tirsdag 12. mai 2015

Nr. 1116: Det et frelst menneske har gjort før den nye fødselen tilhører ikke det nye livet, og Gud har «glemt» det!

Nr. 1116:
Det et frelst menneske har gjort før den nye fødselen tilhører ikke det nye livet, og Gud har «glemt» det!

Det er veldig underlig å se den ubibelsk og egentlig farlige forståelsen mange har av hva det vil si både å blir frelst, og være frelst!

Alt det som har skjedd før vi kom til troen er noe som Gud ikke regner med. For da kjente vi han ikke og hadde ingen forutsetning å vite hva han ønsket og fordret av oss som hans barn og tjenere! Men etterpå, da blir vi stilt ansvarlig for alt. Ikke noe blir oversett, alt må vi stilles til ansvar for. Dette kan selvfølgelig føles urettferdig for enkelte, for andre ikke. Dette er hva skriften lærer, derfor har jeg valgt å forholde meg til det slik Guds ord sier og fremstiller denne saken.

Jeg har skrevet en del om personer hva de har gjort som ikke stemmer med Guds ord. Jeg dro også inne noen momenter som de gjorde sin ufrelste, dette er totalt ubibelsk og har fjernet dette. Har en f.eks. ørten ekteskap som ufrelst eller andre ting bak seg før en kom til tro, så skal ikke dette «regnes» med i det nye livet. Kun det som har skjedd og som skjer som troende.

Bilde av Kong David som måtte stå opp for sin brøde som han gjorde som en troende. Som troende slipper vi ikke unna!


Guds ord taler om et stort før og et enda større etterpå for den som blir frelst og født på nytt.
 
Vi kan ikke dra med oss noe av det gamle livet inn i det nye. Før levde vi mørke, nå lever vi i lyset og er lysets og dagens barn. Hele tiden taler Guds ord om før var vi Satans barn, levde i mørke og gjorde kjødets og tankens vilje. Nå er vi lysets barn, Guds barn. Og Gud fordrer egentlig alt av oss da vi tilhører ham og er hans representanter på denne jorden.

Da kan vi ikke forvente at noe av det gamle tilhører det nye livet da kontrastene og omveltningene er så store og omfattende. Her er det en hel haug og drøssevis med skriftsteder å ta med. Tar noen fra mine bibelkommentarer som forteller om hvilken stor forskjell det er. Derfor er det om å gjøre å legge det gamle livet bak oss så fort som mulig og leve det nye livet i sammen Med Jesus og de som har erfart den samme frelse som oss.
Fra minebibelkommentarer Efeserbrevet 2. 1.  Dere var en gang døde på grunn av deres misgjerninger og synder. 

Jesaja 59. 2. ”Det er deres misgjerninger som skiller mellom dere og deres Gud. Deres synder skjuler hans ansikt, så ikke hører dere.”

Misgjerninger = gale gjerninger som skiller oss fra Gud med en dyp kløft.

Synder = å bomme på målet med våre liv. Da forsvinner Gud for oss. Velsignelsen sier: ”Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig.” Men synden skjuler  Guds ansikt så det ikke lyser over oss så vi kan få nåde.

2 Dere levde på den nåværende verdens vis og lot dere lede av herskeren i luftens rike, den ånd som nå er virksom i de ulydige. 

Paulus tar seg selv med: ”Ja, vi levde en gang alle som de. Vi fulgte lystene i vår syndige natur og lot oss lede av den og av våre egne tanker. Slik var vi av naturen under Guds vrede, likesom de andre”. Ef.2,2-3. Det må bli et før og nå i et menneskes liv dersom de vil høre Kristus til. Det er ikke tale om å bli bedre enn andre, men å bli en kristen betinger et brudd med denne verdens syndige vesen, og en overgivelse til Kristus.” Det var før sin omvendelse at Paulus mente om seg selv at han var bedre enn alle andre. I Filipperbrevet skriver han: ”Jeg har riktignok det jeg kan vise til av menneskelige fortrinn. Om noen mener seg at han kan stole på slikt, kan jeg det enda mer.” Men etter sin omvendelse har tonen blitt en annen: ”Vi har vår ros i Kristus og setter ikke vår lit til noe menneskelig.” Ved denne klare Kristusbekjennelse kom han i motsetningsforhold til folket og til tidens religiøse ledere. Men etter møte med den oppstandne Jesus Kristus var det en umulighet for ham å forkynne noe annet evangelium enn det han hadde mottatt. Den Hellige Ånd hadde klart avslørt for Paulus hvem han var. ”Jeg vet at i meg, det vil si slik jeg er i meg selv bor det ikke noen godt.” Han fastholder både for seg selv og for alle andre at eneste vei til frelse var å vende seg til Jesus Kristus for å ta imot  den ufortjente nåde og tilgivelse fra ham. Han fikk selv oppleve den forfølgelse som han tidligere hadde satt i gang overfor de kristne. Men han som tidligere brente av hat mot de kristne, brenner nå av kjærlighet til både jøder og hedninger. ”Jeg har en stor sorg i hjertet. Noe som alltid piner meg. Jeg skulle gjerne være forbannet og skilt fra Kristus, var det bare til hjelp for mine brødre og landsmenn.” Rom.9,3.


Det er ikke vanskelig å registre at de antikristelige krefter er virksomme i dag. Det går både på forkynnelse og former. De mest aktive til å forfølge kristne er nettopp de som mener om seg selv: ”Jeg har riktig-nok det jeg kan vise til av menneskelig fortrinn.” Når både ordførere, politikere, bispedømmerådet og media motarbeider en bispekandidat fordi han velger å stå på Skriftens ord, er de alle med på å avsløre det store skille det er mellom denne verden og Guds rike. Egentlig er dette bare naturlig skriver Paulus i Korinterbrevet: ”Slik et menneske er i seg selv, tar det ikke imot det som hører Guds Ånd til. For ham er det uforstand, og han kan ikke fatte det; det kan bare bedømmes på åndelig vis.” ”Så snart motsetningsforholdet tages bort er det at være kristen vrøvel.”

3 Ja, vi levde en gang alle som de. Vi fulgte lystene i vår syndige natur og lot oss lede av den og av våre egne tanker. Slik var vi av naturen under Guds vrede, likesom de andre.

Alle mennesker er ikke åndsnøytrale. Enten er vi påvirket av Gud eller Satan. Ved syndefallet så ble alle mennesker “solgt” til Satan. På Golgata ble alle mennesker “vunnet” tilbake til Gud.

4. 17 Så ber jeg dere inntrengende i Herrens navn: Lev ikke lenger slik som hedningene. Deres tanker er tomhet,

Guds ord stiller det ugjenfødte og kjødelige menneske veldig lavt. Derfor blir vi oppfordret til å leve helt motsatt. Dessverre så preger verden mange ganger menigheten en menigheten preger verden. Gud vil at vi skal sette spor etter oss.

18 deres forstand formørket, og de er fremmede for livet i Gud. For deres hjerter er blitt forherdet, så de ikke kjenner ham.

”For denne verdens gud (Satan) har forblindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, Han som er Guds bilde.” (2. Korinter 4:4)

”Alt er rent for den rene. Men for dem som er urene og vantro, er ingenting rent, men både deres sinn og deres samvittighet er urene.”

Sjelen og sinnet er derfor en kampplass! Og det er jeg og du som avgjør hvem som skal vinne!

”Den ugudelige må forlate sin vei og den urettferdige sine tanker og omvende seg til Herren, så skal Han forbarme seg over ham, og til vår Gud, for Han vil gjerne forlate alt. For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. For som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker.”     (Jesaja 55:7-9)

Som vi ser, er det en stor kontrast mellom den ugudeliges tanker og Guds tanker. Den ugudelige skal forlate sine tanker og veier, og få del i Guds tanker, planer og veier. Dette taler om en totalforvandling av tankelivet.

”Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som Han har behag i, det fullkomne.” (Romerne 12:2)

Ordet forvandle (gresk: metamorphosis) taler om en totalforvandling. Det taler også om å være annerledes enn det alle andre er.

19 Avstumpet er de blitt, de har kastet seg ut i utsvevelser, gir seg hen til all slags umoral og jager etter penger.

Guds tanker er først og fremst åpenbart i Guds Ord. Derfor må vi lese mye i Guds Ord, slik at Ordet får lov til å virke i våre liv. Det vil gradvis begynne å forvandle våre tanker, holdninger og hele vår forstand. Det er dette som er hele nøkkelen.

”Hvordan skal den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg etter ditt Ord. Jeg søker deg av hele mitt hjerte, la meg ikke fare vill fra dine bud! I mitt hjerte har jeg gjemt ditt Ord for at jeg ikke skal synde mot deg.” (Salme 119:9-11)

”Ditt Ord er en lykt for min fot og et lys på min sti.” (Salme 119:105)

Guds Ord er levende Ord. Derfor er de livsforvandlende. Når Guds Ord trenger inn i sinnet, er det levende og virkekraftig, og hjelper deg å skille mellom Guds tanker og det menneskelige.

”For Guds Ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver (skiller mellom) sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd.” (Hebreerne 4:12)

Vi må derfor la Guds Ord få rettlede oss, undervise oss, overbevise oss og oppdra oss. Da blir vi istandsatt til tjeneste i Guds rike.


”Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning.” (2. Timoteus 3:16-17)

Da Jesus ble fristet av djevelen i ørkenen, var Hans sinn bunnsolid. Han svarte med Guds Ord. Når vi lar våre sinn fornyes, så kan også vi takle både prøvelser og fristelser ved å holde fokus på Guds Ord.

Mennesket i seg selv gjør kjødets ufruktbare gjerninger og trives med det.20 Men slik har dere ikke lært Kristus å kjenne!

Nå ser jeg at dette er en av nøklene til å forstå Paulus. Jeg skal prøve å forklare.

Vi kontrasterer som regel synd opp mot budene. Men Paulus kontrasterer de kristnes synd opp mot Kristus. Likeså er Paulus formaninger til de kristne ikke forankret i loven, men i Kristus. (Fil 2:5; Ef. 5:25)


Fordi loven er avskaffet for oss kristne (Ef. 2:15), i stedet har vi fått Kristus som vår nye målestokk. Loven, sier Paulus, var et skyggebilde av Kristus, men nå har vi ikke lenger bare skyggebildet å forholde oss til, vi har selve virkeligheten som er Jesus. (Kol 2:16,17)

Derfor behøver ikke den kristne å forholde seg til den gammeltestamentlige loven, - han skal i stedet lære Kristus å kjenne. Og følge Ham. Betyr det en lavere standard? (Mt. 5:27,28)

Nei, det betyr en annerledes standard, en standard i en ny dimensjon.

Fordi Kristi Ånd bor i oss. (1 Kor. 6:12-20) og det er også Guds Ånd etc. men ingen 3 Gudeperson eller 3. person i Guddommen, det er blasfemi og ubibelsk å hevde det!

Det er oppstått en enhet mellom oss og Kristus som har forvandlet våre liv. Vi er født på nytt og vi lever som nye mennesker et nytt liv.

Derfor når vi synder vil Ånden si: - Slik har dere ikke lært Kristus å kjenne!

Paulus sier et annet sted: - Lev et liv som er verdig det kallet dere har fått! Hvilket kall? Kallet til å følge Kristus! (Ef. 4:1)

Paulus var fortvilet over kristne som holdt seg til loven, - i stedet malte han Kristus for deres øyne. (Gal. 3:1)

Paulus: - Jeg ville ikke vite noe annet blant dere enn Kristus og ham korsfestet! (1. Kor. 2:2).

5. 8 En gang var dere selv mørke, men nå – i Herren – er dere lys. Lev da som lysets barn! 

Lyset er kanskje det som flest ganger i Bibelen er brukt som bilde på det som har med Guds rike å gjøre. Og da Gud skapte verden, visste Han at lyset var en forutsetning for alt liv. Først måtte lyset komme. Så kunne livet spire fram.

Men også i den åndelige verden er det slik. Om Døperen Johannes ble det sagt at han skulle vitne om lyset, det sanne lys, som lyser for hvert menneske. I Johannes-evangeliet ser vi at lyset, Ordet og Jesus på en måte er flettet sammen til ett begrep. Slik er det i Guds rike. Uten Ordet om Jesus ville vi alle leve i et åndelig mørke. Evangeliet måtte åpenbares for at vi skulle nå fram til frelse. Lyset måtte finne oss for å fri oss fra det evige mørke. Også kong David hadde kjennskap til denne sammenhengen: Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. (Salme 119,105)

Lyset forbinder vi med noe godt og varmt, noe som gir trygghet og glede. Men lyset kan også være farlig. Den som har noe å skjule, er livende redd for at sterke lyskastere blir slått på for å avsløre det som er gjemt i mørke. Og i åndelig sammenheng kan lyset nettopp ha en slik avslørende funksjon. I Joh.3,19-20 leser vi: Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket høyere enn lyset, fordi deres gjerninger var onde. For den som gjør det onde, hater lyset og vil ikke komme til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli avslørt.

9 Lysets frukt er godhet, rettferd og sannhet.

For det første ærer det Gud at vi vandrer i lyset. For det andre har vi en natur som ikke greier noe annet (1. Joh.3:9), men en tredje ting er at mørket skader oss. Joh 12:35 sier noe interessant. ”Jesus sa da til dem: Ennå en liten stund er lyset blant dere. Vandre den stund dere har lyset, for at ikke mørket skal komme over dere. Den som vandrer i mørket, vet nemlig ikke hvor han går hen og Joh 11:10 hvor Jesus sier: ”Den som vandrer om natten, han snubler, fordi lyset ikke er i ham”. Når vi vandrer i lyset, så følges det ad av rett og sannhet. Salme 23. 6 Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager, og jeg får bo i Herrens hus gjennom lange tider.

Kolosserbrevet 1. 10 Da kan dere leve et liv som er Herren verdig, og som helt og fullt er til glede for ham, så dere bærer frukt i all god gjerning og vokser i kjennskap til Gud.
Når den troende vokser i forståelse av både seg selv og andre i dette å leve Herren til behag og når en begynner å forklare hva det innbefatter, kan nok kjødelige kristne reagere med enten sjokk eller bli aggressiv. Slik kan en ikke tale, skrive og mene osv. men nok om det. Paulus taler meget sterkt om våre LIV skal være Herren verdig. Alle kommer vi til kort der mang en gang men dette er og forblir Herrens mål med oss. Som er fullt ut til glede for ham, ingenting i våre liv skal være i mørke men i lyset. Bære frukt i all god gjerning innbefatter å være moden, vokser enn i kjennskap til Gud. Vi som troende begynner å vokse i kjennskap til Gud her på jorden etter vi er kommet til tro men vi trenger en hel evighet for å lære han fullt ut å kjenne.

11 Kraften fra hans herlighet skal gi dere styrke, så dere alltid er utholdende og tålmodige. 

Vi som troende har vanskeligheter, mange ganger har noen mer enn andre. Men uansett så er det ressurser hos Gud til å dekke våres alles behov. Kraften fra Gud og ved hans nærvær skal vi bli komplettert av hans Ånd i alle deler. Men vi må være innstilt på å være tålmodige fordi gjennom lydighet og tålmodighet skal vi  testes og det skal bli åpenbart hva som bor i våre hjerter.

12 Med glede skal dere takke Far, som satte dere i stand til å få del i de helliges arv i lyset.

Vi har fått del i en arv som verdens barn ikke har. De sloss om smulene mens vi sitter med den rikes bord som er vår Fars (Lukas 15). Det er ikke enda åpenbart fullt ut, men i Ånden ser vi det og handler og lever deretter. På vandringen takker vi da vi har fått en slik stor nåde, å være i lyset. I lyset ser vi helt andre ting og erfarer helt andre ting enn de som lever og vandrer i mørke.

13 For han har fridd oss ut av mørkets makt og ført oss over i sin elskede Sønns rike.
En gang var også vi mørkets barn og levde som de. Vi visste ikke bedre, i hvert fall de fleste av oss. Men nå er vi blitt utfridd, og det har skjedd en kolossal omveltning, vi er nå plassert i Guds Sønns elskede rike. Det som preger det riket et motsatsen til det rike vi var i før. Før mørke, nå lys. Før hat, nå kjærlighet. Før løssluppenhet, nå ansvar med å følge Jesus og Guds ord. Før alt tillatt, nå lever vi under Guds vilje og bundet til Kristus og Guds ord. Alt er blitt nytt, derfor må vi leve deretter eller så vil det bli verre stilt med oss enn de som aldri har erfart dette.

14 I ham er vi kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndene.

Vi er kjøpt fri ved hans dyre blod. Det vi nyter og skal ha glede av i evigheters evigheter er ikke lettkjøpt fra Guds side. Han gav avkall på sin egen sønn og lot han dø i vårt sted. Tilgivelsen for våre synder er så dyp at Gud kommer dem aldri mer i hu og alt av syndens virkninger har han satt i gang en helbredelses- prosess for, noe som bibelen kaller for vår helliggjørelse.

Sluttkommentar:

Her har jeg tatt med en god del skriftsteder, utleggelser og kommentarer som går på hva vi var før, og hva vi er nå. Kontrastene er så store. Derfor kan vi aldri på noen som helst måte, eller noen ting av det gamle livet la gjelde i det nye livet!
 

31 kommentarer:

Anonym sa...

Hele denne avhandlingen på bestilling fra Randi Ingwersen?
Du selv, Jan Kåre: ble du frelst før eller etter at du ble gift?

Jan Kåre Christensen sa...

Jeg var 16 år da jeg ble frelst og født på ny.
23 år da jeg giftet meg for eneste og første gang.
Som ufrelst gjelder egentlig ikke livet før frelsen for da vandrer og lever en i mørke.

Jan Kåre Christensen sa...

Og dette har ingen ting med Randi Ingwersen å gjøre.
Men det er greit og ryddig for alle parter å vite hvor en står.
Ut i fra Guds ord så er det fra den dagen en blir frelst at "filmen" ruller!
Dette er mye å si noe om men jeg stopper her!

Anonym sa...

Takk for den avklaringen. Da har du ditt på det rene:-)

Jan Kåre Christensen sa...

Hva synes du om Jan Aage Torp?
Han mente bl.a. at de homofile er et avskum som skal fjernes fra samfunnet fritt gjengitt.
Nå når han selv sitter i klistret så skriker han om nåde.
Og han lærer at det finnes en uskyldig part etc.
Men nå er både han og x kona gjengiftet.
Hvem er da den uskyldige part? ??. ???.

Anonym sa...

Jeg tror ikke noen av dem er "den uskyldige part" her, og ihvertfall ikke Jan Aage som giftet seg med den unge kvinnen, som han kunne vært faren til!
Å gå så hardt ut mot homofile, og samtidig leve i synd i ekteskap 2 eller 3 er hyklerisk. Der er Jan Aage og Jan Hanvold selve prikken over i´en i HYKLERI!!

Jan Kåre Christensen sa...

Ja, hun var barnepiken til hans barn. Dette er så uanstendig det kan forblitt.
Men Hanvold er annerledes en Torp. Han har selv sagt på radio her i Oslo så mye rart og bl.a. at han som var skyldig i 2 ekteskapsbrudd. Men han ville også ha seg ei ny ei. Men da skulle han sluttet å forkynne og levd avsondret fra menighetsfellesskapet!

Anonym sa...

Helt enig med deg: Og Jan Hanvold er nesten verre enn Torp. Han er så usedvanlig usympatisk, brautende og voldsom. Helt utrolig alt det rare den mannen kan få seg til å si?? Og den evindelige pengetiggingen. Nei, jeg ser kun på kanal 10, og utvalgte utenlandske forkynnere. Visjon-Norge er en åndelig svinesti, akkurat som Torp og Oslokirken er det! Grådigheten og egoismen råder,enten det gjelder å ta seg nye koner eller å grafse til seg penger!!!

Jan Kåre Christensen sa...

Veldig enig.
Hvilke utenlandske forkynnere hører du og som du får åndelig utbytte av?

Unknown sa...

Så mange bra kommentare "anonym og jeg er enig med deg i det du skriver, men "...hvor så "opprørsk over meg ?
Jeg har absolutt ikke noe å fortelle deg som er en ukjent person ,som ikke står frem med ditt fulle navn?
Du har aldri snakket med meg om mitt privatliv ..og det har du heller ikke noe med annet enn om jeg deler det....noe jeg absolutt ikke har tenkt å gjøre med deg.....trist oppførsel...men for meg ser det ut som vi er mye enige...derfor undrende til din holdning ovenfor meg ? Tenger ikke svare for jeg har heller ikke tenkt svare deg...Lest for mye på Søkelys du tydligevis....løgn og løgnhistorier de koker ihop der...Mvh Randi

Anonym sa...

Randi; det er jo slik at du er Jan Kåres viktiste sympatisør og støttespiller. Da du er i en slags gråsone i det Jan Kåre forkynner, om skilsmisse/gjengifte, så tillot jeg meg å spørre om dette var noe han gjorde for deg, eller om dette er noe han står for?
Flott at han er tydelig på sitt standpunkt.
Forøvrig er jeg i samme situasjon; ble skilt som 30 åring og frelst året etterpå. Har forløpig ikke giftet meg på nytt. Dette har vært et vanskelig spørsmål å forholde seg til, syns jeg.
Hilsen mann fra Gjøvik, som ønsker å være anonym:-)

Unknown sa...

Dette er etter mitt skjønn komplekse saker som bare vår Herre kan dømme over. Jeg ser frem imot en rettsak hvor evangelist og forkynner Christensen kan komme ut til "hele Norge" vi trenger folk som han som kan fortelle den rene sannhet. Amen

Jan Kåre Christensen sa...

Det aller beste er forlikelse.
Spesielt for ungene!

Jan Kåre Christensen sa...

Men en forkynner skal være uklanderlig.
Er en uklanderlig med flere ekteskap bak seg?
Det mener ikke jeg!

Unknown sa...

Er en synd større enn en annen synd? Dvs. Hvis man lyver, bedrar vold i hjemmet etc. Men offentlig utad aldri har vært skilt men er fortsatt gift med samme kone, kontra det og ha vært gift, så blir skilt men lever et nærmest " syndfritt" liv ellers? Jeg er helt enig at en forkynner apostel bør definitivt ikke spre Ordet for Herren. Stå på Christensen vi er mange som støtter og mener det samme som deg.

Jan Kåre Christensen sa...

Axel Strøm ingen synder er større eller mindre.
Skriften sier:
1 Tim. 5. 24 Noen menneskers synder er synlige for alle og går foran dem til dommen, hos andre følger de etter. 25 På samme måte er også de gode gjerninger synlige, og er de det ikke, skal de komme for dagen.

Gjengifte er en synd som går foran alle andre da den er så åpenbar at den ikke kan skjules. Men så kommer alle andre etterpå. Og en dag så vil alt komme for dagen. Men det er ikke rett at vi skal slutte å påpek f.eks. at gjengifte er synd at det også finnes mer såkalt skjulte og fordekte synder.
Gjør vi det så har vi lat Satan den Onde få sin vilje.
Alt synd skal advare og påpekes, ikke minst de som er åpenbare.
Men foran Gud, så er alt nakent og bart!
Mine bibelkommentarer:
Hebr. 4. 12 For Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og ben, og dømmer hjertets tanker og planer.Her vil Guds ord sette alt på rette plass. Les f. eks Salme 119 så ser vi hvor avgjørende viktig Guds ord er. I trafikken må vi ha kjøre regler eller så blir det kaos og død. Slik er det også med Guds ord.

13 Ingen skapning er skjult for ham. Alt ligger nakent og bart for ham som vi skal stå til regnskap for.

Adam og Eva flettet fikenblader fordi de merket de var nakne. Gud vet og ser alt. Selv våre motiver, hensikter og innerste ønsker. Ingenting hindrer Gud i å ha den fulle og hele oversikten. Les Salme 139.


Jan Kåre Christensen sa...

Axel Strøm ingen synder er større eller mindre.
Skriften sier:
1 Tim. 5. 24 Noen menneskers synder er synlige for alle og går foran dem til dommen, hos andre følger de etter. 25 På samme måte er også de gode gjerninger synlige, og er de det ikke, skal de komme for dagen.

Gjengifte er en synd som går foran alle andre da den er så åpenbar at den ikke kan skjules. Men så kommer alle andre etterpå. Og en dag så vil alt komme for dagen. Men det er ikke rett at vi skal slutte å påpek f.eks. at gjengifte er synd at det også finnes mer såkalt skjulte og fordekte synder.
Gjør vi det så har vi lat Satan den Onde få sin vilje.
Alt synd skal advare og påpekes, ikke minst de som er åpenbare.
Men foran Gud, så er alt nakent og bart!
Mine bibelkommentarer:
Hebr. 4. 12 For Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og ben, og dømmer hjertets tanker og planer.Her vil Guds ord sette alt på rette plass. Les f. eks Salme 119 så ser vi hvor avgjørende viktig Guds ord er. I trafikken må vi ha kjøre regler eller så blir det kaos og død. Slik er det også med Guds ord.

13 Ingen skapning er skjult for ham. Alt ligger nakent og bart for ham som vi skal stå til regnskap for.

Adam og Eva flettet fikenblader fordi de merket de var nakne. Gud vet og ser alt. Selv våre motiver, hensikter og innerste ønsker. Ingenting hindrer Gud i å ha den fulle og hele oversikten. Les Salme 139.


Jan Kåre Christensen sa...

Nå er jeg litt usikker på om Ansgar Braut, Jens B Jensen, Anonym, Axel Strøm og hva andre mener er hva?
Men en ting vet jeg, at Torp lever i hor etter Guds ord!

Unknown sa...

Etter min oppfatning lever Hr. Torp ikke i hor. Men jeg synes det er på sin plass at Hr. Torp kan legge ned sin virksomhet og tre helt ut av Oslo kirken. Det sømmer seg ikke med den historikken og allikevel kalle seg apostel/forkynner evangelist og alt annet. I bunn og grunn er jeg enig i meget av de sier (Christensen) jeg bruker bare ikke så store ord. Selv er jeg smertelig klar over at det er Den Hellige Skrift de siterer og henviser til. Mvh Axel

Jan Kåre Christensen sa...

Etter min oppfatning lever Hr. Torp ikke i hor. Dette skriver du Axel.
Hva får deg til å mene dette og hvordan kan du tro at Torp noen gang vil slutte å virke som Apostel? Eller rettere sagt, en falsk Apostel?


Unknown sa...

Syntes her var mange bra kommentarer her og takk for oppklaring, anonym :) Jeg ser på ting veldig likt deg og Jan Kåre og Axel.
Bare for å oppklare en ting...skriver jeg her på bloggen så skriver jeg i mitt fulle navn. Det har jeg alltid gjort.
-bra dere er med å ytrer dere :) men når du leser den første komentaren så blir det veldig dumt å en gang tenke tanken, håper dere ser det ? men spørsmål er helt greit, men selvsagt da må det rettes til den/de personene det gjelder....ikke alle andre....Mvh Randi

Anonym sa...

Jan Kåre; det er ikke grunnlag for å si at gjengifte er en større synd enn noen annen? Og når det gjelder både deg og Axel, så opplever jeg at dere ikke skiller mellom "Ond" og "skrøpelig" synd?
Hvis vi tar utgangspunkt i at ditt teologiske ståsted er riktig, at gjengifte er mot Guds Ord, så vil denne personen LEVE I SYND, og det er det man kaller "Ond synd". Men, en som er i et ekteskap, og er utro, han faller i synd, og det er dette man kaller "skrøpelig synd". Man kan ikke være gift på nytt, og hevde at man har nåden, så det er bare å synde i vei hver eneste dag. Det samme gjelder andre ting; mennesker som lyver bevisst hver eneste dag, eller svindler og bedrar, som en livsstil nærmest. Disse må man også regne som mennesker som "lever i synd"! Dette er langt mer alvorlig enn de som "faller i synd"! Noen er svakere enn andre og faller oftere, men nåden er stor!. Men, jeg mener at det er ikke så sikkert om det er nåde, dersom noen velger å leve i synd, enten det er den ene eller den andre synden?
MEN, det er ikke mer synd med gjengifte enn med noe annet. Det kan man se ut fra hva Jesus svarer når han blir spurt om hva som er det viktiste budet i loven: Han svarer det dobbelte kjærlighetsbudet, og sier intet om de andre...

Jan Kåre Christensen sa...

Din argumentasjon er håpløs.
Jeg påpeker kun synd blant forkynnere.
En forkynner skal være ulastelig.
Med flere ekteskap så er vedkommende ikke det temmelig åpenbart.

Anonym sa...

Det er ikke mine ord men Guds....Det er Hans argumentasjon du ikke liker...

Jan Kåre Christensen sa...

Den som gifter seg med en fraskilt driver hor.
Hva tenker du om det?

Anonym sa...

Du påsto at gjengifte eller hor var den største synden, men det er det ikke! Les kommentaren min en gang til, og PS! Det er lov til å korrigere seg selv...:-)

Unknown sa...

Det som er uteglemt idag er forkynnelse om omvendelse og anger...man kan ikke bare leve som man vil og tenke at alltid er det bare nåde å få?
Det er ofte menneskene idag som har del opp de 10 bud, mens andre har forkastet det alle. Kan man miste frelsen ? Mitt svar er absolutt.
Undervisningen må faktisk tilbake til hva er synd ?
Her er litt forkynnelse om synd, DEL 1. CA 20 MIN..

http://joycemeyer.org/BroadcastHome.aspx?video=What_Is_Sin%3F_-_Part_1

DEL 2. CA 20 MIN..

http://joycemeyer.org/BroadcastHome.aspx?video=What_Is_Sin?_-_Part_2

Mvh Randi

Jan Kåre Christensen sa...

Jeg har aldri ment at neon synder er større enn andre, men gjengifte blant troende er den mest fortiende synd blant de såkalt bekjennende kristne!Jan Kåre Christensen sa...

Jeg har aldri ment at neon synder er større enn andre, men gjengifte blant troende er den mest fortiende synd blant de såkalt bekjennende kristne!Jan Kåre Christensen sa...

Jeg har aldri ment at neon synder er større enn andre, men gjengifte blant troende er den mest fortiende synd blant de såkalt bekjennende kristne!Jan Kåre Christensen sa...

Jeg er kjempe skeptisk over for henne. Hun hadde sin nærmeste medarbeider som bedrog sin kone, drepte henne og deres to barn.
Etterpå så fraskrev hun seg alt ansvar. Hvordan var Jesus? Akkurat motsatt:
Joh.e. 18. 8 «Jeg har sagt dere at det er jeg», sa Jesus. «Leter dere etter meg, så la disse andre gå!»