tirsdag 17. mai 2022

Nr. 3016: Plan- og bygninsetaten ønsker faktisk å vandalisere vår eiendom i sitt hat, dette er helt meningsløst!

 Nr. 3016:

Plan- og bygninsetaten ønsker faktisk å vandalisere vår eiendom i sitt hat, dette er helt meningsløst!

 

https://blog.janchristensen.net/2022/05/nr-3015-statsforvalter-skal-avgjre.html

 

Vi sendte denne mailen til Statsforvalter som skal avgjøre saken mellom oss og det hatefulle plan og bygninsetaten her i Hovedstaden.

 

Selv trappa som ligger 100 % på vår eiendom har vi fått pålegg om å rive, helt ufattelig, ondt og meningsløst

 

 Til STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN

Postboks 325

1502 MOSS

 

Oslo 17/5.  2022

Sak nr. hos Statsforvalteren i Oslo og Viken 2022/4951

 

Brudd på forvaltningsloven – mesteparten her er hentet ifra NOU 2019: 5

Ny forvaltningslov

Plan og bygninsetaten har bryte mange Norske lover, og når de har gjort så mange feil.

Så skulle de ha gjort seg bruk om omgjøringsloven for om mulig komme best mulig ut av dette.

 

17.3 Forvaltningsorganers alminnelige veiledningsplikt

 

17.3.7 Hvordan bør forvaltningen veilede?

Særlig om muntlig samtale og
personlig møte

Spørsmål og andre henvendelser som aktualiserer
veiledningsplikten, kan komme inn til forvaltningen på flere måter. Den enkelte kan ta kontakt muntlig per telefon eller i møte, skriftlig per brev eller i elektronisk form, eller via forvaltningsorganets nettside eller egne digitale løsninger.

Forvaltningen kan på sin side veilede på tilsvarende måter.


Mange veiledningsbehov kan i dag dekkes ved hjelp av generell veiledning, enten det skjer digitalt på forvaltningsorganets hjemmesider eller ved trykt materiale. Dette er særlig aktuelt for spørsmål som ikke knytter seg til konkrete forhold eller saker. Når det foreligger lett tilgjengelig generell veiledning som kan gi svar på slike henvendelser, kan det forebygge enkeltstående henvendelser direkte til forvaltningsorganet. Etter gjeldende rett avgjør forvaltningsorganet selv om veiledning skal gis skriftlig eller muntlig (forvaltningslovforskriften § 2). Det skal legges vekt på ønsket og behovet hos den som skal veiledes. I praksis blir antagelig de fleste henvendelser besvart på samme måte som de innkom til organet.

 

25.6 Omgjøring i vedtaksorganet

 

25.9 Plikt til omgjøring?

Forvaltningsloven § 35 regulerer forvaltningens
adgang til å omgjøre vedtak. Den lar det stå åpent om forvaltningen i visse tilfeller har plikt til å omgjøre. Det kan eventuelt følge av særskilte lovbestemmelser. For øvrig må det skilles mellom omgjøring av gyldige og ugyldige vedtak. Hvilke regler som bør gjelde ved ugyldige vedtak, kom-
mer utvalget tilbake til i kapittel 33.
Her i punkt 25.9 vil utvalget drøfte spørsmålet
om plikt til å omgjøre gyldige vedtak. En plikt kan
utformes slik at den gjelder å vurdere omgjøring
eller å foreta omgjøring. I punkt 25.8 har utvalget
frarådd en alminnelig regel om plikt til å vurdere
anmodninger om omgjøring.
Partene vil normalt ha en klar forventning om
å kunne innrette seg etter et gyldig og endelig vedtak i saken. Skal det være en plikt til omgjøring, må det begrunnes ut fra de hensyn som taler for at saken likevel bør få et annet utfall. Det bør her skilles mellom omgjøring til gunst og omgjøring til skade.
Det er vanskelig å se at forvaltningen bør ha plikt til å omgjøre et gyldig vedtak til gunst for parten. I slike tilfeller vil forvaltningen etter lovforslaget ha fri adgang til omgjøring, jf. punkt 25.6.3.2.
Det bør være opp til forvaltningens skjønn om
omgjøringsadgangen skal benyttes innenfor
skjønnsfrihetens rammer. Selv om omgjøring er til
gunst for parten, kan andre hensyn tale imot.
Omgjøring til ugunst kan etter forslaget bare
foretas der sterke grunner taler for det og disse
veier tyngre enn motstående hensyn, jf. Punkt.

 

Ja, jeg har fått veiledning flere ganger, her er hva som faktisk skjedde.

 

Vi flyttet inn her i 2012. I 2013 ringte vi ned til vår daværende saksbehandler Kaja Lange Aubert. Det ble ringt ned 2 – 3 ganger, for å være sikker på at vi gjorde det riktige.

Det er ikke lett å gjengi dette fem år etterpå, og når det var flere telefonsamtaler føles det som en når det er fem år etterpå.

Samt, at Oslo kommune har overhode ikke vært interessert å høre vår versjon, de hadde bestemt seg for 3 – 4 år siden at vi skulle få nei på alt.

 

Hva skjedde da med de telefonsamtalene vi hadde med vår daværende veileder Kaja Lange Aubert?

 

Mener å huske at vi ringte ned medio mai og august 2013? Det ligger fem år tilbake i tid, det er lenge siden og vanskelig å huske detaljert hvert ord slik det ble sagt, men etter min erindring svarte hun slik som dette.

Da spurte jeg om følgende, vi har satt opp trapp og har lyst å sette opp mur. Trapp mener jeg vi satte opp 2013, da vi før dette hadde hatt et tau som vi slengte oss ned på i Stormyrveien, og tro det eller ei, det er til dette nivået Oslo kommune har gitt oss pålegg om å gå tilbake til, at vi skal bruke et tau å slenge oss ned på veien med. Du tror det ikke, men slik hadde vi det før vi bygget trappa som Oslo kommune har gitt oss pålegg om å rive, fatte det den som kan.

 

Jeg spurte om hva som skal til for å bygge en mur, til det fikk jeg til svar at om det var bygget en mur der fra før, så var det ikke søknadspliktig å bygge en oppå den. Dette svarte Kaja Lange Aubert.

Jeg sa ja, og da svarte Kaja Lange Aubert at da var det ikke SØKNADSPLIKTIG DA DET VAR BYGGET EN MUR FRA FØR!

DETTE GÅR NOK BRA!

 

Jeg sa videre at vi ser for oss en mur på 1.5 meter og 1 meter gjerde.

Dette var ikke noe problem sa hun, da andre fra før av har høyere mur enn dere.

 

I 2013 ringte jeg til og med en ekstra gang, sånn for sikkerhets skyld og spurte om det samme, og de samme svarene ble gitt.

BYGGING OPPÅ GAMMEL MUR VAR IKKE SØKNADSPLIKTIG.

Så lenge det var en mur der fra før, så slapp vi å søke selv om muren ble annerledes. Med andre ord, vi fikk tillatelse i forkant av vår bygging av mur, Oslo kommune bryter Norsk lov ved å bestride dette.

 

PBE sier imidlertid noe annet nå, nemlig:

b.) «Det kan imidlertid ha blitt sagt at utbedring/tilbakeføring av opprinnelig mur langs veien ikke ville være søknadspliktig. Den eksisterende muren det vises til var en lav mur i stablestein og kan ikke sammenlignes med den oppførte muren.»

 

Oslo kommune har ikke overhørt denne samtalen.

Det har kun jeg og Kaja Lange Aubert, ingen andre.

 

Når Oslo kommune begir seg ut på å forklare hva som er blitt sagt i en telefonsamtale som de ikke har overhørt. Så gjør de to store feil her.

For det første så lyver de, og etterpå fantaserer de noe som de mener er blitt sagt. Dette i seg selv, gjør at hverken Oslo kommune, Fylkesmannen eller Sivilombudsmannen har noen troverdighet når de kan tillatte seg å begå slike brølere. Dette er også imot Norsk lov og vanlig anstendighet å dikte ting inn i et dokument.

 

Hadde den oppdiktede og løgnaktige fremstillingen som PBE her gir vært sann, så hadde vi selvfølgelig aldri satt opp mur.

Det er selvfølgelig renspikka løgn som PBE driver med.

Dessverre har både Fylkesmannen og Sivilombudsmannen latt dette passere, det forteller bare at deres troverdig i denne saken er lik null.

 

Sluttkommentar:

 

Det står her i NOU 2019: 5

 

Den enkelte kan ta kontakt muntlig per telefon eller i møte, skriftlig per brev eller i elektronisk form, eller via forvaltningsorganets nettside eller egne digitale løsninger.

 

Forvaltningen kan på sin side veilede på tilsvarende måter.


Mange veiledningsbehov kan i dag dekkes ved hjelp av generell veiledning.

(sitat slutt.)

 

Det var dette vi gjorde, som forvaltningen oppfordrer til. Gjøre det så enkelt og greit som mulig, ta kontakt pr. telefon. Fikk god og fin veiledning.

Muren vår ligger ½ meter lengre inne enn vår skråning, hvordan kunne vi da forestille at den ligger for langt ute i veibanen?

Den ligger nå 1 meter ifra veibanen, vår skråning lå ½ meter. Mens naboen over på den andre siden av veien i Stormyrveien ligger muren 20 cm ifra veien.

Vår mur er på det høyeste 180 cm og PBE tillater 150 cm, og vår mur ligger på en rett strekning.

Hva er problemet?

Norsk lov eller oss?

Kun og alene Plan- og bygninsetaten her i Oslo som omtolker Norsk lov og den reelle virkelighet!

Det er primitivt av den offentlige forvaltningen som ikke vil få med seg at i vårt tilfelle er det fullt mulig å snu.

Og omgjøre alle før gitte og rigide pålegg.

 

Vil også få med atter igjen. I vårt tilfelle er alt kun til fordel for alle. Det er ikke noe negativt da det ikke engang vil virke imot Loven, da muren vår ligger lengre inne enn vår skråning. Det er kun fordeler, ikke noe negativt.

Nevner noen fordeler, noe negativt finnes ikke, det er ikke eksisterende.

 

1.)           Fyllmassen holdes oppe på vår eiendom, ikke som hos nabo og vi hadde det før. Fyllmassen/mold legger seg i veibanen.

 

2.)           Vi får et flatere, penere og større uteområde.

 

3.)           Boden gjør at ting står trygt og tørt.

 

4.)           Trappa vår gjør at vi slipper å kaste oss i tau og dra oss opp i tau. Det blir normale og pen adkomst og komme opp på vår eiendom. Vi lever i et sivilisert samfunn, ikke som PBE legger opp til. Der vi skal leve som molboer, for hatet til PBE er bare enormt imot oss og de har forledet hele det kommunal/statlige organer til å være med på denne mobbingen og forskjellsbehandlingen.

 

5.)           Sykebil og andre kan komme lett til oss da selve tunet vi bor på med fire tette hus og bilparkering inne på vårt tun og trangt gjør det til en sikkerhetsrisiko hvis vi skal forandre på noe på vår eiendom. Som vi selvsagt ikke vil gjøre da å gjøre etter PBE såkalte vedtak. Ulovligheter er det ikke vi som driver med, men det offentlige!

 

6.)           Med vår mur, får vi et mye mer anvendelig uteområde da eiendommen vår er allerede under det som PBE legger til grunn for minstekrav for å sette opp bolig. Men med muren, blir dette en vinn vinn situasjon.

 

7.)           Trappa vår ligger 100 % på vår eiendom, rive den er å gripe direkte inn i eiendomsretten, og sunn fornuft er også satt fullstendig til side.

 

8.)           Estetisk og pent er det vi har det nå, før vi bygget var det uetisk, og mindre pent. Ha det grønt og pent rundt seg som vi har det nå på tre sider av huset. Bortsett fra der vi kjører inn i huset med garasjen. Er selvsagt en stor fordel, og pent og grønt som Oslo Kommune legger så mye vekt.

 

9.)           Med trappen har vi en trygg og god adkomst fra Stormyrveien som samtlige hus som ligger imot Stormyrveien har. At PBE legger opp til at vi ikke skal ha det, viser bare deres skjeve forskjellsbehandling.

 

10.)    Våre overskridelser er kun kosmetiske og minimale. Men fordelene dette gir, ved å få beholde det vi har bygget. Er faktisk enorme og gode. Samt at det er pent og grønt, det hever bostandarden, rekreasjonsmuligheten og muligheten til ute hus opphold.

 

Lurer også på hva egentlig PBE og det offentlige driver på med?

Vi er kun amatører og driver ikke med juridiske ting.

Men med på ha med PBE og det offentlige som sier en ting under telefonsamtaler som det offentlige oppfordrer til. Gjøre ting enklest mulig.

Så viser det seg at vi fikk mangelfull og til dels villende veiledning.

Så skal vi bli møtt på verst tenkelig måte med at vi har nesten gjort en utilgivelig overskridelse.

 

Dette har vi tilbakevist gang etter gang.

https://blog.janchristensen.net/2019/10/nr-2575-jeg-har-faktisk-imtegatt-plan.html

 

Selve intensjonen med loven, der en slik som hos oss.

Andre gjør dette med overlegg, noe ikke vi har gjort.

Så skal vi tas hardest mulig, er bare ondt og fullstendig meningsløst.

Sannheten er at vi har bygget i god tro og veiledet av PBE. Da å bli møtt med slikt hat og mørke, er virkelig ille!

 

Mvh

Berit og Jan Kåre Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo

25 kommentarer:

Anonym sa...

Hei igjen Jan Kåre.
Hadde ikke tenkt å kommentere nå mer – foreløpig.
Men er disse menneskene i arbeid for Putin og Russland????????

Det er bare ille hva PBE og det offentlige holder på med.

Rive mur og bod er helt hinsides!
Men også trapp, ord strekker ikke til!
Dette er overformynderi av den slemme sorten.

Jan Kåre Christensen sa...

Det er vel ikke i tvil om at disse menneskene er i stand til å få seg til å gjøre det meste, da i negativ og den onde retningen!

Anonym sa...

Jan Kåre, det er et til dels perverst og ondt system du kjemper imot!
De bruker smekre og vakre ord om grønt, rekreasjonsmuligheter og lek.
De bryr deg katta om dette, kun å utøve makt.
Snakker om estetiske og pent, men det som dere har bygget er virkelig både pent og estetisk.
Nærmeste nabo – Postmann Hans Øyvind Ryen har alt det som dere ikke har.
Grønt og vakkert, og utnyttet tomten på best mulig måte for lek og utehus opphold.
Men slapp av, før eller siden så må galskapen til PBE og det offentlige ta slutt!
Slik som PBE og det offentlige skriver, der de mener en ting. Og lever noe helt annet, så er dette typisk for rus. Narkotika og andre rusmidler, det oppleves at det er dette som de MÅ ruse seg på?
Ille er det, ingen tvil om det!


Jan Kåre Christensen sa...

Er helt, helt enig med deg.
PBE liv og lære er i spagat!
De snakker varmt og godt om mye, som de kaster fort på dør hvis det står i veien for deres onde og til dels regide pålegg og estetikk og grønt gir de egentlig fullstendig blanke i!
Vi har NÅ en eiendom som er alt de påpeker som ideale.
Men ideale betyr egentlig ikke en eneste ting, bare de får raljere og herje, og holde på!
Dette er typisk narsissistisk oppførsel og væremåte de legger for dagen!Anonym sa...

Jan Kåre, de skriver at det som dere har bygget er ulovlig.
PBE er rebeller, ingen tvil om det.

Jan Kåre Christensen sa...

Enig med deg.
Det er trist med den offentlige forvaltningen som er pålagt å svare tilbake både konstruktivt, med verdighet og med kunnskap og relevans.
De skal kunne bli motsagt.
Loven er god, men saksbehandlerne og de som skal håndheve loven er dessverre i mange henseender så elendige at det gjør egentlig hele den offentlige forvaltningen til nesten et Helvete på jord slik som de kan få seg til å oppføre seg!

Anonym sa...

Har lest også en del av det dokumentet du henviser til.
NOU 2019:5
Er helt enig med deg.
Disse forholder seg ikke til loven.
Men bryter den, mistenker og driver et renkespill imot dere.
For ingen verdens ting.
Helt utrolig, det er virkelig meningsløst og bare ren ondskap som ligger bak det offentlige ugjerninger imot deg og din kone!
Ha en strålende uke Jan Kåre

Anonym sa...

Har lest også en del av det dokumentet du henviser til.
NOU 2019:5
Er helt enig med deg.
Disse forholder seg ikke til loven.
Men bryter den, mistenker og driver et renkespill imot dere.
For ingen verdens ting.
Helt utrolig, det er virkelig meningsløst og bare ren ondskap som ligger bak det offentlige ugjerninger imot deg og din kone!
Ha en strålende uke Jan Kåre

Jan Kåre Christensen sa...

Takk, Putin og Russland bruker bomber og tanks imot sivilbefolkningen for å skremme og ødelegge.
PBE bruker ulovlige og regide pålegg for å vandalisere, det viser bare galskapen!

Anonym sa...

Hva PBE og det offentlige holder på med, er egentlig en autentisk løgn.
Det er klart at en skal følge regler, men hos dere Jan Kåre.
Så er det PBE som ikke følger sitt eget regelverk, men dere har fått skylden for alt.
Det er ansvarsfraskrivelse!

Jan Kåre Christensen sa...

Som sagt, de har prøvd å bygge opp et narrativ basert på løgn.
Der de ikke kan eller vil svare på de enkleste spørsmål som selv en 1 klassing hadde evnet og klart å svare på.
Bl.a. påstår bymiljøetaten at vår mur ligger i veibanen på det meste 18 cm.
Vi har da sagt at muren vår ligger faktisk ½ meter lengre inne enn hva den lå ut imot asfalter vei.
Hva er problemet?
Kun oppe i hodene på det offentlige, eller hjertene i mangel på litt mildhet og medmenneskelighet!

Anonym sa...

Jan Kåre, når de har veiledet dere, da er det normalt å opptre noe ydmykt.
Det finnes ikke her hos det offentlige, de er urimelige og lyver med at de ikke husker.

Samt, det er veldig underlig, dere har minimale overskridelser der grått er blitt grønt.
Hos andre som har fått dispensasjon og godkjennelse, er det grønne blitt grått.
PBE og det offentlige taler med 2 tunger, og ljuger over en lav og høy sko.
De er rett og slett kjeltringer.

Jan Kåre Christensen sa...

He-he, du får sagt det. Utbyggere og mange andre får dispensasjon opptil 70 ganger mer enn andre, kun for å få mer bygg/grått.
Vi har bygget slik at vi har ikke fått egentlig mindre grått, bare mye mer grønt.
Dette viser bare at PBE har null troverdighet, de lyver, fordreier og er narsissistiske i alt de sier og gjør!

Anonym sa...

Jan Kåre, PBE og det offentlige fremstår som Mafia, men Gud er større!
Mye større, dette går bra, helt sikkert!
Ha en fortsatt kjempefin dag broder!

Jan Kåre Christensen sa...

Plan og Bygninsetaten her i Hovedstaden ligner mer og mer på Putin og Russland i sin væremåte og retorikk.
Alt hva vi skriver, sladder de.
Slik som Putin opptrer ovenfor de som stiller han kritiske spørsmål.
De er på mange måter like som to dråper vann.
Trist, men sant!

Anonym sa...

Jan Kåre, de ligner ikke, de er som denne galskapen bortsett i fra at Putin og Russland bruker bomber og kuler for å ramme.
Mens PBE bruker ulovlige vedtak, trusler og en hensynsløs adferd imot deg og din kone.

99 % imot alle gir PBE dispensasjon og godkjennelse opptil 70 % mer enn hos dere Jan Kåre.
Hele etaten driver med grov forskjellsbehandling ovenfor dere 🥺

Jan Kåre Christensen sa...

Hele PBE og det offentlige driver et narre og renkespill.
Der det er en lov for alle andre, de får dispensasjoner og godkjennelser i øst og vest.
Mens vi, prøver PBE i sitt enorme hat kun en ting, gjør ting mest mulig vanskelig for oss.
Dette er selvsagt brudd på Norsk lov og forskjellsbehandling de lux!


De er selvsagt kriminelle de lux!

Anonym sa...

Jan Kåre, leser om Tyrkias Statsminister Erdogan som NATO tar «seriøst» til ingen verden nytte.
Mannen er total gal, og nå skal han ha 30 kurdere ifra Sverige til Tyrkia.
På mange måter minner han om hvordan andre offentlige instanser behandler han med hvordan PBE blir behandlet.
De taper mer enn de vinner med å si sannheten, derfor lar de alt passere.
Slik er det med PBE, de lar det meste passere, for ikke si dem imot.
Galskap til PBE og Erdogan, gi etter for dem vil bare gjør vondt verre!

Jan Kåre Christensen sa...

Enig med deg, det er veldig mange gode sammenlikninger du gir.
Intet nytt under Solen.
Men Gud står over disse arrogante og hatefulle mennesker.
Godt å vite 😁🙏😁🙏😁🙏😁🙃😁🙃😁🙏

Anonym sa...

Jan Kåre er enig med deg.
Men vet de hva de holder på med i sin meningsløse og rigide ondskap?
Neppe.

Slik grov forskjellsbehandling og de andre som har fått dispensasjon og godkjennelse har fått mer grått enn grønt.
Dere har fått mindre grått.
Men mye mer grønt.
PBE og det offentlige bryter fullstendig med alt de selv utad fremstiller å fronte.

Jan Kåre Christensen sa...

Det er typisk hykleri og narsissisme.
Narsissisme er jo Bl. annet at en elsker seg selv så mye, at en hater alle som påpeker at virkeligheten er ikke slik.
Derfor også det enorme og urasjonelle hatet imot meg og min kone.
De som jobber i det offentlige, ikke minst PBE har mye av narsissismen i seg, de tåler ikke å bli motsagt.

Narsissisme
Fra Wikipedia
Narsissisme er et samlebegrep for adferd knyttet til individets oppfattelse av seg selv, i relasjon til omgivelsene. Narsissisme kan derfor være både av positiv art der individet er trygg på seg selv i relasjon til omgivelsene og av negativ art der individet opplever problemer i relasjon til omgivelsene.

Anonym sa...

Primitive mennesker, at de blir forsvart av andre slik viser bare på det lavmålet det offentlige er på!
Notoriske har de bryte Norsk lov, ikke minst veilederplikten og forvaltningslovenJan Kåre Christensen sa...

Det er fordi som du skriver – at de er kriminelle – at vi ikke vil etterkomme det som de kaller for ulovligheter!
Ulovlighetene er det PBE og det offentlige som står for, ikke vi!
De veiledet oss hvordan bygge, så skal vi rive!
Det vi har bygget, har gjort at grått er blitt grønt!
Det offentlige lyver hele veien.
De sier en ting, og mener noe annet!

Anonym sa...

Det offentlige har valgt side.
Argumenterer som kirsebærplukkere og tar ut kun det som er til PBE fordel.
De holder med PBE narrativ.
De er kriminelle som du skriver!

Jan Kåre Christensen sa...

Enig med deg, mafia slik de holder på.
Men løgn og uredelighet lønner seg aldri, kun på film.