søndag 12. juli 2015

Nr. 1174: At det fantes homoseksuelle i Sodoma vil ikke si at det var dette som var den utløsende faktor for Guds dom!

Nr. 1174:
At det fantes homoseksuelle i Sodoma vil ikke si at det var dette som var den utløsende faktor for Guds dom!

Jeg har prøvd å sette meg inn i hvorfor de kristne ser på det å leve som homoseksuelle eller lesbisk som synden over alle synder!!!!!!!!!!!!!!

Jeg tror at beretningen fra 1 Mosebok om Guds dom over Sodoma og Gomorra har virket inn her?

Mye mer enn kan forestille seg.

Sannheten er at det var hovmod, den råheten og brutaliteten som rådet der som var «hovedsynden» i Sodoma og Gomorra. Jo, det fantes også homoseksuelle og lesber, men da som nå, dette var kun en liten del av befolkningen.

Statistikken forteller oss at det blir færre ekteskap men flere skilsmisser, men påfølgende gjengifte. Det er Sodoma og Gomorra blant dagens mennesker der en tar til ekte og gir til ekte akkurat som det passer seg. Flere gifter seg ikke bare igjen en gang, men flere ganger. Etter Guds ord er en bundet så lenge som den andre lever, hvis en går inn i et nytt forhold blir en etter Guds or en horkarl eller horkvinne.

Rom. 7. 2 Den gifte kvinne er jo ved loven bundet til sin mann så lenge han lever; men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til mannen.  3 Derfor skal hun kalles en horkvinne om hun, mens mannen lever, ekter en annen mann; men dersom mannen dør, er hun fri fra loven, så hun ikke blir en horkvinne om hun ekter en annen mann.

 Figur 1. Inngåtte ekteskap,  skilsmisser og separasjonar

Resten levde ut sine seksuelle lyster med en stor sexappetitt på det motsatte kjønn med flere enn en partner!

Vi har hørt utrykket Sodomitiske synd, og det er å leve som homoseksuell. Ja, bl.a., men det er så mye mer enn dette. Derfor å gjøre dette til en synd over alle andre, blir helt feil, og stemmer ikke med helhetsbilde og virkeligheten!

Bibelen gir oss på ingen som helst måte at dette skal være den utløsende faktor for Guds dom. Og Sodomitiske synder er fremfor alt hovmod, og ut i fra hovmod så springer alt det andre.

Hva er selve kardinal synden i dag? Oppløste familier, og de som skulle gått foran. Forkynnerne og andre med et tillitsverv eller offentlig tjeneste i menigheten er de aller verste å neglisjere dette!

Rent statikk så vil heller aldri dette med homoseksuelle og lesbiske kunne by på det helt store problemet. Da det er kun toppen 2 % av befolkningen som er dette, personlig tror jeg det riktige er heller 1 % da det ute i distrikta er langt færre enn det er i byene. Men vi snakker allikevel om en marginal gruppe som stort sett føler seg mer marginalisert enn ovenpå.

I kristne sammenhenger blir de nesten sett på som å være spedalsks + noe verre. Kan disse stakkars menneskene være det som utløser Guds dom og kalle dette for Sodomitiske synder fremfor noe annet? Aldri livet, det er gjengifte og alle konflikter knyttet til oss heterofile som er den virkelige store bøygen og som fokuset må være på.

Gjengifte er synd, men jeg har kun nevnt forkynnere og andre med en offentlig tjeneste og rolle, ingen andre. Det kommer jeg også til å gjære i fortsettingen.
Ikke ha mitt anliggende på noen andre eller gruppering en gjengiftede forkynnere og andre ledende menn og kvinner i kristenheten.

Det endetidsbilde vi finner i Guds ord, legger ikke vekt på at det var den «Sodomitiske» synd homoseksualitet eller å være lesbisk som var den utløsende faktor, men heller at Guds Ånd var trukket bort fra Guds menighet.

Hvordan blir Guds Ånd trukket bort i fra Guds menighet? Ved at Guds folk lever i synd eller opprør imot Gud og hans ord. Er det ikke dette som gjengifte gjør da ingen troende har lov og rett til å gifte seg igjen?

Her leser vi om at Guds Ånd blir borte fra menigheten og Guds dom kommer:

2 Tess. 2. Vi ber eder, brødre, vedkommende vår Herre Jesu Kristi komme og vår samling med ham, 2 at I ikke så snart må la eder drive fra vett og sans eller la eder skremme, hverken ved nogen ånd eller ved nogen tale eller ved noget brev, likesom det skulde være fra oss, som om Herrens dag stod for døren.  3 La ingen dåre eder på nogen måte! for først må frafallet komme, og syndens menneske åpenbares, fortapelsens sønn, 4 han som står imot og ophøier sig over alt som kalles gud eller helligdom, så han setter sig i Guds tempel og gir sig selv ut for å være Gud.  5 Minnes I ikke at jeg sa eder dette da jeg ennu var hos eder?  6 Og nu vet I hvad som holder igjen, så han først skal åpenbares i sin tid.  7 For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nu holder igjen, ryddes av veien; 8 og da skal den lovløse åpenbares, han som den Herre Jesus skal fortære med sin munns ånde og gjøre til intet ved åpenbarelsen av sitt komme.  9 Og hans komme skjer, efter Satans kraftige virksomhet, med all løgnens makt og tegn og under, 10 og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst. 11 Og derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, 12 forat alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten.

Legg spesielt merke til V. 6: «Og nu vet I hvad som holder igjen, så han først skal åpenbares i sin tid.» Dette er Guds Ånd i alle troende som blir tatt bort.

Hvordan skjer dette?

Ved at vi som troende ikke lengre vandrer i lyse, men i mørke. Og på den måten tar mørkets Fyrste over, og han blir det som styrer, råder og regjerer, ikke Gud og Guds Ånd lengre!

Sluttkommentar:

La meg si det så klart som det er mulig og si det, det er synd både å leve som en homoseksuell og å være gjengiftet som en troende. Men hva skal de gjøre? Egentlig er skriften ord veldig klart her. Er du homoseksuell eller lesbisk skal du enten leve enslig, eller finne deg en partner av det motsatte kjønn. Jeg vet dette er for mange en veldig, veldig stor og omfattende prosess. Men skriften er klar her:

1 Mosebok 1. 27 Og Gud skapte mennesket i sitt billede, i Guds billede skapte han det; til mann og kvinne skapte han dem. 28 Og Gud velsignet dem og sa til dem: Vær fruktbare og bli mange og oppfyll jorden og legg den under eder, og råd over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over hvert dyr som rører sig på jorden!

Legg merke til hva det står: «til mann og kvinne skapte han dem!»

Hva skal da en som er gift med en fraskilt gjøre? Den personen står fritt til å gjøre hva hun eller han vil da en egentlig lever som sambo, og er ikke legalt gift.

Hva skal en som er fraskilt og gift på nytt gjøre? Skille seg og leve enslig eller forlike seg med sin første og rette hustru lærer Guds ord.

1 Kor. 7. 10 De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille sig fra sin mann; 11 men er hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike sig med sin mann - og at en mann ikke skal skille sig fra sin hustru.

Vi som troende trenger og skal ikke stå rådville. Guds ord og Guds Ånd vil alltid lede oss videre på veien, vi går ikke rådville eller faderløse så lenge vi har Guds ord og Guds Ånd som vil og leder oss videre på veien til Himmelen og det nye Jerusalem.

Job sier som et menneske: Job. 34. 16 Men gi nu akt og hør på dette, lytt nøye til mine ord!

Hvor mye mer skal vi da ikke høre etter Guds ord og hva han krever?

Salme 119. 4 Du har gitt dine befalinger forat en skal holde dem nøie. 

Da Gud sier dette: «Du har gitt dine befalinger forat en skal holde dem nøie.»

Hvem er jeg da som skal sette meg over Gud? Aldri! Guds ord, og kun det er det avgjørende for ethvert menneske, ikke minst for oss troende. Aldri i livet om jeg godtar hverken homoseksualitet eller gjengiftede som Guds vilje, begge deler er imot Guds ord. Derfor er jeg imot det. Det er synd begge deler, og hverken kan eller skal forsvares, eller unnskyldes

Relaterte linker:

http://blog.janchristensen.net/2015/07/nr-1171-sodomas-og-gomarra-utslettelse.html

Ingen kommentarer: