torsdag 25. oktober 2012

Nr. 494: Ti grunner eller muligheter for å få et godt eller dårlig ekteskap\samliv som en kristen! Del 3

Nr. 494:

Ti grunner eller muligheter for å få et godt eller dårlig ekteskap\samliv som en kristen! Del 3

Ekteskapet er under attakk i dag, men kjærligheten er sterkere enn hatet slik som lyset er sterkere enn mørket. Derfor er det fullt mulig og det burde vært naturlig at de troende – som tror på Gud – hadde holdt sammen livet ut som ektefolk. Jeg og min elskede Fru har nå sølvbryllup den 22. januar neste år, hvorfor? Gud er god Hallelujah!1.) Vilje til forandring hos seg selv fremfor sin ektefelle! Har vært i sjelesorg og hatt dialog med veldig mange som har enten havnet i skilsmisse eller på andre måter har hatt problemer i ekteskapet. Dessverre de aller fleste ikke minst troende har den holdningen at det er noe feil med den andre – ikke med seg selv! Det igjen åpner for et nytt ekteskap. Med en slik holdning er de troende på lik med Verdens mennesker. Går det bra – så går det bra! For en troende går det alltid godt, bare en gjør noe seg selv og arbeider med seg selv.

Fra mine bibelkommentarer Filipenser brevet 1. 12 Mine kjære, dere har jo alltid vært lydige mens jeg var hos dere. Så vær det enda mer nå når jeg er borte, og arbeid på deres frelse med frykt og beven! Paulus omtaler menigheten som en Far snakker til sin barn når det skal begynne å stå på egne ben og klare seg selv. En er tilstede men også borte. Nå er det egentlig opp til barnet – som her menigheten – å vise hva den vil og evner. Forutsetningen er der, men videre vei og retning avgjør og bestemmer en selv. 13 For det er Gud som virker i dere både å ville og å gjøre etter hans gode vilje. Men Paulus kommer med en kjensgjerning som han hadde erfart selv; det er Gud som gjør en i stand til å tjene og elske ham. Vi skal ta våre bestemmelser og ha våre mål, men alt dette står Gud bak. Det er i ham vi lever, beveger, rører og er til. 14 Gjør alt uten misnøye og innvendinger, Kommer ikke det hele fra hjerte og en ønsker det selv, da gjør en det av misnøye og en har innvendinger mot å gjøre Guds vilje. Å tjene Herren er med glede, hvis en gjør noe for en må er det døde gjerninger sier Skriften. 15 så dere kan være uklanderlige og rene, Guds barn uten feil, midt i en vrang og fordervet slekt. Dere skinner blant dem som lys i verden Denne verdens barn trives i mørke og med synd. For en troende trives en men å være motsatsen, ved å leve som et Lysets barn noe som en også er. Vi leser i bergpreken, der finner vi den samme standarden som Paulus beskriver på de troende. Paulus sier; så dere kan være uklanderlige og rene. Jesus sier i Matt.5. 48 Vær da fullkomne, slik som deres himmelske Far er fullkommen. 16 og holder fast på livets ord, og jeg skal få den ros på Kristi dag at mitt strev og mitt livsverk ikke har vært forgjeves. Paulus hadde som mål for alt det han gjorde, Jesu Kristi dag. Dagen vi skal møte Jesus, bli han lik og vil få igjen hva som har skjedd med våre liv som troende, enten godt eller ondt. Skal vi få noe igjen den dagen er det avhengi av hvordan vi stiller oss ovenfor Guds ord og innretter vårt liv, ved å leve deretter.

2.) Bestemme seg selv når en gifter seg for aldri være utro og stå med sin ektefelle i gode som onde dager! De aller fleste, ikke minst troende går inn i ekteskapet med den holdning. Går det bra så går det bra. Men går enn inn i ekteskapet med den holdningen at dette går godt uansett og jeg skal aldri være utro, da skal du se at det går godt! Hemmeligheten til et godt ekteskap ligger i gode og sunne holdninger. Jeg bestemte meg da jeg giftet meg at jeg aldri skulle være utro, og da har alt godt en vei. Bedre og bedre dag for dag.

Ord. 4. 18. Men de rettferdiges sti er lik et strålende lys, som blir klarere og klarere til det er høilys dag.

3.) Vær tålmod og overbærende med sin ektefelle, du har giftet deg med et feilende og mangelfullt menneske som trenger å få din nåde og overbærenhet, ikke bare Guds!

Fra mine bibelkommentarer Kolossenserbrevet 3. 12 Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kle dere derfor i inderlig medfølelse, godhet og ydmykhet. Ta dere ikke selv til rette, men strekk dere langt, Vi valgte ikke ham men han valgte oss. Vi er blitt helliget gjennom frelsen slik at Gud aksepterer oss og vi er og forblir elsket av ham. Nå begynner Paulus å fortelle hva vi skal kle oss med; inderlig medfølelse, godhet, ydmykhet, ta dere ikke selv til rette og strekk dere langt. Her var det bare ord som passer for en kristen. Alt dette er Jesus vårt store forbilde, han hadde disse egenskapen og karakter trekka fylt ut. 13 så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre, hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Når vi ser på Fadervår er det en bønn som er rettet mot Fader som er i himmelen. Og likesom vi er tilgitt så uendelig mye må vi evne å tilgi hverandre. Men forutsetningen er at de ber om tilgivelse. Vi skal tilgi men tilgivelse er også basert på bekjennelse. Og helt konkret hva som er gjort og sakt som er ille og synd. Men da må og skal vi tilgi og glemme som Gud har tilgitt oss våre synder i Kristus Jesus. 14 Og over alt dette, kle dere i kjærlighet, som er det bånd som binder sammen og fullender. Kjærligheten er kristendommens innerste vesen og det eneste som skal bestå for alltid. Derfor er kjærligheten også det største og viktigste. Kle oss i kjærlighet fra topp til tå. Kjærligheten virker også legende på oss selv. Et menneske fylt av Guds kjærlighet har de aller beste forutsetninger for å lykkes, være frisk og være en tjener i Guds menighet. Kjærligheten binder oss troende i sammen som ingenting annet. Det er ikke bare å tro og tenke likt, men å elske og bli elsket av Gud og hverandre. Joh.e.13. 34 Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. 35 Har dere kjærlighet til hverandre, da skal alle kunne se at dere er mine disipler.» 15 La Kristi fred råde i hjertene, for til det ble dere kalt da dere ble ett legeme. Og vær takknemlige! Før var våre liv, sinn og ferd fylt av uro men nå er det fred. Å hele tiden være i oppesesjon til alle og alt er ikke en kristen verdig. Det er ganger vi skal og må si i fra, men det er av tvungen nødvendighet. Vi skal ikke ha for sterke meninger og synspunkter om andres religion, tro og hudfarge. Gud er den som kjenner ethvert menneske og vårt fokus er ikke hvor simpel og dårlig andres tro er. Men hvor stor og dyrebar Kristus er for oss. Og vær takknemlige. Det er det finest og det mest naturlige for en troende; å være takknemlig!

4.) Forlate sine foreldre – nå har en et hjem selv, spesielt for kvinnen gjelder dette! Det å forlate foreldrene sine fysisk, mentalt og ved at det er ikke foreldrenes meninger som er det avgjørende er veldig viktig for et godt og sunt ekteskap.

Fra mine bibelkommentarer Markus evangeliet 10. 2 Også noen fariseere kom, og for å sette ham på prøve spurte de: «Har en mann lov til å skille seg fra sin hustru?» Disse situasjonene og hendelsene er relevante for oss i dag. Menneskene er opptatt med de samme problemene og sitter fast i de samme tinga som for 2000 år siden og det blir ikke lettere men vanskeligere å være både menneske og en troende! 3 «Hva har Moses pålagt dere?» sa han. Hva har Moses pålagt dere spurte Jesus. Men det er ikke Moses som er vår læremester men Jesus. Joh. e. 1. 17 For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. 4 De svarte: «Moses har tillatt mannen å skrive skilsmissebrev og skille seg fra henne.» Dette som var en tillatelse var blitt noe som en i kjødelig lyst holdt meget høyt. Vi ser her hvor håpløs loven var opp imot Guds vilje og Guds hensikt med menneskene. 5 Da sa han til dem: «Fordi dere har så harde hjerter, har Moses gitt dere dette budet. I Sannhet steinhjerte som vi alle har kunne ikke loven og Moses fjerne, det måtte de ta hensyn til. Hvor mye herligere er ikke den nye pakt, den forvandler oss. Esekiel 36. 26 Jeg vil gi dere et nytt hjerte og la dere få en ny ånd inne i dere. Jeg vil ta steinhjertet ut av kroppen deres og gi dere et kjøtthjerte isteden. 27 Jeg lar dere få min Ånd inne i dere, og gjør det slik at dere følger mine forskrifter og tar vare på mine lover, så dere lever etter dem. 6 Men fra begynnelsen av, ved skapelsen, skapte Gud dem til mann og kvinne. Jesus underviste om ekteskapet gikk han til bake til skapelsen. Gud skapte en mann og en kvinne som skulle og skal leve i et livslangt ekteskap\parforhold. Det er også den Paradisiske tanke fra Guds side til menneskets beste. 7 Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor, En skal ikke binde seg til sine foreldre og samtidig være gift. De bånda skal brytes og en skal leve videre med troskap i ekteskapet. 8 og de to skal være ett. Så er de ikke lenger to; deres liv er ett. Så er de to ikke lenger to men et. I Norge har vi en offentlig seremoni med minst to vitner og en skriver under på papirer som erklærer at en er gift, det er en ordning innstiftet av Gud som Norge i skrivende stund tar meget godt vare på. 9 Det som altså Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille.» Dette som Gud her har forordnet er hellig og ukrenkelig. Å forkludre dette er å åpne opp for alt annet enn Guds vilje og gi fienden makten i livet. Den sanne glede finnes kun i å gjøre Guds vilje, alt annet er etterligninger som aldri vil føre frem. 10 Da de var kommet i hus igjen, spurte disiplene ham om dette. Nå ble disiplene nysgjerrige og følte kanskje på en form for utrygghet? Jesus var så klar og konsekvens at mange følte seg støtt og forurolige? Døperen Johannes hadde nettopp mistet hode pga hans forkynnelse imot gjengifte. 11 Han sa til dem: «Den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, han begår ekteskapsbrudd mot den første. Jesus talte til mennesker som kjente Guds ord, troende Jøder. Jesu undervisning er meget klar og egentlig enkel. Gjengifte for troende er ikke tillatt, punktum. 12 Og om en kvinne skiller seg fra sin mann og gifter seg med en annen, bryter hun ekteskapet.» Hvis en innleder et nytt forhold som troende mens den andre lever, påfører en seg selv og den en eventuelt gifter seg med Guds straffedom. En setter både seg selv og den en gifter seg med utenfor nåden og er med det en Satans tjener og eierforholde skifter. Begge to går fra å være Guds barn til å bli vredens barn og de tilhører verken Gud eller menigheten lengre. De har fornektet Gud gjennom sitt liv, det er kun en omvendelse som kan berge en. Å be om tilgivelse hjelper aldri hvis en ikke også omvender seg. Omvendelse og tilgivelse hører i sammen. Titus 1. 16 De sier om seg selv at de kjenner Gud, men med sine gjerninger fornekter de ham. De er avskyelige og ulydige, ute av stand til å gjøre noe godt.

5.) Ha respekt for hverandre i alle deler i livet! Jesus løftet opp alle mennesker, men aller mest kvinnen til en likeverdig partner for mannen. Der en var jevnbyrdige og begge to skulle underordne seg hverandre lærte Apostelen Paulus.

Fra mine bibelkommentarer Efeserbrevet 5. 21 Underordne dere under hverandre i ærefrykt for Kristus! Samtidig er dette verset en overgang til det neste avsnittet som konkretiserer hva underordning betyr i praksis i mellom ektefeller, mellom barn og foreldre og mellom herrer og tjenere. Men som overskrift begynner Paulus med å si at vi alle skal underordne oss hverandre. Underordning er en universal kristen forpliktelse. Den gjelder i alle relasjoner, i menighet, på arbeidsplass og i ethvert hjem. Jesus Kristus er jo selv forbildet på hva underordning vil si. Han uttømte seg selv, han gav avkall på sine rettigheter og kom for å tjene. Han underordnet seg sine disipler ved å vaske deres føtter selv om han var deres Herre. Det er mange som sliter med å få dette med å underordne seg hverandre til å harmonere. Rent logisk tenker man at er noen under, må noen være over. Men ordet ”overordnet” forekommer ikke i vår Bibel! Underordning er dessverre et negativt ladet begrep. Vi tenker lett på undertrykkelse, underkuelse, underdanighet. Og vi må med skam bekjenne at det har vært mye av det i kristne hjem med støtte i disse ordene. Mang en såkalt bibeltro mann har vært en tyrann hjemme – og ment han var bibeltro! Men i dag er det gått helt den andre veien der barna bestemmer alt og foreldrene blir satt på sidelinjen. Både gjennom lovgivning, hva som blir servert på TV og ellers hva som kommer frem. Det blir fra den ene ytterlighet til neste. Underordning kan også uttrykkes positivt som Paulus gjør det i ROM 12,10 Elsk hverandre inderlig som søsken, sett de andre høyere enn dere selv. Når jeg setter andre høyere enn meg selv, underordner jeg meg dem. Eller som Peter sier det: 1PET 5,5 Og alle skal dere være kledd i ydmykhet mot hverandre. For "Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde". Den gjensidige underordning skal skje i ærefrykt for Herren. Det betyr at i hjemmet skal begge ektefellene stille seg inn for Herrens ansikt og spørre: Hvordan vil du at vårt samliv skal være? Da blir det ikke plass til dominerende herskesyke verken fra mannens eller kvinnens side! - Mye av kvinnekampen har vært berettiget, men dessverre har noen falt i samme grøft som mannen og hersket over ham slik han hersket over henne. Selv om kvinnens underordning nevnes først, tror jeg vi må begynne med formaningen til oss menn for å sette hennes underordning i det rette lys.

6.) Sunn økonomi – skaper harmoni og unødvendige konflikter i ekteskapet! Penger i seg selv løser svært lite, men uten penger blir svært lite løst. Penger er et middel, men ikke selve løsningen. Men uten penger, så blir ting vanskelig som kunne vært lett, det er mange ektepar som har gått fra hverandre p.g.a. krangel vedrørende økonomi. Her må og bør alle dra i samme retning, vet det ikke er alltid like lett. Men min offrordring er en man har en romslig eller trang økonomi så er måtehold og ikke overdådighet like ille og vanskelig å takle som fattigdom og nød. Den «gylne» middelvei er å foretrekke. Men skulle en føle at en har for mye da er det bare begynne å gi, det er utrolig mange som trenger midler.

Ordspr 30:8 La falskhet og løgnens ord være langt borte fra mig! Gi mig ikke armod og heller ikke rikdom! La mig ete mitt tilmålte brød.

7.) Innstill deg på oppturer og nedturer i ekteskapet! Det er de som bare elsker gode dager, for dem vil det gå ille før eller siden. I et ekteskap så er limet ikke sex og andre ting. Men det er og forblir trofasthet. Den gangen en giftet seg lovet enn Gud og hverandre at en skulle være trofast livet ut. Uten denne vilje beslutningen vil det gå om kull i et ekteskap. Det er umulig å ha de samme følelsene for hverandre livet ut, og godt er det. Men å være tro inntil døden, det er fult mulig! Og burde ikke være noen umulighet for noen, spesielt de troende som har Gud med seg.

9 Det er bedre å være to enn én; de får god lønn for sitt strev. 10 For om de faller, kan den ene hjelpe den andre opp. Men stakkars den som er alene! Når han faller, har han ingen til å reise seg opp. 11 Når to ligger sammen, blir de varme, men hvordan kan den enslige bli varm? 12 Om noen vinner over den som er alene, vil to kunne stå seg mot ham. En tretvinnet tråd kan ikke så lett slites av. Forkynneren 4,9-12

8.) En har ikke nødvendigvis et dårlig ekteskap med manglende sex lyst! Etter å ha møtt en hel del personer som har opplevd enten et såkalt dårlig ekteskap, samlivsbrudd og annet som har gjort at enn har hatt et turbulent ekteskap så er sex noe etter min mening totalt overdrevet i henhold til betydning for et godt ekteskap. Virkeligheten er at et godt ekteskap produsere god sex, mens et dårlig ekteskap produserer god sex. Sex er frukten, ikke «treet». Derfor å ha fokus på sex om det er positivt eller negativ er og forblir et blindspor, fokuset er alt det annet. Når det fungerer, så kommer også sex lyst og sex glede etc.

Høys 1:2 Han kysser mig med kyss av sin munn! For din kjærlighet er bedre enn vin. Høys 1:4 Drag mig! Vi vil løpe efter dig. Kongen har ført mig inn i sine kammer; vi vil fryde og glede oss i dig, vi vil prise din kjærlighet mere enn vin; opriktig elsker de dig. Høys 2:4 Han har ført mig til vinhuset, og hans banner over mig er kjærlighet. Høys 2:5 Styrk mig med druekaker, kveg mig med epler! For jeg er syk av kjærlighet. Høys 3:10 Dens stolper gjorde han av sølv, dens ryggstø av gull, dens pute av purpur; innvendig er den smykket i kjærlighet av Jerusalems døtre. Høys 4:10 Hvor liflig din kjærlighet er, min søster, min brud! Hvor meget bedre er ikke din kjærlighet enn vin, og duften av dine salver bedre enn alle velluktende urter! Høys 5:8 Jeg ber eder inderlig, I Jerusalems døtre! Om I finner min elskede, hvad skal I si ham? - At jeg er syk av kjærlighet. Høys 7:6 Hvor fager du er, og hvor herlig du kjærlighet i din fryd! Høys 7:12 La oss årle gå til vingårdene, la oss se om vintreet har satt skudd, om blomstene er sprunget ut, om granatepletrærne blomstrer! Der vil jeg gi dig min kjærlighet.

9.) Vær enn god kommunikator – du er en god ektefelle! Her kommer alle til kort, men det er så viktig å være en god samtale partner eller enn god kommunikator. Ikke minst i dagens samfunn der en skal forholde seg til så mange ting, ikke minst med å kunne svare og imøtegå så mange mennesker! Og ektefellen er en samarbeids partner til å løse alle floker i livet med dets utfordring! Legg merke til at vi mennesker har fått en munn for å tale med og to ører for å høre med, det er ikke uten grunn.

Jak 1:19 I vet det jo, mine elskede brødre! Men hvert menneske være snar til å høre, sen til å tale, sen til vrede.

10.) Ekteskapet handler om å takle livet i sammen med enn annen! Det å forholde seg til en annen person som en skal være i sammen med hver dag byr på mer enn en utfordring, men mange utfordringer. Vi vet at ekteskapet er en Gudgitt gave til oss mennesker. Om du er frelst eller ikke så er ekteskapet innstiftet på det grunnlaget at vi ikke skulle drive hor verken hos de troende eller ikke troende. Ekteskapet ut i fra bibelen er monogamt, kvinne og mann skal finne sin make i renhet. Jesus sier det tydlig at de som skiller seg og ekter en fraskilt mann/kvinne, driver hor. Paulus sier videre at de gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille seg fra sin mann, men er hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike seg med sin mann - og at en mann ikke skal skille seg fra sin hustru. 1.kor.7,10-11. Her uttaler Paulus seg klart at dette var ikke fra ham, men Herren selv som bød ham å si dette. Nå er det slik at bibelen er jo skrevet til oss troende som er frelst. Dette er ikke en bok til de ufrelste, for bibelen er jo et testamente som alltid trer i kraft når en er død, og etter at Jesus døde for oss tråtte testamente inn med sin kraft til oss. Derfor står disse skriftstedene om ekteskapet til de troende. Jeg vet om flere kristne som har skilt seg og giftet seg flere ganger mens de er troende. Etter bibelen er dette å drive hor og slike har ikke adgang til himmelens rike fordi de lever i en aktiv synd. Denne synden tilgir ikke Gud, ikke før disse har skilt lag. Nå vet vi at en del før de ble frelst har hatt flere en ett ekteskap bak seg. Når de kommer til troen er det et problem som mange har vanskeligheter med, men her tror jeg det ikke er vårt ansvar å støte ut noen etter som de har blitt frelst og reddet ut fra verden. Paulus tar dette opp i samme kapt at i den stand enhver ble kalt i, i den bli han hos Gud. v.24 I den tid som Paulus skrev til Korintierne var menigheten i sin spede begynnelse slik at ekteskapsproblemer før frelsen var nok et ukjent begrep. Jødene hadde vært under loven, men nå var det nådetiden. Derfor begynte etter hvert menighetene å få dette inn i sin midte. Derfor når dette problemet kom var nok Paulus under Herrens ledelse når han skrev til Timoteus da han ville gi Timoteus råd for innsettelse av tillitsmenn, eldste og forstandere. Da sier han at en tjener skal være ulastelig, en kvinnes mann.. osv. Dette vil si at slike som har flere ekteskap bak seg ute i verden skal ikke ha en åndelig oppgave i menigheten som forstander, eldste eller tjenere. Selv om disse er frelst så har de et liv som er destruktivt i sin gjerning ved at de er skilt og gjengiftet. Det er sikkert mange som vil tenke slik at det skulle finnes et a eller b kristent liv, men det er det ikke. Når Gud engang skal gi oss lønn for våre gjerninger er jo seiersprisen noe forskjellig. Noe får kranser, andre kroner. Noen vil skinne sterkere enn andre. Gud er ikke urettferdig. Derfor tror jeg at slike som er gift, skilt og gjengiftet igjen før de ble frelst, vil innfinne seg i dette uten noe problemer. Det er mange andre ting de kan tjene Gud i menigheten med, men bare ikke de åndelige ting. For det skal være de som skal veilede andre i disse saker i menigheten, og da kan de ikke ha flere ekteskap bak seg. I utgangspunktet lever de ikke etter det mønster menigheten har bygd opp på, men i denne situasjonen tror jeg Gud lar de vokse i menigheten uten å støte de fra seg. Det er også de som er blitt frelst i de senere årene med barn fra før de ble en troende. For dem vil jeg anbefale sølibat om de ikke gjør en synd om de gifter seg. De vil dra noe av den destruktive og kjødelige holdningen med seg videre inn i det nye livet som gjør dem mindre skikket til å ha et åndelig embete. Det er om å gjøre å være 100 % innstilt på at ekteskapet er en hellig og Guddommelig intuisjon innstiftet av Gud selv som skapte oss mennesker til 1 mann og 1 kvinne. Ikke noe annet er Gudgitt selv om jeg tror at to mennesker av samme kjønn kan kjenne kjærlighet og flerkoneri også kan oppleves som godt og rett. Men de intrigene og den sjalusien som dette medfører, er helt sikker en av grunnene for at Gud ikke er for flerkoneri i gjennom egentlig hele bibelen.

Matt. 19. 6 Så er de da ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som Gud har sammenføiet, det skal et menneske ikke adskille.

Sluttkommentar: Dette var tredje og siste artikkel om ekteskapet for denne gang, det kommer nok flere. det står at vi skal bli stående etter å ha overvunnet alt, dette inkluderer ekteskapet mer enn noe annet!

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2012/10/nr-488-ti-grunner-eller-muligheter-for.html http://blog.janchristensen.net/2012/10/nr-516-ti-grunner-eller-muligheter-for.html

Ingen kommentarer: