mandag 6. januar 2020

Nr. 2636: Skuffende taler av Kong Harald og Statsminister Erna Solberg som utelater å nevne «århundrets» skandale her i Norge, den såkalte barnevernskandalen som gjør Norge til nr. 1 i Europa på å bryte menneskerettighetene!


Nr. 2636:
Skuffende taler av Kong Harald og Statsminister Erna Solberg som utelater å nevne «århundrets» skandale her i Norge, den såkalte barnevernskandalen som gjør Norge til nr. 1 i Europa på å bryte menneskerettighetene!

Talene til Kongen og Statsministeren er egentlig to taler om hva de ikke talte om. Det er ille at ingen av dem nevner ting som jeg tar opp i denne artikkelen.
Bl.a. er Prinsesse Martha helt på ville veier med å innlede et forhold til en sjaman som er helt på styr på områder som en egentlig ikke vil skrive om. Bilde av Sjaman Durek og Prinsesse Martha Louise.
Skuffende taler av Kong Harald og Statsminister Erna Solberg som ikke nevnte med et ord den desidert største skandalen i Norge.
Det er at nå er det rullet opp at det Norske barnevernet er Europas desidert verste og farligste for familier.
35 saker har ligget til behandling nede i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i Frankrike.
7 saker er behandlet, og 28 minst venter da flere ligger klare til vurdering.
Norge har tapt 5 stykker der de har brudd menneskerettighetsrettighetene.
2 har de kommet seg unna.
Dommen over Norge er allerede så kraftig at når dette blir utelatt av Statsminister Erna Solberg og Kongen!
De offentlige ansatte har et annerledes lovverk enn de private.
Det offentlige slipper unna med alt mulig. Slik kan vi ikke ha det!

5 år siden denne ble skrevet:

I følge FNs siste gjennomgang av hvordan Norge oppfyller de økonomiske, sosiale og kulturelle rettighetene (ØSK), står det dårlig til med våre menneskeretter.

Her er noen av FNs konklusjoner fra 2013:

Konvensjon: FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter
Hvem gjennomgår Norges arbeid? FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter
Siste gjennomgang: 2013
Neste gjennomgang: 2018
FNs bekymringer og anbefalinger

FN er bekymret for at ØSK-rettigheter blir sett på som for generelle til å kunne brukes i norsk rettsvesen, og behandlet annerledes enn sivile og politiske rettigheter når Norge skal inkludere menneskerettigheter i grunnloven. Komiteen foreslår at også ØSK-rettigheter blir inkorporert i grunnloven, og at Norge utdanner ansatte i rettsvesenet om innholdet i konvensjonen.

FN er bekymret for at Norsk senter for menneskerettigheter har blitt nedgradert til B-status, og anbefaler at Norge får på plass en ny nasjonal menneskerettighetsinstitusjon i tråd med Parisprinsippene.

FN mener Norge må sikre at utenlandsinvesteringene til det norske Pensjonsfondet må gjennom en omfattende menneskerettighetsvurdering både i forkant og underveis.

FN er bekymret for at Norge ikke har satt noen nasjonal minstelønn, og for at lønnsgapet mellom kvinner og menn øker. Komiteen mener Norge bør endre lovgivningen for å sette en nasjonal minstelønn, og sikre at lovgivning om likelønn implementeres.

FN mener det månedlige barnetrygdbeløpet er for lite for mange familier i vanskelige økonomiske situasjoner. Komiteen anbefaler at Norge sikrer at beløpet er stort nok til å støtte disse familiene ordentlig, og at alle vanskeligstilte familier må få tilgang til hjelp.

FN er bekymret for at et økende antall barn blir plassert i fosterhjem og på institusjoner. Komiteen mener Norge må undersøke årsakene til at dette skjer, gjøre mer for å hjelpe forelde til å kunne ta seg av barna sine, og passe på at kommunene har de økonomiske ressursene de trenger for å jobbe med forebyggende tiltak, og følge opp barn i fosterhjem.

FN mener gjennomsnittslønnen til de lavest betalte i Norge ikke er god nok til at de kan opprettholde en normal levestandard, og mener staten må iverksette tiltak for å endre dette.

FN er bekymret for at mange barn fra deler av samfunnet fortsatt er fattige - på tross av generell vekst i økonomien. Komiteen foreslår at Norge lager en ny strategi for å bekjempe barnefattigdom, som blant annet inneholder gratis helsetjenester, barnetrygd og andre tjeneste.
(sitat slutt.)

Norge er med andre ord blitt en nasjon som notorisk, med fullt overlegg og uten å prøve å forandre seg bryter menneskerettighetene.

Fra store Norske leksikon:

Menneskerettigheter

Menneskerettigheter er de rettigheter og friheter ethvert menneske har i kraft av å være menneske. Disse rettighetene er uavhengig av for eksempel kjønn, klasse eller etnisitet. Gjennom menneskerettighetene løftes grunnleggende verdier som likhet, frihet og verdighet frem. Menneskerettigheter anses også som sentrale for å sikre fred.

Menneskerettighetene handler for eksempel om retten til liv og sikkerhet, frihet fra tortur, rett til privatliv, vern mot diskriminering, tanke- og religionsfrihet, ytringsfrihet, rett til arbeid, helse og velferd.

Tenkningen rundt menneskerettighetene har en lang historie tilbake til Konfucius og til antikkens filosofi. I dag utgjør FNs verdenserklæring om menneskerettigheter fra 1948 en viktig felles ramme rundt det internasjonale menneskerettsvernet. Over tid har statenes forpliktelser til å respektere og sikre borgernes menneskerettigheter blitt formulert skriftlig i ulike konvensjoner (avtaler) både på internasjonalt og regionalt plan.

Regionale konvensjoner er bare åpne for tiltredelse fra stater i den aktuelle regionen (det vil si Europa, Afrika, Amerika, og så videre). I Europa er Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) det mest sentrale menneskerettsinstrumentet. Internasjonale konvensjoner utarbeidet i regi av FN er åpne for tiltredelse fra alle stater i verden. FN har vedtatt mange konvensjoner om menneskerettigheter, slik som FNs barnekonvensjon og FNs rasediskrimineringskonvensjon. Svært mange stater har blitt parter til FNs menneskerettskonvensjoner og skal dermed overholde de pliktene som konvensjonene etablerer.

Norge har ratifisert de aller fleste av FNs menneskerettskonvensjoner og også EMK. I tillegg er det et eget kapittel om menneskerettigheter i Grunnloven hvor mange enkeltrettigheter er tatt inn.

Sluttkommentar:

Tar med til slutt noe jeg skrev på Facebook:

Men bak denne tragedien her ligger det engledyrkelse, selvrealisering, skilsmisse, nye forhold, sykdom og et ego til ei dame med prinsesse tittel etc.
Til slutt ble byrden for stor da han måtte bære den alene.
Den som skulle bære byrden med han, var opptatt med andre og få tilfredsstilt sine sexual behov.
Det sitter 3 nydelige jenter igjen i en splittet familie gjør alle normale mennesker vondt.
Her er en familie med ressurser helt hinsides de fleste andre.
Når de ikke klarte å takle det, hvorfor?
Den virkelige sannheten er at når kjernefamilien splittes, og mor og far innleder nye forhold.
Det er drepen uansett hvilke ressurser en råder over.
Skulle ekteskapet gå i stykker, så er nye elsker og elskerinner det minst gunstige en kan holde på med og ta del i.

Prinsesse Martha Louise har nok vært indirekte med på dette tragiske utfallet.
Etter samlivsbrudd og være i sammen med en sjaman som er åpenbart i sexmodus.
Det erotiske forholdet og engel dyrkelsen til vår prinsesse er demonisk.
Martha er ei Jesabel av vår tid og med sin engleforherligelse har hun bragt død, ikke liv.
Hun trenger å bli offentlig refset, da hennes valg som ei prinsesse og forbilde, er forvillelse og forførelse!Ingen kommentarer: