torsdag 18. oktober 2012

Nr. 492: Ti grunner eller muligheter for å få et godt eller dårlig ekteskap\samliv som en kristen! Del 2

Nr. 492:

Ti grunner eller muligheter for å få et godt eller dårlig ekteskap\samliv som en kristen! Del 2

Ekteskapet er under attakk i dag, men kjærligheten er sterkere enn hatet slik som lyset er sterkere enn mørket. Derfor er det fullt mulig og det burde vært naturlig at de troende – som tror på Gud – hadde holdt sammen livet ut som ektefolk. At dette ikke skjer kommer av ulike grunner, men en av hovedgrunnene for dette er at gjengifte er tillatt blitt blant de troende selv om Guds ord advarer imot dette og sier at de som enten gifter seg på nytt eller med en fraskilt driver hor. Illustrasjonsfoto viser et lykkelig ektepar som forteller oss hvor sex og samliv hører hjemme – kun i ekteskapet og bare der og ikke før ekteskapet eller i «ekteskap» nr. 2 som bibelen beskriver som hor for en troende! Sex før ekteskapet, eller sex med ektefelle nr. 2. 3. etc. eller med en fraskilt er å drive hor lærer skriften og de skal ikke arve Guds rike!

Pastor Jan Hanvold lever i hor da han er skilt og gjengiftet flere ganger som troende og PastorLukas 16. 18 Hver den som skiller sig fra sin hustru og gifter sig med en annen kvinne, han driver hor, og hver den som gifter sig med en kvinne som er skilt fra sin mann, han driver hor.

1 Kor. 7. 10 De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille sig fra sin mann; 11 men er hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike sig med sin mann - og at en mann ikke skal skille sig fra sin hustru.

1.) Arbeid i hjemmet og ute skaper gode ekteskap. Lathet og sløvhet skaper og gjør noe med oss, til det negative. Arbeidsomhet og flid gjør noe med oss, til deg gode. Vi har en artikkel av den avdøde bibellærer Poul Madsen på vår hjemmeside under artikler som jeg anbefaler her. Hovmod, falskhet og ladhed (dovenskap) er i følge Karl Barth syndens vesen. Hardt arbeid er velgjørende for ånd, sjel og kropp!

Ord. 31. 27 Hun holder øie med hvorledes det går til i hennes hus, og dovenskaps brød eter hun ikke.

2.) I et godt og normalt ekteskap verner og hegner enn om hverandre. Det står i skriften at vi skal tåle hverandre i kjærlighet, og kjærligheten skjuler en mengde av synder. Det er ikke helt korrekt oversettelse, det skulle stått at kjærligheten skjuler en mengde av feil og mangler, det hadde vært bedre Norsk.

1Pet 4:8 og ha fremfor alle ting inderlig kjærlighet til hverandre! for kjærligheten skjuler en mangfoldighet av synder.

Det greske ordet som er brukt kunne også oversettes med følgende: At båten ble skjult av bølgene. Med andre ord, i et godt og slitesterk ekteskap elsker en med agape – Guds kjærlighet – ikke bare med den menneskelig og seksuelle kjærligheten. På gresk filio og eros kjærlighet!

3.) En må sette grenser for hverandre. Det er ikke sikkert at alle tåler og tillatter akkurat det samme. Derfor er det så viktig at en vet hvor grensene skal gå og være. Det er noen som er ekstremt huslige, det er da vanskelig for den personen å være gift med en rotekopp. Slik kunne jeg ha fortsatt, men det å ha grenser og vite hva den andre parten tolerere og liker, og innrette seg etter det er med å gjøre begge to lykkelige og tilfredsstilt i ekteskapet.

Den gyldne regel gjelder alle plasser, ikke minst i ekteskapet:

12 Derfor, alt det I vil at menneskene skal gjøre imot eder, det skal også I gjøre imot dem; for dette er loven og profetene.

4.) Før en gjør noe, så bør en være enig seg i mellom. Dette er ikke enkelt i dagens samfunn der enn skal ta kjappe avgjørelser. Men som troende så er det rett og bibelsk at vi snakker i sammen om alt, og alle avgjørelser. Før de blir tatt, og en legger alt innforbi Gud, han som hører og svare bønn.

Matt. 18. 19 Atter sier jeg eder: Alt det to av eder på jorden blir enige om å bede om, det skal gis dem av min Fader i himmelen.

5.) Mannen skal leve med forstand med sin hustru, og da kan han be om alt og få det. Det er spesielle løfter knyttet til å være en god ektemann.

1 Pet. 3. 7 Likeså I ektemenn: Lev med forstand sammen med eders hustruer som det svakere kar, og vis dem ære, da de og er medarvinger til livets nåde, forat eders bønner ikke skal hindres.

6.) Kvinnen skal underordne seg mannen. 1 Pet. 3. 5b de underordnet sig under sine egne menn, 6 likesom Sara var Abraham lydig og kalte ham herre; og hennes barn er I blitt når I gjør det gode og ikke lar eder skremme av noget.

Fra mine bibelkommentarer Efeserbrevet 5. 22 De gifte kvinner skal underordne seg under mennene sine som under Herren selv. Hustruen kalles av Herren til å underordne seg sin ektemann. Underordning gjelder alle, barn i forhold til sine foreldre. Kvinner i forhold til mannen og mannen i forhold til Jesus og Jesus i forhold til Faderen (1. Kor. 11.). Det gjelder alle arbeidere i forhold til sine arbeidsgivere. Det gjelder menigheten i forhold til Kristus. Og fra Rom 13,1f vet vi at underordning gjelder samtlige borgere i et land i forhold til statsmakten. La oss se nærmere på verbet: å underordne seg. Det har betydningsnyanser som: å plassere seg under, eller å posisjonere seg, posisjonere seg under(det uttrykket liker jeg, det trives jeg med). Opprinnelig var ordet et militæruttrykk: å rangere under. Et viktig visdomsord: Uten underordning kan det aldri bli harmoni. Kravet til å underordne seg gjelder på en eller annen måte oss alle. Det tilkommer alle mennesker, hver på sitt plan og i sine relasjoner, å underordne seg. Det fins alltid en eller annen som du og jeg skal underordne oss. 23 For mannen er kvinnens hode, slik Kristus er kirkens hode; han er frelser for sitt legeme. I et ekteskap, menigheten, på en arbeidsplass eller hvor det måtte være er det viktig å fylle den rollen en er satt til og passer til. Vi ser det samme underordnings prinsipp når Paulus underviser andre troende. Dett gjelder for alle mennesker til alle tider på alle steder. 1. Kor. 11. 8 For mannen ble ikke til av kvinnen, men kvinnen av mannen. 9 Mannen ble heller ikke skapt for kvinnens skyld, men kvinnen for mannens. 11 Men i Herren er ikke kvinnen noe uten mannen, og mannen er heller ikke noe uten kvinnen. 12 For som kvinnen ble til av mannen, blir jo mannen født av en kvinne, men alt er fra Gud. 24 Likesom kirken underordner seg under Kristus, skal en kvinne underordne seg under sin mann i alt. Det er INGEN LIKESTILLING mellom mann og kvinne i menighetssammenhengen. I den sammenhengen og i ekteskapet er kvinnen underordnet under mannen. Dette har ikke noe med tvang eller undertrykkelse å gjøre, men det er en ordning i ekteskapet og i den kristne menigheten. Vi behøver ikke å være engstelige for ordet ”underordnet” eller ”underordning”, for hver dag underordner vi oss mange regler som samfunnet har satt opp som kjøreregler på de forskjellige områder. Det kan for eksempel være i trafikken. Dersom vi ikke underordner oss under trafikkens regler, går det galt med oss. Reglene er til det beste for oss. Slik er det også med de kjørereglene som vi har i ekteskapet og i Guds rike. Dersom vi går utenom de ordninger, som Gud har satt opp for ekteskapet og menigheten, får vi heller ikke den fulle velsignelsen av Guds ordninger. Guds ordninger er til det beste for oss. Hva som gjelder kvinnens stilling i ekteskapet, så går den ut på å føde barn, være med på å oppdra barna og støtte sin mann i de avgjørelsene som han tar. Vi må også føye til at mannen skal ta hensyn til sin kones ønskemål i ekteskapet, men dersom de ikke kommer fram til enighet, er det mannen som har det avgjørende ordet. Han bærer også dermed hele ansvaret for de avgjørelsene som blir tatt.

7.) Underordne dere under hverandre i ærefrykt for Kristus.

Fra mine bibelkommentarer Efeserbrevet 5. 21 Underordne dere under hverandre i ærefrykt for Kristus! Samtidig er dette verset en overgang til det neste avsnittet som konkretiserer hva underordning betyr i praksis i mellom ektefeller, mellom barn og foreldre og mellom herrer og tjenere. Men som overskrift begynner Paulus med å si at vi alle skal underordne oss hverandre. Underordning er en universal kristen forpliktelse. Den gjelder i alle relasjoner, i menighet, på arbeidsplass og i ethvert hjem. Jesus Kristus er jo selv forbildet på hva underordning vil si. Han uttømte seg selv, han gav avkall på sine rettigheter og kom for å tjene. Han underordnet seg sine disipler ved å vaske deres føtter selv om han var deres Herre. Det er mange som sliter med å få dette med å underordne seg hverandre til å harmonere. Rent logisk tenker man at er noen under, må noen være over. Men ordet ”overordnet” forekommer ikke i vår Bibel! Underordning er dessverre et negativt ladet begrep. Vi tenker lett på undertrykkelse, underkuelse, underdanighet. Og vi må med skam bekjenne at det har vært mye av det i kristne hjem med støtte i disse ordene. Mang en såkalt bibeltro mann har vært en tyrann hjemme – og ment han var bibeltro! Men i dag er det gått helt den andre veien der barna bestemmer alt og foreldrene blir satt på sidelinjen. Både gjennom lovgivning, hva som blir servert på TV og ellers hva som kommer frem. Det blir fra den ene ytterlighet til neste. Underordning kan også uttrykkes positivt som Paulus gjør det i ROM 12,10 Elsk hverandre inderlig som søsken, sett de andre høyere enn dere selv. Når jeg setter andre høyere enn meg selv, underordner jeg meg dem. Eller som Peter sier det: 1PET 5,5 Og alle skal dere være kledd i ydmykhet mot hverandre. For "Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde". Den gjensidige underordning skal skje i ærefrykt for Herren. Det betyr at i hjemmet skal begge ektefellene stille seg inn for Herrens ansikt og spørre: Hvordan vil du at vårt samliv skal være? Da blir det ikke plass til dominerende herskesyke verken fra mannens eller kvinnens side! - Mye av kvinnekampen har vært berettiget, men dessverre har noen falt i samme grøft som mannen og hersket over ham slik han hersket over henne. Selv om kvinnens underordning nevnes først, tror jeg vi må begynne med formaningen til oss menn for å sette hennes underordning i det rette lys.

8.) Mannen skal elske og beskytte sin ektefelle som Kristus gjør det med menigheten.

Fra mine bibelkommentarer Efeserbrevet 5. 25 Dere menn skal elske hustruene deres, slik Kristus elsket kirken og gav seg selv for den Kjærlighetslivet som utleves i mellom ektefellene har altså sitt mønster i kjærligheten som Kristus utviser i sin frelsesgjerning overfor kirken. Men hvis Kristi tjenende omsorg for kirken, hans brud, skal være forbildet for den jordiske legemlighet i kjønnsrelasjonen, betyr det at forholdet mellom kjønnene er noe mer enn en slags autonom “verdslig ordning” i skapelsen. Ved å parallellføre forholdet mellom mann og kvinne i ekteskapet med forholdet mellom Kristus og kirken i frelsen, gir Paulus den jordisk-legemlige kjærligheten mellom ektefellene en kristologisk begrunnelse. Frelsesrelasjonen mellom Kristus og kirken er forbildet for samlivet i ekteskapet, men mønsteret gjelder også omvendt – ekteskapet mellom mann og kvinne skal være et avbilde på forholdet mellom Kristus og kirken. 26 for å hellige den og rense den med badet i vann i kraft av et ord. TIT 3,5 Og han frelste oss, ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger, men fordi han er barmhjertig; han frelste oss ved det bad som gjenføder og fornyer ved Den Hellige Ånd. Hele kristenlivet er en fremtredende prosess, som vil vare livet ut og helt sikker et godt stykke inn i evigheten! Men en dag skal vi stå allikevel fremfor Gud og være Jesu Kristi brud, selv om Gud har et stykke arbeid å gjøre i og gjennom oss. 27 Slik ville han stille den fram for seg i herlighet, uten flekk eller rynke eller noe slikt; hellig og uten feil skulle den være. Målet er at vi skal stå fram uten flekk eller rynke eller noe slik, dvs uten feil. Hva er flekk, lyte og feil for en kristen? Det er synd og urenheter. Bibelen snakker om Jesus som kommer igjen, som en brudgom som henter sin brud til bryllupsfesten. Når vår brudgom kommer, skal vi stå fram som helliggjorte kristne. Det er nå vi er i en slik forberedelses-periode før himmelens bryllupsfest. Da er det viktig at vi bruker denne tiden til å gjøre oss klar. Filipperne 1:9-10 sier: "Og dette er min bønn, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraft, slik at dere i de forskjellige spørsmål kan dømme om hva som er rett. Så skal dere stå rene og uten feil på Kristi dag." Vi skal stå rene og uten feil på Kristi dag. Kolosserbrevet 1:22 sier også noe lignende: "Men nå har han forsonet dere med seg selv, da Kristus led døden med sitt jordiske legeme. Hellige, uten feil og uangripelige ville han stille dere fram for seg." Dette går altså igjen hele tiden. Du er ment å gå gjennom en prosess, som heter helliggjørelse. Målet for denne helliggjørelsen er at du skal stå fram uten synd og urett. 28 På samme måte skal altså mennene elske sine hustruer som sitt eget legeme. Den som elsker sin hustru, elsker seg selv. Når Jesus ofret alt for menigheten, kaller Gud mannen til å ta hans eksempel. Å elske hustruen sin er å elske seg selv. Kjærligheten er universets sterkeste og viktigste kraft. Høys. 8. 6 Sett meg som segl på ditt hjerte, som et segl på din arm! For kjærligheten er sterk som døden, lidenskapen mektig som dødsriket. Den flammer opp som ild, som en mektig flamme. 29 Ingen har noen gang hatet sin egen kropp, tvert om gir en den næring og pleier den på samme måte som Kristus gjør med kirken. Som Kristus ga seg for kirken, slik skal mannen gi seg for sin kone. Ekte kjærlighet handler om å gi, ikke å få. Det skal være sentralt for mannen å dekke sin kones behov. I det gamle testamentet brukes også ekteskapet som et bilde på forholdet mellom Gud og Hans folk. På samme måte som i det nye testamentet som vist ovenfor. Et eksempel på dette følger under: Jesaja 54. 4 – 5 Vær ikke redd, du blir ikke til skamme. Vær ikke skamfull, du blir ikke vanæret. Nå kan du glemme din ungdoms skam, og ikke mer minnes din enkestands vanære. For han som skapte deg, er din ektemann, Herren, Allhærs Gud, er hans navn. Israels Hellige er din forløser, han som kalles hele jordens Gud. Formålet med ekteskapet blir da å hjelpe hverandre med å komme til himmelen, og å vise ikke kristne hvordan forholdet mellom Kristus og menighet er.

9.) Nekt ikke hverandre sex og samliv, Guds ord taler om at vi skal kun være avholdne i ekteskapet en tid for å leve i bønn og innvielse. Ellers så skal vi det ikke! Sex er også som en beruselse og en berikelse.

Høys 1:4 Drag mig! Vi vil løpe efter dig. Kongen har ført mig inn i sine kammer; vi vil fryde og glede oss i dig, vi vil prise din kjærlighet mere enn vin; opriktig elsker de dig.

1 Kor. 7. 2 men for hors skyld skal hver mann ha sin egen hustru, og hver kvinne sin egen mann. 3 Mannen gjøre sin skyldighet mot hustruen, og likeså hustruen mot mannen; 4 hustruen råder ikke over sitt eget legeme, men mannen; likeså råder heller ikke mannen over sitt eget legeme, men hustruen. 5 Hold eder ikke fra hverandre uten efter samråd, for en tid, for å leve i bønn, og kom så sammen igjen, forat ikke Satan skal friste eder, fordi I ikke makter å være avholdende!

Ordspr 5:18 Din kilde være velsignet, gled dig i din ungdoms hustru!

10.) Hvis ømhet og følelse. Kjærtegn og ta på hverandre er som mat for kroppen. En person som ikke spiser får et lavt blodsukker. Har en ikke fysisk kontakt, så virker det på samme måten, en blir «redusert» i ekteskapet. Men fysisk berøring – der ikke sex er involvert – er av en avgjørende betydning!

Høys 8:1 Gid du var mig som en bror, ammet ved min mors bryst! Om jeg da fant dig der ute, skulde jeg kysse dig, og ingen skulde forakte mig for det.

- Våre funn antyder at fysisk, øm berøring i parforhold har en positiv effekt på flere ulike stressrelaterte sykdommer. Det skriver Julianne Holt-Lundstad i en artikkel i siste nummer av tidsskriftet Psychosomatic Medicine. Holt-Lundstad er professor i psykologi ved Brigham Young University i Utah, USA. Hun har nå stått i spissen for den første studien i verden som blant annet antyder hvilken god helseeffekt også menn også kan ha av "varm" berøring. - I tillegg ser vi at effekten av regelmessig og gjentatte varme berøringer kan settes i sammenheng med økt nivå av det fordelaktige hormonet oksitocin, og lavere nivåer av stresshormoner for både menn og kvinner, skriver hun i artikkelen. Skulle kose hjemme

Gjennom fire uker, skulle 34 (per definisjon) friske ektepar mellom 20 og 39 år være med i berøringsstudien. De fleste av parene ble lært opp i en berøringsteknikk Couple contact enchancement techniques , som de skulle utføre tre ganger i uka. Noen av parene ble plukket ut som kontrollgruppe. Forskerne instruerte disse til å fortsette med sin vanlige kontakt, men å rapportere om den fysiske kontakten og stemningen i hjemmet. Både før og etter perioden målte forskerne alle deltakernes blodtrykk flere ganger, i tillegg ulike hormonmålinger, blant annet av oksitocinet, som forskerne knytter til lavere nivå av stresshormoner og lavere blodtrykk. Ekteskapet kan ha helsemessige fordeler, antyder studien.

Deltakerne tok også spyttprøver av seg selv hjemme om ettermiddagen, i forbindelse med at de utførte den "kosen" de hadde fått instruksjon om fra forskerne. - Vi fant betydelig effekt på oksitocinet fra disse spyttprøvene. Så tidlig som første uke, var oksitocinnivået betydelig høyere hos disse enn hos kontrollgruppa, skriver forskerne i artikkelen. Forskerne mener funnene er ekstra relevante fordi koseforsøkene ble gjort utenfor laboratorium, i motsetning til tidligere studier med lignende resultater Hjertegodt for menn? Effekten berøringsøvelsene hadde på blodtrykket var mer positivt fremtredende for menn enn for kvinner, tydet målingene på.

- Mennene som ga og fikk berøringen hadde like høyt blodtrykk som mennene i kontrollgruppa før forsøket begynte. De hadde i gjennomsnitt høyere blodtrykk enn kvinnene, men på slutten av forsøket skilte de seg ikke lenger fra kvinnene, heter det i artikkelen. - Det er nå mer og mer som peker mot at sosial og følelsesmessig støtte har en beskyttende effekt på både sykdomsfrekvens og dødelighet, mener forskerne. Målingene antydet imidlertid at effekten ikke holder seg så lenge av gangen - de beste resultatene fikk de rett etter parene hadde gjort berøringsøvelsene. Men forskerne holder fortsatt fast på at slik fysisk omsorg for å øke oxytocin, vil være heldig selv om nivåene ikke holder seg konstante. Menn kan forbedre blodtrykket med varm berøring, mener forskerne. - Oksitocinaktiviteten vil dessuten være mer kraftfull når man gir varme berøringer regelmessig og gjentatte ganger, enn hvis man bare gjør det ved enkelttilfeller, heter det i artikkelen. Mye igjen å berøre

Det er mye forskerne ennå ikke har "touchet" innpå i forhold til menneskene i undersøkelsen. Hva har for eksempel personforholdet mellom to mennesker å si for hvor stor helseeffekten av berøringen kan være? Hva har lengden på ekteskapet å si, og dessuten mottaker og givers personlighet? - Neste skritt kan også være å prøve å finne ut om fysisk berøring overgår omsorg i form av ord i denne sammenhengen, og eventuelt hvordan vi kan bruke en kombinasjon av verbal støtte og fysisk berøring, skriver artikkelforfatterne. Studien tok heller ikke med i vurderingen om det var de turbulente og stressede parene eller de som hadde trygge forhold, som hadde best nytte av forsøket.

Sluttkommentar: Dette var den andre av tre artikler. Det kommer en siste og utfyllende artikkel til slutt! Her: http://blog.janchristensen.net/2012/10/nr-517-ti-grunner-eller-muligheter-for.html

Relaterte artikler: http://blog.janchristensen.net/2012/10/nr-488-ti-grunner-eller-muligheter-for.html http://blog.janchristensen.net/2012/10/nr-511-ekteskapet.html Her: http://blog.janchristensen.net/2012/10/nr-517-ti-grunner-eller-muligheter-for.html

Ingen kommentarer: