tirsdag 9. oktober 2012

Nr. 488: Det er uverdig og ubibelsk at de som skal fremme det kristne budskapet opptrer som klovner og hippier med langt hår for mannen og kortklippet damer!

Nr. 488:

Det er uverdig og ubibelsk at de som skal fremme det kristne budskapet opptrer som klovner og hippier med langt hår for mannen og kortklippet damer!

Slike personer som Guy Penrod som synger med Bill Gaither i Homecoming band ligner mer på en langhåret hippie enn en kristen sanger.1 Kor. 11. 2 Jeg roser eder for at I kommer mig i hu i alle ting og holder fast ved mine forskrifter, således som jeg gav eder dem. 3 Men jeg vil at I skal vite at Kristus er enhver manns hoved, og mannen er kvinnens hoved, og Gud er Kristi hoved. 4 Hver mann som beder eller taler profetisk med noget på hodet, vanærer sitt hode; 5 men hver kvinne som beder eller taler profetisk med utildekket hode, vanærer sitt hode; for det er aldeles det samme som om hun var raket. 6 For hvis en kvinne ikke tildekker sig, da la henne også klippe håret av; men er det usømmelig for en kvinne å klippe eller rake av sig håret, da la henne tildekke sig. 7 For en mann skal ikke tildekke sitt hode, eftersom han er Guds billede og ære; men kvinnen er mannens ære. 8 For mannen er ikke av kvinnen, men kvinnen er av mannen; 9 mannen blev jo heller ikke skapt for kvinnens skyld, men kvinnen for mannens skyld. 10 Derfor bør kvinnen ha et undergivenhets-tegn på sitt hode for englenes skyld. 11 Dog, i Herren er hverken kvinnen noget fremfor mannen eller mannen noget fremfor kvinnen; 12 for likesom kvinnen er av mannen, så er også mannen ved kvinnen, og alt er av Gud. 13 Døm hos eder selv: passer det sig at en kvinne beder til Gud med utildekket hode? 14 Lærer ikke endog selve naturen eder at dersom en mann lar håret vokse langt, er det ham til vanære, 15 men dersom en kvinne lar håret vokse langt, er det henne til ære? for det lange hår er gitt henne til slør.

Ikke en tøddel av loven eller Guds ord skal forgå!

Matt 5:18 For sannelig sier jeg eder: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel forgå av loven, før det er skjedd alt sammen.

I den samme bibelen det står at ved hans sår har vi fått legedom, står det at en mann skal ikke ha langt hår etc. Kan ikke se at Gud har forandret mening? Derfor blir det temmelig rart og dumt at så mange troende som har vært frelst i mange år klær og tær seg så usømmelig og rart. Det er uverdig og ubibelsk at de som skal fremme det kristne budskapet opptrer som klovner og hippier med langt hår for mannen og kortklippet damer!

En kvinne skal ikke ha mannsklær på sig, og en mann skal ikke klæ sig i kvinneklær sier skriften!

5 Mosebok 22. 5 En kvinne skal ikke ha mannsklær på sig, og en mann skal ikke klæ sig i kvinneklær; hver den som gjør så, er en vederstyggelighet for Herren din Gud.

Er det så vanskelig? Selv jeg skjønner at jeg ikke skal klæ meg som kona mi, og da bør alle andre skjønne det, som vil skjønne det. Jeg er ikke smartere eller dummere enn andre, jeg er sikker et gjennomsnitt menneske?! Derfor er jeg overbevist at de som er langhårete som hippier som menn ikke vil skjønne det. Og kvinner som ikke vil tildekke seg på møte og når de ber, er vrange og ønsker ikke å gjøre hva Guds ord lærer og underviser.

Slik jeg ser det, så er det uvilje imot Gud og Guds ord som ligger til grunne for å ikke klæ og te seg som Guds ord sier!

Jeg har full forståelse for at en som er nettopp vunnet for Gud ikke ser alt med en gang. At en nyfrelst har ringer både her og der, det er som forventet. Men her er det de som har vært med i 10-20-30 og 40 år som er som verden, hvor tragisk!

Det er verden som er kommet inn i menigheten, men det var vi i menigheten som skal prege verden!

Klagesangen 1. 10 Fienden rakte sin hånd ut efter alle hennes kostelige ting; for hun så hedninger komme inn i hennes helligdom, de som du bød ikke skulde komme inn i din menighet.

Det er noe som Herren har talt klart om, bl.a. at en mann skal ikke ha langt hår og kle seg i kvinneklær. Og at en kvinne ikke skal ha kort hår og klæ seg i mannsklær. Og da tror jeg at de aller fleste er så passet utstyrt hvis en ikke har et veldig handicap, at en vet forskjell her. Og da gjelder det å kle seg slik og te seg slik at Gud finner behag i oss. Og at mennesker ikke finner unødvendig anstøt ved oss!

Bær ikke således omsorg for kjødet at det vekkes begjærligheter!

Rom. 13. 14 men iklæ eder den Herre Jesus Kristus, og bær ikke således omsorg for kjødet at det vekkes begjærligheter!

I katakombene ved Roma i Italia som jeg har vært, brukte de urkristne kvinner ett skautlignende hodeplagg som dekket hode, det meste av håret og falt ned på skulderen. Mens ansiktet var åpent. Dette er ment til alle tider at den kristne menighet skal praktisere.

Faste grenser skaper trygge og gode mennesker og gode og trygge kristne

Dette meg å si at dette ikke har betydning er og forblir et fjas. Trygge mennesker skapes, ikke noe en blir av seg selv. Hvorfor så mye problemer i Guds menighetet? En av grunnene er at en ikke forkynner og underviser om hva som er rett og hva som er galt, også med hensyn med klesplagg og ytre fremtredning!

Sluttkommentar: Det går selvfølgelig an å bli og være lov trell. Men det er en stor velsignelse og til det beste at vi som troende ikke bar i hjerte, men også rent ytre sett klær oss og er på en slik måte at Gud finner behag i våre liv.

Fra mine bibelkommentarer Efeserbrevet 4. 20 Men slik har dere ikke lært Kristus å kjenne! Nå ser jeg at dette er en av nøklene til å forstå Paulus. Jeg skal prøve å forklare. Vi kontrasterer som regel synd opp mot budene. Men Paulus kontrasterer de kristnes synd opp mot Kristus. Likeså er Paulus formaninger til de kristne ikke forankret i loven, men i Kristus. (Fil 2:5; Ef. 5:25) Fordi loven er avskaffet for oss kristne (Ef. 2:15), i stedet har vi fått Kristus som vår nye målestokk. Loven, sier Paulus, var et skyggebilde av Kristus, men nå har vi ikke lenger bare skyggebildet å forholde oss til, vi har selve virkeligheten som er Jesus. (Kol 2:16,17) Derfor behøver ikke den kristne å forholde seg til den gammeltestamentlige loven, - han skal i stedet lære Kristus å kjenne. Og følge Ham. Betyr det en lavere standard? (Mt. 5:27,28) Nei, det betyr en annerledes standard, en standard i en ny dimensjon. Fordi Kristi Ånd bor i oss. (1 Kor. 6:12-20) og det er også Guds Ånd etc. men ingen 3 Gudeperson eller 3. person i Guddommen, det er blasfemi og ubibelsk å hevde det! Det er oppstått en enhet mellom oss og Kristus som har forvandlet våre liv. Vi er født på nytt og vi lever som nye mennesker et nytt liv. Derfor når vi synder vil Ånden si: - Slik har dere ikke lært Kristus å kjenne! Paulus sier et annet sted: - Lev et liv som er verdig det kallet dere har fått! Hvilket kall? Kallet til å følge Kristus! (Ef. 4:1) Paulus var fortvilet over kristne som holdt seg til loven, - i stedet malte han Kristus for deres øyne. (Gal. 3:1) Paulus: - Jeg ville ikke vite noe annet blant dere enn Kristus og ham korsfestet! (1. Kor. 2:2). 21 Dere har jo hørt om ham og fått opplæring om ham etter den sannhet som er i Jesus: Disipler kommer også i lidelser og trengsler, men i lidelsene preges Mesterens bilde og vesen i oss og vi blir gjort lik med ham. Det er en del av den avtalen som Gud gjør med sine disipler. ”Dette er den pakt jeg vil opprette med dem etter disse dager – så sier Herren: Jeg vil gi mine lover i deres hjerter og skrive dem i deres sinn, og deres synder og deres overtredelser vil jeg ikke mer komme i hu.” Heb. 10:16-17. Når vi er tro i fristelsene og prøvelsene og ikke gjør vår egen vilje, skjer dette likedannelsesverk. Det er fantastisk for et menneske å komme inn i en slik utvikling. Jesu sto overfor de samme utfordringen som oss med de samme “hjelpemidler” da han hadde gitt avkall på sin Guddomsprakt og makt og blitt et menneske som oss fullt ut. Han seiret ved bønn og Guds Ånds hjelp! 22 Dere skal ikke leve som før, men legge av det gamle menneske som blir ødelagt av de forførende lystene. Helliggjørelse er ikke å gjøre en rekke handlinger eller ritualer. Ført må du forstå hva gudsfrykt er. Gudsfrykt handler om rett tilbedelse. Tilegne seg Guds ord. Hvis du har en god tilbedelse av Jesus vil du kunne oppleve det gode ved hellighet. Gudsfrykt som fører til rett tilbedelse i alt du gjør, dette fører til hellighet. Det er DHÅ som skaper hellighet i deg. Frimodighet og glede i ditt indre. En glede som ikke er grunnet i denne verden. Ordspråkene 2, 5 Da skal du skjønne hva gudsfrykt er, og vinne kjennskap til Gud. 6 For det er Herren som gir visdom, kunnskap og innsikt går ut fra hans munn. 7 Han lar de rettsindige ha fremgang. Tilbedelse er ikke at jeg føler meg bra hele tiden. Men også at jeg lar Guds ord gjøre noe med meg. Mine tanker, handlinger og holdninger. Trengs det noen ganger litt disiplin av oss. Ja selvsagt. Gudsfrykt av kjærlighet fører til at Guds Ånd helliggjør oss. 23 Dere må bli fornyet i sjel og sinn ”For slik som han tenker i sin sjel, slik er han…..” (Ordspråkene 23:7) Hvorfor tenker du slik som du gjør? Har du noen gang tenkt på hva det er som får deg til å tenke slik du gjør? Hva får deg til å resonnere og ta de avgjørelser du gjør? Alle de ulike tankene som har strømmet gjennom hodet ditt i dag, hva er det som har fått dem til å dukke opp i hodet ditt? Vi leste her at du er slik som du tenker! Vi blir altså et produkt av våre tanker. Det er tankelivet vårt som styrer hele vår hverdag. Vi tar bestemmelser og valg, tenker og handler ut fra hva som befinner seg i våre sinn. Alle mennesker er mer eller mindre bundet opp i ulike tankemønstre. Gud vil at du skal ha RETT tankemønster. Bibelen sier at vi derfor må igjennom en prosess som kalles for ”Sinnets fornyelse”. Mennesket er en todelt skapning der ånd og sjel hører sammen. Og legeme er det ytre menneske men ånd og sjel er det indre menneske lærer Guds ord. Sette i legemet er hjerte, slik er det også med det indre menneske. Dette hjerte har Herren byttet ut fra å ha et steinhjerte til å få et kjødhjerte som han kan forme, danne og la sitt liv strømme i og gjennom! 24 og kle dere i det nye menneske, det som er skapt etter Guds bilde til et liv i rettferd og hellighet etter sannheten. Det nye menneske er Kristus, og han skal vi ikle oss. Dåpen hører med, men det er noe langt mer. En daglig vandring der vi blir mer og mer lik Jesus. Det nye livet vokser, trives i det som er rett, sant og helliget. Akkurat som en blomst eller en plante trives i den rette atmosfære med riktig mengde sollys trives det nye menneske i Guds lys og under påvirkning fra Kristus. Hemmeligheten til seier, virkelig seier i kristenlivet er de gode vanene. Og hvorfor lider vi nederlag, selv som “gamle” kristne? Vi bryter med vanene og det straffer seg. Kong David drog hver vår ut i krigen men det året han brøt den vanen ble også det året katastrofen rammet ham og hans hus. Det er tobakksvarer, alkohol vaner, spille vaner, TV vaner og mange andre vaner som til slutt vil lede oss bort i fra Kristus og i den store tilintelsgjørelsen. Mens gode vaner vil lede oss nærmere Kristus og hverandre. Vaner er dannede og forbyggende! 25 Legg derfor av løgnen! Tal sant, hver med sin neste, for vi er jo hverandres lemmer. Fra bibelkommentaren mine Kolossenserbrevet 3. 9 Og lyv ikke for hverandre! For dere har lagt av det gamle menneske og dets gjerninger Vi skal kle på oss nye klær, men først må vi kle av oss de gamle. Skulle vi finne på å kle nye klær på oss før vi har kledd av de gamle vil det bli til stor skade for de nye klærne. Få først av de gamle flyssene, det er betingelsen for å kle på seg nye klær. 10 og kledd dere i det nye menneske, det som stadig fornyes etter sin skapers bilde og lærer ham å kjenne. Nå begynner påkledningen etter de gamle klærne er tatt av. Skritt for skritt må vi ta på oss de nye klærne. Vi må gjøre det med omhu og se at vi gjør det i rett rekkefølge og at vi ikke blander de gamle med de nye klærne. Skal denne prosessen foregå skjer det hele tiden ved en indre fornyelse; som stadig fornyes etter sin skapers bilde og lærer ham å kjenne. 11 Her er ikke greker eller jøde, omskåret eller uomskåret, utlending, skyter, slave eller fri; her er Kristus alt og i alle. Hele tiden vil både vi og andre sammenligne seg med oss. Og mene noe også både om seg selv, andre og oss. Alt dette må vi evne å se bort fra og ha vår identitet i Kristus Jesus. Fremdeles er forutsetningen for å leve som en troende avhengig av om han får fylle oss med seg selv. Selv når vi kommer til himmelen er vi avhengig av han. 1. Kor.15. 28 Og når så alt er underlagt ham, skal også Sønnen selv underordne seg under Gud som har lagt alt under ham, og Gud skal være alt i alle. 26 Blir dere sinte, så synd ikke, og la ikke solen gå ned over deres vrede. Løsningen er rett og slett den nye skapningen, det nye menneske har en ny natur. Vi lever et liv som er umulig uten Kristus i oss. Hvordan leve som en troende? Følge loven og religiøse forskrifter, nei! La den nye naturen få utfolde seg og ta kommando og styringen. Det finner vi flere plasser i NT og Paulus undervisning. Problemet Paulus peker på er at folk som ikke får tak i denne grunntanken om at det nye livet og det nye menneske er nøkkelen til et rett liv. I stedet tar de Paulus sine formaninger og lager et nytt regelverk av dem. Da har man allerede mistet fokus på Kristus, korset, det nye menneske og Åndens frukt. For å presisere dette, sier Paulus: ”Hvis dere altså er døde med Kristus.., HVORFOR GIR DERE DA SLIKE REGLER som: Rør ikke, smak ikke, ta ikke? (Kol 2:20) Kristnes behov for et regelverk er altså i seg selv en avsporing fra Kristus-livet. Han vil nemlig at vi skal leve ved Ham, vandre i Ham, være avhengig av Guds Ånd i hverdag og fest. Han vil vise oss i samme stund hva vi skal gjøre eller si, hele nøkkelen er å utvikle et samfunn med Herren i all fortrolighet. Dersom vi vandrer i Ånden, fullfører vi ikke kjødets gjerninger. Mot slike er loven ikke! 27 La ikke djevelen slippe til. Hvor skal vi ikke slippe Satan til? I tankelivet først og fremst. Vi skal ta enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Og vi vil gjøre livet med Herren mye enklere til mer vi lever i ordet og bønn. 28 Tyven skal ikke lenger stjele, men arbeide og gjøre noe nyttig med hendene sine, så han kan ha noe å gi til dem som trenger det. Ingen troende er en tyv lengre. Men en arbeider. Det er velsignelse med arbeid både med å kunne forsørge, utvikle og ved det slipper en å lengre stjele. Vi skal også ha noe til å kunne gi! 29 La ikke noe råttent snakk komme over leppene. Si bare det som er godt, og som tjener til å bygge opp der det trengs, så det kan bli til velsignelse for dem som hører på. 1. Korinter, 6, 9-10: Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Ta ikke feil! Verken de som lever i hor, avgudsdyrkere, ekteskapsbrytere eller menn som ligger med menn eller lar seg bruke til dette, verken tyver, pengegriske, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike. Ved å leve urett arver vi ikke Guds rike og den kommende herlighet. Ved å leve rett viser vi at vi tilhører Kristus og er på vei mot det nye Jerusalem. 30 Gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg, for Ånden er det segl dere er merket med helt til forløsningens dag. Vi har mottatt Ånden på samme måte som når en skriver under på å kjøpe et hus f.eks. Da betaler en gjerne først 10 % og de resterende 90 % når en overtar huset. Ånden er det på samme måte med, vi mottar en del her når vi tar imot Jesus og vandrer med ham får vi enda litt til etter som vi går med Herren. Men det er først når vi kommer hjem at Gud til det fulle skal fylle alt i alle fullt ut kjære venner! Da passer ikke de forskjellige lærene om en treenig Gud eller Jesus only, det er to sider av en løgn! Guds Ånd er ikke en egenperson men en del av Gud selv som også Jesu fikk del i etter sin opphøyelse og Ånden ble utgytt. Ap.gj. 2. 33 Han ble opphøyd til Guds høyre hånd og mottok av Faderen Den Hellige Ånd som var lovt oss, og utøste den. Dette er det de ser og hører. 31 Slutt med all slags hardhet, hissighet, sinne, skrål og spott og all annen ondskap. «De reneste gleder ligger i å gjøre et nyttig arbeid,» er det sagt. Da skal vi også gjøre det på rette måten i en kjærlig og varsom Ånd. Vi skal ligne Gud Fader og Kristus. 32 Vær gode mot hverandre, og vis medfølelse, så dere tilgir hverandre slik Gud har tilgitt dere i Kristus. Når man virkelig har tilgitt noen, trekker man ikke frem feil de har gjort tidligere. Matteus 18,21-22; Da gikk Peter til ham og spurte: Herre, hvor mange ganger skal min bror kunne forgå seg mot meg, og jeg likevel tilgi ham? Så mange som sju? Ikke sju ganger svarte Jesus, men jeg sier deg: sytti ganger sju! (70 ganger 7 = 490) Med andre ord, vi skal tilgi vår bror om igjen og om igjen og om igjen. Jesus lærte oss også i Fader vår å be; "og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere." I Lukas 17 står det; Ta dere i vare! Dersom din bror gjør en synd, så tal ham til rette, og hvis han angrer, så tilgi ham. Ja, om han synder mot deg sju ganger på samme dag og sju ganger kommer til deg og sier: 'Jeg angrer', så skal du tilgi ham.» Jesus hadde medfølelse for de han møtte og helbredet og slik skal også vi ha det på samme måten. Da Jesus så folkemengdene, fikk han inderlig medfølelse med dem, for de var forkomne og hjelpeløse, som sauer uten gjeter. Da sa han til disiplene sine: «Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans.» (Matt.9;36-38).

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-337-pinsevenner-og-karismatikere-er.html http://blog.janchristensen.net/2011/06/nr-146-ungdoms-musikk.html http://janchristensen.net/tildekkelse.pdf http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-177-tildekkelse.html http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-128-hvorfor-skal-kvinnen-vre.html http://blog.janchristensen.net/2010/09/nr-6.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=tildekkelse-og-ytre http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Tildekkelse http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentar-hoved-view

Ingen kommentarer: