onsdag 10. oktober 2012

Nr. 489: Hvem var profeten Muhammed som grunnla den muslimske tro?!

Nr. 489:

Hvem var profeten Muhammed som grunnla den muslimske tro?!

Muhammed som grunnla Muhammedanernes religion og som skrev Koranen (han skrev ikke koranen selv da han var analfabet, men fikk de åpenbaringene som denne villfarne boka er bygget på. Det var ikke var engelen Gabriel, men en eller flere falne Engler som kom til Muhammed. 2. Kor. 11. 14 Og det er intet under; for Satan selv skaper sig om til en lysets engel; 15 derfor er det ikke noget stort om og hans tjenere skaper sig om til rettferdighets tjenere; men deres ende skal være efter deres gjerninger). Ville i dagens Norge og ellers i den vestlige verden blitt sett på som en farlig forbryter og et «sex-dyr» der selv pedofili var bra, noe som han selv var og drev med da han hadde sex med mindreårig. At han var en profet er hevet over enhver tvil, men en selvoppnevnt og falsk sådan!Ønsker å skrive 10 punkter som belyser Muhammed:

1 Mos 16:12 Og han skal bli et vill-asen av et menneske; hans hånd skal være mot alle, og alles hånd mot ham; og han skal bo østenfor alle sine brødre. 2 Pet 2:1 Men det opstod også falske profeter blandt folket, likesom det og blandt eder skal komme falske lærere, som skal lure inn vrange lærdommer som leder til fortapelse, idet de endog nekter den Herre som kjøpte dem, og fører over sig selv en brå fortapelse. 1 Joh 4:1 I elskede! tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! for mange falske profeter er gått ut i verden. Luk 6:26 Ve eder når alle mennesker taler vel om eder! for på samme vis gjorde deres fedre med de falske profeter. Mark 13:22 For falske messiaser og falske profeter skal opstå og gjøre tegn og under for å føre de utvalgte vill, om det var mulig. Matt 24:11 og mange falske profeter skal opstå og føre mange vill. Matt 24:24 For falske messiaser og falske profeter skal opstå og gjøre store tegn og under, så at endog de utvalgte skulde føres vill, om det var mulig. Matt 7:15 Men vokt eder for de falske profeter, som kommer til eder i fåreklær, men innvortes er glupende ulver!

1.) Profeten Muhammeds fødsel, oppvekst og død: Muhammed, Muhammed ibn Abdullah eller Muhammed ibn Abd Allah, født ca 570, død 8. juni 632 i Medina. Hans far døde like før han ble født. Moren Amina døde da han var seks år gammel. Muhammed ble så oppfostret hos bestefaren, og senere en onkel som var handelsmann. Muhammed skal i følge ibn Ishaq, som ung ha vært med på en av onkelens handelskaravaner til Syria. Han fikk senere jobb av kjøpmannsenken Khadija, som fører av en karavane hun eide. I 25-årsalderen giftet han seg med Khadija, som var omkring førti år gammel. Han ble da velstående. Muhammed skal i følge ibn Ishaq, ha blitt født inn i Hashemi-grenen av den mektige Quraysh-stammen i Mekka i dagens Saudi-Arabia.

2.) Hans virkeområde var i dagens Saudi-Arabia, ingen andre steder, han var aldri noen gang i Jerusalem eller Roma: Mekka i dagens Saudi-Arabia. Hashemi-grenen hadde blant annet oppsynet med Kaba-helligdommen, hvor de før-islamske gudene ble dyrket. Helligdommen var et valfartssted, og pilegrimmene var en viktig inntektskilde for dem. Siden gruppene i Medina tok Muhammet til leder, er det reist tvil om denne delen av biografiene. Det kan være at han hele tiden bodde i Medina, og at knytningen mot Mekka er en senere konstruksjon for å knytte ham mot ættegrupper fra Mekka som senere tok over makten i bevegelsen.

3.) Hans lære om Gud er ikke «rett», dog holder han fram at det er bare en Gud.: Dette er Islams trosbekjennelse: «Det finnes ingen gud utenom Allah, og Muhammed er hans sendebud». Navnet Allah er derimot ikke et rett navn på Gud, Gud omtales i skriften for Abrahams, Isaks og Jacobs Gud, aldri som Allah. Gud omtales også som Far. Det er rett at det ikke finnes noe annet enn èn Gud, men at Muhammed er hans sendebud tror jeg ikke på. Troen på èn Gud er felles for den sanne kristne menighet og Israel. Det var den katolske kirka som innførte flerguderi, men Muhammed preket en monoteistisk gud der han ikke tror på seg selv som gud eller at det finnes noen andre guder enn Allah. På dette punket lærte Muhammed mer rett enn på noen andre punkter hvis en ser med velvilje på hans gudsbilde.

