener lagmannsrettens enstemmige kjennelse var riktig i sitt resultat, og viser til drøftelsene i denne for de refererte anførsler, idet kommunen ikke har mer å tilføye om disse.

I ankens første avsnitt retter imidlertid Christensen hovedfokus på det han mener har vært en gjennomgående saksbehandlingsfeil i alle instanser, nemlig at de «konsekvent kun har tatt i betraktning ankende parts inntekter, og ikke hans utgifter».

Det er for det første vanskelig å se/vite hva Christensen faktisk har tilbudt av beviser om dette, da han har innsendt store mengder skriv/synspunkter om alt fra Kristi korsfestelse, det offentliges barbari og PBEs praksis som overgripere. Av materiale som er lastet opp på

Aktørportalen kan man se at han etter lagmannsrettens kjennelse har tilbudt dokumentasjon

omkring sin nåværende økonomi, og særlig da sine utgifter (sakens dok. 19-22 på Aktørportalen).

Kommunen (undertegnede) vet ikke i skrivende stund om noe av dette er sendt inn tidligere, slik Christensen hevder. Lagmannsretten skriver for sin del at «Det er ikke for lagmannsretten fremlagt opplysninger om Christensens økonomiske forhold» (s. 7). Hvis dette stemmer, foreligger ingen saksbehandlingsfeil på dette punkt (heller). Av interesse her er opplysningen referert i første avsnitt s. 8, i.f.m. trekk i feriepenger fra tidl. arbeidsgiver: «Christensen er av namsmannen oppfordret til å gi opplysninger om sine økonomiske forhold, noe han ikke har gjort».

Av videre interesse er annet avsnitt, samme side i kjennelsen: «Etter de opplysninger Christensen har gitt synes det sannsynlig at det har skjedd endringer i hans løpende ytelser som kan ha betydning for utleggstrekket. Under forutsetning av at Christensen gir opplysninger og dokumenterer sine økonomiske forhold legger retten til grunn at namsmannen ved den videre behandling av utleggstrekket kan vurdere trekkets omfang.»

Nettopp dette siste synes å ha skjedd, idet namsmannen «har besluttet å stanse utleggstrekket»

(s. 1 i bilaget til dette anketilsvar, brev om stans av utleggstrekk 1. juni), etter å ha (s. 4) «gjort en ny vurdering av om det er rom for utleggstrekkEn oversikt over de utgifter som namsmannen har lagt til grunn følger vedlagt sammen med rettsbokenDet er etter dette ikke rom for utleggstrekk.» Igjen tyder dette på at Christensen først nylig har gitt slike avklaringer.

Bilag: Brev fra namsfogden

Ut fra formuleringene gjengitt ovenfor fra flere instanser, synes de utslagsgivende, nye opplysningene å ha blitt inngitt etter lagmannsrettens kjennelse 2. mai 2023. Ut fra dette kan ikke kommunen se at det foreligger en saksbehandlingsfeil på dette punkt.

Christensen mener (i ankens siste avsnitt) at vilkårene i tvl. § 30-5 er oppfylt, uten en direkte drøftelse, men med henvisning til sine øvrige anførsler, særlig da at muntlige forhandlinger ikke er avholdt, og at han skal ha blitt forskjellsbehandlet i den underliggende saken. Kommunen mener heller ikke dette fyller vilkårene i § 30-5, og viser til lagmannsrettens drøftelse av disse tidligere anførslene fra Christensens side.

På denne bakgrunn nedlegges på vegne av Oslo kommune følgende

påstand:

Prinsipalt:

Anken avvises.

Subsidiært: Anken forkastes.

Anketilsvaret er lastet opp i Aktørportalen.

Oslo, 19. juni 2023

KOMMUNEADVOKATEN

Einar Gitlestad

advokat

einar.gitlestad@kao.oslo.kommune.no

 

Her er mitt tilsvar:

Til Høyesterett                  Oslo 20/6.2023

Sak 23-092737

 

Tilsvar til Kommune Advokat Einar Gitlestad

 

Advokat Gitlestad skriver at jeg først nå har fremlagt mine utgifter.

De er oppgitt mange, mange ganger.

At Gitlestad ikke har fått med seg dette, er nok ikke helt sant.

Selvsagt har han fått dette med seg, mannen er vel ikke dum, blind og halt?

 

Det er spesielt mine utgifter i forbindelse med boliglån som ikke er helt bevist tatt med.

Dette er åpenbart av den grunn for å kunne trekke meg vedrørende lønn, feriepenger og bil.

Lagmannsretten hevder det samme, er av den enkle grunn at de ikke har villet forholde seg til fremlagt dokumentasjon.

Det er sendt pr. mail flere ganger til Namsmannen.

Lagt inn i dere portal med kodebrikke både i fjor, og i år.

Hvor mange ganger skal en dokumentere det samme?

Jeg har påpekt dette gjentatte ganger i skriv til alle instanser.

Hvor mange ganger skal en dokumentere det samme?

 

At Namsmannen «stoppet» trekke var at de fikk kalde føtter da de begynner å skjønne at de ikke kan gjøre det de gjør.

De ville begynne å trekke meg for 8.800, - kr. i mai

Først var det 9.600, - kr. i fjor oktober.

Deres utleggstrekk er med andre ord oppdiktet, og ulovlig da ikke mine utgifter er lagt inn i regnskapet.

 

Utgifter som ønskes hensyntatt bør dokumenteres med vedlegg.

Dette er gjort gjentatte ganger. Hvor mange ganger skal samme ting dokumenteres? Vanligvis en gang, jeg har gjort det mange, mange ganger.

 

Samt, hvis her både Tingretten, Lagmannsretten, Innkrevingsetaten og Namsmannen ikke har fått dette med seg?

Virker det rent ut utrolig da de gikk inn på min konto for å se om det var penger å hente fra sparekonto eller lønnskonto i fjor.

De har full adgang til alt, at de da ikke har fått med seg våre faste trekk?

Det har jeg ingen tro på.

Dette er helt bevist gjort for å kunne lyve, og sette i gang trekk.

Det som stoppet trekket, var at jeg sa opp jobben min i Ullern Buss.

Fikk støtte av NAV for å søke etter ny jobb.

Det var med andre ord, ikke noe annet enn bytte av arbeidsgiver som «berget» meg.

Namsmannen var i kontakt med Ullern Buss der de var forundret over den råskap og hate imot meg de viste ved å legge beslag i det de kunne.

Eneste de kunne legge beslag i, var mine feriepenger hos Ullern Buss.

Da jeg sluttet der i samme momanget de begynt med trekk.

Dette var ikke planlagt fra min side.

 

Da med et oppdiktet beløp, som de hadde ingen rett til å gjøre.

De pengene har Kjell Helland stående på sin konto, da han utbetaler det først på min godkjennelse.

 

Advokat Einar Gitlestad har fokus på feil sted når han mener at det er p.g.a. penger tjent som Namsmannen stoppet trekke.

Det var av en grunn, Namsmannen har begynt å skjønne at de virkelig har prøvd å lure seg til et utlegg som ikke var reelt!

 

Har selvsagt mye mer å si, men utlegge som er imot meg er ikke lovlig.

 

Påstand

 

Subsidiært: Oslo Kommune må for all fremtid avstå å trekke meg for penger da de ikke har tatt med utgifter i deres utlegg imot meg. Spesielt trekk på lån og avdrag.

 

Prinsipalt: 100.000, - kr i oppreisning for trakassering.

 

Jan Kåre Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo

 


 

 


18 kommentarer:

Anonym sa...

Denne Advokaten kjenner ingen begrensning på frekkhet.
Her har du sendt inn flere ganger, og mer enn du skal.
Så sier han at det er kun siste gang som «gjelder».
For en løgnens tjener dette er.

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym, du skriver:

Denne Advokaten kjenner ingen begrensning på frekkhet.
Her har du sendt inn flere ganger, og mer enn du skal.
Så sier han at det er kun siste gang som «gjelder».
For en løgnens tjener dette er.

Svar:
Ja, jeg sendt dette inn første gang september/oktober i fjor.
Siden flere ganger, dette er gjennom korrupte mennesker.
Får håpe, tro og be at Norges Høyesterett gjennomskuer dette og gir oss oppreisning, medhold og seier!

Anonym sa...

Da blir det spennende hvordan Norges Høyesterett vil forholde seg kommune advokatens mange notoriske og barnslige løgner.

Se igjennom fingrene?
Eller gi dere medhold?

Jan Kåre Christensen sa...

Ja, det blir spennende.
Hva utfallet blir.
Enig med deg at kommunene advokaten er på meget tynn is.
Og hele det offentlige I denne saken.
Her oppfører enn seg verre enn de gjør i Kongo.

