onsdag 18. oktober 2023

Nr. 3293: Lovverket her i Norge er rettferdig og godt – men de som skal styre med det, er styrt av løgn, antipatier og mørke!

 Nr. 3293:

Lovverket her i Norge er rettferdig og godt – men de som skal styre med det, er styrt av løgn, antipatier og mørke!

 

Myndighetene i Norge, driver med et renkespill med 5 % av befolkningen.

95 % får lov å gjøre hva de vil!

Slik at de får utløp for sine psykopatiske trekk!

Det er det offentlige Norge!

 

https://blog.janchristensen.net/2022/04/nr-3008-vart-skriv-til-plan-og.html?m=1

https://blog.janchristensen.net/2023/01/nr-3147-avslag-ifra-plan-og.html

 

Her er det opprinnelige vedtaket og avslaget som er gjennomsyret av løgn, synsing og direkte demonisk. Hele etaten er åpenbart styrt av mørke.

Det er som en form for propaganda det som PBE holder på med. Der en tror hvis en gjentar løgnene nok manga ganger, blir det en «sannhet».

Det er på det nivået denne skitne etaten operer, de er som et utemmet villdyr. Ukontrollerbart og farlig!

 


 

 

 

 

 

Vil ta med i innledning til denne artikkelen noen ord i fra skriften.

1 Tim. 1. 8 Vi vet at loven er til det gode hvis vi bruker den riktig.

9 Og vi vet dette: Loven ble ikke innført for de rettferdige, men mot forbrytere og opprørere, mot de ugudelige og syndige, mot de urene og gudløse, og mot slike som dreper sine fedre og sine mødre og andre mennesker.

Legg merke til at loven er god hvis en bruker den riktig. Slik er det også med Norges lover om de selvsagt ikke er så gode som Guds bud.

 

Gode er det i det store og det hele!

 

Vil presisere, det er ikke lovverket som er feil.

Men menneskene som skal styre lovverket.

De er i vår sak styrt av mørke som fabrikkerer løgner fremfor sannheten.

 

2 Tess. 2. 10 Men alle som lar seg forføre til urett, skal bli utslettet fordi de ikke hadde kjærlighet til å ta imot sannheten så de kunne blitt reddet.

11 På grunn av dette skal Gud la en villfarelsens virksomhet komme over dem — og de skal tro løgnen!

 

Da vi startet denne saken om godkjennelse av mur, trapp og bod. Var vi naive og trodde egentlig alt det som det offentlige kom med. Vi var helt blanke.

 

Da vi ble veiledet hvordan bygge muren, så stolte vi 100 % på den veiledningen vi fikk. Selv om den var muntlig.

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3175-hva-skjedde-i-de.html

 

Vi ble veiledet i forkant av bygging av muren av vår daværende saksbehandler Kaja Aubert Lange. Hun gav oss klare råd og veiledning.

Der hun sa direkte til meg at det gikk fint for oss å bygge oppå gammel mur så lenge muren ikke var over 2 meter.

Et gjerde oppå der på 1 meter gikk greit. Da slapp vi å søke for da kom vi ikke høyere enn naboen på andre siden.

Som har en garasje/mur som er over 2 meter med et gjerde oppå der på 1 meter.

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3100-det-er-et-dobbelt-overgrep-vi.html

https://www.youtube.com/watch?v=ec4Et9vfTGM

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3175-hva-skjedde-i-de.html

 

Det ble påpekt i 2015 at vi skulle ha søkt!

 

Da dette ble påpekt, så trodde vi det var kun en formalitet.

Og søkte om mur, trapp og bod gjennom Ferdigattest, og så for oss en rettferdig behandling der vi fikk godkjent det som var lovlig bygget.

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3116-hele-saken-imot-oss-er-et.html

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2468-det-er-ikke-skt-om-mur-i.html

https://blog.janchristensen.net/2021/10/nr-2940-vi-har-papekt-at-plan-og.html

 

Da Ferdigattest søkte for oss, ble det avslaget med begrunnelse av vi hadde en flat tomt. Selv om tomta vår ikke er det. Den er kuppert og bratt.

Alt i denne saken har vært basert på løgn og fordreining av sannheten!

 

Følgende unntak tillates:

a. På flate og svakt skrånende tomter skal samlet høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer ved bebyggelse maksimalt være 0,5 meter.

b. For skrånende tomter med fall 1:6 – 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer samlet ikke overskride 1 meter.

c. For bratte tomter med terrengfall mer enn 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer samlet ikke overskride 1,5 meter

 

6.5
Ved alle tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) skal det legges stor vekt på bevaring av eksisterende terreng og vegetasjon. Terrenginngrep for å oppnå høyere utnyttelse, annen plassering eller høyere gesims- og terrenghøyde enn tomtens naturlige topografi legger til rette for tillates ikke. Ferdig planert terreng skal tilsvare eksisterende terrengnivå.
Følgende unntak tillates:

c. For bratte tomter med terrengfall mer enn 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer samlet ikke overskride 1,5 meter.

(sitat slutt.)

Vår tomt var så bratt at før vi bygde trappa, så hadde vi et tau vi måtte holde oss i. Ned slengte vi oss i det, og opp klatret vi i det.

Nå har vi fått en flott trapp som ligger helt inne på vår eiendom, men den er sier PBE ulovlig. Riv den og ikke ha dialog med oss, vi vil gjøre alt så vanskelig vi kan for dere

Vi nå skal måtte både rive mur, trapp og bod oppleves som urimelig og selvmotsigende i da alt i vår sak ikke stemmer med faktum. PBE påstander er løgn, og sannheten blir ikke akseptert. Da av PBE og de offentlige myndigheter.

Eneste grunn for ikke vi kan få dispensasjon og godkjennelse er prestisje og uvilje ifra Plan- og bygningsetaten her i Oslo.

Dette er ufin og unfair forskjellsbehandling i vår disfavør. Ikke noe annet, da er det også makt- og myndighetsmisbruk (tyranni og overformynderi.)

 

Saken vår er et narrespill!

 

Ferdigattest søkte på det grunnlaget som også var feil. At vi hadde en delvis skrå tomt der vi kunne han en mur på 1 meter.

Men de tok med at vi ble veiledet hvordan bygge muren.

Hva gjorde da PBE?

Her er deres svar og begrunnelse:

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2016126810&fileid=6604365

 

Tiltaket er ikke tilpasset terrenget på tomten. Dette er direkte løgn, muren er tilpasset terrenget 100 %. Alt som PBE gulper opp, er alltid løgn.

 

Tiltakets utforming

Støttemuren, som er i betong, skiller seg ut i forhold til øvrige murer i området som stort sett er naturmurer eller murer som er forblendet med naturstein. Murens høyde, med tilhørende gjerde gjør også sitt til at den fremstår som vesentlig mer dominerende enn murene på nabotomtene.

 

Dette er også mer oppgulp. Det er løgn, vår mur er lavere og den «penest» muren som harmonere mest med noen tomt jeg tenke meg kan.

Den gjør at det er et naturlig skille mellom vår eiendom og veien. Samt, den holder overvann og moll borte ifra veien som det ikke gjorde før. Da vi hadde den ekle skråningen som PBE krever vi skal sette eiendommen tilbake til.

Hele etaten er sykelig med mennesker som virker som å være sosiopater.

En dag veiledet oss de hvordan bygge, forsvarte oss imot naboer som diktet opp historier.

Etterpå skal vi tas for alt det er verd, og de husker ikke noe av noen samtaler som de har hatt.

 

PBE skriver videre i sitt avslag som er utelukkende løgn, eller synsing:

 

Plan- og bygningsetatens begrunnelse for at vi ikke gir dispensasjon fra

reguleringsbestemmelsenes § 6.5 – terrenginngrep

Hensynet bak denne bestemmelsen er at det skal legges stor vekt på bevaring av eksisterende terreng og vegetasjon, og at nytt terreng skal tilsluttes eksisterende terreng på en naturlig måte. På svakt skrånende tomter som denne skal samlet høyde på støttemurer, fyllinger og/ eller skjæringer

ved bebyggelse være maksimalt 5,0 m, jf. at terrengfallet fra øst mot vest er ca. 1:7. Det er ikke terrengfallet mellom huset og veien som skal legges til grunn, men hele tomtas fallretning.

En mur med høyde fra 1,75 m til 1,85 m, i 11 meters lengde, og med tilhørende oppfylling av terreng, vurderes som en omfattende terrengendring. Muren medfører en unaturlig overgang mellom tomt og vei, og at den grønne skråningen mellom huset og veien går tapt.

Vi konkluderer med at dispensasjonen setter hensynet bak bestemmelsen vesentlig til side.

Selv om det da ikke er nødvendig å vurdere fordeler og ulemper har vi likevel valgt å gjøre det for å opplyse saken mest mulig.

Den eneste fordelen vi kan se ved å gi dispensasjon er at beboerne i eneboligen får et flatt, usjenert og mer brukbart uteareal på et nivå høyere enn veien uteareal mot veien. Ulempen er at den naturlige overgangen mot veien og grøntdraget går tapt. En slik dispensasjon vil kunne skape presedens, både for nabohus og andre innenfor planområdet som ønsker seg tilsvarende løsninger.

Småhusplanen omfatter ca. 29 000 eiendommer, og mange av disse har et kupert terreng som gjør at det er mange som kunne ønske seg tilsvarende terrengendringer. Ved å åpne opp for slike dispensasjoner ville vi risikere at hele hensikten med bestemmelsen ble uthulet.

Kravet til et areal på 8 x 8 meter var ikke gjeldende da utbyggingen ble godkjent, og denne bestemmelsen kommer derfor ikke til anvendelse. Vi finner likevel grunn til å påpeke at det ikke er krav om at et slikt areal skal være helt flatt, og at det både nå, og i tidligere reguleringsbestemmelser, er presisert at det kun er arealer som er brattere enn 1:3 som ikke kan tas med i beregningen av uteoppholdsareal.

En viktig kvalitet ved småhusområdene er de sammenhengende grønndragene, både langs veiene, mellom og rundt bebyggelsen. Selv om det oppfylte utearealet tilsåes og beplantes, slik at det fremstår som grønt for beboerne i eneboligen og andre beboere i dette prosjektet, medfører den høye muren med tilhørende gjerde, og nivåforskjellen mellom utearealet og veien, at gjenboere og andre får en helt annen opplevelse av situasjonen.

(sitat slutt.)

 

Først vil jeg si, vi er ikke lengre stilltiende om at alt dette er løgn og synsing.

Skal prøve å ta for meg dette, svare mer i stikkordsform. Slik det ikke blir for tungt.

 

1.)  Hensynet bak denne bestemmelsen er at det skal legges stor vekt på bevaring av eksisterende terreng og vegetasjon, og at nytt terreng skal tilsluttes eksisterende terreng på en naturlig måte.

Svar:

Da huset ble bygget, gjorde de noe med skråningen. Slik at det falt ned på veien moll, sørpe og leire. Vi «rettet» dette opp med en mur som på best mulig måte gjør at det eksiterende terrenget ble ivaretatt. Da med overvann og annet uønsket ikke faller ned i veibanen. Som var et stort problem før. Det er slik vi har bygget det hele, at eksisterende terreng best mulig blir ivaretatt. Her som alltid og ellers, lyver og fordreier PBE og det offentlige saken.

 

2.)  På svakt skrånende tomter som denne skal samlet høyde på støttemurer, fyllinger og/ eller skjæringer ved bebyggelse være maksimalt 5,0 m, jf. at terrengfallet fra øst mot vest er ca. 1:7. Det er ikke terrengfallet mellom huset og veien som skal legges til grunn, men hele tomtas fallretning.

 

Svar: terrengfallet er 1:3, ikke 1:7. Vi har ikke en svakt skrånede tomt, men bratt. Andre hus som har gått astronomiske dispensasjoner og godkjennelser regner PBE fra fallet begynner. Hos oss er det et dypt fall hele veien, men når en er en gjeng med lystløgnere. Blir det slik, at en lyver konstant. En evner ikke å skrive et eneste sant ord omtrent!

 

3.)  En mur med høyde fra 1,75 m til 1,85 m, i 11 meters lengde, og med tilhørende oppfylling av terreng, vurderes som en omfattende terrengendring. Muren medfører en unaturlig overgang mellom tomt og vei, og at den grønne skråningen mellom huset og veien går tapt.

Vi konkluderer med at dispensasjonen setter hensynet bak bestemmelsen vesentlig til side.

Svar:

Muren medfører et naturlig, harmonisk og praktisk skille. At en kan lyve slik, og dikte opp. Dette er også i beste fall en subjektiv mening som er direkte misvisende.

Det har aldri vært en grønn skråning som det beskrives her. Kun en skråning som lagte problemer med overvann og moll i veien.

Muren har tatt bort overvannet og uønsket moll og sørpe ned imot veien!

 

4.)  Selv om det da ikke er nødvendig å vurdere fordeler og ulemper har vi likevel valgt å gjøre det for å opplyse saken mest mulig.

Den eneste fordelen vi kan se ved å gi dispensasjon er at beboerne i eneboligen får et flatt, usjenert og mer brukbart uteareal på et nivå høyere enn veien uteareal mot veien. Ulempen er at den naturlige overgangen mot veien og grøntdraget går tapt. En slik dispensasjon vil kunne skape presedens, både for nabohus og andre innenfor planområdet som ønsker seg tilsvarende løsninger.

Svar:

Ulempen er at den naturlige overgangen mot veien og grøntdraget går tapt, skriver PBE. Det har aldri eksistert. Hvordan kan de da gå tapt?

Hvordan er det mulig å dikte opp, lyve og fordreie faktum slik?

At en ellers er så slepphendt med dispensasjon og godkjennelse.

Men ikke hos oss som det er kun fordeler, ingen ulemper. Er direkte forskjellsbehandling. Fordreining av faktum og meningsløst!

 

5.)  En viktig kvalitet ved småhusområdene er de sammenhengende grønndragene, både langs veiene, mellom og rundt bebyggelsen. Selv om det oppfylte utearealet tilsåes og beplantes, slik at det fremstår som grønt for beboerne i eneboligen og andre beboere i dette prosjektet, medfører den høye muren med tilhørende gjerde, og nivåforskjellen mellom utearealet og veien, at gjenboere og andre får en helt annen opplevelse av situasjonen.

 

Svar:

Når PBE skriver, så er det mer å ligne på Asbjørnsen og Mo. Enn det er på virkeligheten. Muren vår og trappa følger terrenget. Boden ligger på husets skyggeside. Slik vi har bygget det hele, kan det ikke gjøres bedre!

 

Sluttkommentar:

Alt som PBE kommer med er direkte løgn, fantasi og tull og tøys.

Det vi har bygget er ikke bare en oppgradering. Det har skapt et naturlig, harmonisk og godt skille mellom vår eiendom og veien.

Godt veiledet av plan og bygningsetaten.

Det er selvsagt direkte demonisk det som denne etaten finner på av vedtak.

Alt er som et eventyr med at det var topp før vi bygget muren.

Det var det ikke, det var problemfylt og dårlig.

Nå er det bra. Nå er det topp.

Vi skal rive og hvis ikke skal vi straffes, er ikke noe annet enn demonisk og mørke som står bak.

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3072-faktum-i-saken-var-er-at-vi-har.html

 

Relaterte linker:

https://blog.janchristensen.net/2021/11/nr-2951-hadde-en-hatt-kuleramme-sa.html

https://blog.janchristensen.net/2019/04/nr-2439-pbe-her-i-oslo-var-i.html

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2465-pbe-prver-na-skremme-oss-til.html

https://blog.janchristensen.net/2020/03/nr-2674-hemmeligheten-til-lykkes-nar-en.html

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3182-det-at-vi-ikke-etterkommer-oslo.html

https://blog.janchristensen.net/2022/05/nr-3016-plan-og-bygninsetaten-nsker.html

https://blog.janchristensen.net/2022/01/nr-2974-det-er-apenbart-demoniske-og.html

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2467-det-er-selvflgelig-et-stort.html

9 kommentarer:

Anonym sa...

Rart ingen menigheter tar opp slike temaer. Bra du står på for sannheten!

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym, du skriver:
Rart ingen menigheter tar opp slike temaer. Bra du står på for sannheten!

Svar:
Ja, hverken menigheter, presse eller media vil skrive om min sak.
Har lyst å gi ut en bok.

Jeg føler meg litt som Hans Nielsen Hauge som ble forfulgt for alt det han gjorde.
Saken vår er åndskamp.
Det gode imot det onde.
Løgn imot sannhet.
Mørke imot lys.

Det offentlige har bygget opp et narrativ.
Som er bygget på løgn, synsing og forskjellsbehandling!

Anonym sa...

Å gi ut en bok høres ut som en smart idé! På tide at noen sprer det sanne budskap, og ikke farer med løgn slik de fleste hyklere eller såkalte pastorer gjør rundt om i menighetene. Klarer ikke å forstå hvordan vekkelsen skal komme på østlandet slik som de sprer løgner og usanheter, og kaller det gudsord! Burde ikke menighetene stå sammen, slik at man kan stå opp mot resten av djevelskapen i samfunnet?

Anonym sa...

Morsomt..... her sitter naboene og skriver støtte innlegg til sine nabo fra helvete for å fyre han opp enda mer slik at han fortere blir kastet ut av gata og slik at disse blir kvitt denne plagen. La meg gjette..... Anonym som skrev Rart ingen menigheter tar opp slike temaer. Bra du står på for sannheten! er naboen til venstre for naboen fra helvete. Naboene bytter om å skrive slike støtte kommentarer.
Det har blitt sportt hos naboene å tirre opp Jan Kåre.

Jan Kåre Christensen sa...

Takk, ja. Jeg kunne tenkt meg å gi ut en bok.
Der narrative og løgnene til PBE blir forsvart av alle.
Her er det en kamp mellom det gode og det onde.
Der Satan ajærer gjennom myndighetene.

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym, du skriver:
Det har blitt sportt hos naboene å tirre opp Jan Kåre.

He-he. Hvem har terget meg opp?
Jeg har nok terget mange, men jeg er enda ikke blitt terget!
Hvem vet? Kanskje det kommer?Anonym sa...

Jeg er ikke naboen hans, og jeg fikk et tips i Moss på trening om at det faktisk er noen som snakker gudsord, og ikke bare tull som de guruene (som han kalte dem) rundt om i forsamlingene flåser av seg. Da jeg sjekket opp bloggen til Jan Kåre så fant jeg fort ut at det tipset stemte! Jan Kåre er en av de få som tør å si sannheten, selv om sannheten vil mest sannsynlig gjøre ham til en forfulgt mann!

Anonym sa...

Muren er flott og passer perfekt inn i Stormyrveien. Den er til fordel og glede for alle der. Kan ikke se noen bakdeler med den. Grønt og fint har det også blitt.

Jan Kåre Christensen sa...

Enig.
Muren passer perfekt inn i terrenget og den tar av fra overvann og gjør at vi får et mye penere skille mellom vår eiendom og veien.
Det er i myndighetene og PBE hoder problemet sitter.