onsdag 29. september 2010

Nr. 25 Og Jesus ga alltid ære til Gud Fader!

Spørsmål 25:

Hei, Jan Kåre! Jeg håper at du har det bra.
Nedenfor har du skrevet noe som ikke stemmer med Guds ord.
Kun Faderen, tilbe og pris ham. Takk Sønnen at han var villig og i stand til å tilveiebringe frelse ved at han var lydig. Men fremfor alt, tilbe og ær Faderen som er den som tar insentivet for alt. Åpenb.22. 9 Og han sier til mig: Var dig for det! jeg er din og dine brødre profetenes medtjener og deres som tar vare på ordene i denne bok. Gud skal du tilbede!
Ikke tilbe andre enn Gud Faderen. Tilbe den Hellige Ånd og be til ”ham” er sprøyt og villfarelse. Og Jesus ga alltid ære til Gud Fader. (Jan Kåre).
Joh 5:23: for at alle skal ære Sønnen slik som de ærer Faderen. Den som ikke ærer Sønnen, ærer ikke Faderen, som har sendt ham.
Joh 9:38: Han sa: Jeg tror, Herre! Og han falt ned for ham i tilbedelse.
Matt 2:2 Hvor er den jødenes konge som nu er født? Vi har sett hans stjerne i Østen og er kommet for å tilbede ham.
Matt 2:11 Og de gikk inn i huset og så barnet med Maria, dets mor, og de falt ned og tilbad det, og opplot sine gjemmer og bar frem gaver til det: gull og røkelse og myrra.
Matt 28:9 Og se, Jesus møtte dem og sa: Fred være med eder! Men de gikk frem og omfavnet hans føtter og tilbad ham.
Hebr 1:6 Men når han atter fører den førstefødte inn i verden, sier han: Og alle Guds engler skal tilbede ham.
Åp 5:12-14
12 De sa med høy røst: Verdig er Lammet, som ble slaktet, til å få makt og rikdom og visdom og styrke og ære og pris og velsignelse!
13 Og hver skapning som er i himmelen og på jorden og under jorden og på havet, og alt det som er i dem, hørte jeg si: Ham som sitter på tronen, og Lammet, tilhører velsignelsen og æren og lovprisningen og makten i all evighet!
14 Og de fire livsvesener sa: Amen! Og de eldste falt ned og tilbad.
Summen av Guds ord er sannhet. Sønnen, Lammet får samme tilbedelse som Faderen.
Fil 2:5-11
5 La dette sinn være i dere, som òg var i Kristus Jesus,
6 han som, da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik,
7 men gav avkall på det og tok en tjeners skikkelse på seg, da han kom i menneskers liknelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske,
8 fornedret han seg selv og ble lydig til døden – ja, døden på korset.
9 Derfor har og Gud høyt opphøyet ham og gitt ham det navn som er over alle navn,
10 for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, deres som er i himmelen og på jorden og under jorden,
11 og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære.
Jesus ble en tjener for at han skulle kunne frelse deg og meg. Hva var Jesus før han kom til denne verden? Han var i Guds skikkelse og var Gud lik. Jesus var ingen tjener før han kom til jorden. Jesus er like mye Gud som Faderen. Hvis han ikke er det, da skal han heller ikke ha samme tilbedelse som Faderen. Åp 5:13 Men alt tilhører Faderen og Sønnen, velsignelsen og æren og lovprisningen og makten i all evighet! 14 Og de fire livsvesener sa: Amen! Og de eldste falt ned og tilbad.
1Tim 3:16 Og det må alle bekjenne, stor er den gudsfryktens hemmelighet: Gud åpenbaret i kjød, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt blant folkeslag, trodd i verden, opptatt i herlighet.
Joh 1:1 I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.
Ved å lese 1 Mos 1:1, så har de som oversatte Joh 1:1, "Ordet var Gud", en mer dekkende oversettelse, enn de som har oversatt, “Ordet var en Gud”. 1M 1:1 I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Det er viktig at vi lar skrift forklare skrift. Elohim, flertalletsordet av Gud. Oftest brukt som et “entallsord” (med verbet i entall).
Gud er én, men mer enn en, Faderen og Sønnen. Den som har sett Jesus, han har sett Faderen.
Hebr 1:3 han som er avglansen av hans herlighet og avbilledet av hans vesen og bærer alle ting ved sin krafts ord, og som derfor, da han hadde gjort renselse for våre synder, satte sig ved Majestetens høire hånd i det høie,
1M 1:26 Da sa Gud: La oss gjøre mennesker i vårt bilde, etter vår liknelse. De skal råde over havets fisker og over himmelens fugler, over feet og over all jorden, og over hvert kryp som rører seg på jorden.
I Johannes 1: 1 står det ifølge Det Norske Bibelselskaps oversettelse av 1978/85: «I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.» Senere i det samme kapitlet viser apostelen Johannes tydelig at «Ordet» er Jesus. (Johannes 1: 14) Men siden Ordet blir omtalt som Gud, er det noen som trekker den konklusjon at Sønnen og Faderen må være en del av den samme Gud.
Vi må være klar over at denne delen av Bibelen opprinnelig ble skrevet på gresk. Senere ble den greske teksten oversatt til andre språk. Men en rekke bibeloversettere har ikke oversatt de siste ordene i Johannes 1: 1 med «Ordet var Gud». Hvorfor ikke? Ut fra sin kjennskap til bibelgresk har de kommet til at disse ordene skal oversettes på en annen måte. Hvordan har de så valgt å oversette dem? Her er noen eksempler: «Ordet var av guddomsart.» (Det nye testamente i ny oversettelse av Lyder Brun, Oslo) «Ordet var en gud.» (The New Testament in an Improved Version, London) «Ordet var et guddommelig vesen.» (La Bible du Centenaire, Paris) Ifølge disse oversettelsene er ikke Ordet Gud selv.1 I stedet blir Ordet omtalt som «en gud», på grunn av sin høye stilling blant Herrens Gud skapninger. Ordet «gud» betyr her «en som er mektig». Jan Kåre
Mener du at det er to G(g)uder i himmelen, den ene større enn den andre?
Det kan ikke være sånn at Jesus blir omtalt som “gud” med liten “g” i Johannes, mens i 1 Mos 1:1, så blir han omtalt med stor “G”. 1M 1:1 I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.
Kol 2:9 For i ham(Jesus) bor hele guddommens fylde legemlig.
Hvordan vil du oversette 1 Mos 1:26 Da sa Gud: La oss gjøre mennesker i vårt bilde, ............
Hvorfor blir det brukt “sitt bilde” i 1 Mos 1:27, mens det blir brukt “vårt bilde” i vers 26?
1M 1:27 Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem.
Hvem har navnet “JHVH”? Og hva betyr det?
Vi er alle preget av oppvekst og miljø. Og hvilke kilder vi henter vår informasjon i fra. Vi kan hjelpe hverandre til en større forståelse av hvem Gud er. Jeg har brukt mye tid til å studere "Elohim". Det krever mye bibelgransking for å få innsikt i emnet. Jeg skjønner noe, men har langt igjen.
Hvordan stiller du deg til hva jeg har kommet med?
Hilsen Kay

Svar:

Hei!
Takk for et reflektert og godt innlegg.
For det første vil jeg klargjøre noen ting.
Om ting i bibelen er skrevet med liten eller stor bokstav er noe som er gjort i ettertid da en før skrev alt med liten bokstav og våre grammatikalske regler som er blitt forandret.
Om Gud er med liten eller stor G er underordnet for meg.
Jeg mener at det du skriver har jeg i artiklene om Personalia om Faderen, Jesus og diverse svart på dette allerede.
Jeg tror ikke Jesus er Gud som Faderen som er den eneste sanne Gud. Med det menes at han er alt livs og lys opphav, også Sønnens.
1. Tim. 1. 17 Han som er konge i evighet, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, ham være pris og ære i all evighet! Amen.
Hvem er denne eneste Gud? Faderen!
Jesus gikk inn i en ny “rolle” etter oppstandelsen der han fikk Faderens stempel at han nå var fullt ut “godkjent” hos Faderen, også å være ikke bare menneske men også Gud.
Rom.1. 4 ved hellighets Ånd innsatt som Guds mektige Sønn da han stod opp fra de døde.
Derfor skal ikke bare Faderen lengre prises og æres, men også Sønnen som du skriver.
Du må lese helheten av hva jeg skriver og det kan hende at noen ord og vendinger jeg bruker ikke er 100 % korrekte men da må du sammenligne det med andre ting jeg har skrevet.
Hvem åpenbarte seg for Israels barn i ørkenen og ellers? Kristus hvem ellers?
1. Kor. 10. 4 og drakk den samme åndelige drikk. For de drakk av den åndelige klippe som fulgte dem; denne klippen var Kristus.
Det var Kristus i sin preeksistens.
Du spør hvem oss er?
Det er Faderen og Kristus, hvem andre?
De skapte\dannet menneske står det rett ut flere plasser. Det står tom at de skapte menneske slik det skulle være.
Kol. 1. 15 Han er den usynlige Guds bilde,
den førstefødte, som står over alt det skapte.
16 For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden,
det synlige og usynlige, de som troner og de som hersker, både makter og myndigheter – alt er skapt ved ham og til ham.
17 Han er før alle ting, og alt består ved ham.
I Kristus er alt blitt skapt og alt holdes også oppe ved ham.
Ja, jeg tror sånt sett at det er to personer i guddommen.
Faderen som er den eneste sanne Gud som er fra evighet til evighet.
Og Sønnen som er den første han skapte\fødte\dannet (ord og utrykk her er underordnet).
De to har en felles Ånd som Jesus nå “disponerer” etter han satte seg ved Faderens høyre hånd.
Ap.gj. 2. 32 Gud oppreiste denne Jesus, og vi er alle vitner om det. 33 Han ble opphøyd til Guds høyre hånd og mottok av Faderen Den Hellige Ånd som var lovt oss, og utøste den. Dette er det dere ser og hører.
Etter Jesus mottok Ånden deler han både ut Ånden til de som lyder ham og døper mennesker i Ånden.
At noen får den Hellige Ånd til å bli en egen gudeperson er både ubibelsk og vann vittig. Ånden gjør ingenting av seg selv og det er Faderen og Sønnen som kommer og tar bolig i oss ved sin Ånd sier Jesus selv i Joh.e. 14. 23 Jesus svarte:
Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham.
Håper og tror Kai at dette har vært oppklarende for deg og du kan få lov å spørre så mye du vil til på bloggen og jeg skal prøve å svare deg.

NB! Selvfølgelig tar jeg avstand for både å be, samtale og lovsynge den Hellige Ånd.
Det er meningsløst og ubibelsk praksis som ikke har noe for seg.

Broderhilsen
Jan Kåre

Ingen kommentarer: