onsdag 30. desember 2015

Nr. 1331: Det er flisespikkeri å være opptatt med om Jesus er født, skapt eller formet, så lenge det er Gud Jahve som er hans opphav!

Nr. 1331:
Det er flisespikkeri å være opptatt med om Jesus er født, skapt eller formet, så lenge det er Gud Jahve som er hans opphav!

Bilde fra Jesus sin oppstandelse der en Engel «vokter» graven men Faderen hadde allerede vekket Jesus opp og han hadde fått en nytt og herlig herlighetslegeme som vi også en dag skal få, så lenge vi er tro.
Rom. 1. 3 Det er evangeliet om hans Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, kommet som menneske av Davids ætt, 4 ved hellighets Ånd stadfestet som Guds mektige Sønn ved oppstandelsen fra de døde.


Joh. 13. 3 Jesus visste at Far hadde gitt alt i hans hånd, og at han var utgått fra Gud og gikk til Gud.
16. 28 Jeg er utgått fra Far og er kommet til verden. Jeg forlater verden igjen og går til Far.

Har gjennom flere artikkler kraftig dokumentert at Jesus ikke er den eneste sanne Gud, men et skapt vesen som vi alle andre er. Det er kun og alene Jahve Gud Fader som alene har udødelighet, og som ingen kan sidestille seg med og ved. Selv Jesus sa at Gud var større enn ham, men fornekter enn Jesu egne ord, så kan en også forsvare treenighetslæren. Dette dreier seg egentlig om liberal teologi kontra bibel teologi. Der Guds ord sier at Jesus er den førstefødte blant mange brødre etc.

Ingen mennesker er bokstavelig Guds barn – vi er alle adopterte sønner og døtre. Men Guds ord sier at vi er Guds barn, skal vi ikke tro Gud at vi er hans barn? Eller skal vi drive med flisespikkeri og fraskrive oss barnekåret?

Vi er faktisk like mye Guds barn som Jesus er, selv om vi ikke er ektefødte barn som ham. Vi er alle adopterte inn i Guds familie. Ikke bare det at vi er adopterte, vi er også adoptert inn fra Guds fiende – Satan. Men allikevel sier skriften vi er FØDT PÅ NYTT! HMMM, skal ikke treenighetslærene motsi Gud selv her, de dikter opp en treenighetslære som er helt absurd og som egentlig ingen kan forstå, derfor denne mystifiseringen og dette uforståelige angående treenigheten.

Jeg skrev dette i en tidligere artikkel som jeg vil ta med, som illustrerer dette jeg her sier:
Om Jesus er født eller skapt har ingen betydning, da Guds ord sier det er samme sak! Her bare forvirrer enn og overser det som er viktig, at Jesus er utgått i fra Gud Fader – Jahve.

Salme 139. 13 For du har skapt mine nyrer,
          du har vevd meg i mors liv.
         
    14 Jeg takker deg for at jeg er så underfullt laget.
          Underfulle er dine verk, det vet jeg godt.
         
    15 Knoklene mine var ikke skjult for deg
          da jeg ble laget på hemmelig vis og vevd dypt i jorden.
         
    16 Dine øyne så meg da jeg var et foster.
          Alle dager er skrevet opp i din bok,
          de fikk form før én av dem var kommet.
         
    17 Dine tanker, Gud, er dyrebare for meg,
          summen av dem er ufattelig!

Det er et stort, stort nonsens når en er opptatt om Jesus er skapt eller født, det er sak samme etter Guds ords lære.

Er en helt forskrudd religiøs så er mer opptatt med ord og utrykk, enn med hva som ligger bak ordene og hva de representerer. Om en sier at Jesus er formet, dannet, skapt eller født, så er det sak samme. Jesus er utgått i fra Faderen, noe han selv sa (Joh.e. 16. 28 Jeg er utgått fra Far og er kommet til verden. Jeg forlater verden igjen og går til Far.)

Her omtaler David hvordan han ble til i mors liv, og deretter født.
Legg merke til hvordan David beskriver alt det som skjedde med ham i mors liv, før han ble født.

For du har skapt mine nyrer, du har vevd meg i mors liv. Videre skriver han, så underfullt laget. Selv knoklene var ikke skjult for deg da jeg ble laget på hemmelig vis og vevd dypt i jorden.

Bibelen beskriver den nye fødsel og det å være en skapning på samme måte. Hvorfor henger en seg opp i om jeg eller andre bruker dette om Jesus at han er en skapning, eller om han er født? Det er noe totalt fordummende over det hele, alt i sammen er det Jahve som står bak, det holder å vite.

Joh.e. 3. 3 Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike.»

Samme opplevelse beskriver Apostelen Paulus her: 2 Kor. 5. 17 Nei, den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til!

Og ikke nok med dette, her finner vi bibelen beskriver den nye fødsel enda en gang: Titus 3. 5 Han frelste oss,
          ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger,
          men fordi han er barmhjertig.
          Han frelste oss
          ved badet som gjenføder
          og fornyer ved Den hellige ånd,

Da blir den nye fødsel omtalt som et bad. Tenkt så herlig og stort at bibelen beskriver samme sak, bare fra forskjellige vinklinger slik at helheten, mangfoldet og detaljene kommer klarer og bedre frem!

Sluttkommentar:
Nå kan en velge enten å være vanskelig, eller åpne seg opp for bibelens sannheter. Det som er poenget med dette jeg her underviser, det er at Jesus har en begynnelse, noe som Jahve ikke har. Dette er bibelens klare lære, at det er kun og alene Gud – Jahve som har ingen begynnelse, og udødelighet. Jesus døde, noe som forteller at han har noe som Jahve ikke har. Og hvem reiste han opp fra de døde? Jahve, ikke han selv, han var død.

Framine bibelkommentarer Efeserbrevet 1. 19 og hvor veldig hans kraft er hos oss som tror. Med denne veldige makt og styrke

Nå skal det sies at uttrykket fylt av ham som fyller alt i alle, har blitt gjort til gjenstand for mange tolkninger. Jeg skal ikke trøtte dere med dem. Jeg tror verset må forstås ut fra parallellen i Kol 2,9-10 I ham er hele guddomsfylden legemlig til stede, 10 og i Kristus, som er hode for alle makter og myndigheter, har også dere fått del i denne fylde.
Alt det Jesus er og har, har han gitt til menigheten ved Den Hellige Ånd. Vi er fylt av ham. Derfor er den samme kraft som Gud viste ved å oppvekke Jesus fra de døde, tilgjengelig hos oss som tror,!
Tror vi dette? Hvorfor klager vi da så ofte over egen avmakt? Den er ikke interessant i det hele tatt. Gud er mektig til å la sin kraft virke gjennom vår svakhet, ja, nettopp da virker den sterkest!
Det er dette Paulus vitner om i 2 Kor 12,9. Han slet med en svakhet, en torn i legemet, og ba om å få slippe den. Men Gud svarte: "Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet." – Og så kommer de sterke ordene: Derfor vil jeg helst rose meg av min svakhet, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg.
II. Hvordan får vi utløst denne kraften mellom oss?
Ja, dette er vel og bra, men skal vi være ærlige så ser vi vel ikke så mye til denne veldige kraften. Blir det bare fine ord fra en predikant som er betalt for å si det, eller er det erfart virkelighet i våre egne liv og i vår forsamling?
Jeg tror vi har mye til gode hos Gud, men da må han få lov til å slippe til i våre liv.
Og det gjør han når vi lovpriser, takker, ber slik Paulus gjør i dette avsnittet - og når vi lyder ham.
Når vi ber som Guds ord, da kan vi være visse på at vi ber i samsvar med Guds vilje, og da blir våre bønner oppfylt.

1.    Lovprisning og bønn hører uløselig sammen.
Når vi lovpriser og takker Gud, enten med våre ord eller med vår sang, enten med de gamle, gode sangene eller de nye korene, så retter vi blikket mot Gud og åpner oss for alt han har gitt oss i Kristus.
Takkebønnen fokuserer på hvem vi ber til. Den løfter blikket vårt opp fra problemene som kan gjøre oss mismodige, til problemløseren, og da blir vi frimodige.
b. Og når vi ber, strekker vi fram våre tomme hender og tar i mot det han ønsker å gi oss. I bønnens samtale med Gud vil også Den Hellige Ånd vise oss hva han vil vi skal gjøre.
c. Og så ser vi at Paulus takker Gud for menigheten han skriver til. Nå var det god grunn til det, for han hadde hørt om deres tro på Herren Jesus og deres kjærlighet til alle de hellige, v.16

20 reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen,

Du bærer Kristi oppstandelskraft i deg. Så har du del i hans oppstandelsesliv. Da Jesus stod opp fra de døde, så stod vi opp med ham, fordi vi er i ham. Hvor velsignet det er å få være i Jesus.
Hugo Odeberg sier om vår oppstandelse at den betyr "hele den menneskelige personlighets gjennopprettelse i fullkommen skikkelse, hvorved intet av det som er menneskets eget, savnes hos det." I vår bekjennelse sier vi at vi tror på legemets oppstandelse. Vi skal oppstå med hele vår person, med vårt personlighets preg. Da Jesus ble menneske, er han menneske i all evighet. På same måte skal du være menneske i evigheten. 1 Kor 15,42.43 taler det om de dødes oppstandelse: "Det blir sådd i forgjengelighet, det oppstår i uforgjengelighet. Det blir sådd i vanære, det oppstår i herlighet. Det blir sådd i svakhet, det oppstår i kraft." 1 Kor 15,42-43.
"Menneskesønnen skal sende ut sine engler, og de skal sanke ut av hans rike alt som volder anstøt, og de som lever i lovløshet. Og de skal kaste dem i ildovnen. Der skal de gråte og skjære tenner. Da skal de rettferdige skinne som solen i sin Fars rike. Den som har ører, han høre!" Matt 13,41-43.
Men så skal vi også være åndspersoner fylt ut da vi skal bli som Jesus og englene. Mine bibelkommentarer Markus 12. 25 For når de døde står opp, tar de ikke til ekte og tas ikke til ekte, men de er som englene i himmelen.
Når vi går over i den evige tilstand og får et nytt legeme som Jesus. Vil vi ikke få barn som vi får her. Bibelen taler lite om vår evige tilstand, men noen ord har vi. Et av de aller beste er av Apostelen Peter.
2. Pet.3. 13 Men vi venter efter hans løfte nye himler og en ny jord, hvor rettferdighet bor.
Så slutter vi av med å si at "Salige er de som tvetter sine kjortler, så de må få rett til livets tre, og til å gå gjennom portene inn i staden." Åpb 22,14.

21 over alle makter og myndigheter, over alt velde og herredømme og over alle navn som kan nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende.

Matteus 28 fra vers 18:
«Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord! Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!»
Makt = fullmakt
Meg er gitt all makt i himmel og på jord! Hva betyr det?
Vi møter uttrykket « all makt» to ganger til i Bibelen:
1.Kor 15,24: Deretter kommer enden, når han overgir riket til Gud og Faderen, etter at han har tilintetgjort all makt og all myndighet og velde.
Kol 2,10: Og i ham er dere blitt fylt, han som er hodet for enhver makt og myndighet.
Hva forstår du med ordet makt? Tenk deg litt om, hvilke andre ord synes du kunne byttes ut her uten å endre meningen? Vi har et ordtak som lyder: «Det er makta som rår» Med dette uttrykket mener vi at rå makt eller psykisk makt er det som i siste instans avgjør hva som skjer. Det gjelder i skolegården, i mange hjem og i verdenspolitikken.
Nå er det slik at et ord i ett språk aldri er helt identisk med et ord på et annet språk. Derfor ser vi at et ord kan oversettes med flere forskjellige på et annet språk alt etter i hvilken sammenheng det er brukt. Slik er det også med bibeloversettelsene, og det skal vi se litt nærmere på. For dersom vi skal kunne forstå betydningen av ordene i Bibelen må vi se på hvordan Bibelen bruker ordene.
Det greske ordet som er oversatt med makt i dette ordet av Jesus som er temaet, er «exusia».
Det oversettes litt forskjellig, og jeg tror vi skal ta for oss noen vers som bruker dette ordet, men hvor oversettelsen er litt annerledes. La oss begynne med noen vers i Kolosserbrevet:
For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, enten det er troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter (exusia). Alt er det skapt ved ham og til ham. Kol 1,16
Og i ham er dere blitt fylt, han som er hodet for enhver makt og myndighet. (exusia) Kol 2,10
Det finnes ulike makter og myndigheter både i den synlige og den usynlige verden. Men over dem alle kommer Jesus som har skapt dem, og som er deres hode, leste vi her. I profetiene kan vi lese at Jesus skulle få denne makten/myndigheten, slik som i Daniel 7,14:
Og det ble gitt ham herredømme, (exusia) ære og rike, så at alle folk, ætter og tungemål, skulle tjene ham. Hans herredømme (exusia) er et evig herredømme (exusia) som ikke forgår, og hans rike er et rike som aldri går til grunne.
Det var en romersk offiser som forstod dette med å få tildelt myndighet, og uttalte i forbindelse med sitt møte med Jesus:
For jeg er selv en mann som står under overordnede (exusia), og jeg har soldater under meg. Sier jeg til en av dem: Gå! så går han, og til en annen: Kom! så kommer han, og til min tjener: Gjør dette! så gjør han det. Mt 8,9
Jesus har all makt, all myndighet. Det er ikke noe han har ranet til seg, eller noe han på en eller annen urettmessig måte har skaffet seg. Nei, han er blitt gitt all makt i himmel og på jord slik vi har lest. Men også Jesus står under en høyere myndighet, nemlig Faderen selv. Og han har ikke fått sin myndighet for sin egen del, bemyndigelse og fullmakt tildeles alltid i en hensikt:
likesom du har gitt ham makt (exusia) over alt kjød, for at han skal gi evig liv til alle dem som du har gitt ham. Joh 17,2
Derfor hører ordet om att Jesus er gitt all makt så nøye sammen med misjonsbefalingen eller dåpsbefalingen som vi kaller den. Det er han som er innsatt med den aller høyeste myndighet som kaller sitt folk til innsats.
Mange har tvilt på at han virkelig har denne fullmakten til å tilgi synder. Vi husker hvordan det var den gangen noen menn rev opp taket for å fire sin lamme venn ned til Jesus. Da tilgav han den lamme mannens hans synd. De skriftlærde tenkte inni seg at dette var blasfemi, for ingen andre enn Gud hadde myndighet til å tilgi synd. Men da svarte Jesus på deres tanker med å si:
Men for at dere skal vite at Menneskesønnen har makt på jorden til å forlate synder Mrk 2,10
Og så helbredet han den lamme mannen rett foran øynene deres som et bevis på at han hadde myndighet både til å tilgi synd og helbrede syke.
Jesus har allerede gjort hovedjobben slik vi kan lese det i Kolosserbrevet:
Han avvæpnet maktene og myndighetene (exusia) og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset. Kol 2,15
Derfor heter det faktisk at vi har fått fullmakt/ rett til å bli Guds barn i Joh 1,12.
Jesus kaller sine venner til en seierrik kamp hvor utfallet allerede er kjent. Men her spørres etter troskap og lydighet overfor ham som er hodet og den aller øverste myndighet. Han som kaller deg er den samme som gav disiplene myndighet både til å :
Ha makt (exusia) til å helbrede sykdommer og drive ut onde ånder: Mrk 3,15
Vi kan i grunnen med fordel lære av fariseerne og de skriftlærde i deres møte med Jesus. De spurte ham om ved hvilken myndighet han helbredet og tilgav synd. (Mrk 11,33) Hvor han hadde fått fullmakt til å gjøre det fra. De hadde helt rett i at det bare var to alternativer: enten var det med fullmakt og myndighet fra Gud, eller også var det med myndighet fra Satan at han gjorde dette. Det sørgelige var at de ikke var villige til å ta konsekvensen av det de må ha innsett utfra sin bibelkunnskap: at Jesus måtte ha sin fullmakt fra Gud selv.
Det finnes mange forskjellige makter og myndigheter i den menneskelige sandkasse. Men i den virkelige verden finnes det som nevnt to maktsfærer som gjenspeiler at det finnes to riker. Og da snakker vi ikke om nasjoner eller stormakter i vanlig forstand, men om mørkets og lysets rike:
Han er den som fridde oss ut av mørkets makt (exusia) og satte oss over i sin elskede Sønns rike. Kol 1,13
Det er jo kjent for oss, men det som kanskje ikke er så kjent er at Satan også har fullmakt. Nå har han for det meste prøvd å rane seg til makt og myndighet som den store løgner og bløffmaker han er. Men det er rart med det, når mennesker bøyer seg for ham, så gir de ham makt og myndighet selvom han ikke skulle hatt det!
Disse har én tanke, og sin kraft og sin makt gir de til dyret. Åp 17,13
Derfor kan Satan når han frister Jesus si:
Til deg vil jeg gi makten over alt dette og disse rikers herlighet. For til meg er det overgitt, og jeg gir det til hvem jeg vil. Lk 4,6
Ellers husker vi fra Det gamle testamente at Gud tillot Satan å plage Job, han fikk tildelt makt og myndighet.
Da Jesus ble tatt til fange og skulle korsfestes, var det en interessant samtale mellom ham og Pilatus. Pilatus minner Jesus om at han har makt til å korsfeste ham eller sette ham fri. Men Jesus svarte:
Du hadde ingen makt over meg om det ikke var gitt deg ovenfra. Joh 19,11
Selvom Pilatus etter menneskelig tankegang hadde rett, så demonstrerte han hvordan vi tenker i vår menneskelige sfære. Vi har våre maktstrukturer, men glemmer at det er en høyere makt utenfor oss selv som har det avgjørende ord.
Så kunne en Saulus reise rundt med fullmakt fra overprestene til å kaste de kristne i fengsel, men erfarte at han som stod over overprestene ville bruke ham til noe helt annet. Derfor skriver han i sitt brev til romerne om pottemakeren som er herre (exusia) over leiren. Og vi minnes profeten Jeremias ord som forteller oss om den Herre som har myndighet til å omprogrammere oss slik han vil.
Nettopp fordi synden er å gå utover sitt myndighetsområde, å være ulydig mot Gud og hans anvisninger, hører også kraft og styrke sammen med makt og myndighet.
Kort kan en si at Jesus har exusia, myndighet og dermed også kraft og styrke som gjør at han kan gjennomføre det han sier. Når han driver ut onde ånder gjør han det med «exusia» og «dynamis», med fullmakt og kraft (Luk 4,36). Det første ordet har vi allerede snakket om, det andre kjenner vi fra ordet dynamitt. Men dette er kraftigere saker, for dynamitten har ikke makt til å gjøre noe med Satan og hans tjenere. Når vi leser i evangeliene om de kraftige gjerninger Jesus gjorde, så er det dynamis gjerninger.
Og denne kraften, dynamis, kommer av at Gud selv er dynamis, og Jesus skal sitte ved kraftens høyre hånd. Mtt 26,64
Derfor kommer Jesus ikke bare med myndighet, men også med kraft fra det høye. Den samme «exusia» og «dynamis» gav han til sine disipler:
Han kalte sammen de tolv og gav dem makt(dynamis) og myndighet (eksusia) over alle onde ånder, og til å helbrede sykdommer. Lk 9,1
Det betyr ikke at vi til enhver tid kan ta autoritet over sykdommer slik enkelte hevder. For Jesus kunne med myndighet helbrede syke i sitt eget navn. Vi må gjøre det i hans navn ved å be ham om å gjøre det. Vi kan ikke kommandere Ham som står over oss! Det har vi ikke myndighet til.
Men vi leser om den første kristne martyr, Stefanus, at han var full av nåde og kraft, dynamis. Og vi leser i Apostlenes gjerninger om at disiplene gjorde kraftige gjerninger. Paulus skriver mer om dette i 1.Kor 12,29 hvor han understreker at dette er nådeutrustning til tjeneste hvor Gud utruster noen slik og andre slik. Guds «dynamis» hører altså med også i dag.
Hva slags makt og kraft er det Jesus har mottatt? Er det den makten som USA viser i Persiabukta eller som ungdomsgjengene viser med kniv eller andre våpen?
Nei, dette her er tale om adskillig sterkere saker enn slikt pusleri. Men skal vi forstå det, må vi lære oss til å tenke annerledes. Vi må lære oss til å se på universet med andre øyne enn det radio, TV og aviser gjør.
Det er omtrent som Elisa og tjeneren som så en hel hær komme for å ta Elisa til fange, og hvor tjeneren ble vettskremt og fortvilet. Men Gud åpnet øynene til gutten så han kunne se, og hva fikk han se:
at fjellet var fullt av hester og vogner av ild rundt omkring Elisa.
Men hvordan brukte så Gud denne overmakten? Kom det til kamp der på fjellet? Ja, det gjorde det, men på en helt annen måte: Gud slo dem med blindhet slik at de ikke kjente ham igjen. Så førte han dem til Samaria hvor de fikk øynene åpnet da de var omringet av Israels hær. De slapp med ydmykelsen, og Gud verget sin profet.
Guds kraft/ makt ytrer seg på en annen måte enn den menneskelige.
Vi tenker utfra hva vi ser og erfarer til daglig. Kanskje kan det hjelpe på forståelsen å sammenligne med forskjellen mellom dyr og mennesker. Dyrene forstår ingenting av våpenmakt, og har da heller ingenting å stille opp med mot geværer. De erfarer at det er en sterkere makt, men de forstår ikke hva den går ut på. Noe av det samme er det i forholdet mellom oss mennesker og den åndelige verden. Her møter vi krefter som vi ikke rår med. Men det er også krefter som virker på en helt annen måte enn det vi er vant med.
Dette ser vi helt tydelig gjennom bibelhistorien som i eksempelet med Elisja. Men leser vi gjennom Bibelen ser vi hele veien at det er slik:
Vi husker israelittene som vant når Moses holdt armene hevet (i bønn) men tapte når armene sank ned. (2.Mos 17,10-11)
Gideon som vant med så få menn at det ikke kunne være tvil om at det var en helt annen kraft som gav seier.
Beleiringen av Samaria hvor hele fiendehæren flyktet fra alt over hals og hode, og fiendehæren rundt Jerusalem som hastig drog hjem.
Golgata, er vel det sterkeste, hvor Gud velger lidelse og død for å berge oss! Det er så helt tydelig at her er det helt andre stridsvåpen enn de mennesker setter sin lit til. Og vi kalles til etterfølgelse også i dette.
og hvor overveldende stor hans makt (dynamis) er for oss som tror, etter virksomheten av hans veldige kraft. Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, over all makt og myndighet (exusia), over alt velde og herredømme og over hvert navn som nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende. Ef 1,19-21
Deretter kommer enden, når han overgir riket til Gud og Faderen, etter at han har tilintetgjort all makt og all myndighet (exusia)og velde. (dynamis) 1.Kor 15,24
Guds makt er sterkere enn menneskers makt, og av en helt annen karakter. Derfor er det farlig når vi holder kjød for vår arm, og stoler på menneskelig makt og styrke. Da liter vi på svakhet, mens det vi akter for svakhet, skrøpelighet, i virkeligheten er styrke. Paulus skriver rett ut at når han er skrøpelig da er han sterk, «dynamis». Og nå er vi kommet midt inn i det søndagsskolearbeidet vi står oppe i, og alt annet kristent arbeid for den saks skyld.
 

12 kommentarer:

Anonym sa...

Min gode mann,
du er virkelig tatt med buksen nede denne gangen;

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:eIZ53OhJIPkJ:blog.janchristensen.net/+&cd=1&hl=no&ct=clnk&gl=no


Vennligst,
Sagfører V. Skjold-Hansen

Jan Kåre Christensen sa...

Hva er problemet? Alt dette står jeg for!

Anonym sa...

Dette "flisespikkeriet" får mennesker i fortapelsen, da du forkynner en Annen Jesus enn bibelens Jesus som faktisk er Gud. Han blir kalt nåde "Jahve", "Kyrios" og "Adonai"..Men dette forstår ikke du.

Halvor Person

Jan Kåre Christensen sa...

Dette skjønner jeg meget godt at du kommer med Babylonsk forvirring og forklaring.
Nebukaneser, Farao, Englene og vi mennesker blir alle omtalt i skriften Som Gud eller Guder.
Selv Satan og de falne Engler får den tittelen.
Men det er kun en som blir kalt for den ene Gud, den eneste sanne Gud og samtidig den Gud som er over alle andre Guder.
Det er Gud Fader - Jahve.
Person du er en vranglærer og ei hovmodig menneske!

Anonym sa...

Nei..Jesus blir kalt og kaller seg nøyaktig det samme som Faderen, "JEG ER" er Guds navn og vesen. Den ene sanne Gud. Hvordan kan da Jesus kalle seg dette og samtidig Faderen? Fordi de er ett. Men farisistiske sovende øyne og ører ser ikke dette som bibelen vitner så klart om. Du minner om både Jødene og Jehovas vitner på en gang: en total fornektelse av Jesu person, og dermed Gud selv. Fader og Sønn skal ha samme ære..dette sier Jesus selv i Johannes 5. Eller som Thomas sa til Jesus: "Min Herre (kyrios) og min Gud (Jahve)...Denne posten regner jeg med som vanlig du ikke tør å poste.

Halvor Person

Jan Kåre Christensen sa...

He-he! Jesus den sanne Gud? Aldri, hvor står dette? Dette er ikke bare fri tolkning, men vrangtolkning.

Jesus sier ikke Jeg er i grunnteksten, men jeg er den jeg. Ikke noe annet.

Og det med Tomas her for det første eneste plass vi leser at Jesus blir omtalt på den måten, og de er også feil og dårlig oversatt.

Jesus er Gud, ja. Men ikke den eneste sanne Gud, det er kun Gud Fader – Jahve som er.

Jan Kåre Christensen sa...

Les her Person: http://undervisning.janchristensen.net/2015/12/nr-90-treenighetslren-kom-frst-300-ar.html

Anonym sa...

Feil oversatt?

"Vi vet at Guds Sønn er kommet, og han har gitt oss forstand så vi kjenner Den Sanne. Og vi er i Den Sanne, i hans Sønn, Jesus Kristus. Han er den sanne Gud og det evige liv."
1 Johannes 5:20

"Dem tilhører fedrene, og fra dem er Kristus kommet etter kjødet, han som er Gud over alle ting, velsignet i evighet. Amen."
Romerne 9:5

NT lærer klart at Jesus er Gud. Ett med Faderen, og her "den sanne Gud" og "Gud over alle ting"..Du bruker dette ene sitatet hver gang og forsvarer ditt vrange syn, og forstår ikke hvordan Jesus som menneske kalte Faderen Gud, på samme måte som Faderen kaller Jesus Gud. (Salme 110)

Halvor Person

Jan Kåre Christensen sa...

Jesus er Gud, ikke noe problem. Men ikke den eneste sanne Gud. Les her på denne oversettelsen, skal legge meg nå.

Se her: http://www.gudsogkristikirke.com/


Har svart på dette før til deg, du graver deg mer og mer inn i din egen vranglære.

2 Pet. 3. 16 likesom og i alle sine brev når han i dem taler om dette; i dem er det noget som er svært å skjønne, og som de ulærde og ubefestede tyder vrangt, som de og gjør med de andre skrifter, til sin egen undergang.


Jan Kåre Christensen sa...

Jarle stå nå frem med fullt navn hvis du mener det du mener, og begrunn svaret ditt, takk!

Jan Kåre Christensen sa...

Person jeg har svart deg før, du bringer ikke noe nytt på banen. Jesus har aldri, kommer aldri og er ikke den eneste sanne Gud. Det er kun Jahve. Men Jesus er hans sønn og er ett med sin Far. Jeg og kona er også ett, men allikvel to personer. Og akkurat som jeg er hennes hode, er Jahve hode til Kristus.

Rom. 9.5 er feil oversatt. Her ser du Arne Jordly som oversettelse.
ROM 09:05
SHG: ho epi pas theos eulogetes aion amen
Trans.: som over all gud velsigne tid amen
PAKTEN: Han som står over alle, Gud, være velsignet i tider! Amen.

Grunnteksten:
Der står det at Kristus er kommer ut fra eller av han som er Gud over alle!

Person, du er og forblir en vranglærer. Treenighetslæren er bare en tøyselære fra 300 tallet, se her: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=treenighetslaeren-er-demoners-laere-og-forfoerende-aand

Jan Kåre Christensen sa...

Person fra Verdidebatt VL:

Enkelt og greit. Ånden er en del av Gud, men den er ikke Gud, den er ikke en person og den er ikke noe vi skal be til eller kontakte.