4.) Hans åpenbaringer: Det har gjentatte ganger av vestlige forskere blitt stilt spørsmål ved om Muhammed var oppriktig med sine åpenbaringer. Det er blitt testet ut fra ulike vinklinger, og det er et stort antall syn å saken. Muhammed henvendte seg først til en liten krets, som Al Ishaq mente var blant annet Ali og Abu Bakr, men senere også mer åpen forkynnelse. Etter de eldste åpenbaringene talte Muhammed om en skaper som straffer og belønner menneskene, og at dommens dag er nær. Han møtte motstand blant sine stammefrender og vant tilhengere først og fremst blant de fattige. Motstanden fra de polyteistiske trosbekjennerne styrket dog Muhammed i sin monoteistiske forkynnelse.[trenger referanse] Han preket en monoteistisk gud, men det er ulike oppfatninger om han i perioder aksepterte at det kunne være andre guder – se artikkelen om sataniske vers i islam. Slik Al-Waqiki forteller var han var også i disputter med tilhengerne sine der Muhammed ble spurt om det han sa var en åpenbaring fra Allah som de ville bøye seg for, eller hans egen oppfatning. Koranen presenteres som sammenstillingen av Muhammeds åpenbaringer. Den skal etter tradisjonen ha blitt samlet til en bok omlag 20 år etter hans død. John Wansbrough skrev i 1977 at Koranen er skrevet av ulike personer, i dusinvis om ikke hundrevis av år. Det er ingen bevis for eksistensen av Koranen før i år 691. Da ble byggingen av Klippemoskéen i Jerusalem avsluttet. Den har flere Koranen-tekster i bygget. Disse avviker til en viss grad fra den versjonen av Koranen som brukes i dag. Det tyder på Koranen fortsatt var under utvikling i de siste tiårene av 600-tallet. Det er derfor vanskelig i dag å si hva som var Muhammeds opprinnelig åpenbaringer. Læren slik den presenteres i Koranen avviker også fra det som fortelles i ikke-arabiske kilder.

5.) Han var sverdets mann derfor er Islam sverdets religion: La oss se hva Koran sier: Koranen ber muslimene drepe og gå i krigen for Islam: Koranen, Sura (kapitel): 9:5; 2:191; 2:193; 3:118; 4:75,76; 5:33, 8:12; 8:65; 9:73,123; 33:60-62. Kjempe for Allah: ”Drep dem hvor dere påtreffer dem, og driv dem ut fra det sted (Mekka) som de har drevet dere ut fra. For prøvelser for troen og forfølgelse er verre enn drap. Men bekjemp dem ikke ved den hellige moské før de angriper dere der. Men hvis de angriper, så drep dem. Det er de vantros lønn”. (2:191) Muslimene skal kjempe for Allah: ”De troende kjemper for Guds sak. De vantro kjemper for de falske guders sak. Bekjemp Satans venner! Sannelig, Satans strategi er svak!”(4:76) Drep dem som er mot islam: ”Deres lønn som bekjemper Gud og Hans sendebud og farter omkring og stifter ufred på jorden, skal være at de drepes eller korsfestes, at hender og føtter avhugges kryssvis, eller at de forvises fra landet. Dette vil være en skam i denne verden. I det hinsidige venter en svær straff.” (5:33) Halshugg: ”Og Herren inspirerte englene: «Jeg er med dere! La de troende holde stand! I de vantros hjerter vil Jeg kaste skrekk! Gi dem et slag over nakken, og slå dem over deres fingre!» Dette fordi de har brutt med Gud og Hans sendebud. For den som bryter med Gud og Hans sendebud, sannelig, Gud er streng med straffen.” (8:12-13) Allah oppfordrer til krig: ”Hør profet! Anspor de troende til kamp! Finnes det tyve standhaftige blant dere, vil de vinne over to hundre! Er det hundre blant dere, vil de overvinne tusen av de vantro! For de er folk som intet forstår!” (8:65) Slakt ikke-muslimer: ”Men når de fredlyste måneder er til ende, så drep avgudsdyrkere hvor dere finner dem, pågrip dem, beleir dem, legg bakhold for dem overalt! Men hvis de omvender seg, forretter bønnen og betaler det rituelle bidrag, så la dem dra sin vei. Gud er tilgivende, nåderik.” (9:73) Allah oppfordrer til krig: ”Hør, profet! Strid mot de vantro og hyklerne! Vær hard mot dem! Helvete blir deres herberge. Et sørgelig endelikt!” (9:73) Allah oppfordrer til krig: ”Dere som tror, bekjemp de vantro som bor i nærheten! La dem finne hardhet i dere! Vit at Gud er med de gudfryktige.” (9:123) Allah oppfordrer til drap: ”Hvis hyklerne, og de som har sykdom i sine hjerter, og urostifterne i byen, ikke gir seg, vil Vi visselig la deg gå imot dem, og så vil de forbli dine naboer kun for kort tid. Under forbannelse skal de være, hvor de enn påtreffes, skal de pågripes og hugges ned. Dette var Guds vanlige fremgangsmåte overfor de henfarne. Du vil aldri finne noen endring i Guds praksis!” (33:60-62) Halshugging: ”Når dere møter de vantro i kamp, så gå løs på dem til de er helt nedkjempet, og bind stramme bånd. Og etterpå, frigivelse eller løsepenger, så krigen legger fra seg sin byrde..” (47:4) Allah elsker dem som sloss for ham: ”Gud holder av dem som kjemper for Hans sak på rad og rekke, som var de en kompakt mur”. (61:4)

6.) Forsørget seg og sine ved å være landeveisrøver: Vi møter en mann som cirka 25 år gammel blir rik ved å gifte seg med en femten år eldre velstående enke. Fordi han forsørges av sin hustru trenger han ikke arbeide og kan derfor bedrive tiden med religiøse grublerier. Etter hvert får han det han mener er meddelelser fra engelen Gabriel som han begynner å forkynne. De fleste av åpenbaringene gjelder en ny monoteistisk gudsdyrkelse. Men overraskende ofte snakker Gabriel også om forhold i Muhammeds privatliv. Og engelens ord slår alltid ut til Muhammeds fordel. Men enten det gjelder formaninger til Muhammeds hustruer om å være lydige mot mannen sin eller at en femtedel av alt muslimsk krigsbytte skal tilhøre profeten, så nedtegnes alt i Koranen. Slik fremstår islams hellige bok en eiendommelig blanding av religiøst dokument og selvforsvarsskift for Muhammed. Den selvutnevnte profetens budskap får imidlertid ikke særlig gjenklang i hjembyen Mekka, og den ferske predikanten tvinges derfor til å flykte til nabobyen Medina i år 622. Der slår han seg ytterligere opp ved å organisere og lede en rekke landeveisrøverier mot karavaner på vei til Mekka. De handelsreisende drepes og varene fordeles til den nå etter hvert økende skaren av tilhengere. Noen er drevet av religiøs overbevisning. Andre ganske sikkert av profittmotiver.

7.) Hans mange koner eller skal vi si hans harem: Sauda bint Zama gift med Muhammed i 618 eller 619, samme år som Khadijah døde. Hun var enke. Aisha bint Abu Bakr Muhammed ble også gift med Muhammed i 618 eller 619. Hun var da sju år gammel. Ekteskapet ble fullbyrdet tre år senere da hun var ni eller ti år gammel. Hafsa bint Umar ibn al-Khattab gift med Muhammed ca 625 og døde ca 660. Zainab bint Khuzaima giftet seg med Muhammed ca 626. Hun var enke, og hadde fire barn i første ekteskap. Hind bint abu Umayya (kjent som Umm Salama) gift i ca 626. Hun var enke. Zaynab bint Jahsh. Ekteskapet til Muhammed var komplisert fordi hun var skilt fra Muhammeds adoptivsønn, noe Koranen forbød. Et nytt Koranvers ga imidlertid Muhammed rett til å gjøre unntak fra denne regelen. Djuwayriya bint al-Harith var en krigsfange som giftet seg med Muhammed ca 626. Safiya bint Huayy var en jødisk kvinne som hadde konvertert til islam, gift med Muhammed ca 627. Ramla bint Abu Sufyan (kalt Umm Habiba) giftet seg med Muhammed i 628. Hun var enke. Maimuna bint Al-Harith ble Mohammeds siste kone, og ekteskapet ble inngått ca 629 og død ca 673.

8.) Muhammed var pedofil: I Folge Christoffer Alaham som er forfatter av boka "fra Jihad til Jesus." Han forteller i boka si at Muhammed giftet seg med en jente på 9 år da han var 57 år. Og han hadde samleie med henne da hun var 12 år gammel, tragisk! Aisha bint Abu Bakr Muhammed ble også gift med Muhammed i 618 eller 619. Hun var da sju år gammel. Ekteskapet ble fullbyrdet tre år senere da hun var ni eller ti år gammel. Islams grunnlegger tillot i Koranen verdens muslimer å ha opptil fire koner. På det antallet var det imidlertid stopp. Men for Muhammed selv var fire hustruer tydeligvis ikke tilstrekkelig. Det var derfor ganske beleilig for Muhammed at han fikk en åpenbaring fra Allah gjennom engelen Gabriel om at han selv var fritatt fra firekonersregelen. Også den bestemmelsen som altså tillater Allahs sendebud (altså Muhammed selv) å ta seg så mange koner han bare lyster sørget Muhammed for å få nedfelt i Koranen. Med den ekteskapelige unntaksåpenbaringen på plass lå Muhammed ikke på latsiden. Han tok seg et sted mellom ni og tolv koner (her er kildene noe innbyrdes uenige). I tillegg kom minst to-tre slavinner som Muhammed hadde seksuelt samkvem med. Også det med støtte i Koranvers. Flere av disse ekteskapene har sterkt problematiske sider også ved siden av at de var polygamiske. Ved minst to anledninger tok Muhammed seg koner som hans muslimske hær først hadde drept ektemennene til. Og han tillot også sine soldater å voldta de kvinnelige fangene som de tok. For sikkerhets skyld lar Muhammed også den tillatelsen nedskrive i Koranen.

9.) Koranen, hvordan er den?: Jeg har selv lest en del i Koranen, og ønsker å dele koranen inn i tre deler. 1.) Den er 1\3 kopi av bibelen, spesielt det Gamle Testamente. 2.) Den er 1\3 hentet ting fra de forskjellige Arabiske stammer. 3.) Den er 1\3 hentet i fra Muhammed selv enten ved oppdiktning eller falske åpenbarelser. F.eks. at Muhammed (han selv) er Allahs profet.

10.) Islam utbredelse i dag: Kjerneområdet for islam er de arabiske landene i Midtøsten og Nord-Afrika, men den tallmessig største gruppen muslimer finnes i dag i Sør-Asia og Sørøst-Asia, i Bangladesh, Pakistan, Indonesia og India. Betydelige muslimske minoriteter finnes i Kina og i de sentral-asiatiske republikkene. Afrika er det eneste kontinent der islam er majoritetens religion. I Europa er islam den nest største religionen, etter kristendommen. I Vest-Europa er dette et nytt fenomen, og i stor grad knyttet til innvandring. Også USA har et økende antall muslimer.

Sluttkommentar: Før jeg skriver noe mer, det finnes utrolig mange gode og snille muslimer for å ha det sagt. Men deres lære og deres grunnlegger ser jeg som en falsk profet med et falskt budskap i det store og det hele. Muslimenes tro er selvfølgelig vanskelig fullt ut å definere da Koranen taler med to tunger mange steder. Blant annet så sier den at Muslimene og jødene er bøkens folk, men den i neste omgang vil utrydde jødene. Hele religionen er et menneskeverk, derfor er den også meget vanskelig å forholde seg til. Islam anerkjenner profetene med budskap gitt av Allah swt, dvs at de også tror at Isa/Jesus (r.a.) var en profet. Den siste og beste profeten var Muhammad (fvmh) som fikk åpenbart Koranen som den endelige og korrekte veiledning på Guds vilje, vår tro. I følge Islam har Gud sendt flere skriftlige veiledninger. Jødenes Tora, Zabur - de kristnes "salmene", evangeliene og den endelige veiledningen Koranen. Muslimene mener at Koranen erstatter alt annet som er sendt tidligere, men anerkjenner jøder og kristne som troende av bøker, de blir ofte kalt "bøkenes folk". Vi har nær tilknytning siden vi slekter på samme troslinje, og profeten viste dem hvordan de skulle ha et godt forhold til bøkenes folk. de kan bl.a. spise deres mat, bo i deres hus og giftes med deres kvinner (menn). Det er store forskjeller mellom bøkenes folk og avgudsdyrkere eller de vantro. Slik jeg ser det, så må og skal vårt fokus kun være Jesus og Guds ord, Islam er en stor forvirrende bok, det bevitnes av de land der Islam er statsreligion, disse land er preget av krig, nød og elendighet. Avslutter med at mennesket Jesus Kristus er den eneste veien til den eneste og sanne Gud, ikke Muhammed eller noen andre religionsstiftere eller mennesker! Vi vet at Araberne er Israels halvbrødre, og de skulle bo østenfor Israel. Men de skulle være: «han skal bli et vill-asen av et menneske; hans hånd skal være mot alle, og alles hånd mot ham; og han skal bo østenfor alle sine brødre». Derfor ser vi at det er mye uroligheter og vanskeligheter med dem, de er på mange måter ustyrlige og uberegnelige!

Apgj 4:12 Og det er ikke frelse i nogen annen; for det er heller ikke noget annet navn under himmelen, gitt blandt mennesker, ved hvilket vi skal bli frelst. 1Tim 2:5 For det er én Gud og én mellemmann imellem Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus,

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-344-straffer-gud-eller-tillater-gud.html http://blog.janchristensen.net/2012/06/nr-428-muhammedanerne-har-et-sant-og.html http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-81-finnes-det-frelse-i-andre.html http://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-218-norge-star-foran-oppgjrets-time.html http://blog.janchristensen.net/2012/05/nr-425-studieturferietur-14-dager-til.html http://blog.janchristensen.net/2012/06/nr-428-muhammedanerne-har-et-sant-og.html

Ingen kommentarer: