lørdag 22. april 2023

Nr. 3213: Plan og bygningsetaten her i Oslo, med Lena Catrine Amdal i spissen, forsøker nå å rive Elveli i «fillebiter» for å tvangsselge gården til Kåre Kristoffersen!

 Nr. 3213:

Plan og bygningsetaten her i Oslo, med Lena Catrine Amdal i spissen, forsøker nå å rive Elveli i «fillebiter» for å tvangsselge gården til Kåre Kristoffersen!

 

https://blog.janchristensen.net/2023/04/nr-3205-kare-kristoffersen-og-elveli.html

 

Bilde av det rå maktmenneske Lena Catrine Amdal som forsøker å knekke Kåre Kristoffersen.

 

 

Her er siste skriv i fra Kåre Kristoffersen og hans med gode venn Jan Martin Fredriksen.

Som er tidligere politiker, og nå leder i Sørkedalen Pensjonistforening.

 

 

Her er skrivet de sendte:

 

Fra:     Jan Martin Fredriksen <janmartinfredriksen@gmail.com>

Sendt:           torsdag 30. mars 2023 12.33

Til:      ts@storlokken.no

Kopi:  Byrådsleder; Byråd for byutvikling; PBE Postmottak; oslo.tingrett.postmottak@domstol.no; Kåre Kristoffersen; osk@mageli.no

Emne:            VS:

Det må gjennomføres en befaring på Elveli gård med PBE og takstfirmaet for å gjennomgå og avklare alle forhold før det tas stilling til om Elveli kan tvangselges.

 

Medhjelper advokat Torolv Sundfør

Jeg viser til e-posten nedenfor som jeg sendte deg 29.mars, der vi sa oss villige til å gjennomgå den reviderte taksten, men at dette måtte skje på Elveli slik at vi på stedet kunne avklare hvordan alle våre merknader til det første takstdokumentet var hensyntatt. Dette gjelder i første rekke hvordan andre eiendommer innenfor Elvelis grenser, påståtte ulovligheter fra PBE, leieforhold m.m. er ivaretatt.

Du avviser en gjennomgang av den endrede taksten under din ledelse på Elveli, sammen med takstmannen og PBE og gir Kåre frist til onsdag 4. april kl. 1400 og gjør meg oppmerksom på at «salgsprosessen vil gå videre uavhengig av om Kristoffersen velger ikke å svare opp forelagte takst innen den gitte frist».

Det har gått lang tid fra du inngikk avtale med takstfirmaet, taksten ble gjennomført, vi fikk den til gjennomgåelse og satt i 4 dager og kommenterte hvert enkelt takstsobjekt og stilte deg flere spørsmål – som vi ikke har fått svar på - og fikk etter ganske lang tid den reviderte taksten til uttalelse. Av det takstdokumentet er det ikke mulig å finne ut hvordan våre merknader er hensyntatt.

Når vi ba om at den reviderte taksten gjennomgås på en befaring med taksator på Elveli for å se om våre merknader er hensyntatt før vi uttaler oss, avviser du dette og gir oss frist til midt i

påskeuka med å uttale oss ….og truer Kåre med å gå videre hvis han ikke overholder fristen 4.april. Kåre har hatt trusselen om at gården hans vil bli tvangssolgt hengende over seg i flere år, Du fikk i oppdrag å gjennomføre salget. Fordi dette er en så omfattende sak med så mange uavklarte forhold har det tatt tid.

At alle forhold er avklart og det er fastslått at det er grunnlag for å annonsere gården for salg må være fastslått og være ubestridelig. Det dreier seg tross alt om å frata Kåre og hans etterkommere gården som har vært i slektens eie i 7. generasjoner.

Derfor vedtok Sørkedalen pensjonistforening på sitt julemøte å henstille til byrådsleder Raymond Johansen å stanse tvangssalget og avslutte Elvelisaken med forhandlinger.

PBEs heksejakt på Kåre måtte ta slutt etter at han hadde sittet 21 dager i fengsel for forhold som ikke hadde hatt noen konsekvenser for noen.

Vi er villige til å gjennomgå og kommentere den siste taksten. Vi frafaller kravet om at gjennomgangen skjer på en befaring på Elveli, men at den isteden gjennomgås på et møte som du innkaller til etter påske.

Jeg reiser på påskeferie til Vik i Sogn i morgen-

I tillegg til takstmannen må PBE være representert, fordi mange av våre kommentarer til den første taksten er knyttet til påståtte ulovligheter fra PBE.

Det må være bevist at det er grunnlag for å tvangselge Elveli før den annonseres for salg. Det må heller ikke kunne reises tvil om at Kåres rettssikkerhet er ivaretatt i tvangssalgprosessen.

God påske.

Hilsen

Jan M. Fredriksen

 

Fra: Torolv Sundfør

Sendt: torsdag 30. mars 2023 kl. 09:02

 

Til: Jan Martin Fredriksen

Kopi: Kåre Kristoffersen

Emne: SV: Det må gjennomføres en befaring på Elveli gård med PBE og takstfirmaet for å gjennomgå og avklare alle forhold før det tas stilling til om Elveli kan tvangselges.

 

Viser til e-post av i går.

 

I tråd med hva som er blitt formidlet tidligere, og senes i brev fra dommer Kristiansen fra Oslo tingrett så er tvangssalget aktivt.

 

I dette ligger det at saksøker i saken ikke har begjært berostillelse av saken eller trukket saken.

 

Medhjelper er for øvrig ikke kjent med at det er satt en begrensning fra retten for gjennomføring av tvangssalget. Det som imidlertid er en realitet er at overtagelse av tvangssalgobjektet vil etter tvangsfullbyrdelsesloven skje tre måneder etter medhjelper har sendt inn bud til domstolen for stadfestelse, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 11-27.

 

Det har etter takstbefaring vært gjennomført møter og flere telefonsamtale med Kristoffersen alene og sammen med andre vedrørende gangen i tvangssalg, så prosessen bør være kjent.

 

Takst er basert på heldags befaring med to takstmenn, gjennomgang av fremlagt dokumentasjon og tinglyste heftelser. De kommentarer som er blitt oversendt på tidligere forelagt takst er som tidligere opplyst videresendt takstmann. Ut fra tilbakemelding fra partene og foreliggende informasjon så er det blitt utarbeidet en revidert takst som igjen er forelagt partene. Det er denne reviderte taksten partene er blitt bedt om å gi en skriftlig tilbakemelding på.

 

Det vil ikke bli foretatt ytterligere bevaringer av eiendommen med takstmennene til stede.

 

Baser på at det synes å være noen misforståelser knyttet til selve gjennomføringen av tvangssalgsprosessen så gis Kristoffersen en utsatt frist til å svare opp forelagte takst. Fristen settes til tirsdag 4.4.2023 kl. 14:00.

 

Det gjøres oppmerksom på at salgsprosessen vil gå videre uavhengig av om Kristoffersen velger ikke å svare opp forelagte takst innen den gitte frist.

 

Med vennlig hilsen Advokatfirmaet SGB Storløkken AS

 

Torolv Sundfør advokat/partner

 

Parkveien 53B

Postboks 2004 Vika, 0125 OSLO

Telefon: +47 22 54 20 90

Mobil: +47 92 410 200

Faks:+ 47 22 54 20 91

E-post: ts@storlokken.no www.storlokken.no www.eurofranchiselawyers.com

 

Fra: Jan Martin Fredriksen <janmartinfredriksen@gmail.com>

Sendt: onsdag 29. mars 2023 21:15

Til: Torolv Sundfør <ts@storlokken.no>

Kopi: byradsleder@oslo.kommune.no; Byråd for byutvikling

<byutviklingsbyrad@byr.oslo.kommune.no>; postmottak@pbe.oslo.kommune.no; oslo.tingrett.postmottak@domstol.no; Kåre Kristoffersen <stallen.elveli@gmail.com>; osk@mageli.no

Emne: Det må gjennomføres en befaring på Elveli gård med PBE og takstfirmaet for å gjennomgå og avklare alle forhold før det tas stilling til om Elveli kan tvangselges.

 

Advokat Torolv Sundfør

Jeg viser til e-posten nedenfor som jeg sendte deg 24.03.2023 med følgende

konklusjon:  «Vi viser til at stans i tvangsalget og forslag til avslutning av Elvelisaken er til behandling i byrådet. Vi tar det for gitt at byrådet vil stanse tvangsalget og imøtekomme vårt krav om å avslutte Elvelisaken med en protokoll i det partsmøtet vi har foreslått.

1.Vi vil ikke gi noen tilbakemelding på den tilsendte taksten. Dette betyr at den planlagte annonseringen etter påske ikke kan igangsettes.

2.Vi krever at det ikke blir igangsatt noe tvangsalg så lenge vårt krav om å avslutte Elvelisaken med en gjennomgang og avklaring av alle forhold i saken med sluttprotokoll er til behandling i byrådet».

 

Kåre fikk forrige dagen følgende brev fra Oslo Tingrett v/ Henning Kristiansen

«Retten viser til e-post 24. mars 2023 til advokat Torolv Sundfør, som er oppnevnt som medhjelper i tvangssalget av Elveli gård. I e-posten er det opplyst om en henvendelse som er rettet til Oslo kommune v/byrådslederen.

Oslo kommune har ikke anmodet om at saken utsettes, og retten legger til grunn at dette heller ikke er aktuelt. Retten viser til at kommunen i kommunikasjonen med medhjelper nylig har bekreftet at den ønsker at salget gjennomføres».

 

Mitt spørsmål er: Hvem i kommunen er det som har uttalt at salget ønskes gjennomført?

(Dette vil PBE aldri svare på, de bryter forvaltningsloven notorisk.)

 

Slik spørsmålet om tvangsalg nå stå, er Kåre og jeg enige om å gi deg tilbakemelding på den siste taksten.

Denne gjennomgangen krever vi at blir foretatt på en befaring på Elveli der representanter fra PBE deltar alene - uten innleide sivilkledde, bevæpnede politimenn som på den første takstbefaringen. Kåre spurte deg om PBE hadde bedt deg om tillatelse til å delta med politieskorte. Du svarte nei, men lot dem likevel være tilstede.

Kåre sier at den aktiviteten PBEs representanter og politiet drev med på eiendommen og de spørsmålene de stilte, gjorde at han ble forstyrret ikke fikk fulgt med og forklart alle forholdene til takstmennene på en fyllestgjørende måte.

Med de spørsmålene som vi har stilt deg uten å få svar på - bl.a. tingrettsdommer Kristiansens uttalelse om at salget ikke kan gjennomføres før etter 20. mai - og alle de kommentarene vi skrev inn i takstdokumentet som vi sendte deg, med bl.a. påpeking av eiendoms forhold og

 

rettighetsforhold og påstander om ulovligheter, krever vi at spørsmålet om tvangsalget blir utsatt og vurdert etter at denne takstbefaringen er gjennomført og alle forhold er klarlagt og konkludert. Kåre vil på befaringen redegjøre for alle aktuelle forhold knyttet til taksten og informere om planer for ferdigstilling av rideanlegget m.m. og om tilskudd fra landbruksministeren for å bruke rideanleggene på Elveli til å rekruttere flere gutter til ryttersporten.

Vi forutsetter at det er du som har fått oppdraget med å tvangselge Elveli som tar initiativet og innkaller PBE, takstfirmaet og Kåre og meg til denne takstbefaringen etter påske når snøen har gått.

God påske. Hilsen

Jan M. Fredriksen

 

Fra: Jan Martin Fredriksen

Sendt: fredag 24. mars 2023 kl. 14:40

Til: ts@storlokken.no

Kopi: byradsleder@oslo.kommune.no; Byråd for byutvikling; postmottak@pbe.oslo.kommune.no; oslo.tingrett.postmottak@domstol.no; Kåre Kristoffersen; osk@mageli.no

Emne: Alle forberedelser til tvangssalg av Elveli må stanse så lenge saken behandles av byrådet. Advokat Torolv Sundfør: Jeg har som du er kjent med på vegne av Kåre Kristoffersen og hans etterkommere rettet en innstendig henstilling til  byrådsleder Raymond Johansen:1 Stans tvangsalget av Elveli gård. 2. Gi advokat Torolv Sundfør – som har fått i oppdrag å tvangselge gården - i oppdrag å innkalle to representanter fra PBE og Kåre Kristoffersen og meg til et møte for å gjennomgår og avklare alle forhold i Elvelisaken og avslutte saken med en sluttprotokoll.

 

Byrådslederen sendte 23. februar saken over til byrådsavdeling for byutvikling til behandling. Da det var gått en måned uten at jeg hadde fått svar, sendte jeg en e-post til byutviklingsbyråden og etterlyste et snarlig svar.

 

Kåre videresendte følgende e-post til

meg.: «Hei. Viser til tidligere kontakt.

I går mottok jeg redigert takst fra takstmann. Det er nå tatt høyde for alle tinglyste heftelser, landbrukssjefens tilbakemelding om konsesjonsverdi og utarbeidet notat knyttet til odel. Det bes om at du tar en siste gjennomgang av grunnlaget og gir tilbakemeldinger om forhold dere mener må korrigeres. Kommentarer må være oss i hende en uke fra dagens dato. Det vi mangler per nå er selve leieavtalene knyttet til stall mv, men dette vil det bli opplyst om i prospektet.Vi har igangsatt utarbeidelse av prospekt basert på ny takst og regner med at vi kan gå ut i markedet

overpåske».

 

Advokatfirmaet SGB Storløkken As

 

Torolv Sundfør

advokat/pa

Ad

 

16. februar sendte jeg følgende e-post til deg vedrørende

Elvelisaken:  «Jeg etterlyser svar på de spørsmålene jeg har sendt deg (punkt 1) og anmodningen om å få taksten etter at vi sendte inn våre merknader til ny uttalelse punkt 2:Vedlagt følger en e-post som Kåre har mottatt der tingrettsdommer Henning Kristiansen «beslutter etter dette at videre behandling av denne tvangssalgssaken utsettes til 30. mai 2023».(punkt 3) Kan du samtidig som du svarer på de spørsmålene vi har sendt deg forklare hvordan denne beslutningen fra tingretten innvirker på den siste taksten og det tvangsalget som du hat fått i oppdrag å gjennomføre og som du opprinnelig
opplyste oss om at du regnet med ville bli gjennomført innen utgangen av januar.

Den måten Oslo kommune/PBE har forfulgt Kåre Kristoffersen på ved først å fengsle han og deretter kreve at gården hans blir tvangssolgt for å få dekket inn 7 millioner kroner som PBE opplyser at etaten har brukt på saksbehandling (til å forfølge han) er hjerterått og utilgivelig.

 

For å vise hvordan PBE på naboeiendommen til Elveli - som Løvenskiold eier - har begått det alvorligste bruddet på markaloven etter at den trådte i kraft 1. september 2009, og har bidratt til at Løvenskiold har hatt 100 mill. kroner i fortjeneste på 10 ulovlig oppsatte eneboliger – sender jeg til orientering den politianmeldelsen av PBE som jeg for to dager siden leverte inn på Sandvika politistasjon  

 

Hilsen Jan M. Fredriksen

1 og 3. Jeg har ikke fått svar på spørsmålene           

Punkt 2 Vi fikk i går tilsendt ny takst fra deg med frist til å komme med merknader «en uke fra dagens dato», med sikte på å gå ut i markedet over påske»

 

Det er interessant å merke seg hvordan takstfirmaet i innledningen til taksten presenterer Elveli gård - som PBE påstår er et ulovlige fyllingsområde med tilkjørte masser fra byen og der skytebaner, driftsbygninger og boliger er ulovlige.

For å illustrere hvordan PBE har oppført seg må det nevnes at da eiendommen ble taksert, stilte PBE med to representanter og to sivilkledde, bevæpnede polititjestemenn. Disse drev sin egen «etterretningsvirksomhet» rundt på eiendommen, uavhengig av de som takserte: «Eiendommen ligger i Sørkedalen med marka som nærmeste nabo. Det er kort vei til Bogstad Gård som er et populært utfartssted med kafé og diverse aktiviteter. Ved Bogstadvannet er det også mulighet for bading om sommeren og ski/skøyter om vinteren, samt Oslo Golfklubb med en av Oslos bedre 18 hulls golfbane. 9 Røa sentrum ligger 15 min unna med bil. Her finner du Røa senter med bredt utvalg av servicetilbud som bl.a. bank, kaféer, sportsforretninger, klesforretninger, post, vinmonopol, apotek, blomsterforretning og dagligvarebutikker m.m. Gjennom Sørkedalen går det buss til Røa sentrum, et knutepunkt for både buss og t-bane. Flybuss til Oslo Lufthavn går også fra Røa. Nærmeste barneskole er Sørkedalen skole, Bogstad skole og nærmeste ungdomsskole er Hovseter skole»

 

Kåre og jeg satt i fire dager og stilte de spørsmålene, som vi ikke har fått svar på og i tillegg kommenterte vi hvert areal og hver bygning som inngikk i taksten, som er oversett i taksten.

Konklusjon: Vi viser til at stans i tvangsalget og forslag til avslutning av Elvelisaken er til behandling i byrådet. Vi tar det for gitt at byrådet vil stanse tvangsalget og imøtekomme vårt krav om å avslutte Elvelisaken med en protokoll i det partsmøtet vi har foreslått.

1.     Vi vil ikke gi noen tilbakemelding på den tilsendte taksten. Dette betyr at den planlagte annonseringen etter påske ikke kan igangsettes.

 

2.     Vi krever at det ikke blir igangsatt noe tvangsalg så lenge vårt krav om å avslutte Elvelisaken med en gjennomgang og avklaring av alle forhold i saken med sluttprotokoll er til behandling i byrådet.

 

Hilsen

Jan M . Fredriksen Kåre Kristoffersen

Ingen kommentarer: