fredag 7. januar 2022

Nr. 2969: Min tidligere gruppeleder i Unibuss, Reidun Borrmann snakket usant til Oslo Tingrett, da hun ble fratatt førerretten for en periode, og fikk bot på 14.400, - kr!

 Nr. 2969:

Min tidligere gruppeleder i Unibuss, Reidun Borrmann snakket usant til Oslo Tingrett, da hun ble fratatt førerretten for en periode, og fikk bot på 14.400, - kr!

 

https://blog.janchristensen.net/2022/01/nr-2668-jeg-har-fatt-minst-to.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/03/nr-2837-stevningen-til-oslo-tingrett.html

 

https://blog.janchristensen.net/2020/10/nr-2770-per-christian-bing-opptradte.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/12/nr-2963-herlig-kjre-buss-ut-i-fra-oslo.html

 

 https://blog.janchristensen.net/2021/12/nr-2964-unibuss-vedvarende-mobbing-av.html

 

Reidun Borrmann sier hun har kjørt i buss i 25 år uten skader.

Dette stemmer ikke, hun har flere skader. 

Samt, hun har kun kjørt buss i 2 år i 60 % stilling. 

(Da ulykke inntraff og påkjørselen skjedde.)

Løgn fra begynnelse til slutt det hun forklarer for Oslo Tingrett. 

Hun lyver da for retten, det er også straffbart!

 

Det følger av straffeloven § 221 til hvem det er straffbart å gi uriktig forklaring og at straffen er bot eller fengsel opp til 2 år.


Bildet av Oslo Tingrett, som Reidun Borrmann ble dømt for å ha påkjørt en syklist. 

Og forlatt syklisten som andre måtte ta seg hånd om.

Les dommen selv og gjør opp dine meninger.

 

 

Det som fremkommer av dommen. 

Er at tiltalte Reidun Borrmann ikke er trodd på noen ting av retten.

Dissensen forteller at det var et mindretall som ikke var 100 % sikker på om at hun hadde skyld i ulykken?

«Retten har delt seg i et flertall og et mindretall når det gjelder spørsmålet om Borrmann var uaktsom ved kjøringen.»


Men hennes unnskyldning og manglede erkjennelse av at hun ikke kjørte bussen.

Samt at hun ikke snakket sant, så var det en fortjent dom!

Det er noe som heter karma, eller som skriften sier.

Slik en sår, høster mann.

Reidunn har vært en elendig og til tider ufin gruppeleder, rett og slett ikke skikket for jobben!

Dessverre er det slike personer som kommer seg opp innen Unibuss, dette er en ukultur!

 

Her er dommen:


 

OSLO TINGRETT

 


 

 

DOM

Avsagt:

 

Saksnr:

 

Rettens leder:


20.05.2021

 

21-041532MED-TOSL/07

 

Tingrettsdommer


 

Anniken Nygaard Ottesen


 

 

Meddommere:

Dag Fahre

Mette Neergård


 

 

 Påtalemyndigheten


 

Gina Elisabeth Salvesen


 

mot


 

Reidun Eline Hansen Borrmann


Advokat Anna Josefine Wærstad v/advokat Hanne Hareide Skårberg


Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse


DOM

 

 

Reidun Eline Hansen Borrmann bor i Vårveien 9 på Vinterbro. Hun er pensjonert bussjåfør.

 

Ved forelegg utferdiget av politimesteren i Oslo den 13.11.2020, er hun satt under tiltale ved Oslo tingrett for overtredelse av

 

Vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 3

 

for å ha overtrådt bestemmelsen om at enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.

 

Grunnlag:

 

Tirsdag 25. august 2020 ca. kl. 08.45 i Kirkeveien 179 i Oslo kjørte hun buss med kjennemerke DR 16335 og idet hun kjørte forbi Anne Helene Vedlog på sykkel var hun ikke tilstrekkelig oppmerksom og varsom under kjøringen med den følge at hun kjørte på Vedlog slik at hun falt av sykkelen og ble påført smerter i magen og/eller brystet samt et kutt i fingeren som måtte sys med tre sting. Vedlog ble 100 prosent sykemeldt i perioden 3. september 2020 til 11. september 2020 som følge av hendelsen.

 

Hovedforhandling ble holdt 11. mai 2021. Tiltalte møtte og erkjente seg ikke skyldig etter tiltalebeslutningen.

 

Retten mottok forklaring fra fem vitner, og det ble foretatt slik dokumentasjon som framgår av rettsboken.

 

Aktor la ned slik påstand:

 

1. Reidun Eline Hansen Borrmann, dømmes for overtredelse av

 

-   vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 3 til å betale en bot stor kr 14400 - kroner subsidiært 20 dager fengsel.

 

2. Reidun Eline Hansen Borrmann, fradømmes retten til å føre førerkortpliktig motorvogn for en periode på 3 mnd regnet fra rettskraftig dom i medhold av vegtrafikkloven § 33 nr. 1, jf. Forskrift om tap av retten til å føre motorvogn. 2-5 nr. 1 sammenholdt med § 1-4 annet ledd.

 

3. Reidun Eline Hansen Borrmann, dømmes til å betale saksomkostninger til det offentlige etter rettens skjønn.

 

Forsvarer la ned slik påstand:

 

Borrmann frifinnes og tap av førertett tas ikke til følge. Subsidiært anses tiltalte på mildeste måte.

 

 

 

- 2 -                                        21-041532MED-TOSL/07


Rettens vurdering

 

Skyldspørsmålet:

 

Tirsdag 25. august 2020 ca. kl. 08.45 syklet Anne Helene Vedlog i Kirkeveien ved Ullevål sykehus i retning vestover. Etter krysset Kirkeveien/Geitmyrsveien gikk to felt sammen til ett. På grunn av veiarbeid var det ikke noe eget sykkelfelt, og det var ikke plass til både buss og sykkel i veibanen etter innsnevringen. Vedlog ble påkjørt av en rød leddbuss ved at bakre del av bussen traff henne. Vedlog fikk sykkelstyret i magen/brystet og falt av sykkelen.

 

Vedlog ble kjørt i ambulanse til traumemottaket på Ullevål sykehus. Hun var forslått og omtåket og hadde smerter i magen. Videre hadde hun et kutt i venstre pekefinger som måtte sys. Hun var sykemeldt først med egenmelding, og så 100 % sykmeldt fra 3. september til 11. september. Vedlog opplyste at hun hadde vært delvis sykmeldt før dette. Hun har ikke skader nå, men har vært plaget av flashbacks etter ulykken. Hun har fått erstatning for ødelagte klær av bussen forsikringsselskap.

 

Tiltalte, Reidun Hansen Borrmann, har forklart i retten at hun var sjåfør på Ruters bussrute nummer 28 fra Økern til Fornebu denne morgenen. Da hun ventet på grønt lys i krysset ved Geitmyrsveien, sto det flere sykler på bussens høyre side. Det ble grønt, hun over krysset og bussen var foran syklistene før veien snevret inn ca. 200 meter etter krysset. Hun sjekket speilet mens hun kjørte, og det var ingen syklister på bussen høyre side etter innsnevringen. Ved innsnevringen slakket hun av på farten. Hun forklarte videre at da bussen nærmet seg holdeplassen ved Ullevål sykehus, kom en mann forover og sa «bicycle». Hun sjekket speilet men så ikke noe. Hun ventet litt på holdeplassen ved Ullevål sykehus, men ingen sa noe mer. Da det kom en buss nummer 20 bak henne, kjørte hun videre. Hun tenkte den bussen ville kalt henne opp hvis det var noe galt. Da hun kom til Fornebu, ble hun kalt opp av trafikkleder som spurte om hun hadde vært borti en syklist. Hun svarte at hun ikke visste, og nevnte dette med «bicycle». De skrev skademelding. Etter det hørte hun ikke noe fra politiet før i november da hun ble ringt og bedt om å forklarte seg på telefon. Hun har hatt førerkortet hele tiden.

 

Borrmann forklarte at hun ikke kunne tro at det var henne som kjørte på syklisten. Bussrutene 20 og 28 passerer hyppig Ullevål sykehus om morgenen. Hun forklarte at hun er yrkessjåfør og har kjørt skadefritt i 25 år. Hun hørte av kolleger at politiet hadde spurt flere bussjåfører om det var dem.

 

Retten har likevel funnet det bevist utover enhver rimelig tvil at det var Borrmann som kjørte bussen som krasjet i Vedlog. Retten har lagt vekt på politibetjent Feuces vitneforklaring om at en kvinne som var bussen og gikk av på Ullevål sykehus, viste ham bilde av registreringsnummeret på bussen. Det var DR 16335, og da operasjonssentralen ringte Ruter og deretter Unibuss fikk de vite at det var Borrmann som kjørte denne. Videre forklarte politibetjent Feuce at kvinnen hadde forklart at hun hørte et smell og at en engelsktalende mann gikk frem til sjåføren for å si fra. Både Vedlog og vitnet Anders Vik mener det var en 28-buss som kjørte på henne fordi 20-bussen må svinge og ikke ville kommet på samme


 

 

- 3 -                                        21-041532MED-TOSL/07


grønne lys. Vitnet Thomas Peel trodde riktignok at det var en 20-buss, men retten mener det ikke kan være riktig på grunn av lyskrysset.

 

Spørsmålet blir da om Borrmann kjørte tilstrekkelig aktpågivende og varsomt slik § 3 i vegtrafikkloven krever. Bestemmelsen lyder slik:

 

§ 3.Grunnregler for trafikk.

 

Enhver skal1 ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.

 

Etter vegtrafikkloven § 31 første ledd er uaktsom overtredelse nok til så straffes for overtredelse.

 

Borrmann har forklart at hun startet på jobb ca. kl. 05.30 til 06.00 den morgenen og var frisk og uthvilt. Det var lyst og fint vær om morgenen den 25. august 2020. Borrmann har forklart at hun hadde kjørt ruten før og var kjent med den. Videre har både Borrmann og vitner forklart at det var veiarbeid på stedet og at innsnevringen i veien gjorde det krevende å kjøre der. Det var ikke plass til både en buss og syklister i veibanen. Retten legger dette til grunn. Videre legger retten til grunn at bussen holdt en fart som var innenfor fartsgrensen på stedet.

 

Vedlog forklarte at hun merket at bussen kom bakfra og bare kjørte på. Hun skjønte at det ikke ville være plass til begge, men hadde ikke noe sted å gjøre av seg. Hun ble truffet i siden, og falt av sykkelen. Hun observerte store busshjul rulle forbi, og tenkte at bussen hadde truffet henne med fremre del. To vitner som syklet bak Vedlog har imidlertid forklart at bussen traff henne med bakre del, og retten legger det til grunn.

 

Retten har delt seg i et flertall og et mindretall når det gjelder spørsmålet om Borrmann var uaktsom ved kjøringen.

Flertallet, meddommer Neergård og tingrettsdommer Nygaard Ottesen mener at innsnevringen av kjørefeltene stiller større krav til aktsomhet for bussjåfører som kjører der. Borrmann har selv forklart at hun ikke kjørte forbi syklister etter denne innsnevringen, men da heller ble liggende bak. Flertallet mener dette er slik aktpågivende og varsom kjøring som kreves på stedet. Bussen som traff Vedlog rakk imidlertid ikke forbi alle syklistene før veien ble for smal. Dette har både Vedlog og vitner forklart. De har også forklart at bussen kom bakfra slik at det ikke kan være slik Borrmann har antydet at bussen saknet farten og at syklisten så kom opp på siden. Vitnet Anders Vik, som syklet bak, forklarte at Vedlog var sjanseløs da bussen kjørte forbi. Flertallet mener det er bevist utover enhver rimelig tvil at Borrmann feilberegnet at hele bussen ville rekke å komme forbi syklistene før veien ble for smal, og at hun ikke så Vedlog i speilet. Det var bakre del av leddbussen som er 19 meter lang som traff Vedlog. Flertallet mener dette er uaktsomt av Borrmann, og viser blant annet til at dette er et brudd på vegtrafikkreglene § 12 om at den som kjører skal forvisse seg om at veien


 

 

- 4 -                                        21-041532MED-TOSL/07


er fri for hinder på tilstrekkelig lang strekning framover. Flertallet mener videre at det ut fra vitneforklaringen ikke var mulig for Vedlog å rekke å bremse slik at bussen kom helt forbi.

 

Mindretallet, meddommer Fahre, har kommet til at kjøringen ikke var uaktsom. Mindretallet viser til at det var vanskelige kjøreforhold på stedet med veiarbeid og dårlig plass til både buss og sykler. Mindretallet mener at Borrmann gjorde det som kunne forventes av henne.

 

Borrmann dømmes etter dette, i tråd med flertallets stemmer, for overtredelse av vegtrafikkloven § 31 første ledd jfr. § 3 som beskrevet i forelegget.

 

Straffutmåling:

 

Borrmann er tidligere ustraffet. Det skal nå utmåles en bot for uaktsom kjøring med personskade til følge etter vegtrafikkloven § 3.

 

Borrmann fikk et forelegg på kr. 12 000, med opplysning om at dette var med strafferabatt, og at en påstand i retten ville være bot på kr. 14 400.

 

Straffeforslaget fra aktor er en bot på kr. 14 400, subsidiært fengsel i 20 dager. Dette er i tråd med Oslo politidistrikts bøtedirektiv.

 

Retten er ikke bundet av dette, men av hensyn til likebehandling mener retten det er riktig straff i saken. Saken har ikke blitt så gammel at det får innvirkning på straffen. Retten viser til at forelegg ble utferdiget 13. november 2020, og saken sendt til beramming i mars 2021 da dette ikke ble vedtatt.

 

Borrmann dømmes til å betale en bot på kr. 14 400, subsidiært fengsel i 20 dager.

 

Tap av førerrett:

 

Aktor har påstått at Borrmann skal fradømmes retten til å føre førerkortpliktig motorvogn for en periode på 3 måneder.

 

Forsvarer har anført at Borrmann ikke skal idømmes noen tapstid fordi hun ikke er en fare for trafikksikkerheten.

 

Borrmann har vært yrkessjåfør, men er nå pensjonert fra april. Hun har forklart at hun har behov for førerkort fordi hun bor 3 km fra offentlig kommunikasjon. Hun har også påtatt seg å kjøre og hente barnebarna til og fra skolen.

 

Vegtrafikkloven § 33 nr. 1 gir hjemmel for å fastsette «tap av retten til å føre førerkortpliktig motorvogn for en bestemt tid eller for alltid, dersom hensynet til trafikksikkerheten eller allmenne hensyn ellers krever det».

 

- 5 -                                        21-041532MED-TOSL/07


Retten mener at selv om Borrmann er en god sjåfør som har kjørt i buss i 25 år uten skader, må det av allmennpreventive hensyn fastsettes en tapstid. Dette og hensynet til likebehandling gjør at hennes behov for førerkort må vike.

 

Retten er enig i at utgangspunktet for tapstidens lengde er tapsforskriften § 2-5 nr. 1 som gjelder forbikjøring som har ført til trafikkuhell med personskade. Tapstiden i denne bestemmelsen er fra 9 ril 12 måneder.

 

Retten er enig med aktor i at tapsforskriften § 1-4 annet ledd kommer til anvendelse. Av bestemmelsen fremgår det:

 

Ved fastsettelse av perioden for tap av førerett legges vekt på om vedkommende har hatt førerkortet i sin besittelse i lengre tid etter handlingstidspunktet, dersom han ikke kan bebreides at førerkortet ikke har vært beslaglagt. Lengre tids besittelse av førerkortet tilsier i utgangspunktet at tapsperioden fastsettes for et kortere tidsrom enn tilfellet vanligvis skulle tilsi, eventuelt at tap av førerett ikke blir fastsatt.

 

Borrmann har hatt førerkortet til nå uten at det har medført noen trafikkfare. Retten er enig med aktor i at tapstiden skal fastsettes til 3 måneder.

 

Borrmann fradømmes etter dette retten til å føre førerkortpliktig motorvogn i tre måneder fra rettskraftig dom.

 

Saksomkostninger:

 

Aktor har nedlagt påstand om at Borrmann skal betale saksomkostninger etter rettens skjønn.

 

Hovedregelen i straffeprosessloven § 436 er at en siktet som blir dømt skal pålegges å erstatte staten nødvendige omkostninger med saken.

 

Retten viser til at Borrmann er idømt en betydelig bot, og at hun nylig har blitt pensjonist med redusert inntekt. Retten har derfor kommet til at hun skal frifinnes for sakskostnader, jfr. straffeprosessloven § 437 tredje ledd.

 

Dommen er avsagt under slik dissens som angitt over.

 

 

- 6 -                                        21-041532MED-TOSL/07


DOMSSLUTNING

 

 

1.      Reidun Eline Hansen Borrmann, dømmes for overtredelse av vegtrafikkloven § 31 første ledd, jfr. § 3 til en bot på kr. 14 400, subsidiært fengsel i 20 dager.

 

2.      Reidun Eline Hansen Borrmann, fradømmes retten til å føre førerkortpliktig motorvogn for en periode på 3 måneder regnet fra rettskraftig dom, jfr. vegtrafikkloven § 33 nr. 1, jfr. forskrift om tap av retten til å føre motorvogn. 2-5 nr. 1 jfr.§ 1-4 annet ledd.

 

3.      Reidun Eline Hansen Borrmann, frifinnes for krav om saksomkostninger.

 

****

 

Frammøteforkynning

 

Domfelte er innkalt til frammøteforkynning i Oslo tingrett.

 

Sted:

sal 150

Dag:

tirsdag

Dato:

25.05.2021

Klokkeslett:

10:00

 

Retten hevet

 

 

Anniken Nygaard Ottesen

 

 Dag Fahre                                                                                                                                           Mette Neergård

 

 

 

- 7 -                                        21-041532MED-TOSL/07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 kommentarer:

Anonym sa...

Du er virkelig bitter på Unibuss.
Skremmende å se en evangelist og bibellærer henge ut folk slik.
Ikke rart du ble dømt i saken med Torp

Jan Kåre Christensen sa...

Ser noen skriver formaninger og refs til meg.

Dette er totalt respektløst.

Jeg har gjennom femten år blitt trakassert og mobbet av flere personer i ledelsen i Unibuss.

Andre hadde bukket under, blitt uføretrygdet etc.

Jeg tar litt igjen, det viser enorm styrke og klokskap.

Dette er min Blogg.

Vær da litt ydmyk, hvis respekt.
Ikke refs og formaninger, men spørsmål.

Mener du at noe jeg skriver og gjør ikke er rett?

Kom med spørsmål, og vær ydmyk.

Min oppfatning og opplevelser er mine.

Du kan ikke anklage meg for mine opplevelser og erfaringer.

Prøv, ikke mer formaninger og oppriktige at jeg er bitter etc.

Det er i mine øyne og ører, noe du ikke har erfart.
Derfor, kom spørsmål.

Ikke belærende og fordømmende kommentarer.

Takk!