fredag 30. juni 2017

Nr. 2000: Vil Jesus komme ned på Oljeberget og opprette sitt 1000-års fredsrike i år 2047? Da Israel vil ifølge Ayatollah Khamenei bli utslettet i år 2040!

Nr. 2000:
Vil Jesus komme ned på Oljeberget og opprette sitt 1000-års fredsrike i år 2047? Da Israel vil ifølge Ayatollah Khamenei bli utslettet i år 2040!
Bilde av Irans øverste leder Ayatollah Khamenei mener Israel er utryddet innen 25 år. Han er da inspirert av Satan åpenbart for å tale slik.Det er ikke usannsynlig at Satan vet når Jesus kommer tilbake for å opprette sitt fredsrike. Skriften gir mange hentydninger om dette.

Bl.a. fra Johannes Åpenbaring der han vet at han har kort tid igjen.

Av David Wilkerson

"Men ve jorden og havet! For djevelen er steget ned til dere i stor vrede, fordi han vet at han bare har en liten tid." (Åp 12:12)
Som etterfølgere av Jesus Kristus må vi være konstant våken på at djevelen er ute etter å ødelegge oss. Derfor sier Paulus at vi bør vite så mye som vi kan om fiendens taktikk og planer: "for at vi ikke skal bli overlistet av Satan. For hva han har i sinne, det er vi ikke uvitende om." (2. Kor. 2:11).

Det ovenstående avsnittet fra Åpenbaringsboken forteller oss at Satan har erklært total krig mot Guds hellige. Det nevner også at djevelen har en tidsfrist på å avslutte sitt verk: "fordi han vet at han bare har en liten tid." (Åp 12:12)

Mens mange kristne slumrer ved denne midnattstime, slik som Jesus forutsa, så arbeider djevelen med rasende villskap for å gjøre seg rede til krigen. Han er klinkende klar over den korte tiden han har til å oppnå sine onde hensikter, så han unner ikke sitt øye noen hvile. Han driver stadig å planlegger og tenker ut måter å plage og ødelegge Jesu Kristi kirke på!

Men når var det djevelen først ble klar over at hans tid var kort? Kom denne kunnskapen til ham i løpet av det siste århundret, da han leste tegnene i tiden? Gikk det opp for ham da nasjonen Israel ble gjenfødt, og da rike reiste seg mot rike? Gjenkjente han det da han så det store frafallet fra den kristne tro? Utledet han fra Bibelkommentarer om disse begivenhetene at Jesus var i ferd med å vende tilbake for å hente sin brud?

Og da dette gikk opp for djevelen, at hans tid var kort, ble han slått av panikk? Hev han seg rundt for å sette opp en kommandosentral på jorden, og planlegge en siste vanvittig skyttergravskrig mot kirken? Sa han til seg selv: "Tiden renner ut. Jeg må arbeide raskt, fordi jeg har bare en kort tid før Kristus kommer tilbake!"

Nei! Satans tidsfrist ble gitt ham for århundrer siden. Det kan spores tilbake til et stort under som skjedde i himlene. Dette underet var en utrolig krigføring, da Satan besluttet å ødelegge Kristusbarnet:

"Et stort tegn ble sett i himmelen: En kvinne, kledd med solen, og månen under hennes føtter, og på hennes hode en krone av tolv stjerner. Hun var med barn og skrek i barnsnød og fødselsveer." (Åp. 12:1-2).

Solen i dette avsnittet representerer Gud. Og kvinnen kledd i solen representerer Kristi brud, eller Guds utvalgte folk. (Hun er kronet med tolv stjerner, som står for de tolv stammene i Israel, likedan de tolv disiplene.) Til slutt, barnet som skal bli født her er Jesus, befrieren. Avsnittet fortsetter:

"Og et annet tegn ble sett i himmelen - og se: En stor ildrød drage som hadde sju hoder og ti horn, og på sine hoder sju kroner. Med sin hale drog den med seg tredjedelen av himmelens stjerner og kastet dem til jorden. Og den stilte seg foran kvinnen som skulle føde, for å sluke barnet hennes så snart hun hadde født." (vers 3-4).

Satan blir her fremstilt som ventende på jorden for å ødelegge Kristusbarnet så snart det var født. Å, hvor ofte prøvde ikke djevelen å sluke Jesus! Satan brukte først Herodes for å ødelegge Kristus, og ga den onde kongen ordre om å myrde alle guttebarn i Betlehem. Herodes' overmåte sinne var et demonisk raseri, en inkarnasjon av selveste djevelen!

Du kan kanskje undres på, dersom Herodes var besatt av Satan, hvorfor pekte ikke djevelen ut for ham hvilket barn som var Kristus? Hvorfor måtte alle guttebarn drepes? Herren blindet Satans øyne! Som dette avsnittet forteller oss, så gjemte Gud Kristus bort fra fienden for en tid: "Hun fødte en sønn, et guttebarn, som skal styre alle hedningefolkene med jernstav. Og hennes barn ble bortrykket til Gud og hans trone." (Åp. 12:5).

Deretter, forteller skriften, ble det en krig i himmelen: "Det ble en strid i himmelen: Mikael og hans engler tok til å stride mot dragen. Og dragen stred, og dens engler. Og de kunne ikke stå seg .... " (v. 7-8). Denne krigen ble utløst av Satan mot Guds sønn og djevelen tapte. Han ble overvunnet av blodet på korset, slått en gang for alle!

I tillegg mistet Satan sin adgang til himmelen: " .... og det ble ikke lenger funnet sted for dem i himmelen." (vers 8). " .... den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan, han som forfører hele verden. Han ble kastet ned på jorden, og hans engler ble kastet ned med ham." (vers 9).

En gang i tiden var ikke Satans bevegelser begrenset til jorden. Job forteller oss: "Så hendte det en dag at Guds sønner kom og stilte seg fram for Herren. Og blant dem kom også Satan." (Job 1:6). Djevelen må ha kommet hyppig inn for Guds trone som brødrenes anklager.

Se her for mine bibelkommentarer Johannes Åpenbaring 12. 7 Da brøt det ut en krig i himmelen: Mikael og hans engler gikk til krig mot draken. Draken kjempet sammen med sine engler,

Her opponerer Satan. Før Golgata hadde han noe å si, etter Golgata ingenting, Hallelujah! Før Golgata kunne han tre inn i Guds tronesal, etter Jesus bar frem sitt eget blod for Faderen har han aldri vært der. Og kommer aldri der igjen!
Mikael vant seier pga Golgata som også vi gjør.

8 men ble overvunnet, og de kunne ikke lenger ha noen plass i himmelen.

At han ble overvunnet var at hans skjebne allerede beseglet. Nå har han sette i lufthimmelen og påvirker alle mennesker der i fra.
Efes. 2. 2 Dere levde i dem på den nåværende verdens vis og lot dere lede av herskeren i himmelrommet, den ånd som nå er virksom i de ulydige.

9 Den store drake ble styrtet, den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan og som forfører hele verden; han ble kastet ned på jorden og hans engler med ham.

Under den store trengsel vil det åndelige bli ”et” med menneskene. Skremmende men sant. Selv demonene vil få sitt tilholdssted på jorda.

10 Og jeg hørte en høy røst i himmelen som sa: «Seieren og kraften og riket tilhører fra nå av vår Gud, og hans Salvede har herredømmet. For våre brødres anklager er styrtet, han som anklaget dem for vår Gud dag og natt.

Her får Apostelen også se frem til den endelige sier; Seieren og kraften og riket tilhører fra nå av vår Gud, og hans Salvede har herredømmet. Seieren ble vunnet på Golgata, nå begynner den å komme mer og mer til utrykk.
Hebr. 2. 8 alt har du lagt under hans føtter.
Da Gud la alt under ham, da var ingen ting unntatt; alt skulle underlegges ham. Ennå kan vi ikke se at alt er lagt under ham. 9 Men Jesus, som for en kort tid var stilt lavere enn englene, ham ser vi nå kronet med herlighet og ære fordi han led døden. Slik skulle han ved Guds nåde smake døden for alle.
10 For Gud, som er endemål og opphav for alt, han ville føre mange barn til herlighet. Da måtte han la frelsens opphavsmann nå fullendelsen gjennom lidelser.
11 De har seiret over ham i kraft av Lammets blod og det ordet de vitnet om; de hadde ikke sitt liv så kjært at de ikke ville gå i døden.
Alle mennesker til enhver tid i fortid, nåtid og fremtid vil vinne seier hvis en går frem som skriften anviser. Her er ”formelen” til seier til enhver tid; de har seiret over ham i kraft av Lammets.

12 Derfor skal dere juble, himler og dere som bor i dem! Men ulykkelige jord og hav! For djevelen er kommet ned til dere, og hans vrede er stor, fordi han vet at han bare har en kort tid igjen.»

Satan er en slagen fiende og alle som følger ham likeså. Nå vet han at han har meget kort tid igjen og setter max inn på å gjøre sine ødeleggende og destruktive gjerninger.

13 Da draken så at den var kastet ned på jorden, forfulgte den kvinnen som hadde født guttebarnet.

At de 144 000 er Jøder og da vil Antikrist og Satan forfølge de andre Jøder med full styrke. Hate til Israel er konstant og dypt hos Satan og alle som følger ham.

14 Men hun fikk de to vingene til den store ørnen, så hun kunne fly ut til sitt sted i ødemarken for å få mat og det hun trengte, i én tid og to tider og en halv tid, langt borte fra slangen.
Men Israel er under overnaturlig beskyttelse og selv Jerusalem vil ”fungere” som Israels hovedstad inntil enden.
Sakarja 14. 2 Jeg vil samle alle folkeslag til krig mot Jerusalem. Byen skal bli tatt, husene bli plyndret og kvinnene voldtatt. Halve byen må gå i landflyktighet, men resten av folket skal ikke utryddes fra byen.

15 Ut av gapet spydde slangen vann etter kvinnen, som en elv, for å rive henne vekk i strømmen.

Rive henne vekk i strømmen er et biledelig utrykk. Antikrist har hele verden på sin side og når han vil fjerne Israel så er det med verdens aksept. FN og andre institusjoner vil helt sikker være på Antikrist side mot Israel.

16 Men jorden kom kvinnen til hjelp; den åpnet sin munn og slukte elven som draken hadde spydd ut av gapet.

Israel vil oppleve mye av det samme de oppleve i Egypt for 3400 år siden ved utgangen av Egypt da de 10 landeplagene gikk over Egypt og Israel ble spart.
Her kommer jorden Israel til hjelp og unnsetning. På hvilken måte vet jeg ikke men at Israel vil bli for det store og hele spart mens ragnar rokket går over verden er virkeligheten Åpenbaringen beskriver.

17 Fylt av raseri mot kvinnen gikk draken av sted for å føre krig mot de andre av hennes ætt, mot dem som følger Guds bud og holder fast ved vitnesbyrdet om Jesus.

Når Satan og Antikrist ser at de ikke kommer noen vei med Israel i denne omgang går raseriet ut over de som ikke vil ta Dyrets merke og som blir martyrer under den store trengsel.
Åpenb. 7. 13 En av de eldste tok da ordet og spurte meg: «Disse som er kledd i hvite kapper, hvem er de, og hvor kommer de fra?» 14 »Herre,» svarte jeg, «du vet det.» Da sa han til meg: «Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og som har vasket sine klær og gjort dem hvite i Lammets blod. 15 Derfor står de nå for Guds trone og tjener ham dag og natt i hans tempel, og han som sitter på tronen, skal reise sin bolig over dem. 16 De skal ikke lenger sulte eller tørste, og sol eller brennende hete skal ikke falle på dem. 17 For Lammet, som står midt foran tronen, skal være deres hyrde og føre dem til kilder med livets vann, og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne.»

18 Og den stilte seg nå på stranden ved havet.

Her får vi et kort innblikk inn i himmelen og får se den roen og harmonien er der på tross av hva som skjer på jorden. Det ser ut som en av kjerubene er det som overbringer og taler til Apostelen. Jesus er ikke en som hele tiden selv må føre ordet.
(sitat slutt).

Her skriver Satan gjennom sine tjenere at Israels skal være utslettet i år 2040.
Plusser vi på den Antikristelige syvårige trengsel, så får vi år 2047.

Jeg sier ikke Jesus kommer igjen da, men skal en følge Satans «timetabell»!
Så vil Jesus komme igjen i år 2047 pluss – minus!

Her i fra Miff sine sider der de beskriver dette:

Fredag ble det holdt en stor anti-israelsk demonstrasjon i den iranske hovedstaden Teheran. Mens landets arsenal av raketter ble vist fram ropte tilskuerne «død over Israel» og erklærte «utslettelse av den jødiske stat som den muslimske verdens høyeste prioritet». Det ble også manet til samhold mellom de ulike palestinske fraksjonene i sin kamp mot Israel. Også i andre byer var det demonstrasjoner.

Det ble også brent israelske og amerikanske flagg under markeringen, som er en årlig begivenhet i Iran til støtte for palestinerne. Irans president Hassan Rouhani benyttet anledningen til å omtale Israel som «regionens terrorist». Presidenten i det iranske parlamentet sa i en tale til demonstrantene at Israel var «alle terroristers mor» og at det verste som hadde skjedd i det 20. århundre var «etableringen av det zionistiske regimet», skriver den israelske avisen Times of Israel.

Noe av det mest spesielle med demonstrasjonen var en stor digital klokke som telte ned til Israels utryddelse. Store digitale tall viste på fredag at det ifølge Iran er 8411 dager igjen til den jødiske stat er borte. I 2015 uttalte Irans øverste leder, Ayatollah Ali Khamenei, at innen 2040 vil staten Israel være utslettet.

Ifølge statlig iransk TV skal én million demonstranter ha deltatt på markeringen.
(sitat slutt).

Sluttkommentar:

Jesus selv vet ikke nøyaktig klokkeslett han kommer for å hente bruden. Men tiden skal vi kjenne.
Det er mye som taler for at nå er vi kommet så nær innpå tiden. At det er åpenbart nå i den åndelige verden at tiden er kort.
Satan vet da han har en meget kort tid igjen.
Når Satan taler gjennom sine redskaper at Israel skal være borte i år 2040.
Da vil den store trengsel innlede med Gog-krigen. Og avslutte med Harmageddon slaget.
Legger vi da til den syvårige Antikristelige trengsel, så får vi år 2047.
Dette er selvfølgelig ikke garantert, men at tiden nærmer seg, det er sikkert!

Rom. 13. 11 Og dette må vi gjøre, da vi kjenner tiden, at timen er kommet da vi skal våkne op av søvne; for frelsen er oss nærmere nu enn dengang vi kom til troen. 12 Det lider med natten, og det stunder til dag; la oss derfor avlegge mørkets gjerninger, men iklæ oss lysets våben!

Det mørknes i denne verden, men lysner for Guds menighet! Det vil også mørknes først for Israel, før lyset også går opp for dem og de blir frelst som en mann på en dag! Hvilken herlig fremtid for de som tilhører Israels Gud!
 

Ingen kommentarer: