tirsdag 3. januar 2023

 Nr. 3147: Avslag ifra Plan og bygningsetaten her i Oslo fra 2016, er utelukkende bygget på synsing, selve tegningene som de bruker er «stjålet»!

 Nr. 3147:

Avslag ifra Plan og bygningsetaten her i Oslo fra 2016, er utelukkende bygget på synsing, selve tegningene som de bruker er «stjålet»!

 

Alle avslag og alt i ettertid, bygget på dette avslaget.

Derfor tar jeg dette opp som en egen artikkel, 6 år og 3 mnd. etter avslaget.

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2016126810&fileid=6604365

 

Saken imot oss er og forblir å være et overgrep sak.

Har null med de faktiske forholdene, for PBE dikter opp at de som har en nesten loddrett fall på tomten vår ut imot veien.

Har etter de tegningene de legger til grunn for sine vedtak.

En forholdsvis flatt tomt, noe det ikke er.

Det som eventuelt gjør tomten flat, nå være de enorme sprengningene av fjellet opp imot nabotomten?

Som nå har søkt om dispensasjon og godkjennelse.

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201011373

 

Forstå det den som kan, at vi som har et naturlig fall har nå fått bøter og vedtak opp imot 300.000, - kr.

Det er så vanvittig det som det offentlige holder på med ovenfor oss.

At en kan ikke skjønne at det er mulig å være så til de grader rett og slett la uretten pågå. Og påstå at det er lovlig fatta vedtak.
Alt er bygget på løgn og fordreining.

Dette rigide og løgnvedtaket, var det saksbehandler Eva Irene Lyseng som skrev. (bildet.)

 


Og Anne Torill Halse – enhetsleder, men kompetanse som er av den meget tvilsomme sorten (bilde.)

 


 

Det er virkelig ille at samtlige offentlige instanser har støttet dette om det egentlig er bygget på løgn.

Selve tegningene som er brukte, er av den tvilsomme sorten på flere måter.

De er «stjålet» i fra våre utbyggere, der sjefen for byggingen gikk det svært dårlig med.

Slike tegninger er bare som et utkast, de er laget for å tilfredsstille.

https://blog.janchristensen.net/2022/12/nr-3144-vi-har-etter-hvert-skjnt-mer-og.html

Uansett, de stemmer ikke med den faktiske virkeligheten!

Naboen vår har tilsvarende en skråning vi hadde før, bare vår var litt verre da eiendommen vår ligger noe høyere.

 

Slik har vi det i dag, dette skal rives.

Og føres tilbake til gjørme, sørpe, overvann, moll, leire og annet.

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3072-faktum-i-saken-var-er-at-vi-har.html

 

Da dette mener PBE bryter ikke med forholdet mellom vår eiendom og veien. 

Noe som muren gjør da den er dominerende om den er lavere enn mange andre murer i Oslo.

Muren vår fremstår som en mur med trolldom, magi og ondskap etter PBE vurderinger?

Mens vår skråning som var bedriten og ekkel, som Paradis?

Dette er vi sterkt uenige i, og som svar på dette.

Forsøker PBE å drive oss i fra gård og grunn, der de vil ta bilen vår i første ledd?

https://www.sokelys.com/jan-kare-christensen-inndrivning-av-tvangsmulkt-og-tvangsalg-av-bil-ender-i-oslo-tingrett/

 

Avslaget i fra PBE i 2016, er basert på utelukkende løgn, og selve tegningene de bruker, er ikke noe annet enn oppspinn!

https://blog.janchristensen.net/2023/01/nr-3146-nar-selve-vedtaket-i-saken-var.html

 

Kan ikke kommentere hele avslaget, men vil prøve å ta for meg noen av begrunnelsene for avslaget. Der hele saken imot oss er mer som en vendetta på at vi ikke skal få godkjent mur, trapp og bod. Selv om det er både urimelig og imot Norsk lov at vi ikke får dispensasjon og godkjennelse.

Saken imot viser bare hvor korrupt og rigid den offentlige forvaltningen til tider kan være.

 

1.)  Eventuell ny søknad

 

I en eventuell ny søknad bør det vurderes å benytte en mur med vesentlig lavere høyde, ca. 0,5 - 0,75 m, og denne bør plasseres 1 m fra kant regulert vei.

 

Svar:

Muren vår ligger 1 meter i fra regulert vei. Når vi spør om hvorfor eventuelt vår mur ligger i regulert vei, da den er trukket inn ½ meter i forhold til vår før bedritne og ekle skråning som var godkjent. Så har vi ikke fått svar på dette i løpet av de 6 – 7 årene vi har etterspurt dette. Samt, de bildene PBE legger til grunn. Er så misvisende, at det er et kunststykke å bruke bilder i fra andre steder enn de selv har godkjennelse for å bruke disse bildene. Det betyr lite og ingenting, i forhold til at disse bildene PBE og Statsforvalter har brukt. Er eventyr bilder, de er rett og slett oppdiktet og like narraktige som det offentlige er imot oss i denne saken!

 

2.)  Omsøkte mur er vesentlig høyere enn murer som generelt sett godkjennes plassert nærmere kant vei enn 5 meter.

 

Svar:

Dette er rett og slett oppdiktning. Har dokumentert massevis av murer som er langt høyere, lengre og mye mer omfattende enn vår. Vår mur er som lagt oppå vår naturlige skråning fra før. Sågar fjernet enn del av skråningen for å trekke den inn og slippe å ha overvann ned imot veien og på vår eiendom. Rett og slett eventyr og oppdiktning igjen av PBE. Det er rett og slett løgn alt de skriver imot oss, sannheten er stikk motsatt. Hele saken imot oss er et overgrep!

 

3.) Kravet til et areal på 8 x 8 meter var ikke gjeldende da utbyggingen ble godkjent, og denne bestemmelsen kommer derfor ikke til anvendelse. Vi finner likevel grunn til å påpeke at det ikke er krav om at et slikt areal skal være helt flatt, og at det både nå, og i tidligere reguleringsbestemmelser, er presisert at det kun er arealer som er brattere enn 1:3 som ikke kan tas med i beregningen av uteoppholdsareal.

 

Svar:

Vi har påpekt at vår skråning er slik, og enda brattere. Dette for 6 – 7 år siden. Svar er enda ikke tikket inn på min mail. Statsforvalteren og alle faktisk overser og lar det passere.

Våre søkere Ferdigattest skriver dette i søknaden for oss:

«Etablering av mur har gitt tiltakshaver et vesentlig mer brukbart uteareal. Ved etablering av støttemur har tiltakshaver oppnådd vesentlig bedre bomiljøkvalitet ved bedre brukbarhet på utearealene, herunder et tilnærmet flatt vestvendt areal hvor man sikrer ulik type uteopphold. I denne anledning synes det nødvendig å påpeke at PBE selv har innført et arealkrav på 8x8 m for at utearealer i det hele tatt er brukbare etter kommunens skjønn. Ved etablering av støttemuren har tiltakshaver nettopp oppnådd dette. I dagens situasjon er det et vestvendt samlet areal på noe over 8x8 m. Det er 8,1 m fra husvegg til gjerde på topp mur. Dette var ikke mulig før etablering av muren.

Muren ligger ca. 1 m fra asfaltert vei og at situasjonen fungerer godt i dag.»

 

PBE bryter forvaltningsloven notorisk i at de unnlater å svare oss. Både her i dette spørsmål, og minst 90 % av andre spørsmål. Notorisk bryter de loven.

Hele den offentlige etat er gjennomsyret av kammaderi der en støtter hverandre i å bryte Norsk lov.

Sannheten er så nedslående, at egentlig ingen bryr seg noe særlig lengre?

Det unormale mer blitt det normale innenfor det offentlige, og de får lov å holde på.

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3111-plan-og-bygningsetaten-her-i.html

 

4.)  Muren har negative konsekvenser for veitrafikk/ vedlikehold og legger beslag på offentlig vei. Muren er dominerende og skjemmende og bryter mot øvrig bebyggelse og utearealer.

 

Svar:

Enda mer eventyr. Muren harmoniserer vår eiendom, med huset og omgivelsene. Den lager et godt og pent skille mellom vår eiendom og veien. Har ikke lagt beslag på offentlig vei da den er trukket inn mye i forhold til før tomten vår var før bygging av mur.

Hele argumentasjonen til PBE er ikke noe annet enn oppdiktning.

Sannheten er rett og slett motsatt enn det som hevdes ifra PBE, et narrativ! Muren er pen, mindre enn andre murer i Stormyrveien og ellers i Oslo by. Det er helt utrolig at en kan skrive så mye nedsettende om en slik pen og lite skjemmende og dominerende mur. Helt absurd hele argumentasjonen til PBE, vanvittig!

Det er løgn og et narrativ som prøves å bygges opp!

 

5.) Tiltakets utforming

Støttemuren, som er i betong, skiller seg ut i forhold til øvrige murer i området som stort sett er naturmurer eller murer som er forblendet med naturstein. Murens høyde, med tilhørende gjerde gjør også sitt til at den fremstår som vesentlig mer dominerende enn murene på nabotomtene.

 

Svar:

Det er da naboene som har problemene som vi ikke har. De rygger rett ut i Stormyrveien da de ikke kan snu på egen grunn. Naboen over på andre siden har en mur som ligger omtrent inntil asfaltert vei og andre nabo har en garasje høyere enn vår mur og som fremstår da langt mer dominerende. Samt, det er andre murer langt Stormyrveien som er vel på 6 – 7 og 8 meter. Det som PBE skriver her er atter igjen eventyr. Vi er helt uenig i deres fremstilling.

 

6.)  Godkjente tegninger i rammetillatelsen viser tydelig at opprinnelig terrenget/ skråningen fra huset i nr. 2 c og ned mot Stormyrveien ville bli opprettholdt.

 

Svar:

Vi har hele tiden fremholdt at de tegningene er utopi tegninger. Muren vår er trukket inn ½ meter fra før vår skråning. Terrenget før var bratt og ulent. Vår Advokat Knut Howlid har også skrevet om dette i ankeskrivet til Borgarting Lagmannsrett følgende:

I tingrettens dom på side 9 er det skrevet at såvel Oslo kommune som Fylkesmannen har hensyntatt at det er hele tomtas fallretning som skal legges til grunn hva gjelder spørsmålet om hvor høye terrenginngrep som kan tillate, jf. pbl. § 6.5 andre ledd bokstav a-c   - ikke terrengfallet mellom huset og veien. Denne tolkningen av bestemmelsen mener den ankende part er feil, for det innebærer at man gir et galt bilde av situasjonen på stedet.

Helningen ned mot veien var ikke en lett skrånet tomt, men bratt og farlig.

(sitat slutt.)

Helningen ned imot veien var tilnærmet loddrett, spesielt der eiendommen ligger imot trappa. Trappa vår ligger 100 % på vår eiendom, at den da skal volde problemer for noen. Er kun tanketomt tøv!

 

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3120-plan-og-bygningsetaten-bruker.html

 

7.) Plan- og bygningsloven § 19-2 åpner for å gi dispensasjon dersom ikke hensynet bak bestemmelsen vi gir dispensasjon fra, blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon skal også være klart større enn ulempene.

 

Svar:

Når PBE legger til grunn oppdiktede forhold, tegninger som ikke holder mål. Så får en et narrativ som må opprettholdes med kraftige utfall imot oss. Når vi tar til motmæle, blir vi «belønnet» med enda kraftigere pålegg og bøter.

Vår Advokat Knut Howlid kommenterer også dette med dispensasjon som en lovpålagt forordning som skal benyttes og tas hensyn til. PBE gjør dette elles, men da med astronomiske overskridelse. Her som det er minimale overskridelser, gjør PBE dette til en umulighet. Her lage en ei fjøre til 10 høns, og overdriver en ulovlighet som er bagatellmessig til å bli noe som den ikke er, enorm:

«Det er feil av tingretten å vektlegge at overskridelse av BYA i seg selv må anses som en stor og relevant ulempe, når overskridelsen i nærværende sak er så minimal som her, kun noen få m2. Det er også feil å tillegge så stor vekt som tingretten i dette tilfellet har gjort på prinsippet om at eventuelle endringer skal skje gjennom endringer av planer og ikke gjennom dispensasjoner. Dispensasjoner er tross alt en lovfestet rett som forvaltningen plikter å ivareta til tiltakshaveres fordel. Det har umulig vært ikke lovgivers mening eller formål med lovbestemmelsene at adgangen til å gi dispensasjoner skal overstyres av mer snevre håndhevingshensyn og mulige presedensvirkninger, særlig ikke i et tilfelle når fordelene for tiltakshaver er av stor viktighet og klart større enn de ubetydelige ulempene det teoretisk kan tenkes å innebære i boligområdet av nevneverdig sjenanse for naboer/gjenboere eller tilfeldige forbipasserende. Ulempene har vært små veid i forhold til fordelene. Tiltakene bod, mur og trapp har ikke fremstått som uestetiske, dominerende eller til sjenanse for naboer/gjenboere, og heller ikke for noen endret verken for innsyn eller utsikt, samtidig som hensynene bak lovbestemmelsene det kan dispenseres

fra, ikke er blitt vesentlig tilsidesatt. Trafikksikkerheten og vedlikeholdet av veien og veisystemet, samt ivaretakelse av miljø og samfunnshensyn på eiendommer langs tilstøtende vei, er heller ikke blitt hindret eller forringet.»

 

8.)  Intensjonen bak reguleringsbestemmelsenes § 6.5 er at det skal legges stor vekt på bevaring av terreng og vegetasjon, og at ferdig planert terreng skal tilsvare eksisterende terrengnivå. I rammetillatelsene for oppføring av eneboligene går det frem at det kun skulle gjøres mindre endringer for å tilpasse husene til den naturlige terrengformasjonen.

 

Svar:

Muren vår følger terrenget i motsetning til bl.a. hus D som søker i disse dager om dispensasjon og godkjennelse. Der er det sprengt ut x antall med meter og plassert mur. Hos oss ligger muren nærmest oppå naturlig terreng som en hinne for å hindre fyllmassen renne ut i veien som den gjorde før med hensyn til vår før bedritne og ekle skråning.

 

9.)  Muren medfører en unaturlig overgang mellom tomt og vei, og at den grønne skråningen mellom huset og veien går tapt.

 

Svar:

PBE gir dispensasjon og godkjennelser i øst og vest. Murer på 3 – 5 og 8 meter.

Alt, men vi som har en mur som er trukket pent inn i forhold til vår før godkjente skråning som vår nabi i hus b har i dag. Lager PBE en fremstilling som vi overhode ikke deler oppfatning med eller kjenner oss igjen i.

Andre med overskridelser helt hinsides i våre både på mur, trapp og bod får lett godkjennelse og dispensasjon. Mens vi som er blitt veiledet av PBE hvordan bygge, og har kun minimale overskridelser som ikke er til sjenanse eller hinder for hverken dyr eller mennesker. Blir møt av et regelrett hat over overstyring ut av en annen verden. Bøter og vedtak som går ut på å knekke oss, det er helt kommet ut av kontroll det PBE og det offentlige holder på med!

 

10.)                    Muren medfører en unaturlig overgang mellom tomt og vei, og at den grønne skråningen mellom huset og veien går tapt.

 

Svar:

Føler for å kommentere dette i en todeling. Her mener PBE at en sterk bedriten skråning i veibanen er bedre enn en pen mur i størrelsesorden som PBE tillater. Vår mur er i det store og hele 1.8 meter, PBE tillater murer med vår skrånede tomt innenfor småhusbebyggelsen på 1.5 meter. Et minimalt avvik på 30 cm. Overgangen mellom vei og huset med en mur som vår, i samme farge og mur som deler av vårt hus er.

Passer 1 million ganger mer inn enn en skråning som nærmest rant ut i veibanen. Var mer sort enn grønn egentlig. Hele PBE fremstilling er for å si det mildt, kun fantasi. Sannheten er at det er usant, uriktig og et narrativ!

 

Sluttkommentar:

 

Har vanskelig med å se at dette er noe annet enn et direkte overgrep.

Det finnes ikke noe objektivitet hos PBE og det offentlige ovenfor oss.

Vi er blitt veiledet og har bygget i god tro. Da det ble oppfordret å ikke søke om noe som var under 15 kvm2. Vår bod er 11 kvm2 med alt.

Etter vår gjennomgang mener vi at det er beviselig at verken tingretten, PBE, Statsforvalteren eller andre har utvist objektivitet i behandlingen av saken vår.

Det har virket på oss, til sterkere og klarere argumenter vi har kommet med. Til sterkere og strengere har gjengjeldelsene i fra PBE og det offentlige vært!

«Belønningen» for å yte motstand, er forakt og gjengjeldelse av det offentlige!

Synes saken vår vitner om Norge på lavmål!!!!!!!!!!         

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3072-faktum-i-saken-var-er-at-vi-har.html

Vi har ikke gjort noe annet enn prøvd å oppgradere vår eiendom.

At vi ikke vil nedjustere standarden, med overvann og dritt.

Blir vi «belønnet» med en behandling som er ute av alle proporsjoner og forhold i forhold til hva vi har gjort.

Helt, helt meningsløst og tarvelig av det offentlige!

 

For ordens skyld, tar jeg med selve tegningen de bruker.

Den er for øvrig tatt ifra våre utbyggere, så her er det flere tvilsomme handlinger ifra PBE sin side.

Eller, er det at de kriminelle elementene finner hverandre?

Men de slipper unna med dette også da kammaderi og korrupte mennesker florerer det innenfor det offentlige her i Norge.

Det forteller ikke minst denne saken klart og tydelig om!

Fantasi tegningen som PBE og Statsfovalteren har brukt hele tiden imot oss, selv om vi ha hele tiden påpekt at dette er kun et eventy-bilde.

 


 

Slik er terrenget og fallet i virkeligheten, som gjør at vår mur er lovlig.

 


Her er slik tomten faktisk var før bygging av mur. Bilde av den ekle skåningen og hvo pent alt er nå. Finnes i flerre andre artikler og skriv, så ta ikke med flere bilder igjen. Det er så ettertrykkelig bevist at PBE og det offentlige driver med et renkespill ovenfor oss. 

 

De vi ha nå fått et uteområde og forhold ned imot Stormyrveien som er så mye bedre enn det var før. Å føre eiendommen tilbake til slik den var før. Er unødvendig, meningsløst og imot Norsk lov som sier at det skal gis dispensasjon og godkjennelse når loven ikke bli vesentlig satt til side. Det er tross alt snakk om kun noen cm for høy mur (ca. 30 cm i det store og hele.) Samt at fordelene er større enn ulempene, det er egentlig kun fordeler. Ulempene er å føre eiendommen tilbake til slik den var før.

Ekkel, bedriten og stygg. I dag har vi fått en pen mur, grønn og flott eiendom.  Overvann og moll som problem var et stort problem før. Eksisterer ikke lengre, selv på fuktige dager, som vi hadde det alltid før. Lovens krav, hensikt og mening bli oppfylt til fylle med å gi oss dispensasjon og godkjennelse!

PBE skiver til slutt følgende:

Vi har vurdert fordelene og ulempene opp mot hverandre og mener at det ikke er en klar overvekt av fordeler ved å gi dispensasjon.

Plan- og bygningsetaten mener at vilkårene for dispensasjonen ikke er oppfylt jf. pbl. § 19-2, og vi gir derfor ikke dispensasjon.

 

Begrunnelsene for avslag har jeg prøvd å gå igjennom her, de vesentlige forhold.

Det er forhold som er så tåpelig som avstand til vei og annet, at det er egentlig umulig å forklare. Da det er rett og slett nonsens. Huset vår ligger inntil veien, selv en mur på 0.5 meter som PBE krever vi skulle ha bygget. Måtte vi fått dispensasjon for. At en mur på 1.8 meter som vi har, eller som er på 1.5 meter.

Uansett, en mur er en mur. Gjøre slik til en ulovlighet, er tåpelig.

Slik er det også med boden, den tenger uansett dispensasjon for avstand til vei.

Men her ligger huset vårt nærmere veien enn boden. Uansett, vi er i behov for dispensasjon og godkjennelse med ørten lover å forholde oss til.

Huset vårt er da godkjent og vi har fått ferdig attest.

Her lager en problemer for ingenting. Vi bor i Oslo by, med regler for alt.

Huset vårt har vi da klart å bygge og fått godkjent. Da å få godkjent mur, tapp og bod. Er som bagateller i forhold til et hus!

Her lager en problemer med alt, for å gjøre en enkel sak vanskelig.

Det vi ha bygget, har oppgradert vår eiendom.

Hele argumentasjon, konklusjonen og forskjellsbehandling til PBE og det offentlige, er egentlig noe stort vanvittig surr. Som vil gjøre det som er pent og funksjonelt, som ulovlig.

Det som skaper overvann og alt negativt, skal være lovlig. Hvis ikke så vanker det egentlig til slutt at vi blir kastet på gata for å ha bygget noe meget pent, grønt og funksjonelt.

https://blog.janchristensen.net/2022/02/nr-2984-pal-granberg-og-astrid-myhra.html

2 kommentarer:

Anonym sa...

Dette avslaget,basert på feilaktig informasjon,må jo bli et hovedtema i den kommende rettsaken. Her har du funnet den svake akillessenen til PBE

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym, du skriver:
Dette avslaget, basert på feilaktig informasjon, må jo bli et hovedtema i den kommende rettsaken. Her har du funnet den svake akillessenen til PBE.

Svar:
Ja, fallet på vår eiendom er faktisk loddrett.
PBE har hentet tegninger ifra vår utbygger, som er direkte misvisende.
Naboen vår i hus D har sprengt ut tomten med flere meter.
Søker også om dispensasjon og godkjennelse.
Regelverket sier at murer skal settes opp, og følge terrenget som vår mur gjør.
Naboens og mange andre gjør ikke det, de får lett dispensasjon og godkjennelse.
Her er det også en enorm forskjellsbehandling i vår disfavør.
Ja, dette er hovedsaken i den kommende rettsaken.
Her har PBE virkelig dritte seg ut loddrett!