tirsdag 25. desember 2012

Nr. 522: Pinse Karismatiske kristne har dårligere moral og selvinnsikt, men større selvbilde og tro på egen fortreffelighet enn andre troende!?

Nr. 522:

Pinse Karismatiske kristne har dårligere moral og selvinnsikt, men større selvbilde og tro på egen fortreffelighet enn andre troende!?

Matt. 7. 21 “Ikke alle som sier ‘Herre, Herre’ skal komme inn i himlenes rike, men de som gjør min himmelske Fars vilje. 22 For mange skal si til meg på den dagen: ‘Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, og har vi ikke drevet ut demoner i ditt navn og gjort mange kraftfulle gjerninger?’ 23 Men da skal jeg si dem rett ut: Dere har aldri kjent meg. Gå bort fra meg, dere som driver med lovløshet.” 24 “Derfor skal alle som hører disse ord, og som gjør etter dem, sammenlignes med en klok mann som bygget sitt hus på en klippe. 25 Regnet kom, flomvannet steg og vinden blåste og slo, men huset falt ikke, for det var bygget på en klippe. 26 Men hver eneste som hører disse ordene og ikke gjør etter dem, kan sammenlignes med en uforstandig mann som bygger sitt hus på sand. 27 Regnet kom, flomvannet steg og vinden blåste og slo mot huset til det falt sammen — og fallet var kraftig.”

I dagens Pinse Karismatiske bevegelser så er alle typer mennesker blitt fostret frem. Fra de mest helhjertede og gode kristne, til direkte onde og falske profeter. Grunnen for dette er uten tvil at bibelundervisning med påfølgende menighetstukt er blitt erstattet med opplevelse kristendom. Det er her den Pinse Karismatiske store styrke og svakhet ligger at det er selve opplevelsen som er i sentrum, ikke Kristus og Guds ord. Her et illustrasjonsfoto med Todd Bentley som er en meget kjent forkynner innforbi den Pinse Karismatiske bevegelse som var gift med flere barn. Men som var utro med sin barnevakt under innflytelse av narkotika og alkohol som det må være åpenbart at han er avhengig av. Han er i dag gift på nytt med sin barnepike og virker fremdeles innforbi den Pinse Karismatiske gren av kristenheten. Jesus sa om slike at de som lever i lovløshet vil han ikke vedkjenne seg! Her er han sammen med sin 2. kone som ikke er hans kone Jessa Hasbrook Bentley som han lever i hor i sammen med etter hva Jesus og Apostelen Paulus underviste og lærer! Men vi finner mange slike forkynnere også her i Norge som er skilt og gjengiftet som troende som Jan Hanvold, Jan Åge Torp, Albert Ånensen, Ivar Helmersen, Asbjørn Skjortnes og mange flere.Dette er en skam!

Pinsebevegelsen startet som en protest bevegelse mot den etablerte kristendom som la vekt på det formelle, teologi og sakramenter!

Matt. 22. 29 Men Jesus svarte og sa til dem: I farer vill fordi I ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds kraft.

Er Pinsevenner og karismatikere verre enn andre troende? Både ja og nei!

Det var en statistikk jeg leste for noen år tilbake der det var alle innforbi Trosbevegelsen som toppet statistikken med hensyn til skilsmisse og gjengifte over hele USA. Da innforbi alle samfunnslag. Det forteller meg at da har en totalt mislykket i det nye livet i sammen med Jesus. Guds ord taler om at troende som blir skilt skal enten forlike seg eller leve enslig.

1 Kor. 7. 10 De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille sig fra sin mann; 11 men er hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike sig med sin mann - og at en mann ikke skal skille sig fra sin hustru.

Jesus gikk om enda lengre da den som endog giftet seg med en fraskilt drev hor og da levde i synd!

Lukas 16. 18 Hver den som skiller sig fra sin hustru og gifter sig med en annen kvinne, han driver hor, og hver den som gifter sig med en kvinne som er skilt fra sin mann, han driver hor.

I Norge er det minst like ekstrem som i USA med hensyn til skilsmisse og gjengifte. Men i den Romersk Katolske Kirka og alle andre Kirker og menigheter er det nok minst like ekstremt og «syndig», men mer diskre og i skjul!

Innforbi den Romersk Katolske Kirka som har et sølibat løfte som Guds ord sier er demonisk:

1 Tim 4. 1. Men Ånden sier med tydelige ord at i de kommende tider skal nogen falle fra troen, idet de holder sig til forførende ånder og djevlers lærdommer 3 b som forbyder å gifte sig.

Den Romersk Katolske Kirka er demonisk som nekter folk å gifte seg!

Pedofiliskandalene som har rammet den katolske kirke nylig har fulgt den Katolske Kirka i 1700 år gjennom hele dens historie da Gud har selv sagt i sitt eget ord at enhver skal gifte seg og ikke brenne av begjær i bl.a. 1. Kor. 7.

Pinsevenner Karismatiske er som motsatsen da de lever og handler som verden, mange ganger verre! Enn lager sin «egen» teologi med å tro på en triadegud som skal pine og plage alle som ikke mener og tror som dem. Men samtidig florer synd i alle menigheter!

Alle menigheter er dessverre frafalne i større eller mindre grad i liv og lære!

Jeg skrev en artikkel for noen år siden som traff spikeren på hode da jeg utla at egentlig er alle menigheter, kirker og kirkesamfunn for sekter å regne da ingen lever opp til den Apostoliske standarden hverken i liv eller lære! Her er noe utdrag fra den artikkelen:

Forskjellige kristne sekter, hvem er de?

Hva er en sekt og hvem er de? Forskjellige kristne sekter, hvem er de? For meg er en sekt som ikke legger vekt på den hele og fulle sannheten. Men forkorter den og legger noe til selv. Ordet sekt kommer fra det latinske ”sectus” som betyr delt. Det beslektede ordet sektor betyr: ”en del av helheten”. I forskjellige NT versjoner oversettes det greske ordet ”hairesis” med ”sekt” eller ”parti”. ”Hairesis” innebærer en gruppe som har en forkjærlighet for en spesiell del/sektor/utvalg av sannheten. Men en sekt kan også være en gruppe som perverterer sannheten. Det var akkurat dette Jesus advarte imot å gjøre. Bibelkommentarer Johannes Åpenbaring 22. 18 Jeg sier til enhver som hører ordene i denne profetiske bok: Om noen legger noe til, skal Gud legge på ham de plager som det er skrevet om i denne bok; Her kommer noen virkelig strenge ord, ja et budskap som ikke minst omhandler vår tid der en skulle tro at en hadde de beste forut setninger for å følge Guds ord. De plagene som en her skal få kan ikke være noe annet enn den andre død – ildsjøen eller helvete. Slik ser jeg det enn så alvorlig det er. 19 og om noen tar bort noe av ordene i denne profetiske bok, da skal Gud ta fra ham hans del i livets tre og i den hellige by, som det er skrevet om i denne bok. Her møter vi det samme bare omskrevet. Nå er det å trekke noe bort i fra Guds ord det gjelder. Hvis vi trekker noe bort skal vår del i himmelen bli tatt bort. Ikke få adgang til livets tre og få komme inn i staden eller byen, det Nye Jerusalem. Dette er om å gjøre eller er det ikke det? For meg betyr dette alt! Når vi tar utgangspunktet i det, så er faktisk alle kristne menigheter en sekt! Jeg har til gode å oppleve et eneste kristent felleskap eller menighet som bygger på Guds ord. Det er bare deler av Guds ord, samtidig legger de alltid noe til. Derfor må vi anse at alle kristne menigheter, bevegelser og kirkesamfunn er en kristen sekt! David fikk se noe i Ånden og ut i fra det så bygget hans sønn Salomo templet. Slik har jeg også i ungdommen fått sett noe i ungdommen som gjør at jeg må klassifisere alle kristne menigheter som kristne sekter. Vi leser om herlige menigheter i blant de første kristne. Som menigheten i Jerusalem, Antiokia og Efesus. Det er en slik herlig menighet som må være vårt alles mål. Jeg skriver om dette her: Det å forkynne hele Guds råd til frelse har vært min lidenskap siden ungdommen. Og ikke legge noe til i skriften eller trekke noe i fra også. Her faller alle menigheter igjennom, men vi tror at Gud vil oppreise menigheter og forkynnere som i sannhet forkynner hele Guds råd til frelse og holder ingenting igjen eller legger noe til. Her en kort oversikt over alle kristne sekter: Den Katolske kirka: Skjærsilden. Den katolske kirken lærer ikke om helvete som et reelt alternativ. Dit kommer man bare hvis man har fryktelig lyst. Ellers får man muligheten til å gjennomgå det de kaller "skjærsilden" Før var dette i bokstavelig betydning en ild, men hvis du hadde penger kunne du kjøpe deg fri fra den. Nå er også dette byttet ut med en slags abstrakt "rensende tilstand". Det sies lite om hvordan det foregår der, men det skal visst ikke være så fryktelig ille. Læren om skjærsilden er i hovedsak basert på to skriftsteder i Bibelen. Det ene er Matt 12:32. Her snakker Jesus om den utilgivelige synd, som ikke kan tilgis verken i denne verden (eller "tidsalder" i noen oversettelser) eller den kommende. Herfra trekker de den konklusjonen at det ellers er fullt mulig å bli tilgitt synd i den kommende verden. Dette vil jeg påstå er å lese vel mye inn i dette verset. Spesielt i lys av andre skriftsteder som Matt 25:10-13 og Luk 13:23-25, som gir klart uttrykk for at du har én sjanse. Etter det gis det ingen mulighet. Jesu blod renser fra all synd (1Joh 1:7). Det er vår frelsesvei. Om du tar imot dette, så blir du fullkomment renset. Om ikke, så finnes det ikke noe annet som kan rense deg. Det andre skriftstedet som brukes for å forsvare læren om skjærsilden er 1Kor 3:15. Her står det om at den enkeltes "åndelige byggverk" skal prøves med ild, men selv om det ikke består skal man selv bli frelst, men da "som gjennom ild". Dette bibelverset forteller oss om hvordan vår frelse ikke er avhengig av vår prestasjoner og vårt "byggverk", men av at vi har tatt imot Jesus Kristus som vår herre og frelser. Så om vårt byggverk faller sammen, så er det surt, og kommer nok til å svi på det menneskelige plan, men vår frelse er ikke avhengig av det. I tillegg kan det være verdt å merke seg at Paulus her snakker om noe som skal skje "på den ytterste dag" mens den katolske lære sier at skjærsilden inntreffer rett etter døden. Om ditt høyre øie frister dig, da riv det ut og kast det fra dig! for det er bedre for dig at ett av dine lemmer går tapt enn at hele ditt legeme blir kastet i helvede. Matt 5:29 Dermed kan vi vel konkludere med at skjærsild-tilhengere har lite å vise til i Guds Ord. Spesielt når resten av Bibelen sier noe annet. Ifølge Bibelen er helvete en meget reell mulighet, som man gang på gang blir advart mot. For eksempel Matt 5:29, Matt 7:13, osv. Helgener. Den Katolske Kirke har helgener. Og de ber dem om forbønn. Men hva er egentlig en helgen? Jo det er et vanlig menneske som etter sin død har blitt kanonisert av Vatikanet. Et helt vanlig menneske, som kanskje har levd et liv mer i tråd med den katolske lære enn de fleste andre, men det er også alt. Å forsøke å kommunisere med de døde er per definisjon åndemaning, noe Bibelen flere steder fordømmer på det sterkeste. Jeg kjenner ikke til noen bibelsk begrunnelse for skikken med helgendyrkelse. «Og I skal ikke kalle nogen på jorden eders far; for en er eders far, han som er i himmelen.» (Matt 23:9). Ordet "pave" betyr "far". Paven er en annen ting den katolske kirke har som ikke har noen rot i Bibelen. Den katolske tradisjon tilsier at paven er arvtaker etter disippelen Simon Peter. Om ham sier Jesus at "på denne klippe vil jeg bygge min menighet" (Matt 16:18). Peter ble også en sentral skikkelse under opprettelsen av den første menigheten. En av pavens titler er "Kristi stedfortreder". En oppgave som visselig ble gitt til den Hellige Ånd (Se f.eks. Joh 14:25-26) Tro eller gjerninger? Dette er kanskje den aller mest alvorlige feilen i den katolske læren. Bibelen sier vi er frelst ved tro (Mark 16:16, Joh 3:16, Rom 10:9, osv.) Den Katolske Kirke lærer derimot at gjerningene er veien til frelse. Du må skrifte så og så ofte, du må bli salvet med den siste olje før du dør, osv. Det gjør katolisismen til en gjerningsreligion. Du må utføre religiøse handlinger for å få frelse. (eller altså da for å unngå skjærsilden, som egentlig ikke er så ille uansett.) Men det må også nevnes at Bibelen setter en sammenheng mellom tro og gjerninger. Troen på Gud vil, hvis den er ekte, automatisk føre med seg visse handlinger. Ikke religiøse handlinger, men gode gjerninger, evangelisering osv. Den lutherske Kirka Er et sted mellom den Katolske kirka og frimenighetene. De lærer at barna\spebarnet er Satans barn gjennom arvesynden og skal og må bli døpt for å bli et Guds barn. Dette er selvfølgelig en løgn. De er en folkekirke som Guds ord advarer imot da rettferdige og ugudelige ikke skal stå i sammen. De er selvfølgelig mer utdannet Prestene i den Lutherske Kirka en frimenigheten som gjør at de tross alt ikke er så fremmed for Guds ord som de aller fleste frimenigheter er. Forskjellige frie menigheter Her kan jeg nevne Baptister, frie Venner (mange ikke venner er det der også), Metodistene, Misjons kirken, Maranta etc. Alle disse har til felles at de ligger noe imellom Pinsebevegelsen og den Lutherske Kirka. De tror på den ubibelske treenighetslæren, et evig brennende helvete der Gud skal plage og pine menneskene i all evighet som er en gammel middelalder lære som egentlig er i fra det gamle Egypt og Hellas. De døper i tre titler ikke i Jesu navn som de første kristne. Alle de retninger er en kristen sekt! Messias troende Dette er en avart av sann kristen tro som Guds ord advarer imot. Vi skal ikke tilbake til loven, sabbaten og jødiske forskrifter. Men samtidig har jeg stor forståelse for dem da menigheten eller kirken har sviktet Herren på alle punkter så ettertrykkelig. De lærer rett om Guddommen: Jahve og Jeshuas felles ånd, Den hellige ånd, er Bibelens uttrykk for Jahves og Jeshuas nærvær. Men feil om det kristne livet og troen: Jahves Torah, hans sabbat og hans høytider er for alle bibel- og Jeshuatroende mennesker og skal ikke erstattes av menneskelagde dager og tradisjoner. Dette stemmer ikke da vi i NT og den Nye pakt ikke skal følge Jødiske høytider og loven. Den er vi død fra og lever våre liv for Gud, og ham alene! Den Pinse\karismatiske bevegelse Matt. 23. 2 På Mose stol sitter de skriftlærde og fariseerne. 3 Alt det de sier, skal dere derfor gjøre og holde. Men det de gjør, skal dere ikke rette dere etter. For de sier ett og gjør noe annet. PB og TB kan tilsynelatende se veldig bibelske ut, Det gjorde også Fariseerne, og Jesus roste dem for å lære rett i mange ting. Slik er det også med PB og TB, det er mer en kristen sekt en de aller fleste er klar over. De mangler substans, innhold og sammenheng i sin tro og lære. En kan sammenligne det med å ha en rett oppskrifta, men pga manglende erfaring og utdannelse er kokken uskikket og farlig. Det hjelper ikke med å ha mye rett lære, når det ikke virker mot sin hensikt. Vi vet at det er mulig å løpe 100 m på 10 sek, men for å oppnå det så ligger det mye trening bak. Det er akkurat det som er PB og TB store dilemma. De tror på en stor Gud, men for å få del i det han har, så mangler en forståelse, ønske og vilje til å gå på den vei som det koster for å få del i hans velsignelser, det gjør det til å bli en kristen sekt, og ikke en sann kristen bevegelse. Dette kunne jeg ha skrevet mye om, men det er mangel på den substans, forståelse og ønske for å komme inn på Herrens vei med sine liv og menigheter. Tar vi med at det er mye vrang lære, spesielt i TB, så forstår vi at dette er også en kristen sekt når vi sammenligner bevegelsen og menighetene med Guds ord. De tror også videre på den falske treenighetslæren, et evig brennende helvete der Gud skal pine alle i all evighet. Samtidig er gjengifte og løssluppen moral med rockemusikk til ungdommen spesielt vanlig. Det forsterker bare at PB og TB er en kristen sekt, i hvert fall her i Norge og de nordiske land. Samtidig er det mye dobbeltmoral og manipulering veldig utbredt som kommer av et lavt kunnskapsnivå, både på det åndelige og profane plan. Ser noe forbedring, men det er en bunnlinjen i den pinse\karismatiske bevegelse som er opplevelse kristendom. Som alltid er og forblir en avsporing. Det er Guds ord som skal være en lykt for vår fot og et lys på vår sti. Så kommer opplevelsen som nr. 2 men det skal alltid sjekkes opp imot Guds ord. Og har en “store” åndelige opplevelser trenger det ikke være tegn på et hellig liv, men det motsatte. Moses opplevde sitt største under når han var ulydig, ved å slå på klippen. Og vannet strømmet ut allikevel! Jesus ONLY\Nardus Norskstiftet pinseretning som blant annet fornekter treenigheten og døper sine tilhengere i Jesu navn alene. Bevegelsen som ble stiftet av "apostelen" Torkild Terkelsen tidlig på 1980 tallet teller i dag i underkant av 300 medlemmer fordelt på 5-6 lokale forsamlinger samt et par mindre husgrupper. Terkelsen som opprinnelig hadde bakgrunn fra pinsebevegelsen brøt med denne etter å ha antatt sitt ikke trinitarisk syn på guddommen. Utover å fornekte treenighetslæren dyrker Nardus det såkalte predestinasjonsdogmet (forutbestemmelse) og man hevder at den katolske kirke er Babylon den store skjøge i Johannes Åpenbaring. Videre hevder Nardus at de protestantiske kirkesamfunn og organisasjoner er "skjøgens døtre." Nardusbevegelsen som selv ynder å fremstå som pinlig hellige er i følge tidligere medlemmer sterkt preget av urenhet og liberale holdninger til gjengifte, sex før ekteskapet og alkohol. Imidlertid blir både bruk av tobakk og moderne kristen musikk fordømt av sekten. I de senere år har bevegelsen opplevd betydelig avskalling og en rekke kjente Nardusnavn har enten forlatt sekten frivillig eller og blitt utstøtt. Brunstad Christian Center (Smiths venner) Norsk stiftet sekt som har fått internasjonal utbredelse. Sekten som har lokale menigheter i en rekke byer ble stiftet av Johan O Smith i år 1900. Sekten som internasjonalt teller ca. 30 000 medlemmer har 6000 medlemmer i Norge. Sektens kjennetegn er tungetale, høylytt skriking og en "ropende forkynnelse". Sektens vekst skyldes i første rekke det at medlemmene får mange barn. Bevegelsen oppfatter seg som de eneste sanne. Sekten omtaler andre kirkesamfunn som "skjøgesekter!" Jehovas vitner Rikets sal Internasjonal sekt med lokaler i nesten alle norske byer. Er kanskje den mest kjente sekten i Norge. I Norge teller vitnene om lag 15000 medlemmer hvor ca. 10 000 anser seg for å være aktive. Sektens medlemmer nekter å delta i borgerlige plikter som valg og militærtjeneste. Sektens medlemmer feirer heller ikke jul eller andre høytider og de nekter å motta blod overføring. Avhoppere fra sekten hevder at det blir bedrevet knallhard justis innad og at tidligere medlemmer og utstøtte blir behandlet som om de var rammet av pest. Sekten omtaler andre kristne som "svineklassen" Jehovas vitner ble stiftet av Charles Taze Russel og sekten har utgitt sin egen oversettelse av Bibelen, den såkalte "Nye verdens oversettelsen." Sekten driver et utstrakt vervingsarbeid i hele verden og er svært aktive med å spre sitt religiøse budskap. Jesu Kristi Kirke av de siste dagers hellige. (Mormonerne) Internasjonal storsekt stiftet av Joseph Smith jr. i 1830 da han publiserte Mormons bok som sidestilles med Bibelen, Sekten som har sin hovedbase i Salt Lake City USA driver et omfattende misjonsarbeide i hele verden. Sekten sender årlig ut tusener av unge velkledde amerikanere som formidler budskapet fra engelen Mormoni til verdens mennesker. Jesu Kristi Kirke av de siste dagers hellige er en av de største treenighets fornektende kirkesamfunnet som eksisterer. Bevegelsen teller flere millioner medlemmer og tror både på Bibelen og Mormons bok. I Norge teller bevegelsen som er lett synlige med sine unge amerikanske og dresskledde misjonærer mer enn 4000 medlemmer. Adventistene\ Syvendedags Adventistenes Syvendedags Adventistenes fortvilte argumentering for å holde på deler av Mose lov som en forordning for kristne i dag, så ser man bare hvordan de vikler seg selv inn i den mest dåraktige selvmotsigelse av sannhetens ord, som vi fikk ved Paulus. Selv etter at Paulus brukte så mye krefter og så mye lære på å overbevise den troende at vi er frelst utenfor loven, så punkt-argumenterer adventistene. Sabbatsbudet som hevdes av dem, er beviselig skjaltet ut. Det samme er forskrifter om høytider og mat.

Kristenheten i det store og hele er som bortskjemte unger som tror de vet ting bedre enn Gud Fader selv!

Uten å vite deg, og være klar over det. Så ser vi i dag en kristenhet som oppfører seg som bortgjemte unger, der en ikke vil innrette seg etter Guds ord i liv og lære. Og fruktene blir deretter!

Løsningen er alltid Guds ord, der finner vi kilden til alt.

Salme 119. 4 Du har gitt dine befalinger forat en skal holde dem nøie. 5 O, at mine veier måtte bli faste, så jeg holder dine forskrifter! 6 Da skal jeg ikke bli til skamme når jeg gir akt på alle dine bud. 7 Jeg vil prise dig i hjertets opriktighet når jeg lærer din rettferdighets lover å kjenne. 8 Dine forskrifter vil jeg holde; du må ikke rent forlate mig! 9 Hvorved skal den unge holde sin sti ren? Ved å holde sig efter ditt ord.

Smyrna Oslo er et alternativ, er du interessert? Ta kontakt kjære venn!

Liker du det vi skriver? Støtt oss i forbønn og økonomisk:

Her kan du/dere støtte oss økonomisk: Kontonummer i Posten: 0535 06 05845 eller Kontonummer i Posten for bibeloversettelse-prosjektet:1204 33 59280

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2011/06/nr-146-ungdoms-musikk.html http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-138-hvem-var-bileam-og-hva-star-hans.html http://blog.janchristensen.net/2011/03/sprsmal-49-hvorfor-mener-du-at-jan.html http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-337-pinsevenner-og-karismatikere-er.html http://blog.janchristensen.net/2012/11/nr-513-de-slumret-alle-inn.html

Ingen kommentarer: