lørdag 13. oktober 2012

Nr. 490: Er du virkelig omvendt? Eller innbiller du og andre det selv? Det avgjørende for dette er om du har frukter etter omvendelsen i ditt liv kjære venn!

Nr. 490:

Er du virkelig omvendt? Eller innbiller du og andre det selv? Det avgjørende for dette er om du har frukter etter omvendelsen i ditt liv kjære venn!

Etter å ha hørt mange som har skrytet over sin egen omvendelse men de har ikke frukter på at de er omvendt, da må jeg spørre om deres liv holder mål innforbi Gud. Og dette skal begynne først med meg selv, men vi som troende har også lov å bedømme våre trossøsken lærer skriften. Her er et bilde at Frans av Assisi som var katolikk, men hadde slike herlige frukter i sitt liv som troende som vitner om at han var omvendt på tross av å tilhøre den katolske kirka. Vitner ditt liv om omvendelse eller at du er uomvendt?Paulus sier: «Ikke den som gir seg selv skussmål holder prøve, men den Herren gir skussmål.» (2. Kor. 10,18) Det å tale sterke ord om seg selv, eget åndelige liv og tjeneste, og bedyre sin trofasthet slik Peter og Samson gjorde det, viser faren ved å vitne om seg selv. Det er en annen som skal vitne om oss (Ordspr 27, 2 La en annen rose dig og ikke din egen munn, en fremmed og ikke dine egne leber!). Selvvitnesbyrd av dette slaget røper stor selvtillit; og nettopp dette er manges hovedproblem, – tro på seg selv. Slik selvtillit utgjør mange ganger det største hinder for at Herren kan bruke et menneske i sin tjeneste på den rette måten!

Spesielt de som har vært i «verden» før de har blitt troende har veldig behov for å skryte!

Spesielt de som har vært i «verden» før de har blitt troende har veldig behov for å skryte om seg selv, men også de som har vært troende hele sitt liv tar etter. Men er dette bibelsk? Både ja og nei Apostelen Paulus «skrøt» av sine åpenbaringer, men så fikk han komme opp i himmelen og fikk undervisning av Jesus selv. Men det var14 år etterpå dette skjedde at han nevnte dette. Det har med ydmykhet å gjøre.

Samson vant herlig seier, men han avslørte ikke hemmeligheten!

Dommerboken 14. 5 Så gikk Samson og hans far og mor ned til Timnata, og da de kom til vingårdene ved Timnata, da fór en ung løve brølende mot ham. 6 Da kom Herrens Ånd over ham, og han slet den i stykker som det skulde være et kje, enda kan ikke hadde noget i hånden; men han fortalte ikke sin far eller sin mor hvad han hadde gjort. 7 Så gikk han ned og talte med kvinnen, og Samson syntes godt om henne. 8 Nogen tid efter drog han ned igjen for å gifte sig med henne; så tok han av veien og vilde se efter løvens åtsel; da var der en bisverm i løvens kropp, og honning. 9 Han tok honningen ut og holdt den i sine hender og åt mens han gikk, og da han kom til sin far og mor, gav han dem med sig, og de åt; men han fortalte dem ikke at det var av løvens kropp han hadde tatt honningen.

Jeg liker Samson, ikke minst når han er i Ånden. Han er så fullkommen, både frimodig og ydmyk. Her hadde han vunnet en herlig seier og slått en løve i hjel, og ut i fra denne løvekroppen ble han velsignet. Han fant honning der og gav den honningen til sin Far og Mor uten å si i fra at det var hans overveldende seier som var årsaken. Her har vi alle noe å lære!

Hvor er fruktene i ditt liv vil Jesus spørre om den dagen vi skal stå innforbi ham!

Det hjelper ikke med å ha store rapporter eller store menigheter bak seg. Det er ingen som har en større menighet bak seg enn Paven, men er han en troende? Jeg har vært i Vatikanet og sett, for meg er det et sted så er så langt fra sann kristen tro det nesten går an å komme. Det ligger døde paver over alt i Vatikanet og en føler et uhygge ved å gå der, om Roma er en fin og vakker by ellers så representerer ikke Paven og den Katolske kirka evangeliet som vi leser om det i bibelen.

Hvordan står det så til med de frikirkelige?

Dessverre så er det også her mangler på frukt og kjærlighet. Tilstanden er så ille at enn er kommet inn i Laodikea-menigheten tidsalder i den vestlige verden i det store og det hele. Er redd for at Jesus ville ha sagt at vik fra meg dere som lever i lovløshet blant storparten av den frikirkelige bevegelse i hele den vestlige verden hvis det ikke blir enn sann omvendelse før han kommer tilbake, noe han selv sier her i Matteus. Dessverre er det så totalt feil oversatt i den Norske bibelen at jeg vil gjengi det korrekt oversatt fra Arne Jordly sin oversettelse som er korrekt, Hallelujah!

Matt. 7. 21 “Ikke alle som sier ‘Herre, Herre’ skal komme inn i himlenes rike, men de som gjør min himmelske Fars vilje. 22 For mange skal si til meg på den dagen: ‘Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, og har vi ikke drevet ut demoner i ditt navn og gjort mange kraftfulle gjerninger?’ 23 Men da skal jeg si dem rett ut: Dere har aldri kjent meg. Gå bort fra meg, dere som driver med lovløshet.”

Legg merke til ordlyden: «Driver med lovløshet». Her er det et aktivt ord. Eller et verb. En er ikke omvendt, men «tjener» Gud. Jeg har f.eks. advart imot Pastor Jan Hanvold som dessverre så mange stiller opp på hans kanal. Men Hanvold lever i åpenbar synd og driver med fremmed lære, men allikevel blir han mer og mer godtatt blant de ev troende i Norge. Selv Bjarne Stålstrøm som jeg har satt meget høyt som forkynner og menneske stiller opp der på den kanalen. Jeg spør meg selv hvor langt vi er kommet i frafallet?!

Vi er kommet langt på natt og Jesus kan komme snart igjen, et av tegnet på dette er selvsikre kristne som ikke ser sitt eget frafall!

Vi leser om menigheten i Laodikea som manglet øyensalve.

Fra mine bibelkommentarer Johannes Åpenbaring 3. 15 Jeg vet om dine gjerninger; du er verken kald eller varm. Hadde du bare vært kald eller varm! Laodikea hadde et stort problem med vannforsyningen. De lokale kildene var forurenset, og da de prøvde å føre vannet gjennom aquadukter til byen, ble vannet lunkent og lite tiltalende. Dette førte til at den byen etter hvert mistet sin rikdom og ble fraflyttet. Nabobyene derimot hadde det bedre. Hierapolis hadde de varme kildene som var helsebringende og Kolossæ de rene kalde kildene. Dette skal beskrive tilstanden til menigheten i Laodikea. Dette bilde anvender Herren Jesus på for at de skal forstå og bli klar over sin åndelige tilstand. 16 Men du er lunken, ikke kald og ikke varm. Derfor vil jeg spytte deg ut av min munn. Jesus går så drastisk til verks som i Matteus 23. Når han refser Fariseerne og de skriftlærde. Nå bruker Jesus det samme kraftfulle verbale angrepet imot sin egen menighet, eller er de ikke lengre hans menighet? De lever i et åndelig selvbedrag som Jesus går imot på det sterkeste. Fordi du er lunken blir han kvalmen over dem! Matt. 7. 21 Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje. 22 Mange skal si til meg på den dag: Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, og drevet ut onde ånder ved ditt navn, og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn? 23 Men da skal jeg si dem rett ut: Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett! 17 «Jeg er rik,» sier du, «jeg har overflod og mangler ingen ting.» Men du vet ikke at nettopp du er elendig og ynkelig, blind, fattig og naken. Denne dobbelheten som dypest sett er hykleri advarer Jesus imot på det sterkeste. Her mener menigheten seg å være rik, vellykket og alt er i den skjønneste og beste orden. Men den er akkurat motsatt. Elendig kan stå for at omsorgen for dem som faller utenforbi er borte, en dyrker kun vennskap med sine egne venner. Ynkelig kan stå for å mangel åndelig ryggrad. Blind er å ikke lengre se forskjell på noe i den åndelige verden. Fattig er å miste nådegavene og Åndens frukt. Naken er å miste frelsens kledebon. Her var menigheten i den dypeste og ytterste åndelige nød og behov. 18 Derfor gir jeg deg det råd at du kjøper gull av meg, lutret i ild, så du kan bli rik, og hvite klær som du kan kle deg med og skjule din nakne skam, og salve til å ha på øynene dine, så du kan se. Men tilbud om gjenopprettelse og å komme tilbake til ham selv sto ved lag selv i denne menighet. Men da måtte de få igjen en prøvet og utholdende tro. Hvite klær er å ikke være besmittet av synd og verdens urenhet. Videre så var tilbudet og behovet av hjertet opplatte øyne. Det er egentlig her vi alle må komme tilbake til! Efes. 1. 17 Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må la dere få den Ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. 18 Måtte han gi deres hjertes øye lys, så dere forstår hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig arven er for de hellige, 19 og hvor veldig hans kraft er hos oss som tror. Med denne veldige makt og styrke 20 reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, 21 over alle makter og myndigheter, over alt velde og herredømme og over alle navn som kan nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende. 22 Alt la han under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, har han gitt til kirken, 23 som er Kristi legeme, fylt av ham som fyller alt i alle. Å be en slik bønn hver dag vil ha avgjørende betydning på enhver sitt liv. 19 Alle som jeg har kjær, dem refser og tukter jeg. La det bli alvor og vend om! Er dette gjort i kjærlighet? Hvordan er kjærligheten vi leser om i 1. Kor. 13? v. 6 Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Det måtte bli alvor og en må ta det innover seg at budskapet gjaldt dem. 20 Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg. Hele menigheten hadde meget vanskelig for å ta imot budskapet fordi de ville ha det som klødde dem i øret. Men det var om mulig enkelte innfor menigheten som ville ta det til hjerte? De skulle få oppleve det nære fellesskapet og samfunnet med Jesus på nytt igjen.

Menigheten i Norge, spesielt den frikirkelige delen ligner slik på menigheten i Laodikea at en kan kalle den Norske frikirkelige delen av kristenheten for Laodikea kristne. Så likt er det blitt, tragisk men sant!

Slutt kommentar: Jeg anbefaler deg å lese på bloggen vår og på hjemmesiden vår for å sette det inn i dette. Det vi produserer på nette her er som en motvekt imot alt dette, og vi trenger din hjelp, støtte og forbønn mer enn noen gang.


Her er vårt kontonummer: 05350605845 i Posten!
Relaterte linker: http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/ http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-337-pinsevenner-og-karismatikere-er.html http://blog.janchristensen.net/ http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=artiklerrmenyhoved http://janchristensen.net/index2.php?side=video http://janchristensen.net/index2.php?side=linker http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentar-hoved-view http://janchristensen.net/index2.php?side=kontakt-oss

Ingen kommentarer: