fredag 29. april 2011

Nr. 72: Hva eller hvem er den hellige ånd?

Spørsmål 72:

Hva eller hvem er den hellige ånd?

Svar:

1. Kor. 2. 11 Hvem vet hva som bor i et menneske, uten menneskets egen ånd? Slik vet heller ingen annen enn Guds Ånd hva som bor i Gud. 12 Vi har ikke fått verdens ånd, men den Ånd som er fra Gud, for at vi skal forstå hva Gud i sin nåde har gitt oss. 13 Og om dette taler vi, ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss, men med ord vi har lært av Ånden. For det som hører Ånden til, tolker vi med ord som hører Ånden til. 14 Men slik et menneske er i seg selv, tar det ikke imot det som hører Guds Ånd til. For ham er det uforstand, og han kan ikke fatte det; det kan bare bedømmes på åndelig vis.

Det er grammatikalsk feil og ubibelsk å gjøre den Hellige Ånd til en egen person.

Når vi ser på det rent grammatikalske så blir det helt feil å gjøre en Ånd til en egen person.

Dernest ut i fra hva bibelen lærer så har vi en Ånd, slik er det også med Gud. Den Ånd som vi har er akkurat det samme som Gud, vil noen av oss si at vår Ånd er en egen person ved siden av oss selv? Selvfølgelig ikke! Det å tro at Ånden er en egen person begynte litt etter Apostlene døde, og videreutviklet seg ved den Katolske Kirka på 300-tallet og utover. Når den protestantiske bevegelse kom ved Luther så ble faktisk dette enda mye verre!

Den Katolske Kirka har holdt fast på sin lære fra 600 tallet. Der finner vi faktisk en bedre og rettere forståelse av den Hellige Ånd en blant protestantene i det store og hele.

Vi må også ta med at bibelen er skrevet uten kapitler, vers og store og små bokstaver. Det er også forvirrende for mange.

Egenskapene til Ånden er de samme som hos Faderen og Jesus da det er deres felles Ånd.

Når vi erfarer Ånden så er det Faderen og Jesus vi erfarer.

Joh. e. 14. 21 Den som har mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Og den som elsker meg, skal elskes av min Far. Også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.» 22 Judas, ikke Iskariot, sier til ham: «Herre, hva kommer det av at du vil åpenbare deg for oss og ikke for verden?» 23 Jesus svarte: Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham.

Vi skal ta bolig i den troende sier Jesus. Hver er vi? Faderen og Sønnen. På hvilken måte? Ved Ånden. Hvem utforsker og åpenbarer alt som er i Faderen og Sønnen? Den Hellige Ånd, Guds virksomme kraft og Ånd.

1. Joh. b. 4. 13 At vi blir i ham og han i oss, det vet vi fordi han har gitt oss av sin Ånd.

Legg merke til ordlyden som slår hele treenighetslæren under føttene på de som tror på den vranglæren. Av sin Ånd sier Apostelen Johannes. Når en gir av sin Ånd, da er det en del av seg selv, dette er forståelig og rett grammatikalsk.

Kan ikke forstå hvordan en kan tro på Jesus Only læren eller treenighetslæren etter hva jeg har undervist her!

Det samme sier Jesus, at han også skulle gi av sin Ånd.

Ap.gj. 2. 33 Han ble opphøyd til Guds høyre hånd og mottok av Faderen Den Hellige Ånd som var lovt oss, og utøste den. Dette er det dere ser og hører.

Vi legger merke til ordlyden, at det er snakk om at den Hellige Ånd er en del av Faderen og Sønnen da den Hellige Ånd er deres felles Ånd. Derfor møter vi igjen og igjen i skriften at den Hellige Ånd omtales som Guds og Kristi Ånd.

<> - Lukas 3:21,22,EN

I en tale som apostelen Paulus holdt for noen filosofer i de gamle Hellas, omtalte han Gud som <>. Paulos slo fast at det er den Gud <>, og som ’gir alle liv og ånde og alle ting’. (Apostlenes gjerninger 17:24-28) Hvordan utfører Gud alt dette? Han gjør det ved hjelp av sin hellige ånd, eller virksomme kraft og sin elskede sønn, Jesus Kristus.
Bibelen forteller også at Bud har en ’veldige dynamisk energi og stor kraft’.(Jesaja 40:26) Ja, Gud skapte hele universet, noe som vitner om hans dynamiske energi og kraft.

Kraft i virksomhet

Bibelen setter Guds ånd i sammenheng med bevegelse, noe lignende den elektriske strømmen som sendes ut av et batteri som er i bruk. (1.Mosebok 1:2) Guds hellige ånd er altså hans utsendte energi, hans virksomme kraft.
Noen ganger omtaler Bibelen den hellige ånd som noe som utfører en bestemt oppgave, eller som noe som er på et annet sted enn de Gud er. (Matteus 28:19,20; Lukas 3:21,22; Apostlenes 8:39; 13:4; 15:28,29) Noen som har lest slike skriftsteder, tror at den hellige ånd har en egen identitet som er atskilt fra Gud. Hvorfor bruker Bibelen et slikt språk? Eksisterer den hellige ånd atskilt fra Gud?
Den Allmektige Gud eksisterer på et helt annet plan enn sitt materielle skaperverk. Han er en ånd og usynlig for våre begrensede sanser. (Johannes 4:24) Bibelen sier at Gud bor i himlene, og at han derifra betrakter menneskeheten nøye. (Salme 33:13,14) Dette er forståelig. Skaperen må være større enn de grunnstoffene han arbeider med. Han er herre over dem, former dem og har kontroll over dem. – 1.Mosebok 1:1
Fra sin usynlige bolig kan Gud få ting til å skje når som helst og hvor som helst. Han trenger altså ikke å være på det stedet der hans virksomme kraft opererer. Han kan sende sin ånd for å få utført en oppgave. (Salme 104:30) Dette er nokså lett å forstå for oss i dag, med tanke på at vi kan betjene husholdningsapparater ved hjelp av trådløse fjernkontroller. I dag kjenner vi til slike usynlige krefter som elektrisitet og infrarøde stråler. På samme måte kan Gud gjøre hva enn bestemmer seg for, ved hjelp av sin usynlige hellige kraft, eller ånd, uten at han forflytter seg fra sted til et annet. – Jesaja 55:11
I bibelsk tid var dette kanskje vanskelig å fatte. Det at den hellige ånd blir omtalt som en atskilt kraft, hjelpe utvilsomt lesere til å forstå hvordan Gud anvender sin kraft, selv om han ikke er personlig til stede der den virke. Når Bibelen sier at den hellige ånd har gjort det eller det, sier den i virkeligheten at Gud har latt sin kraft virke på personer eller ting for å gjennomføre sin vilje.

Forskjellige måter som den hellige ånd virker på

Gud brukte den hellige ånd til å skape alt det levende og det livløse. (Salme 33:6) Han brukte den også til å ødelegge en generasjon som var voldelig og ikke angret, i en vannflom. (1.Mosebok 6:1-22) Og han brukte den samme virksomme kraft til å overføre sin Sønns dyrebare liv til den jødiske jomfru Marias morsliv.- Lukas 1:35.
Noen ganger har mennesker fått kraft av denne ånden til frimodig og uredd å fortelle fiender sannheten - ofte med fare for sitt liv. (Mika 3:8) Og Bibelen inneholder der mange eksempler på at menn og kvinner fikk spesiell innsikt eller forståelse ved hjelp av denne kraften. Særlig gjelder dette når det er profetier inne i bildet. Siden ikke noe menneske med nøyaktighet kan forutsi framtiden, viser dette på en enestående måte at det er ånden som har vært i virksomhet. – 2.Peter 1:20,21.
Denne ånden kan også gi enkeltpersoner mirakuløse evner. Det var for eksempel denne kraften som gav Jesus myndighet over naturkreftene og makt til å helbrede sykdommer og til og med til å oppreise de døde.(Lukas 4:18-21; 8:22-26, 49-56; 9:11) Det var ved hjelp av denne ånden de første kristne ble organisert og satt i virksomhet for å tjene Guds vitner for hele jorden. Apostlenes gjerninger 1:8; 2:1-47; Romerne 15:18,19; 1.Korinter 12:4-11.

Guds kraft brukt for oss

Er det mulig for Guds tjenere på jorden i dag å få noe av denne ubegrensede energikilden?
Ja! Gud gir et visst mål av hellig ånd til sitt folk for at de skal kunne forstå og utføre hans vilje. Han gir av sin ånd til dem som oppriktig og i bønn ber ham om den, har det rette motiv og innretter seg etter hans krav, (1.Korinter 2:10-16) Denne ånden kan utruste ufullkomne mennesker med <>, slik at de kan tjene Gud trofast til tross for hindringer. Så det er klart at alle de som frykter Gud, ønsker å få og ha Guds ånd permanent boende. – 2.Korinter 4:7; Lukas 11:13; Apostlenes gjerninger 15:8; Efeserne 4:30.
Om kort tid vil Gud bruke denne dynamiske kraft til å gjøre ende på all urettferdighet og lidelse i denne onde verden og derved helliggjøre sitt store og hellige navn. Den hellige ånd kommer til å øve en god innflytelse på hele verden, og alle vil tydelig se dens frukt, noe som vil herliggjøre dens Opphavsmann. – Galaterne 5.22,23; Åpenbaringen 21.3,4

Famling i blinde

Når jeg hører treenighetslærene forklare om treenigheten så er det som noen som famler i blinde. Det oppleves som ille. Jesus only er hakket og to bedre, men det er ikke i samsvar med Guds det heller.
Her fra den Katolske Kirka forklare treenigheten: Den Hellige Treenighets mysterium er det grunnleggende mysterium i kristen tro og kristent liv. Gud alene kan gi oss å kjenne det, og Han åpenbarer seg som Fader, Sønn og Hellig Ånd.

Vi kan med andre ikke vite, bare Gud kan forklare da det er et mysterium.

Ananias og Saffira

Vi leser om i Apostelgjerningene om Ananias og Saffira som løy for den Hellige ånd. Men så sier Peter følgende. Ap.gj. 5. 4 Kunne du ikke ha beholdt den? Den var jo din. Og når du så hadde solgt, bestemte du ikke selv over pengene? Hvordan kunne du finne på å gjøre dette? Du har ikke løyet for mennesker, men for Gud.»
Det å lyve i det skjulte, er å lyve for Gud. Hvordan kan en gjøre dette med den hellige ånd til å bli en ekstra Gud og en ekstra person?

Gud skal være alt i alle

Når Gud skal være alt i alle fullt ut i evigheten og nå er han alt i alle i menigheten. På hvilken måte er dette da? Ved sin Ånd. Dette skulle være veldig klart å forstå. Og når den hellige ånd kom på pinsefestens dag var det over 120 sjeler. Hvordan kunne dette skje? Ved at Guds Ånd er virksom, ikke bar i en person. Men i og over alle der de åpner seg opp for ham. Hadde han vært en person, så kunne han kun vært i en. Men da Gud er Ånd og den Hellige Ånd er hans virksomme kraft, da kan han være tilstede i mange samtidig. Det som gjør dette litt absurd, er at slike elementære ting på en forklare på nytt igjen da treenighetslæren er vært en villære som de aller fleste har fått inn med “morsmelka” og da sitter den så godt og spikret fast. Ta ut en “rustet” spiker er verre en alt, det er dette jeg erfare med den banale og “dumme” treenighetslæren!

Treenighetslæren er en 1. April “lære”

Det er ikke bibelsk substans for å hevde at den hellige ånd er en ekstra Gud eller en egen person. Det er grammatikalsk ukorrekt å hevde dette. Jødene trodde ikke på treenighetslæren. De første kristne hverken lærte eller trodde på treenighetslæren. Hvor kommer den læren da i fra?

1. Tim. 4. Ånden sier med klare ord at i de siste tider skal noen falle fra troen. De skal holde seg til ånder som fører vill, og til lærdommer som stammer fra onde makter. 2 De blir bedratt av løgnaktige hyklere som er brennemerket i sin samvittighet.

Til mer en tror på treenighetslæren, til frekkere og vanskeligere er de til å bli tilrettevist. Når frafallet kom inn i menigheten, som begynte etter de første kristne. Så kom også denne lære til syne som så mange andre vranglærer.

Hvem taler?

Vi leser flere plasser at den hellige ånd taler, men hvem taler? Vi møter det ordet å tale flere plasser i skriften, her er et eksempel:

Hebr. 12. 24 til Jesus, mellommannen for en ny pakt, og til det rensende blod som taler sterkere enn Abels blod.

Vi leser at Jesu blod taler sterke en Abels blod. Ergo, vi må prøve å forstå bibelens eget billedspråk, og ikke trekke noe i fra eller legge noe til.

Kneteologi!

Tror ikke heller vi alltid kan diskutere oss frem til dette og sammenligne grunntekster og alt annet. Dette stopper opp for mange, da er det kun en ting som hjelper. Det er å bøye kne og hjerte for Jesus. Vi leser i:

2. Pet. 1. 20 Men dere må framfor alt vite at en ikke kan tyde noe profetord i Skriften på egen hånd.

Jeg står på mitt, og det gjør også andre. Har diskutert med så mange om dette, det aller beste er da å be og søke Herren selv. Og overlate uenighetene til Herren og godta at ikke alle vil bøye seg for Guds ord og sannheten.

Ap.gj. 28. 23 De avtalte en dag med ham og kom dit hvor han bodde; de var enda flere enn første gang. Han forklarte alt for dem og vitnet om Guds rike. Ut fra Moseloven og profetene forsøkte han å overbevise dem om Jesus, fra tidlig morgen til sent på kveld. 24 Noen av dem lot seg overbevise av hans ord, mens andre var vantro. 25 De kunne ikke bli enige og gikk fra hverandre, mens Paulus sa dette ene ord: «Det var rett, det som Den Hellige Ånd talte gjennom profeten Jesaja til deres fedre:
26 Gå og si til dette folket: Dere skal høre og høre og ikke forstå,
se og se og ikke skjelne. 27 For dette folks hjerte er blitt sløvt.
Ørene deres er blitt tunghørte, og øynene har de lukket til,
så de ikke ser med øynene, ikke hører med ørene,
ikke forstår med hjertet, og ikke vender om, så jeg får lege dem.

Selv for Paulus var det krevende med mennesker mange ganger, men da overlot han dem til Herren. Det er Guds ord som skal overbevise og opplyse oss. Og det er det Guds ord som forvandler og viser oss vei.

Ap.gj. 20. 32 Og nå overgir jeg dere til Gud og hans nådeord, som kan oppbygge dere og gi dere arven sammen med alle dem som er blitt helliget.

Her har jeg holdt frem Guds ord og på den måten som jeg tror det sak forståes. Tar med til slutt de første kristnes “trosbekjennelse”:

1. Kor. 8. 4b. vet vi at det ikke finnes noen avgud i verden og ingen Gud uten én. 5 Det finnes nok såkalte guder i himmelen eller på jorden; det er jo mange «guder» og mange «herrer». 6 Men for oss er det bare én Gud, Faderen. Av ham er alle ting, og vi er skapt til ham. Og for oss er det bare én Herre, Jesus Kristus. Ved ham er alle ting, og vi lever ved ham.

Ingen kommentarer: