lørdag 28. desember 2019

Nr. 2631: Satan er vår anklager, derfor er den eller de som anklager oss troende i dypeste forstand i den Ondes tjeneste!


Nr. 2631:
Satan er vår anklager, derfor er den eller de som anklager oss troende i dypeste forstand i den Ondes tjeneste!

Bilde av Pastor Jan Aage Torp som er en som villig løper Satans ørende og går med falske anklager. Han løy til Oslo politiet at han var krenket, han løy i Oslo Tingrett.
Det er helt utrolig hvordan enkelte driver et renkespill med falske anklager og manipulerer alt og alle, bare de får muligheten. Pastor Torp er av den type mennesker som spiller krenket, er et offer etc. 

http://justismord.janchristensen.net/

Men det er ingen som er farligere og mer manipulerende enn ham.
 


Sakarja 3. 1. Så lot han mig se Josva, ypperstepresten, som stod for Herrens engels åsyn, og Satan som stod ved hans høire side for å anklage ham.  2 Men Herren sa til Satan: Herren refse dig, Satan! Herren refse dig, han som har utvalg Jerusalem! Er ikke denne mann her en rykende brand, revet ut av ilden?  3 Men Josva var klædd i skitne klær der han stod for engelens åsyn.  4 Og engelen tok til orde og sa til dem som stod foran ham: Ta de skitne klær av ham! Og til ham selv sa han: Se, jeg tar din misgjerning bort fra dig og klær dig i høitidsklær.  5 Da sa jeg: Sett en ren hue på hans hode! Og de satte den rene hue på hans hode og hadde på ham andre klær mens Herrens engel stod der.

Rom. 8. 33 Hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiggjør.

Legg merke til at det var Satan som anklaget Josva, ypperstepresten. Det var Gud som fjernet hans misgjerning, og på den måten så var han fri!

Vi leser ut ifra skriften at Satan er den som anklager.

Her fra minebibelkommentarer Johannes Åpenbaring 12. 10 Og jeg hørte en høy røst i himmelen som sa: «Seieren og kraften og riket tilhører fra nå av vår Gud, og hans Salvede har herredømmet. For våre brødres anklager er styrtet, han som anklaget dem for vår Gud dag og natt.

Her får Apostelen også se frem til den endelige sier; Seieren og kraften og riket tilhører fra nå av vår Gud, og hans Salvede har herredømmet. Seieren ble vunnet på Golgata, nå begynner den å komme mer og mer til utrykk.
Hebr. 2. 8 alt har du lagt under hans føtter.
Da Gud la alt under ham, da var ingen ting unntatt; alt skulle underlegges ham. Ennå kan vi ikke se at alt er lagt under ham. 9 Men Jesus, som for en kort tid var stilt lavere enn englene, ham ser vi nå kronet med herlighet og ære fordi han led døden. Slik skulle han ved Guds nåde smake døden for alle.
10 For Gud, som er endemål og opphav for alt, han ville føre mange barn til herlighet. Da måtte han la frelsens opphavsmann nå fullendelsen gjennom lidelser.

11 De har seiret over ham i kraft av Lammets blod og det ordet de vitnet om; de hadde ikke sitt liv så kjært at de ikke ville gå i døden.

Alle mennesker til enhver tid i fortid, nåtid og fremtid vil vinne seier hvis en går frem som skriften anviser. Her er ”formelen” til seier til enhver tid; de har seiret over ham i kraft av Lammets blod og de ord de vitnet!
(sitat slutt.)

Vi leser her at Satan er vår anklager. Med andre ord, etter vi er blitt renset i Jesu blod og lever som nye skapninger.

Når vi da blir anklaget, da vet vi at det er den Onde som er på ferde!

Kan ikke Satan og de onde åndsmaktene ta deg på noen andre områder, så kommer de falske anklagene. De har jeg opplevd mye av i de siste årene!

Hvordan startet det hele?

En som startet de falske anklagene imot meg og min familie var selvfølgelig ingen mennesker.
Det var Satan som vi leser om i Sakarja 3 om ypperstepresten Josva.
Det var forsåvidt sant det Satan kom med av anklager.
Men det var allikevel feil da vi leser om dette i skriften «Josva var klædd i skitne klær der han stod for engelens åsyn. Og engelen tok til orde og sa til dem som stod foran ham: Ta de skitne klær av ham! Og til ham selv sa han: Se, jeg tar din misgjerning bort fra dig og klær dig i høitidsklær. Da sa jeg: Sett en ren hue på hans hode! Og de satte den rene hue på hans hode og hadde på ham andre klær mens Herrens engel stod der!»

Sluttkommentar:

Som sagt, skal en følge det mønster som er i skriften. Så er det med falske anklager Satans måte virke og gå frem på imot oss mennesker når han ikke har andre måter å gå frem på. Dypest sett kan en si at det er diskriminering. Det er i hvert fall tett oppå dette, selv om en ikke kan til fulle si at det er det samme.

I de senere år har de i sannhet kommet mange falske anklager, som overhode ikke har hatt noe substans av virkelig sannhet i seg.
Det er underlig, når det ikke er noe å anklage enn for. Hva skjer da?
Da kommer en med falske anklager, som en later til å være sanne.

Dypest sett er falske anklager som den Onde bruker i en kynisk hensikt og agenda ovenfor oss mennesker.

Ingen kommentarer: