onsdag 4. januar 2023

 Nr. 3148: Når Plan og bygningsetaten LYVER I ABSOLUTT ALT, HVORDAN FOHOLDE SEG TIL NOEN SOM ER NOTORISKE LØGNERE? Her er gode råd dyre!

 Nr. 3148:

Når Plan og bygningsetaten LYVER I ABSOLUTT ALT, HVORDAN FOHOLDE SEG TIL NOEN SOM ER NOTORISKE LØGNERE? Her er gode råd dyre!

 

Boden vår fikk vi avslag for at den lå for nærmed veien.

Da vi påpekte av huset vår ligger vel 3 meter nærmere veien, fikk vi ikke noe svar. Da dette var en av mange fordreiningen på sannheten som egentlig er løgn etter Wikipedia definisjon på løgn. Hele PBE og det offentlige er en gjeng med kjeltringer, kriminelle og løgnere i denne vår sak etter vår oppfatning.

PBE går rundt med meter mål og annet som en full sjømann.

Illustrasjonsfoto av de ansatte hos PBE, slik kan de oppleves for et edru ektepar på Hellerudtoppen i Oslo

 


 

Her fra Wikipedia:

 

Løgn

 

En løgn er en usann påstand eller erklæring fremstilt som en sannhet. Løgn foregår mellom mennesker når løgneren uttaler noe han eller hun vet er usant, med den hensikt å få noen til å tro det er sant. En løgn er fremsatt for å villede, og som altså ikke er i overensstemmelse med avsenderens egen forståelse av sannheten.

 

Løgn er et etisk begrep. Enhver uttalelse som har til hensikt å villede i forhold til egen oppfatning av sannheten kan karakteriseres som løgn i etisk forstand. Dette kan også innebære å si noe som faktisk er sant. Eksempel: Styrmannen skrev i skipsloggen: «I dag er kapteinen edru». En slik uttalelse impliserer at kapteinen er en fyllik, noe som slett ikke behøver å være tilfelle. Altså kan styrmannen ha sagt noe sant, men på en måte som har til hensikt å villede. Dette blir i så fall løgn.

 

Løgn er ikke det motsatte av sannhet. Løgnens motstykke er oppriktighet, eller ærlighet. (Det motsatte av sannhet er usannhet). Det går fint an å si en usannhet uten å lyve. Man kan være i god tro, være feilinformert, ha misforstått, feiltolket, være ført bak lyset og så videre.

(sitat slutt.)

 

Plan og bygningsetaten her i Oslo passer inn her til det fulle!

 

Det som er vanskelig, det er at alle der lyver nesten hele tiden.

Og etterpå så husker de ikke, beskytter hverandre.

Så på toppen av det hele, så gjør de alt de kan.

For å prøve å stoppe deg med å true med politianmeldelse.

Eller nye vedtak der bøtene blir bare større og større.

Represaliene og hevnaktene, prøver de å bruke max imot deg.

Hele etaten er åpenbar kriminell og løgnaktig!

https://blog.janchristensen.net/2022/06/nr-3024-plan-og-bygningsetatean-her-i.html

 

Hvorfor får de lov å fortsette? Fordi hele det offentlige er like store løgnere som PBE åpenbart!

 

Vi har vært i Oslo Tingrett før, der vi fikk en løgndom imot oss.

Der Tingrettsdommer Edvards Os løy så det suste i dommen imot oss.

Fallet på vår eiendom er ikke slakt. Og det avvike som PBE, Statsforvalteren påstår vi har mellom vår mur og det tillatte. Er ikke 130 cm, men 30 cm.

Kun marginalt, og rett og slett ubetydelig.

 

Her i fra dommen i Oslo Tingrett.

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3123-dommen-i-fra-oslo-tingrett-en.html

 

Retten er enig med Fylkesmannen i at hensynene bak reguleringsbestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt ved tiltaket. Avviket mellom tillatt samlet høyde etter reguleringsplanen (0,5 meter), og den aktuelle støttemuren (1,85 meter) er på ca. 1,35 meter. Dette er forholdsmessig betydelig avvik. Tiltaket innebærer også et inngrep som er i direkte motstrid med intensjonen i reguleringsplanen om bevaring av eksisterende terreng, og tiltaket er i seg selv dominerende. 

(sitat slutt.)

 

Når det er klare feil som her, som dommen og alle andre vedtak er begrunnet på. Da er det mildt sagt åpenbart saksbehandlingsfeil.

Samt også tjenestefeil da vi ble veiledet hvordan bygge denne muren av vår daværende saksbehandler.

https://blog.janchristensen.net/2019/04/nr-2446-selv-om-pbe-vil-na-komme-oss-i.html

Dette skriver jeg her, tatt i fra artikkel henvist til over.

 

Vi flyttet inn her i 2012. I 2013 ringte vi ned til vår daværende saksbehandler Kaja Lange Aubert. Det ble ringt ned 2 – 3 ganger, for å være sikker på at vi gjorde det riktige.

Det er ikke lett å gjengi dette ni år etterpå, og når det var flere telefonsamtaler føles det som en når det er fem år etterpå.

Samt, at Oslo kommune har overhode ikke vært interessert å høre vår versjon, de hadde bestemt seg for 2015/2016 at vi skulle få nei på alt etter den dokumentasjonen vi har i denne saken. Siden da er vi møtt av motbør, løgner og vedtak ut av en annen verden!

 

Hva skjedde da med de telefonsamtalene vi hadde med vår daværende veileder Kaja Lange Aubert?

 

Mener å huske at vi ringte ned medio mai og august 2013? Det ligger fem år tilbake i tid, det er lenge siden og vanskelig å huske detaljert hvert ord slik det ble sagt, men etter min erindring svarte hun slik som dette.

Da spurte jeg om følgende, vi har satt opp trapp og har lyst å sette opp mur. Trapp mener jeg vi satte opp 2013, da vi før dette hadde hatt et tau som vi slengte oss ned på i Stormyrveien, og tro det eller ei, det er til dette nivået Oslo kommune har gitt oss pålegg om å gå tilbake til, at vi skal bruke et tau å slenge oss ned på veien med. Du tror det ikke, men slik hadde vi det før vi bygget trappa som Oslo kommune har gitt oss pålegg om å rive, fatte det den som kan.

 

Jeg spurte om hva som skal til for å bygge en mur, til det fikk jeg til svar at om det var bygget en mur der fra før, så var det ikke søknadspliktig å bygge en oppå den. Dette svarte Kaja Lange Aubert.

Jeg sa ja, og da svarte Kaja Lange Aubert at da var det ikke SØKNADSPLIKTIG DA DET VAR BYGGET EN MUR FRA FØR!

DETTE GÅR NOK BRA!

 

Jeg sa videre at vi ser for oss en mur på 1.5 meter og 1 meter gjerde.

Dette var ikke noe problem sa hun, da andre fra før av har høyere mur enn dere.

 

I 2013 ringte jeg til og med en ekstra gang, sånn for sikkerhets skyld og spurte om det samme, og de samme svarene ble gitt.

BYGGING OPPÅ GAMMEL MUR VAR IKKE SØKNADSPLIKTIG.

Så lenge det var en mur der fra før, så slapp vi å søke selv om muren ble annerledes. Med andre ord, vi fikk tillatelse i forkant av vår bygging av mur, Oslo kommune bryter Norsk lov ved å bestride dette.

 

PBE sier imidlertid noe annet nå, nemlig:

«Det kan imidlertid ha blitt sagt at utbedring/tilbakeføring av opprinnelig mur langs veien ikke ville være søknadspliktig. Den eksisterende muren det vises til var en lav mur i stablestein og kan ikke sammenlignes med den oppførte muren.»

 

Oslo kommune har ikke overhørt denne samtalen.

Det har kun jeg og Kaja Lange Aubert, ingen andre.

 

Når tingrettsdommer Edvard Os begir seg ut på å forklare hva som er blitt sagt i en telefonsamtale som han ikke har overhørt. Så gjør han to store feil her.

For det første så lyver de, og etterpå fantaserer de noe som de mener er blitt sagt. Dette i seg selv, gjør at hverken Oslo kommune, Fylkesmannen eller Sivilombudsmannen har noen troverdighet når de kan tillatte seg å begå slike brølere. Dette er også imot Norsk lov og vanlig anstendighet å dikte ting inn i et dokument.

 

Hadde den oppdiktede og løgnaktige fremstillingen som PBE her gir vært sann, så hadde vi selvfølgelig aldri satt opp mur.

Det er selvfølgelig renspikka løgn som PBE driver med.

Dessverre har både Fylkesmannen og Sivilombudsmannen latt dette passere, det forteller bare at deres troverdig i denne saken er lik null.

 

Hva har egentlig både Oslo Kommune, Fylkesmannen og Sivilombudsmannen gjort her? Når det kan fastslås med stor sikkerhet at alle offentlige etater ikke snakker sant og ikke er villige å ta innover seg at vi har fått muntlig godkjennelse, så innebærer det at deres generelle troverdighet slår helt avgjørende sprekker!

Ja, de svarer ikke på våre henvendelser angående dette, og når de det gjør så har de enten fabrikert enten en «sannhet» eller snakker usant og dikter opp hva som eventuelt kunne og er blitt sagt i flere telefonsamtaler de aldri har overhørt eller referert tilbake til Kaja Lange Aubert som gav oss muntlig tillatelse til å bygge.

 

§ 171. Tjenestefeil

Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som utøver eller bistår ved utøving av offentlig myndighet, og grovt bryter sin tjenesteplikt.

 

«Forvaltningens veiledningsplikt må ses i lys av at veiledning i hovedsak foregår muntlig over telefon, og at opplysninger gis på et generelt grunnlag på bakgrunn av den informasjonen som tiltakshaver gir.»

 

Dette blir også løgnaktig og feil å skrive. Vi har ikke fått generell veiledningsplikt, men konkret veiledning ved flere anledninger. Derfor å skrive slikt, da forsømmer de sin tjenesteplikt atter igjen. Løgnene vil hvis ingen ende ta for diverse instanser vi har vært i kontakt med. De mangler impulskontroll fullstendig. En dag er dette lov, neste dag er det ulovlighet.

 

 «Ingen brudd på veiledningsplikten etter fvl. § 11»

 

Dette hevder Oslo kommune, men det er ikke bare brudd på veiledningsplikten. Det er også brudd på Norsk lov. Dette sier Norsk lov.

 

Kong Kristian den femtes lov.

 

Ved forordning 14 apr 1688 ble loven satt i kraft fra Mikkelsdag (29 sep) 1688. Her er bare tatt med de bestemmelser som antas å være gjeldende fremdeles. Om opphevelse av forskjellige bestemmelser og om endel bestemmelser som antas bortfalt, henvises til eldre utgaver av Norges Lover.

 

Femte Bog. Om Adkomst, Gods og Gield.

I Cap. Om Contracter og Forpligter.

1 Art.En hver er pligtig at efterkomme hvis hand med Mund, Haand og Segl lovet og indgaaet haver.

2 Art. Alle Contracter som frivilligen giøris af dennem, der ere Myndige, og komne til deris Lavalder, være sig Kiøb, Sal, Gave, Mageskifte, Pant, Laan, Leje, Forpligter, Forløfter og andet ved hvad Navn det nævnis kand, som ikke er imod Loven, eller Ærbarhed, skulle holdis i alle deris Ord og Puncter, saasom de indgangne ere.

(sitat slutt).

 

Avstand til vei m.m

 

Leser en i sak komplekset vår, så er vi blitt fortalt i avslag etter avslag at det må søke med dispensasjon imot vei i alle sakene våre.

Trapp ligger imot vei, og kan dermed ikke godkjennes.

 

Da vi har fått en snekker til å forandre trappa vår. Slik at den ligger nå inn imot vår eiendom. Den ligger 100 % på vår eiendom, vi har spurt gjennom mange år om den er nå lovlig. Ikke et eneste svar, her har bare i denne saken. Med hensyn til trappa vår. Er forvaltningsloven notorisk brytt gjennom mange år.

 

Når det gjelder boden, så er det akkurat de samme forholdene det gjelder.

Det står i avslaget følgende:

«Tiltaket er i strid med vegloven og er avhengig av dispensasjon for å kunne få rammetillatelse.»

 

Når vi påpeker at dette er visvas, da huset vårt som skal være godkjent, he-he!

Ligger vel 3 meter nærmere veien, hva er da problemet med boden?

Dette og mange andre spørsmål, når det er til vår gunst. Så svarer hverken PBE eller Statsforvalteren oss. Hele saken imot oss er kun et narrativ basert på løgn, og de faktiske forholdene.

De blir tilsidesatt for et narrativ og enda mer løgner i fra det offentlige!

 

Med hensyn til muren står det i avslaget følgende:

«Ulempen er at den naturlige overgangen mot veien og grøntdraget går tapt.»

 

Det er stikk motsatt da. Før hadde vi overhodet ikke noe grøntdraget, det er det vi har nå. Vi har også fått en meget harmonisk og naturlig overgang mellom Stormyrveien og vår eiendom. Grønn, flat og estetisk pent. Før var det sørpe, leire og overvann. 

Hele veien lyver saksbehandlerne i sine avslag/vedtak imot oss.

 

Det står også videre at muren vår ligger i regulert veigrunn.

 

Men den ligger 1 meter i fra asfaltert veigrunn, det gjorde ikke vår før bedritne skråning. Samme skråning som naboen vår har nesten i dag.

Når vi ha påpekt dette for flere år siden jevnlig i spørsmål til PBE og det offentlige.

Ikke en eneste gang har løgnerne og overgriperne ifra PBE, Statsforvalteren, Oslo Tingrett eller noen andre ville svare eller kommentere dette!

 

Sluttkommentar:

                              

Løgnene og narrative til Plan og bygningsetaten er så enormt, og tar ikke slutt.

De har blitt forsvart av andre offentlige instanser.

Tar med til slutt en kommentar og mitt svar på dette i fra den Himmelske blogg:

https://blog.janchristensen.net/2023/01/nr-3147-avslag-ifra-plan-og.html

 

Anonym sa...

Dette avslaget,basert på feilaktig informasjon,må jo bli et hovedtema i den kommende rettsaken. Her har du funnet den svake akillessenen til PBE

    4. januar 2023 kl. 09:13

 

Jan Kåre Christensen sa...


Svar:

Ja, fallet på vår eiendom er faktisk loddrett.

PBE har hentet tegninger ifra vår utbygger, som er direkte misvisende.

Naboen vår i hus D har sprengt ut tomten med flere meter.

Søker også om dispensasjon og godkjennelse.

Regelverket sier at murer skal settes opp, og følge terrenget som vår mur gjør.

Naboens og mange andre gjør ikke det, de får lett dispensasjon og godkjennelse.

Her er det også en enorm forskjellsbehandling i vår disfavør.

Ja, dette er hovedsaken i den kommende rettsaken.

Her har PBE virkelig dritte seg ut loddrett!

   4. januar 2023 kl. 09:43

2 kommentarer:

Anonym sa...

Disse lyver på inn- og utpust.
Helt fantastisk hvordan du har avkled PBE.
Dette er historie snart PBE sine overgrep og løgner.

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym, du skriver:
Disse lyver på inn- og utpust.
Helt fantastisk hvordan du har avkled PBE.
Dette er historie snart PBE sine overgrep og løgner.

Svar:
PBE først veileder de oss hvordan bygge.
Så bygger vi, og fyller terrenget.
Drar muren inn, og så sier de at muren ligger i veien.
Så sier vi at den ligger mye lengre inne enn vår før skråning.
Hva gjør PBE da?
De svarer ikke, men kjører bare på med bøter hinsides alt.
Jeg kan fortsette, lista bli lang.
De er en kriminell gjeng!