Anonym sa...

Ser ut av hva du skriver Jan Kåre.
Det er klart at de helt bevist har unlat å ta med dine største og reelle utgifter for å ta fra deg din kones bil og penger.
Godt du har avslørt dem.
Her er Innkrevingsetaten/Namsmannen/Oslo kommune tatt i faktisk makt og myndighetsmisbruk imot deg og din kone.

Jan Kåre Christensen sa...

Takk.
Hele saken er et gedigent overgrep.
De lyver, fordreier faktum.
Misbruker sitater, lyver og beskytter hverandre.
Dette er faktum I saken vår.
I denne saken er Norge og Oslo Kommune ala Kongo.

Anonym sa...

Jan Kåre, her nøter du uten tvil krefter i fra den mørke og demoniske siden.

Nå skal Høyesterett ta stilling til videre saksgang.
Vi ber om at dere vinner.
Får oppreisning som du skriver til Høyesterett.
Får beholde mur, trapp og bod.

Jan Kåre Christensen sa...

Det er uten tvil det som du skriver.
Det er helt ute av alle proporsjoner og mening denne saken.
Vi ble veiledet hvordan bygge muren av PBE.
At vi skulle få så mye problemer.
Hvem kunne vite det?

Anonym sa...

Alt som er til din bakdel løfter de frem mens det som er til din framdel forsøker de å skjule. Dette er åpenbart åndskamp og ikke noe annet!

Jan Kåre Christensen sa...

Ja, dessverre.
Samtidig beskytter og verner de hverandre.
Jeg får en følelse av at de ånds3krefter Moses møte I Egypten med Farao og trollmannen.
Er dette.
Selvfølgelig i miniartyr scala.
Tror på løsning.
Gud har kontroll.
Jesus beseiret den onde på Golgata.
Da han avvepnet og stilte alle makter til spott og spe.
Vant en evig og fullkommen seier, for meg, deg og alle som vil tro.

Han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem fram til spott og spe da han viste seg som seierherre over dem på korset.
Kolosserne 2:15 N11BM

https://bible.com/no/bible/29/col.2.15.N11BM

Anonym sa...

Jan Kåre, hvordan går ankesaken vedrørende Norges Høyesterett?
Er det noe nytt?

Jan Kåre Christensen sa...

Jeg og Kommune Advokaten her I Oslo, Einar Gitlestad har sendt inn det som skal sendes inn til Norges Høyesterett.
I denne overgrep saken imot oss, er nå alt i Høyesterett sine hender.
Jeg vet ikke utfallet.
Saken blir da enten tatt opp.
Noe vi må be om.
Verst scenario er at saken blir avvist.
Da henter Namsmannen kona min sin bil, trekker ferie pengene mine.
De vil da kunne ruinere oss.
Saken er meget viktig og omfattende for oss.
Hele saken er en stygg og ond overgrep sak imot meg og min kone.

Anonym sa...

Dette er da av helt avgjørende betydning skjønner jeg?
Hvis dere får medhold, da har dere vunnet saken antar jeg?
Lykke til, vi ber 🙏💟

Jan Kåre Christensen sa...

Taper vi, så vet vi hva PBE vil gjøre.
Alt som står i deres makt for å knekke oss da deres hat til oss er helt ukontrollert
Vinner vi, får vi feire det med en bedre middag 😉🙏❤️💟🙏😉🙃🙂😂💟😷😥😥😷😷😷😷😷😷😷😷🤩🤩🤩🤪😉🙏🙂😂🤣🍧🏝🏖🏜

Anonym sa...

Det er direkte ondskap dere er utsatt for.
Det offentlige ser ut som en stor hatgruppe.
Men du kan vite, Gud er med.
Da blir det seier.

Jan Kåre Christensen sa...

Enig at det er en HATGRUPPE 🤒

Anonym sa...

Helt irrasjonell oppførsel de har.
Dere har bygget noe pent og funksjonelle ting.
Mur er da ikke skjemmende eller dominerende
Den er i flukt med terrenget.
PBE tillater murer på 1.5 meter med slikt fall dere har.
Mure deres er 1.8 meter.
30 cm er absolutt ingenting.
Ja, det er virkelig en HATGRUPPE MED PBE I FØRERSETE.

Jan Kåre Christensen sa...

Hat forblinder.
Mørkets Fyrste styrer slike mennesker.