fredag 27. desember 2019

Nr. 2630: Daniel i løvehulen – det er mange likheter hva som jeg har gått igjennom de siste årene, da både Daniel og jeg er det troen de vil knekke og frarøve oss!


Nr. 2630:
Daniel i løvehulen – det er mange likheter hva som jeg har gått igjennom de siste årene, da både Daniel og jeg er det troen de vil knekke og frarøve oss!

Daniel ble ført inn i prøvelser av onde mennesker som hadde ikke godt i sinne. Slik har jeg erfart i de senere årene at det er onde mennesker med dårlige hensikter som har prøvd å lure både styresmaktene, politiet, domstolene, embetsverket, kommunen og arbeidsgiver m.m.
Den verste løgnere og bedrageren jeg har vært borti, er nok Pastor Jan Aage Torp som lyver og bedrar alt og alle så lenge han selv kan komme fri.
Dette er en mann uten skrupler og samvittighet, i andre land en Norge er jeg overbevist om at han hadde vært i fengsel for lenge siden. I Norge går slike fri og blir regnet for å være troverdig. Norge er i sannhet et bakvendtland.
Daniel 6. 1. Og mederen Darius mottok riket; han var da to og seksti år gammel.  2 Darius fant for godt å sette hundre og tyve satraper over riket; de skulde bo rundt omkring i hele riket.  3 Og over dem satte han tre riksråder, og av dem var Daniel den ene; for dem skulde satrapene avlegge regnskap, så kongen ikke skulde lide noget tap.  4 Men Daniel utmerket sig fremfor riksrådene og satrapene, fordi det var en høi ånd i ham, og kongen tenkte på å sette ham over hele riket.  5 Da søkte riksrådene og satrapene å finne skyld hos Daniel vedkommende rikets styrelse, men de kunde ikke finne nogen skyld eller nogen urett, eftersom han var tro, og det ikke fantes nogen forseelse eller nogen urett hos ham.  6 Så sa disse menn: Vi finner ingen skyld hos denne Daniel, det skulde da være at vi kunde finne noget å anklage ham for i hans gudsdyrkelse.  7 Da stormet disse riksråder og satraper inn til kongen og sa til ham: Kong Darius leve evindelig! 

Ser i det som jeg har gått igjennom de siste årene har mye til felles med hva Daniel gikk igjennom. Nå skal en være forsiktig med å sammenligne seg med bibelens menn og kvinner, da de har fullført løpet, og gått seirende ut av tiden.

Legg merke til at de kunne ikke finne noen feil med Daniel.
Vi leser i vers 4 og v 5.
«Men Daniel utmerket sig fremfor riksrådene og satrapene, fordi det var en høi ånd i ham, og kongen tenkte på å sette ham over hele riket. Da søkte riksrådene og satrapene å finne skyld hos Daniel vedkommende rikets styrelse, men de kunde ikke finne nogen skyld eller nogen urett, eftersom han var tro, og det ikke fantes nogen forseelse eller nogen urett hos ham.»

Slik er det også med de sakene jeg har hatt på meg.
De har ikke kunnet finne noen feil på meg da jeg har vært som Daniel med en høy Ånd og at jeg har vært tro.

Tenk bare med saken mellom meg og Pastor Jan Aage Torp.
For et samrøre mellom Torp, politiet og domstolene for å få tatt meg.
Dette endte opp i et gedigent justismord.
Jeg ble siktet for en ting, i retten diskutert vi lovanvendelse.
Så ble jeg dømt for ikke ha skrevet noe ulovlig, men for å ha gjentatt det jeg hadde skrevet.
Videre har jeg havnet oppe i flere tilsvarende saker det jeg er som Daniel, at det ikke finnes noen nogen skyld eller nogen urett hos meg.
Det har jeg opplevd på arbeid der andre får lov å spille den radioen de vil, men ikke jeg.
Her vi bor får andre bygge akkurat som de selv vil og ønsker, men vi skal tas.
Dette er selvfølgelig Satans verk, ikke noe annet.

Men i prøvelsens stund, var Gud med Daniel på en spesiell måte.
Vi tar med resten av kapitlet:
Daniel 6. 15 Da kongen hørte dette, blev han meget bedrøvet og tenkte på hvorledes han skulde kunne frelse Daniel, og helt til solen gikk ned, gjorde han sig umak for å utfri ham. 16 Da stormet disse menn inn på kongen og sa til ham: Vit, konge, at det gjelder den lov hos mederne og perserne at intet forbud og ingen forordning som kongen utsteder, kan forandres. 17 Så bød kongen at Daniel skulde hentes og kastes i løvehulen. Og kongen tok til orde og sa til Daniel: Din Gud, som du stadig dyrker, han frelse dig! 18 Så blev en sten ført frem og lagt over hulens åpning, og kongen forseglet den med sitt eget og sine stormenns segl, så det ikke skulde kunne skje nogen forandring i det som var gjort med Daniel. 19 Derefter gikk kongen hjem til sitt palass og fastet hele natten, og han lot ikke nogen av sine medhustruer komme inn til sig, og søvnen flydde fra ham. 20 Tidlig om morgenen, så snart det lysnet, stod kongen op og skyndte sig til løvehulen. 21 Og da han kom nær til hulen, ropte han med sorgfull røst på Daniel. Han tok til orde og sa til Daniel: Daniel, du den levende Guds tjener! Har din Gud, som du stadig har dyrket, maktet å frelse dig fra løvene? 22 Da svarte Daniel kongen: Kongen leve evindelig! 23 Min Gud sendte sin engel og lukket løvenes gap, så de ikke har gjort mig nogen skade, fordi jeg er funnet uskyldig for ham, og heller ikke mot dig, konge, har jeg gjort noget galt. 24 Da blev kongen meget glad og bød at Daniel skulde dras op av hulen; og da Daniel var dradd op av hulen, fantes det ingen skade på ham, fordi han hadde trodd på sin Gud. 25 Og kongen bød at de menn som hadde klaget på Daniel, skulde hentes, og de blev med sine barn og hustruer kastet i løvehulen; og før de nådde bunnen i hulen, falt løvene over dem og knuste alle deres ben. 26 Derefter skrev kong Darius til alle folk, ætter og tungemål som fantes på den hele jord: Alt godt bli eder i rikt mål til del! 27 Jeg gir hermed det bud at alle folk i hele mitt kongerikes område skal skjelve og frykte for Daniels Gud; for han er den levende Gud og blir i evighet, og hans rike ødelegges ikke, og hans herredømme varer inntil enden. 28 Han frelser og utfrir og gjør tegn og under i himmelen og på jorden - han som frelste Daniel av løvenes vold. 29 Og Daniel levde æret og lykkelig både under Darius' og perseren Kyros' regjering.

Vi leser i vers 23 Min Gud sendte sin engel og lukket løvenes gap, så de ikke har gjort mig nogen skade, fordi jeg er funnet uskyldig for ham, og heller ikke mot dig, konge, har jeg gjort noget galt.

Nå har ikke jeg kjempet ferdig alle mine kamper, men jeg er overbevist om hvis jeg er tro som Daniel. Så vil det gå til seier på alle områder.

Hvordan skal vi troende vinne seier? Komme Satan og hedningene i møte? Aldri, Satan er slik at hvis en gir han lillefingeren. Så vil han ta hele hånden.

Står en i kamp med mennesker – da møtes en gjerne på halvveien!
Står en i kamp med Satan og åndsmakter – da må en aldri gi Satan så mye som «lillefingeren!»

Hemmeligheten til å vinne seier – det er å vite hvilken kamp en står, om det er mennesker eller Satan en møter.
Dette finner vi mange, mange eksempler av i skriften.

Tenk her med oss, naboene rundt oss får lov til bl.a. få utnyttet tomten sin 57 ganger mer enn oss slik at de diverse tomtene ser ut som byggeklosser.
Mens det vi har bygget, kan en ikke se uten en kommer inn på vår eiendom.
Hvilke mennesker som står bak slike ting? Er det mennesker inspirert av Gud og hans Ånd? Eller er de inspirert av Satan og hans Ånd?
Skriften sier klart følgende:

Joh.e. 10. 10 Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge; jeg er kommet forat de skal ha liv og ha overflod.

Her ser vi hva Gud og Satan står for og representerer. Satan kommer ikke selv å gjøre ting, ikke Gud heller. Derfor inspirerer Gud eller Satan mennesker til å gjøre sine gjerninger. Satan det onde, som her der en lar andre få lov til å utnytte tomten sin abnormt, mens vi skal måtte rive for å ha bygget over det lovlige kun minimalt. Dette er selvfølgelig ikke Gud som står bak.

Vi leser om andre eksempler på hvordan det gode og det onde står hverandre imot. Her er det mange, mange eksempler.

Vi kan ta et eksempel i fra Jesu død og korsfestelse.

Da folket fikk muligheten til å velge at en skulle gå fri for dødsstraffen i forbindelse med påskefeiringen, så var valget mellom Jesus og Barabbas.
Her burde og skulle valget vært lett, vi leser om dette her:

Matteus 27. 15 Men på høitiden pleide landshøvdingen å gi folket en fange fri, hvem de vilde. 16 Nu hadde de dengang en vel kjent fange, som hette Barabbas. 17 Da de nu var samlet, sa Pilatus til dem: Hvem vil I jeg skal gi eder fri, Barabbas eller Jesus, som de kaller Messias? 18 For han visste at det var av avind de hadde overgitt ham til ham. 19 Men mens han satt på dommersetet, sendte hans hustru bud til ham og lot si: Ha ikke noget med denne rettferdige å gjøre! for jeg har lidt meget i drømme idag for hans skyld. 20 Men yppersteprestene og de eldste overtalte folket til å be om å få Barabbas fri, og Jesus avlivet. 21 Landshøvdingen tok nu til orde og sa til dem: Hvem av de to vil I jeg skal gi eder fri? De sa: Barabbas! 22 Pilatus sier til dem: Hvad skal jeg da gjøre med Jesus, som de kaller Messias? De sier alle: La ham korsfeste! 23 Han sa da: Hvad ondt har han da gjort? Men de ropte enda sterkere: La ham korsfeste! 24 Da Pilatus så at han intet utrettet, men at det bare blev større opstyr, tok han vann og vasket sine hender for folkets øine og sa: Jeg er uskyldig i denne rettferdiges blod; se I dertil! 25 Og alt folket svarte og sa: Hans blod komme over oss og over våre barn! 26 Da gav han dem Barabbas fri; men Jesus lot han hudstryke og overgav ham til å korsfestes.

Det er ikke alltid det rette, gode og godheten seirer i denne verden, det forteller ikke minst Jesu vei til korset.
Tenk, Jesus var fullkommen god. Barabbas det motsatte. Allikevel så leser vi følgende så tragisk: «Hvem av de to vil I jeg skal gi eder fri? De sa: Barabbas!»

Slik er det også i vårt tilfelle, vi endog ringte ned ved 2 – 3 anledninger og spurte hvordan vi skulle bygge muren vår.
Der fikk vi veiledning at vi skulle bare bygge oppå gammel mur, og da slapp vi å søke.
I ettertid viser det seg at vår mur er perfekt, selv om nabo Roar Telje sendte til PBE i Oslo skremsels mail at brøytebilen ikke vill kunne komme frem og få lagt snø der han skulle. Det er ingen plasser i Oslo By som det er bedre for brøytebilen enn ved vår mur.
Vi leser at ondskapen som kom frem ved Jesu vei til Golgata, så ville menneskene heller ha Jesu korsfestet, vi leser: «Hvad skal jeg da gjøre med Jesus, som de kaller Messias? De sier alle: La ham korsfeste!»

Mennesket vil mange ganger velge det onde fremfor det gode, men det gode vil alltid seire! Selv om det ser ut som det gode ikke alltid seirer, så vil det gjøre det til slutt. Jesu ble riktignok korsfestet, men han sto opp og triumferte!

Sluttkommentar:

Vi leser om Daniel at det ikke fantes noen urett eller annet negativt med ham. Men allikevel fant de en måte å anklage han på.

Vi leser i Daniel 6. 8 Alle riksrådene, stattholderne og satrapene, rådsherrene og landshøvdingene har rådslått om at det burde utstedes en kongelig forordning og gis et strengt forbud, at hver den som i løpet av tretti dager beder til nogen gud eller noget menneske uten til dig, konge, skal kastes i løvehulen.  9 Så utsted nu, konge, et sådant forbud, og la det sette op skriftlig, så det efter medernes og persernes uforanderlige lov ikke kan tilbakekalles. 10 I overensstemmelse hermed lot kong Darius sette op en skrivelse med et sådant forbud. 11 Men så snart Daniel fikk vite at skrivelsen var satt op, gikk han inn i sitt hus; der hadde han i sin sal åpne vinduer som vendte mot Jerusalem, og tre ganger om dagen bøide han sine knær med bønn og lovprisning for sin Guds åsyn, aldeles som han hadde gjort før. 12 Da stormet disse menn inn og fant Daniel bedende og bønnfallende for sin Gud. 13 Så gikk de frem for kongen og spurte med tanke på det kongelige forbud: Har du ikke latt sette op et forbud, at hvert menneske som i løpet av tretti dager beder til nogen gud eller noget menneske uten til dig, konge, skal kastes i løvehulen? Kongen svarte: Det ord står fast efter medernes og persernes uforanderlige lov. 14 Da tok de til orde og sa der de stod foran kongen: Daniel, som er en av de bortførte fra Juda, har ikke aktet på dig, konge, eller på det forbud du har latt sette op; tre ganger om dagen holder han bønn.

Slik som i vårt tilfelle er vi avhengig av dispensasjon. Men for å ta en rettferdig slutning så er det enkelte ting som skal ligge til grunn. Bl.a. er det mer fordeler enn bakdeler? Samt, en skal vektlegge andre tilsvarende saker.
Hos oss er det bare fordeler, ingen bakdeler (dette har jeg forklart såpass mye før).
Andre naboer rundt omkring har spreng alle grenser og rammer, og får innvilget dispensasjon.
At vi ikke skal få er kun pur ondskap og uvilje som ligger til grunn.


Vi står i en kamp – det det gode og rette kjemper imot det onde og urettferdige! Vil vi seire?

Jeg er overbevist om det vil skje før eller siden. Men skriften sier også og gir er sant og realistisk bilde av det hele. Vi leser hva apostelen Paulus skriver i Hebreerbrevet 2. 8 alle ting la du under hans føtter. For idet han underla ham alle ting, undtok han intet som ikke er ham underlagt; men nu ser vi ennu ikke at alle ting er ham underlagt,

Vi skal se og erfare – men ikke enda – at alle ting blir underlagt Kristus.

I mellomtiden må vi utkjempe en kamp imot det onde som vi her gjør imot Fylkesmannen, Sivilombudsmannen, domstolene og Plan- og bygningsetaten her i Oslo!
Selvfølgelig gir vi aldri frivillig etter for denne ondskap, men det er godt å vite at alt vender Gud til det beste for oss.

Rom. 8. 28 Og vi vet at alle ting tjener dem til gode som elsker Gud, dem som efter hans råd er kalt.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Når du skriver at nabo har utnyttet tomten 57 ganger mer enn dere, kan du utdype / forklare regnestykket ditt

Jan Kåre Christensen sa...

Skal forklare bedre imorgen.
Men det gjelder utnyttelse graden på tomten.
Se her. http://blog.janchristensen.net/2019/04/nr-2452-det-er-en-hinsides.html?m=1a

Jan Kåre Christensen sa...

La oss gå igjennom denne saken som viser at saken imot oss er ond, primitiv og stygg.


Dette skriver våre ansvarlige søkere, Ferdigattest AS.

«Tiltakshaver stiller seg undrende til at beboere i nærområdet skal ha fått dispensasjon for en oppført bod (sak 201316839 – Stormyrveien 9C). Hvorvidt det er store forskjeller i den saken og nærværende sak er vi litt usikre på, men vi konstaterer i hvert fall at det også her er snakk om en ulovlig oppført bod og at det i saken ble opplyst %BYA opp mot 60%. Vi registrerer for øvrig at den tomten omfattes av en annen regulering, uten at vi er sikre på hvordan det påvirker vurderingskriteriene. Vi forutsetter for øvrig at PBE har oversikt over at det ikke er gitt tilsvarende dispensasjoner mht. %BYA for tilsvarende tiltak i Småhusplanens virkeområde.»

Tomten har en utnyttelsesgrad på 25 %, vår på 24 %. Det er nesten helt likt.
De har utnyttet tomten på 61.3 %, mens vi har utnyttet den til 24,64 %.

De overskriver da det hele med 61.3 % - 25 % som blir 36.3 %.

Vi har en overskridelse på 0.64 %. I Realiteten etter nye opplysninger mindre enn halvparten av dette.

Med andre ord har naboene som bygget i samme tidsperiode som oss og noe senere en overskridelse på 56,72 som blir tilnærmelsesvis 57. med andre ord, naboen har en utnyttelsesgrad på tomten som er 57 ganger større og mer enn oss, bygget i samme periode.

Anonym sa...

Jeg forstår ditt hat mot Torp. Er Torp sjefen for PBE i Oslo? Du skriver mye om din tapte sak, og freser mot Torp. Det er vel Torp som leder PBE i Oslo.
Ditt hat mot ham tilsier det, og da kan jeg forstå ditt hat.
Torp må ha gjort deg dødelig fornærmet, for hvert eneste ord du skriver er preget av dette dype og innbitte hatet du føler overfor Torp.

Jan Kåre Christensen sa...

Du skriver:
Jeg forstår ditt hat mot Torp. Er Torp sjefen for PBE i Oslo? Du skriver mye om din tapte sak, og freser mot Torp. Det er vel Torp som leder PBE i Oslo.
Ditt hat mot ham tilsier det, og da kan jeg forstå ditt hat.
Torp må ha gjort deg dødelig fornærmet, for hvert eneste ord du skriver er preget av dette dype og innbitte hatet du føler overfor Torp.

Svar:

Nå tror du ikke har skjønt hva jeg skriver og taler.
Det er forholdsvis enkelt å forstå at PBE, Sivilombudsmannen, Fylkesmannen og domstolene i denne saken imot oss er styrt av demoniske og mørke krefter.
Ingen gjør så stor forskjell på innbyggere som de gjør når naboene, ikke bare en får lov å bygge og få dispensasjon til det astronomiske. Opptil 57 mer enn oss!
Vi ser hvordan egentlig mye – eller hele det offentlige Norge er styrt av mørke krefter.
Vi kan si til dels at Norge er blitt som en ondskapens akse som President George W. Bush sa det.

Vi ser hvordan de Norske myndigheter er blitt avslørt på verst tenkelig måte med løgner, kjeltrings streker og annet. Tenk bare på NAV skandalen og BV skandalen.

Men at en «Pastor» er like ille og verre? Ja, det er det som er tilfelle.
Se for øvrig min blogg der jeg skriver om dette her:

http://justismord.janchristensen.net/