tirsdag 10. januar 2023

 Nr. 3154: Norge opptrer som regime i Iran, bare regime i Iran er det mot hele befolkningen, men «regime» i Norge er det kun imot «utvalgte» enkeltpersoner som de opptrer i flokk imot!

 Nr. 3154:

Norge opptrer som regime i Iran, bare regime i Iran er det mot hele befolkningen, men «regime» i Norge er det kun imot «utvalgte» enkeltpersoner som de opptrer i flokk imot!

 

Prestekkapet i Iran er hjerterått, men det er også myndighetene i Norge til dels.

Slik som her i vår sak, der vi har bevist at vi har en lovlig mur.

PBE er blitt avslørt som løgnere. De misbruker alle midler de kan, for å knekke oss. Dette gir ingen god, rett og positiv mening.

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3072-faktum-i-saken-var-er-at-vi-har.html

 


 

Her bildet av opprøret imot presteskapet i Iran, som dessverre har mye til felles med Norske myndigheter når de setter i gang med å prøve å knekke og straffe lovlydige borgere.

Vi protestere imot disse overgrepene, og blir behandlet akkurat som en blir i Iran. Til større urett som myndighetene gjør, til strengere straff får en.

På mange måter, like horribelt det som skjer i Iran og med oss. Forskjellen er at i Norge er det kun noen få «uvalgte».

Spesielt de som ikke godtar overgrepene, de skal bringe til taushet gjennom bøter, represalier og alt de kan finne på av ondskap og straff.

Vi skal tas med alle "lovlige" metoder, og det finnes helt sikkert noen paragrafer de kan bruke.

Oppfinnsomme til det onde, ikke til det gode er de virkelig.

 

 

La meg si det med en gang, jeg og min kone er helt, helt, helt uskyldige i denne saken.

Jo, vi skulle ha søkt. Det gjorde vi også da PBE krevde det.

Men det var de og vår daværende saksbehandler som veiledet oss, hvordan bygge.

Dette beskriver også vår advokat i sitt ankeskriv til Borgarting Lagmannsrett, Knut Howlid:

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3120-plan-og-bygningsetaten-bruker.html

 

Støttemuren – forhånds veiledning 

Christensen søkte forhånds veiledning i Oslo kommune ved to anledninger før støttemuren ble oppført. Christensen har gjort gjeldende at han i begge henvendelsene beskrev muren, og at han fikk aksept for oppføring av muren uten å måtte søke forhånds tillatelse. 

I de to telefonsamtalene i 2013 som Christensen hadde med saksbehandler Kaja Lange Aubert, som kjente området år tilbake gjennom utbyggingsperioden til Krokstien 2, stilte han spørsmål om det var greit å føre opp en ny og høyere mur på den tidligere gamle muren langsetter Stormyrveien for å få et større og langt bedre uteareal sørvest for deres bolig på Krokstien 2 c. 

Ved begge anledninger mener Christensen at han av den kommunale saksbehandler fikk klart til svar at muren ikke var søknadspliktig slik han beskrev den. Selv oppfattet han det som en bindende aksept og avtale. Det fremstår som klart urimelig om det er Christensen som i et tilfelle som dette skal ha risikoen for en eventuell misforståelse.

Det anføres å foreligge tjenestefeil m.h.t. veiledningen/rådgivningen. Om det hadde vært grunnlag for noen form for noen form for tvil hos saksbehandler om hva forespørselen gjaldt, burde hun ha bedt om å få tilsendt en skisse og/eller skriftlig fremstilling av byggetiltaket for å forvisse seg om at hennes veiledning/rådgivning var riktig. 

Således har kommunens plikt til forsvarlig veiledning og/eller rådgivning sviktet og i alle fall ikke blitt forsvarlig avklart vs. en tiltakshaver som henvender seg til kommunens plan- og bygningsetat med et helt konkret spørsmål om forhånds tillatelse i en konkret byggesak.

Saksbehandler ble av undertegnede frafalt som vitne for tingretten. Men det viste seg senere under hovedforhandlingen at prosessfullmektigen for staten ikke hadde kunnskap om at vedkommende saksbehandler som Christensen henvendte seg til, også hadde vært saksbehandler i forbindelse med planleggingen og utbyggingen av Krokstien 2 a b c og d. 

Vedkommende var således lokalkjent i området, kjente til terrenghøydene og formasjonene, idet hun hadde fulgt utbyggingen av Krokstien fra A til Å så langt Christensen har kunnskap. Vedkommende vil derfor som vitne tilføre saken nødvendige opplysninger slik at den blir langt bedre og mer forsvarlig opplyst. 

I den veiledning Christensen fikk, ble det ikke nevnt noe om hensynet til småhusbebyggelse, kun at Christensens mur ville bli som de andre murene i nærområdet. Aubert Lange veiledet ut i fra andres hus i Stormyrveien.

På denne bakgrunn er det feil av tingretten å ikke legge til grunn at tiltakshaver har vært i god tro mht søknadsplikten. Eneste som har funnet sted av uaktsomhet, er saksbehandlers håndtering av Christensens henvendelser. Det er feil av tingretten å ikke se dette som et vesentlig brudd på veiledningsplikten etter fvl. § 11. 

(sitat slutt.)

 

På bakgrunn av dette er vi forsøkt nedsablet!

 

Her stolte vi på en myndighetsperson. At vi da skal bære ansvaret for dette alene. Det er dypt urettferdig og meningsløst.

Dette skriver også våre søkere og påpeker dette i sitt skriv til PBE.

Ferdigattest Byggesak AS ved Paal Løvaas:

 

Tiltakshaver føler seg i den anledning noe forskjellsbehandlet i forhold til flere andre tomteeiere i nærområdet. Det er et kupert terreng i området, og man har noe vanskelig for å forstå at kommunen har tatt dette inn over seg i fm. vedtatt Småhusplan som favner over ca. 29000 eiendommer. 29000 forskjellige eiendommer.. Man trenger strengt tatt heller ikke å bevege seg rundt i nærområdet for å se at det er mange murer der. Det er tilstrekkelig å se hen til det bilde etaten selv har tatt ved befaring. PBE må i denne forbindelse ha passert flere titalls murer på sin befaring. Tiltakshaver finner det underlig at både saksbehandler som signaliserte at etablering av mur over den gamle muren Videre henvises til situasjonskartet kommunen har solgt. Det kan i denne forbindelse synes som det er etablert flere murer mot vei som ikke er omsøkt, uten at tiltakshaver ønsker at vi går nærmere inn på dette.

Muren ligger ca. 1 m fra asfaltert vei og at situasjonen fungerer godt i dag.

Tiltakshaver kontaktet PBE og forhørte seg om det var ok å føre opp ny mur der tidligere mur hadde stått. I følge tiltakshaver opplevde man dette som uproblematisk og unntatt søknadsplikt. Tiltakshaver beklager at han har misforstått, men det påpekes likevel at man vanskelig hadde kontaktet PBE om man ikke handlet i god tro, og at man førte opp muren slik man trodde var i tråd med reglementet. Denne oppfatningen styrkes av at det tilsynelatende ikke er noen støttemursaker i nærområdet, til tross for at flere murer er etablert der. Man har videre vært påpasselige med at arbeidene ble fagmessig utført.

Tidligere mur lå i gammel tomtegrense. Ny mur er ført opp der gammel mur lå. Dessverre var det noe feil med de gamle grensene, hvilket har medført at muren ligger noen få cm. ut i regulert vei. Dette ble først oppdaget ved oppmåling. Muren ligger tilnærmet eksakt på tidligere angitt tomtegrense, som altså er noe feil.

(sitat slutt.)

 

Vi finner så ut etter hvert at det fallet som PBE har skrevet om, er faktisk ikke korrekt.

De har brukt noen tegninger i fra beligenhetsgruppen, som er egentlig eventyr tegninger.

https://blog.janchristensen.net/2022/12/nr-3144-vi-har-etter-hvert-skjnt-mer-og.html

 

Saken imot er nå pr. i dag uten legitimitet.

Vi skulle fått dispensasjon og godkjennelse for lenge siden.

 

Derfor er saken imot oss pr. i dag kun å regne som et gedigent overgrep, makt og myndighetsmisbruk.

https://blog.janchristensen.net/2022/12/nr-3142-hvis-vi-gar-igjennom-mange-av.html

https://blog.janchristensen.net/2022/12/nr-3128-det-er-fritt-frem-for-plan-og.html

 

Norge opptrer som regime i Iran, bare regime i Iran er det mot hele befolkningen, men «regime» i Norge er det kun imot «utvalgte» enkeltpersoner som de opptrer i flokk imot!

https://blog.janchristensen.net/2021/03/nr-2842-den-statlige-og-kommunale.html

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2467-det-er-selvflgelig-et-stort.html

https://blog.janchristensen.net/2022/10/nr-3089-selv-nazistene-og-adolf-hitler.html

 

Ingen kommentarer: