søndag 23. juni 2013

Nr. 647: Hvordan vandre et liv i Ånden og bli stående etter å ha overvunnet alt!? Del 3

Nr. 647:

Hvordan vandre et liv i Ånden og bli stående etter å ha overvunnet alt!? Del 3

Del 3

Etter jeg ble døpt i den hellige Ånd har Guds ord vært mitt kjæreste eie. Men ikke bare som en spennende bok, men som rettesnor for både liv og lære. Og hvordan jeg skal leve det nye livet. Tror at det mange, mange tusener, ja, sikker også millioner som har fulgt Guds ord og det lys som Gud har gitt dem i sitt eget ord.

Bilde viser den Danske EM triumfen fra 1992 det pokalen blir hevet (for en Danske så er dette den største triumfen som noen dansker har prestert på idrettsbanen). For oss troende vil vi først – ikke før – kunne heve vår «pokal» den dagen vi er hjemme i det nye Jerusalem, inntil da er vårt liv her nede en kamp. Det er først da vi til fulle kan si at vi har blitt stående etter å ha overvunnet alt. Da trenger vi en stadigvek å bli ledet av Herren og hans Ånd.Job sa: Job 7:1 Er ikke et menneskes liv på jorden en krigstjeneste, og hans dager som en dagarbeiders dager?

Her er noen sider, eller punkter ved hvordan en kan få erfare og «oppnå» en vandring i Ånden. Eller som jeg skriver i overskriften: «Hvordan vandre et liv i Ånden og bli stående etter å ha overvunnet alt!?».

1.) Åndens vitnesbyrd eller å høre Guds stemme i ens indre.

Salme 119. 2 Salige er de som tar vare på hans vidnesbyrd, som søker ham av hele sitt hjerte

Ap.gj. 10. 19 Mens Peter nu grundet på synet, sa Ånden til ham: Se, tre menn leter efter dig; 20 stå op og gå ned, og dra med dem uten å tvile! for det er jeg som har sendt dem.

Vi leser her at Peter hadde hatt et syn, men det var ikke nok til å få ham overbevist at han skulle gå inn til hedningene å forkynne Guds ord for dem og dele bordfelleskap med dem. Men så talte Gud til ham gjennom Åndens vitnesbyrd, det overbeviste ham. Å komme inn i Guds ledelse, er å evne og bli var for Åndens vitnesbyrd der Gud taler gjennom vår egen samvittighet. Vi vet hva som er rett og er forstandige, lar oss bli ledet av samvittigheten, og står ikke Gud imot men sier ja til det som vårt indre taler selv om det går imot vår egen og andres måter å tenke og tro på.

Hva er kort fortalt å høre Åndens stemme? Dette kan sier så utrolig mye om, men det er kort fortalt å lytte til ens egen samvittighet, bli var for den, og adlyde den røsten som kommer fra ens egen samvittighet.

Her noen ord om samvittigheten fra store Norske leksikon:

Etymologi lat. conscientia

Samvittighet, egenartet følelse av behag eller ubehag, hvorved en person opplever sine egne handlinger som moralsk rette eller gale (god eller dårlig samvittighet). Det finnes ulike teorier om hva samvittighet egentlig er. Kristen tenkning regner gjerne med at samvittigheten er nedlagt i oss av Gud. Et annet syn holder samvittigheten for å være medfødt uten at den er inngitt av Gud. Et vanlig syn i dag er at samvittigheten er et produkt av sosial læring og oppdragelse. Best kjent er kanskje Freuds teori om samvittighet som et over-jeg eller super-ego, en internalisert og ikke fullt bevisst overtagelse av autoritetens (foreldrenes eller samfunnets) normer og verdier.

Innenfor etikken er det vanlig å si at handlinger som er i samsvar med samvittigheten, er subjektivt riktige. De behøver ikke derfor å være objektivt riktige eller i samsvar med allment vedtatte moralske eller religiøse normer og bud. Kant oppfattet samvittighet som et fornuftsvesens bevissthet om den moralske lov, det kategoriske imperativ. (sitat slutt).

Alle mennesker har en Gud-gitt samvittighet. Men vi som Jesus-troende har en renset samvittighet gjennom Jesu blod og en som stadigvek blir justert av Guds ord så sant vi lever som ekte troende.

2.) Lydhør eller mottakelig for å høre fra Herren og motta signaler fra han.

Jes 50:4 Herren, Israels Gud, har gitt mig en disippeltunge, så jeg skal kunne kvege den trette med mitt ord; han vekker mitt øre hver morgen, han vekker det forat jeg skal høre som disipler hører.

Min erfaring er an Norske kristne er nærmest blitt tette å ørene, åndelige døvblinde. Jeg vet det er meget sterke ord, men dessverre, det er sant. Men allikevel om dette er sant, så er det minst like sant at Gud kan gi alle og enhver som er åpen for ham et øre som profeten Jesaja taler om: «han vekker mitt øre hver morgen, han vekker det forat jeg skal høre som disipler hører». Hva er det han egentlig sier?

Du skal bli hans elev og Gud din lærer, så enkelt og klart. Dette er egentlig en posisjon og stilling vi som troende skal ikke bare ha her på jorda, men i all evighet. Derfor er dette også så dyrebart. Hva taler Herren til oss om i dag? Noe Gud talte til meg egentlig for tyve år siden var at det største og farligste frafallet innforbi kristenheten er når det blir godtatt med skilte forkynnere. Hva gjorde jeg? Alt som sto i min makt for å advare imot dette, selv om jeg skulle ha gjort det mye dypere og bedre. Jeg gjorde mitt, og i dag ser vi at dette som begynte egentlig før dette er blitt allment akseptert innforbi de aller fleste menigheter og kirkesamfunn.

3.) Være på rett plass og i den gjerning og oppgave Gud har satt deg.

Rom. 12. 3 For ved den nåde som er mig gitt, sier jeg til enhver iblandt eder at han ikke skal tenke høiere enn han bør tenke, men tenke så at han tenker sindig, alt efter som Gud har tilmålt enhver hans mål av tro. 4 For likesom vi har mange lemmer på ett legeme, men ikke alle lemmene har samme gjerning, 5 således er vi mange ett legeme i Kristus, men hver for sig er vi hverandres lemmer. 6 Og da vi har ulike nådegaver, alt efter den nåde som er oss gitt, så la oss, om vi har profetisk gave, bruke den efter som vi har tro til, 7 eller om vi har en tjeneste, ta vare på tjenesten, eller om en er lærer, på lærdommen, 8 eller om en skal formane, på formaningen; den som utdeler, gjøre det med ærlig hu; den som er forstander, være det med iver; den som gjør barmhjertighet, gjøre det med glede!

Synes hele Romerbrevet er så vidunderlig og fint, ikke minst kapitel 12. Der det tales om at vi er et legeme, men har forskjellige oppgaver og tjenester. Når en kommer inn i den gjerning, oppgave og tjeneste som Gud har for en, så legger ting seg mye mer til rette. Derfor er også Åndens ledelse å finne sin «rette» plass. Jeg kan f.eks. kjenner når jeg underviser i Guds ord at det er en gjerning fra Gud. Hvordan? På flere måter. At jeg kjenner salvelse fra Gud, Guds ord åpner seg og mange blir satt i frihet etc. slik kunne jeg ha fortsatt, men stopper her.

Sluttkommentar:

Dette har blitt en liten artikkelserie. Da på tre artikler der denne er den siste da dette emne er så stort og omfattende. Håper og tror at denne undervisningen gir deg noe slik at ditt liv blir Gud til behag i alle deler! Dette er den siste artikkel om hvordan vandre et liv i Ånden og bli stående etter å ha overvunnet alt. Det er fullt mulig, ved Guds hjelp! Både tror og håper hvis du studerer dette jeg har undervist om her, tar det til hjerte og lever etter det så vil du og jeg og alle som går Guds vei erfare å bli ledet av Ånden og stående etter å ha seiret og overvunnet alt! Mens vi er her nede på jorden kan vi si som Job at vårt liv er en krigstjeneste.

Job 7:1 Er ikke et menneskes liv på jorden en krigstjeneste, og hans dager som en dagarbeiders dager?

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2013/06/nr-646-hvordan-vandre-et-liv-i-anden-og.html http://blog.janchristensen.net/2013/06/nr-643-vordan-vandre-et-liv-i-anden-og.html

Ingen kommentarer: